Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 184 Venres, 26 de setembro de 2014 Páx. 42358

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 5 de setembro de 2014 pola que se autoriza a implantación de ensinanzas universitarias oficiais de máster universitario e programas de doutoramento nas universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, para o curso 2014/15, e se modifica a denominación de determinadas titulacións universitarias oficiais.

A Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, establece que a implantación e supresión de ensinanzas conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional, serán acordadas pola Comunidade Autónoma, logo de solicitude de implantación polas universidades, segundo o disposto na lexislación vixente.

Polo Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, establécese a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, e no seu capítulo VI disponse o procedemento de verificación e acreditación dos títulos. Os plans de estudos serán verificados mediante resolución do Consello de Universidades e autorizados pola Comunidade Autónoma. Mediante acordo do Consello de Ministros establecerase o carácter oficial dos títulos e procederase á súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT). O Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, deu unha nova regulación ás ensinanzas de doutoramento.

Coa entrada en vigor do Real decreto 99/2011, en consonancia co Decreto 222/2011, iníciase unha nova etapa de reorganización xeral dos estudos de posgrao diferenciando o máster universitario do programa de doutoramento. No Real decreto 534/2013, de modificación do Real decreto 99/2011, indícase que todos os programas de doutoramento xa verificados deben estar adaptados a el antes do inicio do curso 2014/15.

No ámbito autonómico esta materia está regulada pola Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia e a Orde do 20 de marzo de 2012 que desenvolve o Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

No Decreto 222/2011, do 2 de decembro, establécese que o procedemento para obter a autorización de implantación das ensinanzas universitarias oficiais no ámbito territorial propio da comunidade autónoma se fará por orde da consellería competente en materia de universidades e que se publicará no Diario Oficial de Galicia. Previamente terá que ser informado polo Consello Galego de Universidades, de acordo co previsto no artigo 56 da citada Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia.

Logo de ser autorizadas para implantar os estudos, as universidades quedarán obrigadas a adoptar as garantías precisas para que non se demore a súa impartición máis alá dun curso académico. Por razóns excepcionais, debidamente xustificadas, o departamento competente en materia de universidades poderá autorizar a non impartición da titulación noutro curso académico. A non impartición da titulación máis alá de dous cursos académicos consecutivos levará consigo o inicio do procedemento de supresión que determinará a revogación da autorización da súa implantación.

Co fin de adaptar os programas de doutoramento ao Real decreto 99/2011 antes do inicio do curso 2014/15, a Universidade de Santiago de Compostela solicita autorización de implantación do programa oficial de doutoramento en Ciencias da Visión, coordinado pola Universidade de Valladolid, no que tamén participa, entre outras, a Universidade de Santiago de Compostela.

O Pleno do Consello Galego de Universidades nas sesións do 20 de decembro de 2013 e do 26 de maio de 2014, no exercicio das súas competencias, acordou informar favorablemente a implantación dos títulos universitarios oficiais solicitados polas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Logo de acreditar que os plans de estudos contan coa resolución de verificación positiva emitida polo Consello de Universidades, as universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo solicitaron á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria autorización para implantar no curso 2014/15 as titulacións que se recollen a continuación.

Por todo iso,

DISPOÑO:

Artigo 1. Conceder autorización á Universidade da Coruña para implantar, no curso 2014/15, as ensinanzas universitarias oficiais de:

1. Máster universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos, autorizado pola presente orde.

2. Máster universitario en Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo, autorizado pola presente orde.

3. Programa de doutoramento en Análise Económica e Estratexia Empresarial (interuniversitario coordina UVIGO e participa UDC e USC). Esta autorización inicia o proceso de extinción dos seguintes títulos: programa de doutoramento en Economía e Empresa autorizado para UVIGO pola Orde do 5 de decembro de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 20 decembro), e que figura inscrito no RUCT co código 5600845 e programa de doutoramento en Análise Económica e Empresarial autorizado para a UDC pola Orde do 5 de decembro de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 20 decembro), e que figura inscrito no RUCT co código 5600783.

4. Programa de doutoramento en Tecnoloxías da Información e Comunicacións en Redes Móbiles (interuniversitario, coordina a Universidade do País Vasco e participa, entre outras, a UDC). Esta autorización inicia o proceso de extinción do programa de doutoramento en Tecnoloxías de Información e Comunicación en Sistemas de Telecomunicación autorizado polo Decreto 13/2007, do 1 de febreiro (Diario Oficial de Galicia do 8 febreiro), e figura inscrito no RUCT co código 4000956. Polo Decreto 150/2010, do 16 de setembro (Diario Oficial de Galicia do 23 setembro), pasou a denominarse programa de doutoramento en Tecnoloxías de Información e Comunicacións en Redes Móbiles, inscrito no RUCT co código 5310792.

Artigo 2. Conceder autorización á Universidade de Santiago de Compostela para implantar, no curso 2014/15 as ensinanzas universitarias oficiais de:

1. Programa de doutoramento en Análise Económica e Estratexia Empresarial (interuniversitario, coordina UVIGO e participa UDC e USC). Esta autorización inicia o proceso de extinción dos seguintes títulos: programa de doutoramento en Economía e Empresa autorizado para UVIGO pola Orde do 5 de decembro de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 20 decembro), e que figura inscrito no RUCT co código 5600845 e programa de doutoramento en Análise Económica e Empresarial autorizado para a UDC pola Orde do 5 de decembro de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 20 decembro), e que figura inscrito no RUCT co código 5600783.

2. Programa de doutoramento en Ciencias da Visión (interuniversitario, coordina a Universidade de Valladolid e participa, entre outras a USC). Esta autorización inicia o proceso de extinción do programa de doutoramento en Ciencias da Visión autorizado polo Decreto 13/2007, do 1 de febreiro (Diario Oficial de Galicia do 8 de febreiro), coordinado pola Universidade de Valladolid, no que tamén participa, entre outras, a Universidade de Santiago de Compostela, e que figura inscrito no RUCT co código 5310663.

3. Programa de doutoramento en Estudos Culturais: Memoria, Identidade, Territorio e Linguaxe (interuniversitario, coordina Universidade de Haute-Bretagne-Renns II-Francia e participa a USC). Autorizado pola presente orde.

Artigo 3. Conceder autorización á Universidade de Vigo para implantar, no curso 2014/15, as ensinanzas universitarias oficiais de:

1. Máster universitario en Enxeñaría Industrial, autorizado pola presente orde.

2. Máster universitario en Enxeñaría de Minas, autorizado pola presente orde.

3. Máster universitario en Enxeñaría de Organización. Esta autorización inicia o proceso de extinción do máster universitario en Dirección e Xestión da Loxística e da Cadea de Subministración autorizado polo Decreto 434/2009, do 3 de decembro (Diario Oficial de Galicia do 15 decembro), e que figura inscrito no RUCT co código 4310606.

4. Máster universitario en Enxeñaría de Telecomunicación, autorizado pola presente orde.

5. Programa de doutoramento en Análise Económica e Estratexia Empresarial (interuniversitario coordina UVIGO e participa UDC e USC). Esta autorización inicia o proceso de extinción dos seguintes títulos: programa de doutoramento en Economía e Empresa autorizado para UVIGO pola Orde do 5 de decembro de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 20 decembro), e que figura inscrito no RUCT co código 5600845 e programa de doutoramento en Análise Económica e Empresarial autorizado para a UDC pola Orde do 5 de decembro de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 20 decembro), e que figura inscrito no RUCT co código 5600783.

7. Programa de doutoramento en Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura (interuniversitario, coordina Universidade do País Vasco e participa a UVIGO e a Universidade de Burgos). Esta autorización inicia o proceso de extinción do programa de doutoramento en Enxeñaría Térmica autorizado para UVIGO polo Decreto 434/2009, do 3 de decembro (Diario Oficial de Galicia do 15 decembro), e que figura inscrito no RUCT co código 5311399.

Artigo 4. Para dar cumprimento ás setencias do Tribunal Supremo, a Universidade da Coruña publicou no Diario Oficial de Galicia do 2 de maio e no Boletín Oficial do Estado do 5 de maio de 2014 a Resolución reitoral do 9 de abril de 2014 polo que o título de graduado en Enxeñaría de Edificación, autorizado polo Decreto 385/2009, do 27 de agosto (Diario Oficial de Galicia do 16 de setembro), pasa a denominarse graduado en Arquitectura Técnica.

Artigo 5. Para dar cumprimento ás setencias do Tribunal Supremo, a Universidade de Vigo publicou no Diario Oficial de Galicia do 4 de xullo e no Boletín Oficial del Estado do 2.de xullo de 2014 a Resolución reitoral do 10 de xuño de 2014 polo que o título de máster universitario en Enxeñaría da Edificación e Construcións Industriais, autorizado polo Decreto 53/2008, do 13 de marzo (Diario Oficial de Galicia do 28 marzo), pasa a denominarse máster universitario en Enxeñaría da Construción.

Artigo 6. Por Resolución do Consello de Universidades, a través da Comisión de Verificación de Plans de Estudos, na sesión celebrada o día 23 de xullo de 2014, modifícase a denominación do programa de doutoramento en Sociedade do Coñecemento: Novas Perspectivas en Documentación, Comunicación e Humanidades (interuniversitario, coordina UDC e participa a Universidade Complutense de Madrid), autorizado pola Orde do 5 de decembro de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 20 decembro), pasando a denominarse programa de doutoramento en Sociedade do Coñecemento: Novas Perspectivas en Documentación, Comunicación e Humanidades pola Universidade da Coruña.

Artigo 7. As universidades adoptarán as medidas necesarias para garantir os dereitos académicos dos estudantes que estean cursando os estudos que inician o proceso de extinción, de acordo co establecido no artigo 16.2 do Decreto 222/2011, do 2 de decembro.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2014

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria