Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 191 Martes, 7 de outubro de 2014 Páx. 43408

I. Disposicións xerais

Presidencia da Xunta de Galicia

LEI 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia.

Exposición de motivos

Os arquivos constitúen servizos da máxima relevancia nunha sociedade democrática. A través deles asegúrase a reunión, conservación e consulta dos documentos que integran o patrimonio documental dun pobo nas súas diversas expresións, e contribúese así ao cumprimento das previsións da Constitución española de 1978: a eficacia dos dereitos fundamentais de liberdade de información recollidos no artigo 20, a consecución da eficacia administrativa á que fai referencia o artigo 103, o cumprimento do dereito de acceso á cultura e a promoción da investigación científica previsto no artigo 44, así como a conservación e promoción do patrimonio histórico, cultural e artístico, do que o patrimonio documental constitúe unha parte fundamental, contida no artigo 46. A presente lei expresa o compromiso dos poderes públicos galegos coa consecución dun sistema de arquivos de Galicia á altura das finalidades constitucionais que esta institución debe cumprir.

As competencias do Parlamento de Galicia para a aprobación desta lei proveñen do disposto no artigo 27.18 do Estatuto de autonomía, que regula a competencia exclusiva en materia de arquivos de interese para a Comunidade Autónoma, do establecido nos artigos 27.1 e 39, que tratan da competencia exclusiva de organización das súas institucións de autogoberno, así como do sinalado no artigo 27.5, que supón a asunción pola Comunidade Autónoma da competencia exclusiva respecto das normas procesuais e procedementos administrativos que deriven do específico dereito galego ou da organización propia dos poderes públicos galegos. Son competencias transversais que atinxen tanto ao patrimonio documental coma á organización e réxime xurídico das institucións de autogoberno.

O Real decreto 2434/1982, do 24 de xullo, fixo efectivo o traspaso de funcións e servizos do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de cultura e, polo tanto, de arquivos.

O artigo 149.1.28ª da Constitución española resérvalle ao Estado a competencia exclusiva en materia de arquivos de titularidade estatal, sen prexuízo da súa xestión polas comunidades autónomas. De acordo con esta previsión, no ano 1989 asinouse o convenio de xestión de arquivos de titularidade estatal entre o Ministerio de Cultura e a Comunidade Autónoma, que foi complementado co Real decreto 1531/1989, do 15 de decembro, sobre ampliación dos medios persoais e orzamentarios traspasados na materia. Os arquivos transferidos foron o Arquivo do Reino de Galicia, na Coruña, e os arquivos históricos provinciais de Lugo, Ourense e Pontevedra.

A Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, foi a primeira norma galega con rango de lei que lles dedicou unha atención singular aos arquivos e ao patrimonio documental. Esta lei asentou conceptos básicos como o de patrimonio documental ou o de sistema de arquivos e tivo a virtude de inserir estes bens na estrutura de protección elaborada con carácter xeral para todo o patrimonio cultural de Galicia.

Ata a entrada en vigor da dita lei, a normativa propia en materia de arquivos e patrimonio documental abordouse a través de distintas normas de rango regulamentario, e é fundamental o papel desenvolvido polo Decreto 307/1989, do 23 de novembro, polo que se regula o sistema de arquivos e o patrimonio documental de Galicia. Este decreto, ditado en substitución do Decreto 414/1986, do 18 de decembro, polo que se regulaba o sistema público de arquivos da Comunidade, supuxo a primeira aproximación normativa a conceptos fundamentais como o de arquivos e patrimonio documental de Galicia ao tempo que permitiu delimitar as nocións de sistema e redes de arquivos da Comunidade.

O Decreto 207/2010, do 10 de decembro, polo que se crea o Arquivo de Galicia, e o Decreto 219/2011, do 17 de decembro, polo que se fixan os prezos públicos e as normas dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia, veñen completar a normativa autonómica na materia.

Na actualidade faise necesario dispoñer dunha lei específica de arquivos que ofreza o amparo suficiente a unha competencia con ampla repercusión na Administración pública e que permita abordar con decisión as cuestións que afectan os arquivos.

A norma enmárcase nun contexto legal integrado por distintas disposicións que, sen ser especificamente arquivísticas, teñen unha extraordinaria influencia neste ámbito. Merece especial mención a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, que no seu artigo 35.h) recoñece o dereito da cidadanía nas súas relacións coas administracións públicas ao acceso á información pública, arquivos e rexistros; a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e a súa normativa de desenvolvemento; a Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno; a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, e a Lei 52/2007, do 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen medidas en favor dos que padeceron persecución ou violencia durante a Guerra Civil e a ditadura.

Os arquivos fórmanse no proceso natural de desenvolvemento das actividades das entidades e persoas, e os documentos que xeran son, ante todo, testemuño e garantía dos actos administrativos e xurídicos e constitúen a memoria visible dos seus produtores, susceptible de transformarse co tempo na memoria histórica da sociedade.

Tradicionalmente nos arquivos predominou a finalidade de asegurar a conservación desa memoria, pero os arquivos públicos son algo máis que servizos de depósito cultural. Os documentos que os integran, malia seren considerados patrimonio documental pola Lei 8/1995 desde o mesmo momento da súa produción ou recepción polas administracións públicas no desenvolvemento das súas actividades, deben servir, en primeiro lugar, aos fins para os que foron concibidos; uns fins que non son outros que facer posible a propia xestión administrativa, garantir e testemuñar os dereitos e os deberes da propia Administración e dos cidadáns, e proporcionar información, nun marco de xestión dos asuntos públicos onde a transparencia e a responsabilidade democráticas e a calidade na prestación dos servizos constitúen referencias inescusables. Os arquivos cumpren así unha función básica na xestión administrativa, na medida en que aseguran a continuidade da acción administrativa e permiten o exercicio dos dereitos dos cidadáns en condicións de transparencia, na liña do establecido pola Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega.

É preciso, pois, que a estrutura legal e administrativa que configura o sistema de arquivos, en estreita relación coa xestión administrativa xeral, tal e como establecen as normas internacionais de xestión documental, controle, dirixa e reduza de maneira eficaz o fluxo documental que se inicia nas oficinas públicas. Ao controlalo e dirixilo, o sistema de arquivos contribúe a garantir a conservación indefinida do contexto administrativo dos documentos, e polo tanto a súa autenticidade, así como a transparencia das administracións e o exercicio do dereito de acceso aos documentos por parte dos cidadáns. Ao reducilo, favorece a eliminación da redundancia informativa, asegura a eficacia e a eficiencia da Administración e facilita a conservación permanente do patrimonio documental da Comunidade Autónoma.

Ademais do anterior, a lei adopta as previsións básicas para adaptar a xestión dos arquivos públicos ao contexto dixital. A Administración electrónica é unha realidade xa ineludible para todas as administracións públicas, desde o momento en que a Lei estatal 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e as disposicións que a están a desenvolver, así como a Recomendación da Comisión Europea do 24 de agosto de 2006 sobre dixitalización e accesibilidade en liña do material cultural e a conservación dixital (2006/585/CE), establecen prazos e sistemas concretos de incorporación dos sistemas de xestión documental ao ámbito dixital, así como os dereitos dos cidadáns a ser usuarios de tales sistemas e a relacionarse electronicamente coas administracións. Así mesmo, a lei atende ás exixencias que, en relación co anterior, derivan do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

A presente lei proporciona o marco normativo adecuado para que a Comunidade Autónoma de Galicia desenvolva as competencias asumidas en materia de arquivos, co obxectivo de articular unha xestión documental eficaz e eficiente, garantir o acceso aos documentos e aos arquivos e conservar e difundir o patrimonio documental de Galicia.

A lei estrutúrase nun título preliminar e catro títulos, seis disposicións adicionais, tres disposicións transitorias, unha disposición derrogatoria e tres derradeiras.

O título preliminar dedícase a fixar o obxecto da lei, o seu ámbito de aplicación, así como as definicións e principios que lle dan sentido ao texto legal.

Os títulos I, II e III conforman o núcleo regulador fundamental deste texto, e o título IV refírese ao réxime sancionador.

O título I trata dos documentos. Os documentos constitúen a materia prima das administracións públicas e, por conseguinte, dos arquivos. A condición de patrimonio documental que todos os documentos de titularidade pública posúen desde o momento mesmo da súa produción ou recepción implica a existencia dunha competencia transversal por parte do órgano da Administración xeral da Comunidade Autónoma que ten atribuída esta materia. Esta competencia, que atinxe a todos os documentos, sexa cal sexa o medio ou soporte no que se creen ou reciban, non pode concibirse desvinculada dos fins (esencialmente administrativos, xurídicos e informativos) con que eses mesmos documentos son producidos polos diferentes organismos e entidades das administracións públicas nin dos conceptos, presentes na teoría arquivística, do ciclo de vida e do continuo documental, a través dos cales a noción de arquivo adquire o seu pleno sentido. Por iso é necesario precisar cal é o réxime xurídico dos documentos de titularidade pública e as diferenzas que presenta cos dos documentos de titularidade privada.

O título II está dedicado aos arquivos, definidos como os conxuntos orgánicos de documentos producidos, reunidos ou conservados polas persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, no exercicio das súas funcións e actividades, con finalidades de xestión administrativa, proba dos dereitos e deberes da Administración e da cidadanía, investigación ou acceso á información e á cultura, pero tamén como institucións que os reúnen, custodian e poñen á disposición da Administración e da cidadanía. Os arquivos son tamén un sistema que coa súa metodoloxía se integra na xestión documental das organizacións.

O capítulo I deste título trata dos arquivos públicos, considerados como o núcleo fundamental do patrimonio documental. Neste capítulo establécense as diferentes clases de arquivos públicos e determínanse os recursos persoais e materiais que precisan para o desenvolvemento axeitado das súas funcións.

O capítulo II aborda con detalle as funcións que son consubstanciais coa natureza destas institucións: a xestión documental, a información e o acceso aos documentos e a protección e difusión do patrimonio documental de Galicia.

A sección 1ª deste capítulo trata da xestión documental. É esta unha noción que facilita a comprensión da existencia e formación dos arquivos e que se define como o conxunto de funcións, procesos e medios que, integrados na xestión administrativa xeral e aplicados con carácter transversal e de modo continuo no seo do Sistema de Arquivos de Galicia, serven para garantir a autenticidade, a fiabilidade, a integridade e a dispoñibilidade dos documentos ao longo do tempo, así como para a configuración do patrimonio documental de Galicia.

Así pois, a lei aborda baixo a óptica da unidade do patrimonio documental e dunha forma global a xestión documental e os arquivos. Isto faise na liña das normas técnicas internacionais de xestión documental e coa perspectiva do desenvolvemento que xa está a ter a Administración electrónica na nosa Comunidade Autónoma, pero sen esquecer por iso a necesaria atención que merece a produción documental nos soportes tradicionais.

Desta forma, concrétanse os procesos e funcións que comprende a xestión documental, o papel que os arquivos deben desenvolver nela e a coordinación entre as consellarías da Xunta de Galicia competentes en materia de Administración electrónica e sistemas de información e de arquivos, documentos e patrimonio documental para garantir a custodia e arquivo dos documentos producidos por calquera medio ou soporte, incluídos os electrónicos. Crea tamén a lei o Inventario dos Sistemas de Xestión de Documentos da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia como instrumento de control e seguimento da produción e custodia de documentos electrónicos.

Con este criterio integrador, a lei préstalles unha detallada atención a aqueles procesos e tarefas máis relevantes da xestión documental, tanto no medio convencional coma no electrónico. Destácanse así a avaliación, selección e eliminación de documentos e as transferencias documentais; todas fundamentais para asegurar o cumprimento da obriga de custodia dos documentos que a lei lles encomenda aos arquivos públicos.

A sección 2ª do capítulo II do título II desenvolve a función de información dos arquivos e regula o acceso aos documentos por parte dos cidadáns. O tratamento que a lei lle outorga a este tema contribúe a clarificar a relación entre as administracións públicas e os cidadáns.

O capítulo III, relativo aos arquivos privados, fai unha mención especial ás obrigas das persoas que teñen encomendada a custodia do patrimonio documental.

O capítulo IV está dedicado ao censo de arquivos, que constitúe unha ferramenta fundamental da Xunta de Galicia para coñecer a composición cualitativa e cuantitativa do patrimonio documental.

O título III está dedicado ao Sistema de Arquivos de Galicia, no que se integran todos os arquivos públicos de Galicia e aqueles privados que o desexen. A lei deseña unha detallada estrutura organizada por tres principios: a coordinación e colaboración entre as distintas administracións públicas, a autonomía de cada unha delas para organizarse e a concorrencia de todas na consecución dos obxectivos xerais de eficacia, transparencia e de facilitar o acceso á cultura e conservación do patrimonio documental.

A lei concibe o sistema de arquivos como unha estrutura legal e administrativa na que os documentos, o patrimonio documental, en fin, cobran o seu verdadeiro sentido de elementos estratéxicos da xestión administrativa, da información e da memoria colectiva a través da xestión documental.

Dentro deste título, préstaselle unha especial atención ao Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia. A súa regulación pode servir de modelo para o desenvolvemento dos sistemas das administracións e entidades públicas que, por producir e custodiar documentos públicos, forman parte do Sistema de Arquivos de Galicia.

O título IV reúne os elementos definitorios da potestade sancionadora e establece o catálogo de infraccións e sancións, así como os elementos procesuais necesarios para garantir o cumprimento das determinacións previstas na lei.

A lei complétase con seis disposicións adicionais, tres disposicións transitorias, unha disposición derrogatoria e tres disposicións derradeiras. As dúas primeiras disposicións adicionais precisan o ámbito e o réxime dos documentos de titularidade da Xunta de Galicia custodiados nos arquivos de titularidade estatal xestionados pola Administración autonómica. A disposición adicional terceira autoriza a Xunta de Galicia a actualizar pola vía do regulamento as contías das multas establecidas na lei. A cuarta refírese ao mantemento do principio de igualdade no funcionamento dos arquivos públicos e da presenza equilibrada de homes e mulleres na composición ou designación dos membros dos órganos colexiados. A quinta prevé o establecemento de medidas para a reintegración do patrimonio documental galego que estea en mans doutras administracións públicas. A sexta refírese á lexislación que regula as historias clínicas.

As tres disposicións transitorias fixan o prazo de seis meses para que a Xunta de Galicia regule a organización e o funcionamento dos órganos colexiados que establece a lei, dun ano para a aprobación dun plan de arquivos e de tres anos para que os arquivos integrantes do Sistema de Arquivos de Galicia adapten a súa normativa aos principios da lei.

A disposición derrogatoria atinxe á Lei do patrimonio cultural de Galicia e ao decreto que regula o sistema de arquivos e o patrimonio documental de Galicia, así como a calquera norma de igual ou inferior rango que a contradiga ou se opoña a ela.

As disposicións derradeiras modifican o artigo 7.g) da Lei 8/1995, autorizan a Xunta de Galicia para o desenvolvemento da lei e establecen o prazo para a súa entrada en vigor.

Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de Autonomía de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, promulgo en nome de El-Rei a Lei de arquivos e documentos de Galicia.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto

É obxecto da presente lei a regulación da protección, conservación e difusión do patrimonio documental de interese para Galicia e a organización, funcionamento, acceso e difusión do contido dos arquivos de interese para Galicia e do Sistema de Arquivos de Galicia.

Artigo 2. Ámbito de aplicación

1. Rexeranse pola presente lei:

a) Os documentos que integran o patrimonio documental de Galicia, consonte a lexislación reguladora do patrimonio cultural de Galicia.

b) Os arquivos de interese para Galicia e o Sistema de Arquivos de Galicia.

2. Conforme a competencia exclusiva do Estado prevista no artigo 149.1.28ª da Constitución, os arquivos de titularidade estatal, incluídos os integrados no Sistema de Arquivos de Galicia, rexeranse pola lexislación estatal que lles sexa aplicable, sen prexuízo do disposto nesta lei en todo o que non se opoña á normativa estatal e do establecido nos convenios subscritos entre o Estado e a Xunta de Galicia.

Artigo 3. Principio de lealdade institucional

Na aplicación desta lei, as administracións públicas deberán actuar conforme os principios de lealdade institucional, coordinación e colaboración, nos termos previstos no artigo 4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 4. Definicións

Para os efectos da aplicación da presente lei, teranse en conta as seguintes definicións:

1. Arquivo: un ou varios conxuntos orgánicos de documentos producidos, reunidos ou conservados polas persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, no exercicio das súas funcións e actividades, con finalidades de xestión administrativa, proba dos dereitos e deberes da Administración e da cidadanía, investigación ou acceso á información e á cultura. Este concepto corresponde tamén ao de fondo documental.

Igualmente, enténdese por arquivo o sistema corporativo de xestión documental que contribúe coa súa metodoloxía a definir os procesos de produción administrativa, garantindo a correcta creación dos documentos, o seu tratamento, conservación, acceso e comunicación.

Tamén se denomina arquivo a institución especializada onde se reúnen, se custodian e se serven os fondos documentais, por medios e técnicas que lle son propias, para o cumprimento dos fins citados.

Arquivo electrónico: repositorio centralizado onde se almacenan e administran documentos electrónicos e toda a información que permita identificar, autenticar, contextualizar os ditos documentos e acceder a eles.

2. Documento: toda expresión en linguaxe oral ou escrita, natural ou codificada, e calquera expresión gráfica, sonora ou en imaxe, recollida e conservada en calquera tipo de soporte material como información ou proba polas persoas físicas ou xurídicas no desenvolvemento das súas actividades ou en virtude de obrigas legais.

Considéranse, en todo caso, documentos:

a) Os que son resultado de procedementos regulados por unha norma xurídica.

b) Os que, sen estar regulados por normas de procedemento específicas, lles serven ás institucións e persoas como elementos de información e coñecemento.

c) Os documentos administrativos electrónicos, na definición básica dada polo artigo 29 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico da cidadanía aos servizos públicos.

3. Documentos de custodia permanente: os documentos que deben conservarse despois dun proceso de avaliación e selección.

4. Xestión documental: conxunto de funcións, procesos e medios que, integrados na xestión administrativa xeral e aplicados con carácter transversal e de modo continuo no seo do Sistema de Arquivos de Galicia, serven para garantir a autenticidade, a fiabilidade, a integridade e a dispoñibilidade dos documentos ao longo do tempo, así como para a configuración do patrimonio documental de Galicia.

5. Serie documental: conxunto de documentos que testemuñan a actividade desenvolvida de forma continuada no tempo por un ou varios suxeitos produtores no exercicio dunha determinada función e regulada xeralmente por unha mesma norma de procedemento.

6. Avaliación documental: fase do tratamento documental que consiste en determinar os valores administrativo, legal-xurídico, informativo e histórico presentes en cada unha das series documentais identificadas para os efectos da súa selección para a conservación ou eliminación. A avaliación determinará a vixencia temporal deses valores, os prazos de transferencia, o réxime e os prazos de acceso e a selección dos documentos.

7. Selección documental: enténdese por selección documental a operación a través da que se fai explícita a proposta de conservación ou eliminación da serie documental, unha vez identificada e avaliada.

TÍTULO I
Dos documentos

CAPÍTULO I
Os documentos de titularidade pública

Artigo 5. Documentos de titularidade pública

1. Para os efectos da presente lei, son documentos de titularidade pública os das persoas físicas ou xurídicas, tanto públicas coma privadas, enumeradas no punto seguinte, producidos e recibidos no exercicio das competencias que lles son propias, sen prexuízo da normativa estatal ou internacional que os afecte.

2. Para os efectos da presente lei, son documentos de titularidade pública:

a) Os do Parlamento de Galicia, os do Consello de Contas, os do Valedor do Pobo e os do Consello da Cultura Galega.

b) Os do Consello da Xunta e os da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

c) Os das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia.

d) Os das corporacións de dereito público de Galicia, no relativo ás súas funcións públicas atribuídas.

e) Os das entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia e os dos entes, organismos ou empresas delas dependentes.

f) Os das universidades públicas radicadas en Galicia e os dos centros e estruturas delas dependentes.

g) Os da Administración do Estado e os dos organismos públicos, sociedades mercantís e fundacións dela dependentes radicados en Galicia.

h) Os dos órganos da Administración de xustiza radicados en Galicia.

i) Os das notarías e rexistros públicos radicados en Galicia.

j) Os dos organismos dependentes das institucións da Unión Europea, así como os de calquera outro organismo público internacional, radicados en Galicia.

k) Os das entidades dotadas de personalidade xurídica propia creadas, participadas maioritariamente ou controladas efectivamente por calquera das entidades e persoas xurídicas mencionadas neste artigo no exercicio de potestades administrativas ou funcións públicas.

l) Os das persoas físicas ou xurídicas xestoras de servizos públicos de ámbito galego, en canto aos documentos xerados na prestación dos ditos servizos.

m) Os de calquera outra entidade pública non incluída nos supostos anteriores no exercicio de potestades administrativas ou funcións públicas.

Artigo 6. Documentos de titularidade pública e patrimonio documental

1. Os documentos de titularidade pública son patrimonio documental de Galicia desde a súa creación ou a súa acumulación.

2. A xestión, custodia e acceso aos documentos de titularidade pública réxense polos principios sinalados nesta lei respecto da xestión documental e do Sistema de Arquivos de Galicia e son responsabilidade directa dos seus titulares.

3. A Xunta de Galicia poderá recuperar en todo momento a posesión daqueles documentos de titularidade pública que se atopen indebidamente en mans de terceiros, adoptando as medidas pertinentes para o seu reintegro.

Artigo 7. Extinción de organismos e alteración da súa natureza xurídica

No caso de extinción ou supresión dun organismo ou entidade que xestione ou conserve documentos de titularidade pública, o órgano competente para acordala deberá determinar de forma expresa o arquivo público onde se depositará a documentación. A transferencia de documentos debe formalizarse mediante a correspondente acta.

No caso de alteración da natureza xurídica dun organismo ou dunha entidade, os documentos de titularidade pública xerados con anterioridade ao cambio serán transferidos ao arquivo da administración pública da que dependa ou á que determine a consellaría competente na materia.

Artigo 8. Inalienabilidade, imprescritibilidade e inembargabilidade

Os documentos de titularidade pública son inalienables, imprescritibles e inembargables.

CAPÍTULO II
Os documentos de titularidade privada

Artigo 9. Documentos de titularidade privada

Para os efectos desta lei son documentos de titularidade privada aqueles que son propiedade dunha persoa física ou xurídico-privada, con independencia da súa natureza pública ou privada.

Artigo 10. Documentos de titularidade privada e patrimonio documental

Forman parte do patrimonio documental de Galicia os documentos de titularidade privada que reúnan os requisitos establecidos no artigo 77 da Lei 8/1995, do patrimonio cultural de Galicia.

Artigo 11. Depósito dos documentos de titularidade privada en arquivos públicos

Os documentos de titularidade privada, para garantir a súa conservación e custodia, poderán ser depositados nun arquivo público nas condicións que se establezan regulamentariamente.

TÍTULO II
Dos arquivos

CAPÍTULO I
Dos arquivos públicos

Artigo 12. Definición

Son arquivos públicos os que recollen, custodian, comunican e difunden os documentos producidos e recibidos polos órganos e entidades públicas relacionados no artigo 5 no exercicio das súas competencias.

Artigo 13. Clases

1. Os arquivos públicos integran todos os documentos producidos e reunidos por cada unha das distintas administracións públicas e as súas entidades instrumentais, aínda que estean distribuídos en distintos locais e instalacións por razóns de eficacia dos servizos públicos ou xestionados por sistemas automatizados.

2. Atópanse integrados nos arquivos públicos:

a) Os arquivos de xestión que custodian os documentos producidos e reunidos polas distintas unidades administrativas das entidades e persoas mencionadas no artigo anterior co obxectivo prioritario de apoiar a xestión delas.

b) Os arquivos centrais e intermedios que concentran os documentos producidos e reunidos por todas as unidades administrativas dunha mesma entidade pública e, se é o caso, das institucións e persoas delas dependentes co obxectivo prioritario de avalialos e facilitarlles o acceso á información que conteñan tanto á Administración coma á cidadanía.

c) Os arquivos históricos que concentran os documentos que posúen valor histórico co obxectivo prioritario de conservalos, facilitar a investigación histórica, científica e cultural e permitir que, como testemuños de civilización e da memoria colectiva, todos os cidadáns poidan gozar deles.

Artigo 14. Persoal

1. Os arquivos públicos contarán co persoal arquiveiro, técnico e administrativo suficiente para cubrir as necesidades do servizo. A dirección dos arquivos públicos deberá recaer en persoas con titulación universitaria e formación en materia de arquivos ou documentación.

2. As institucións das que dependan os arquivos integrados no Sistema de Arquivos de Galicia deberán incluír nas bases que rexan os procesos de selección do persoal técnico destinado nestes os requisitos de titulación e os temarios que fixe o órgano competente en materia de arquivos e patrimonio documental. Nos tribunais encargados de resolver os procesos de selección poderá figurar un arquiveiro ou arquiveira profesional de calquera das administracións públicas galegas. Para tal efecto, o órgano de dirección competente en materia de arquivos e patrimonio documental prestaralles o auxilio necesario ás institucións titulares dos arquivos integrados no Sistema de Arquivos de Galicia cando así o soliciten, e velará polo correcto cumprimento do disposto no presente artigo nos termos nos que se dispoña regulamentariamente.

3. Son obrigas do persoal ao servizo dos arquivos públicos, de acordo coas responsabilidades profesionais que en todo caso lle corresponden a cada grupo ou categoría:

a) Controlar a xestión documental.

b) Organizar e describir os fondos documentais.

c) Facilitarlles aos organismos produtores dos documentos o préstamo e a utilización dos datos neles contidos.

d) Garantir o acceso da cidadanía á información e aos documentos de acordo coa lexislación vixente.

e) Manter o segredo das informacións ou documentos que por disposición legal non se deban divulgar.

f) Conservar o patrimonio documental de Galicia.

g) Difundir, se é o caso, os documentos que custodien a través de actividades de divulgación e de formación.

Artigo 15. Infraestruturas e orzamentos

1. Todos os arquivos integrados no Sistema de Arquivos de Galicia deberán posuír as instalacións e sistemas de xestión axeitados, tanto no que respecta á súa situación coma ás súas condicións técnicas específicas, para o mantemento, seguridade, consulta e conservación dos documentos neles custodiados.

2. A consellaría competente en materia de arquivos e patrimonio documental proporcionará o asesoramento técnico necesario e fomentará o cumprimento das condicións técnicas referidas no punto anterior, dentro das dispoñibilidades orzamentarias, de acordo cos plans plurianuais e anuais sectoriais que se elaboren.

3. Decláranse de utilidade pública para os efectos da expropiación forzosa os edificios e terreos onde vaian ser instalados arquivos de titularidade pública. O recoñecemento en cada caso concreto dos bens e dereitos individualizados que se van expropiar será realizado por un decreto da Xunta de Galicia. O recoñecemento poderá estenderse aos edificios e terreos contiguos cando así o requiran razóns de seguridade ou para facilitar a axeitada conservación dos inmobles ou dos bens que conteñan.

4. A construción ou reforma dun edificio como sede dos órganos e entidades públicas relacionados no artigo 12 deberá prever o espazo necesario e axeitado para a instalación do correspondente arquivo. En todo caso, o proxecto axustarase ás normas e recomendacións técnicas en materia de construción de arquivos.

5. En ningún caso poderá basearse a denegación do acceso aos documentos dun arquivo público na falta de instalacións axeitadas ou de dispoñibilidades orzamentarias.

CAPÍTULO II
Funcións dos arquivos públicos

Artigo 16. A xestión documental e a información

Os arquivos públicos participan na xestión documental das administracións públicas e facilitan o acceso aos documentos e á información que conteñen, de forma presencial e a través de medios electrónicos, mediante a consulta, a reprodución directa ou a través dos instrumentos de referencia correspondentes.

Artigo 17. Protección e promoción do patrimonio documental

1. Ademais das mencionadas no artigo anterior, son funcións dos arquivos públicos de carácter histórico as seguintes:

a) Promover a recuperación ou reprodución dos documentos constitutivos do patrimonio documental galego ou de interese para Galicia que estean fóra da Comunidade.

b) Promover a incorporación, por calquera medio legal, de fondos documentais privados que posúan interese cultural.

c) Promover a conservación, organización e descrición dos fondos documentais de carácter permanente que custodien.

d) Desenvolver accións de divulgación e de formación entre os cidadáns dos fondos documentais que custodien.

e) Promover o desenvolvemento local mediante a colaboración cos centros educativos e asociacións culturais do seu contorno na divulgación do patrimonio documental.

2. A Xunta de Galicia promoverá a converxencia de arquivos, bibliotecas e museos na conservación e acceso ao patrimonio documental a través de directrices e políticas integradas para a súa dixitalización e difusión.

Sección 1ª. A xestión documental

Artigo 18. Procesos e funcións que comprende a xestión documental

1. Os arquivos públicos participarán de forma activa en todos os procesos e funcións que integran a xestión documental, de acordo co establecido nesta lei e coas normas que se establezan regulamentariamente.

2. A xestión documental está integrada polos seguintes procesos e funcións arquivísticos aplicados aos documentos: a identificación, a avaliación, a organización, a descrición, a conservación e o servizo.

3. A xestión documental incluirá:

a) A definición dos sistemas de información que aseguren a adecuada xestión documental.

b) A regulación dos procedementos administrativos co obxecto de determinar os criterios de avaliación para a selección, a transferencia da custodia e o acceso aos documentos ao longo do tempo.

c) O deseño dos documentos para garantir a súa autenticidade, integridade, fiabilidade, dispoñibilidade, contextualización e interoperabilidade.

Artigo 19. A avaliación, selección e eliminación de documentos

1. Os documentos de titularidade pública serán avaliados e seleccionados para determinar a súa conservación ou eliminación, de acordo co interese que presenten desde o punto de vista administrativo, xurídico, histórico e legal, e os seus prazos de vixencia, acceso e conservación.

2. Regulamentariamente ordenarase o procedemento de avaliación, selección e eliminación de documentos nos arquivos do Sistema de Arquivos de Galicia así como o ciclo vital dos documentos dos órganos e entidades integrantes do sector público de Galicia.

3. A eliminación de documentos consiste na exclusión como bens do patrimonio documental e a destrución física dos documentos previamente avaliados e seleccionados, sen prexuízo da súa posible conservación nun soporte distinto ao orixinal.

4. Non poderá eliminarse ningún documento público se antes non foi avaliado e seleccionado de acordo co procedemento que se estableza para tal fin.

Artigo 20. A custodia dos documentos de titularidade pública

1. Os documentos que se atopen nos arquivos públicos non poderán ser extraídos dos correspondentes arquivos e oficinas públicas, agás nos casos legalmente establecidos. As persoas responsables da custodia documental deberán gardar copia destes ata que conclúa a súa utilización externa e a súa restitución ao lugar de orixe.

2. Cando non sexa por razóns administrativas, a saída de documentos dos arquivos públicos da Xunta de Galicia deberá ser autorizada polo órgano coordinador do Sistema de Arquivos de Galicia. A saída de documentos doutros arquivos integrados no Sistema deberá ser notificada ao órgano coordinador. En todo caso, garantirase a seguridade e a integridade dos documentos.

3. As persoas titulares dos órganos administrativos e, en xeral, calquera persoa que por razón do desempeño dunha función pública tivese ao seu cargo documentos de titularidade pública, ao cesar nas súas funcións deberallos entregar á persoa que a substitúa ou remitilos ao arquivo público que corresponda.

4. En caso de retención indebida de documentos de titularidade pública por persoas ou institucións privadas, a administración titular ordenará o traslado de tales bens a un arquivo público, e iniciará de oficio os trámites necesarios para depurar as responsabilidades en que se puider incorrer.

Artigo 21. Transferencias documentais

1. A transferencia documental é o procedemento administrativo en virtude do cal se realiza a entrega, ordenada e relacionada por escrito, dos documentos desde as oficinas ou desde un arquivo a outro, así como o traspaso das responsabilidades relativas á súa custodia, conservación e acceso.

2. Se os documentos que se traspasan son documentos electrónicos deberanse transferir ao arquivo correspondente coa tecnoloxía que permita o acceso e que garanta a autenticidade, fiabilidade e integridade dos propios documentos e dos datos contidos neles, nos termos que se establezan regulamentariamente.

3. A Xunta de Galicia regulará o procedemento para as transferencias documentais con destino aos arquivos de titularidade ou xestión autonómica.

Sección 2ª. A información e o acceso aos documentos

Artigo 22. Funcións relativas á información administrativa

No marco do disposto no artigo 21 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, son funcións dos arquivos públicos no campo da información administrativa:

a) Facilitarlles ás institucións das que dependan a consulta de cantos datos lles sexan necesarios para o cumprimento das actividades relacionadas co ámbito da súa competencia.

b) Prestarlles ás institucións produtoras cantos documentos orixinais lles sexan necesarios para o cumprimento das actividades relacionadas co ámbito da súa competencia.

c) Facilitarlles ás persoas e institucións públicas recoñecidas pola lexislación vixente cantos datos e documentos necesiten para o exercicio das súas competencias de inspección, xurisdición e control.

Artigo 23. Dereito de acceso

1. Todas as persoas teñen dereito a acceder aos documentos que forman parte de procedementos rematados que se custodien no Sistema de Arquivos de Galicia, agás naqueles casos en que concorran as excepcións ou límites previstos na Constitución e nas leis.

2. Os arquivos teñen a obriga de proporcionar acceso aos documentos e á información que conteñen por medio dos instrumentos de consulta accesibles na rede, sen barreiras de identificación.

3. Os arquivos teñen a obriga de asesorar e informar a cidadanía na identificación e localización dos documentos que desexen consultar, de acordo coa lexislación vixente.

4. As denegacións do dereito de acceso aos documentos públicos deben realizarse por resolución motivada. O feito de que un documento non se atope nun arquivo non o exclúe da consulta pública.

5. Con carácter xeral, e salvo disposición legal que estableza un prazo distinto, os límites e exclusións ao dereito de acceso recollidos no punto 1 deste artigo desaparecerán logo de transcorridos trinta anos desde a produción dos correspondentes documentos.

6. Se se trata de documentos que conteñen datos persoais que poidan afectar a seguridade, honra, saúde, intimidade ou imaxe das persoas e, en todo caso, os supostos de violencia de xénero, poderán ser obxecto de consulta pública se media consentimento das persoas afectadas, ou logo de que transcorran vinte e cinco anos desde a súa morte ou, se non se coñece a data do pasamento, cincuenta anos desde a produción do documento.

7. Regulamentariamente establecerase o procedemento de acceso aos documentos que se custodien no Sistema de Arquivos de Galicia, nos termos previstos no punto 1.

Artigo 24. A consulta e a obtención de copias ou certificacións dos documentos

1. O exercicio do dereito de acceso leva consigo o de obter copias e certificacións dos documentos. Este dereito poderá limitarse nos seguintes casos:

a) Se o estado de conservación dos documentos solicitados require un tratamento previo de restauración ou se a súa manipulación pode causar unha posible deterioración.

b) Se o número de peticións de reprodución de documentos ou de documentos que se van reproducir é desproporcionado ou impide o funcionamento normal dos servizos de arquivo.

c) Cando as solicitudes de reprodución se refiren a documentos sobre os que recaen dereitos de propiedade intelectual. Nestes casos, as reproducións deberán respectar as condicións establecidas pola lexislación de propiedade intelectual.

2. A consulta directa dos documentos é gratuíta, así como a utilización dos instrumentos de consulta que a faciliten.

3. A obtención de copias ou certificacións dos documentos está sometida ao aboamento das taxas ou prezos públicos legalmente establecidos ou, se é o caso, coa habilitación legal correspondente.

CAPÍTULO III
Os arquivos privados

Artigo 25. Definición

Son arquivos privados os conxuntos orgánicos de documentos producidos ou reunidos polas persoas físicas e xurídicas de carácter privado non incluídas no artigo 5.

Artigo 26. Obrigas das persoas titulares dos arquivos privados

1. En todo caso, as persoas titulares de arquivos privados que custodien documentos que formen parte do patrimonio documental de Galicia, tal e como se define no artigo 77 da Lei do patrimonio cultural de Galicia, teñen, respecto deles, as obrigas seguintes:

a) Comunicarlle a súa existencia ao órgano de dirección e coordinación do Sistema de Arquivos de Galicia.

b) Custodialos e conservalos integramente.

c) Non desmembrar os fondos documentais sen autorización previa do órgano competente en materia de patrimonio documental.

d) Comunicarlle previamente ao órgano competente en materia de patrimonio documental calquera traslado temporal ou definitivo, venda ou transmisión dos documentos, consonte o establecido na lexislación reguladora do patrimonio cultural de Galicia.

e) Permitir o acceso aos documentos, nos termos establecidos na normativa vixente. Para cumprir esta obriga, a persoa titular destes documentos terá dereito a depositalos nun arquivo público do Sistema ou procederá á dixitalización das pezas.

f) Colaborar coa Administración na realización das súas potestades inspectoras do patrimonio documental de Galicia.

2. En caso de incumprimento grave das obrigas establecidas nas alíneas b), c), d), e) e f), a consellaría competente en materia de arquivos e patrimonio documental poderá acordar o ingreso temporal dos documentos nun arquivo público, a cargo da Administración ou da entidade infractora.

CAPÍTULO IV
Censo de arquivos

Artigo 27. Censo de arquivos e do patrimonio documental de Galicia

1. A Xunta de Galicia procederá, en coordinación coas restantes administracións, á confección dun censo dos arquivos e dos seus fondos documentais que incluirá unha estimación cuantitativa e cualitativa deles, así como do seu estado de conservación e condicións de seguridade.

2. Todas as autoridades e empregadas e empregados públicos, así como as persoas privadas que sexan propietarias ou posuidoras de documentos integrantes do patrimonio documental de Galicia, están obrigados a colaborar coa Xunta de Galicia na confección do referido censo e a comunicar as alteracións que poidan producirse para os efectos da súa actualización.

3. Regulamentariamente desenvolverase a estrutura e o contido mínimo que terá o censo dos arquivos e do patrimonio documental, que en todo caso se deberá facer accesible na rede.

TÍTULO III
Do Sistema de Arquivos de Galicia

CAPÍTULO I
Definición e estrutura do Sistema

Artigo 28. Definición

O Sistema de Arquivos de Galicia é o conxunto de órganos, arquivos, centros e sistemas relacionados entre si por órganos de dirección e coordinación, que, por medio da xestión documental, ten como finalidade servir á xestión administrativa, garantir o dereito da cidadanía a acceder aos arquivos e protexer, conservar e difundir o patrimonio documental de Galicia.

Artigo 29. Estrutura

1. O Sistema de Arquivos de Galicia está integrado por:

a) A consellaría competente en materia de arquivos e patrimonio documental, como órgano administrativo de dirección, coordinación e cooperación.

b) Os órganos colexiados asesores, que serán o Consello de Arquivos de Galicia e o Consello de Avaliación Documental de Galicia.

c) Os diferentes arquivos públicos ou privados, de acordo co que establecen os artigos 30 e 31.

2. Cada administración pública ou entidade constituirá o seu propio sistema de arquivos.

Artigo 30. Arquivos do Sistema de Arquivos de Galicia

Compoñen o Sistema de Arquivos de Galicia os seguintes arquivos:

a) Os arquivos da Xunta de Galicia e das súas entidades públicas instrumentais.

b) Os arquivos das entidades locais de Galicia e das entidades públicas instrumentais dependentes.

c) Os arquivos públicos que custodien os documentos aos que se refiren as alíneas a), f) e i) do artigo 5.2 desta lei.

d) O arquivo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e a rede de arquivos xudiciais.

e) Os arquivos doutras institucións e entidades públicas de carácter estatal ou internacional radicados en Galicia que se integren de acordo co establecido no artigo seguinte.

f) Os arquivos privados que se integren de acordo co establecido no artigo seguinte.

Artigo 31. Requisitos e efectos da pertenza ao Sistema de Arquivos de Galicia

1. A xestión, conservación e acceso aos documentos públicos son responsabilidade directa das persoas titulares dos respectivos arquivos, de acordo coas súas competencias e co previsto nesta lei.

2. Os arquivos privados e os arquivos públicos mencionados no artigo 30.e) poderán integrarse no Sistema de Arquivos de Galicia, por iniciativa das súas persoas titulares, mediante a correspondente orde da consellaría competente en materia de arquivos e patrimonio documental e logo do informe do Consello de Arquivos de Galicia, e seralles aplicable o mesmo réxime de dereitos e obrigas que aos arquivos públicos.

3. Todos os arquivos do Sistema de Arquivos de Galicia deben cumprir os requisitos técnicos que se establezan por regulamento, e, en especial, os seguintes:

a) Aplicar un sistema de xestión documental, de acordo co previsto nesta lei, que garanta a autenticidade, fiabilidade, dispoñibilidade e integridade dos documentos, con independencia das técnicas ou dos soportes utilizados.

b) Aplicar a todos os documentos a normativa de avaliación que rexerá a súa conservación, en razón do seu valor xurídico e histórico, ou ben a súa eliminación.

c) Dispoñer do persoal suficiente e cualificado desde o punto de vista técnico e profesional.

d) Dispoñer das infraestruturas e orzamentos necesarios para garantir a conservación dos fondos documentais e o seu acceso público. Os arquivos deberán ter un horario de apertura ao público que non poderá ser inferior a vinte horas semanais.

4. Os arquivos públicos e os arquivos privados integrantes do Sistema de Arquivos de Galicia poderán:

a) Acceder aos programas anuais ou plurianuais de apoio técnico e económico e ás medidas de fomento que estableza, en función das dispoñibilidades orzamentarias, a Xunta de Galicia.

b) Acceder aos servizos de conservación, reprodución, informatización e outros que se poidan establecer no marco dos plans e programas que promova a Xunta de Galicia.

Artigo 32. Órgano de dirección, coordinación e cooperación

1. A consellaría competente en materia de arquivos e patrimonio documental é o órgano encargado da dirección e coordinación do exercicio das competencias da Xunta de Galicia relativas ao Sistema de Arquivos de Galicia, así como da cooperación cos diversos arquivos, centros e sistemas integrados.

2. Correspóndelle ao órgano de dirección, coordinación e cooperación do Sistema exercer as competencias dirixidas a garantir as funcións dos arquivos en relación coa xestión documental no marco da xestión administrativa xeral, o dereito de acceso da cidadanía aos documentos e a protección, conservación e difusión do patrimonio documental de Galicia. En todo caso, son competencias da consellaría competente en materia de arquivos e patrimonio documental, sen prexuízo das competencias da consellaría ou entidade instrumental competente en materia de Administración electrónica e sistemas de información:

a) Elaborar políticas e estratexias relativas á administración dos arquivos e ao patrimonio documental.

b) Coordinar tecnicamente e exercer a superior inspección dos arquivos que formen parte do Sistema de Arquivos de Galicia.

c) Promover o intercambio de información entre os arquivos, bibliotecas e museos de Galicia, do Estado e doutras comunidades autónomas.

d) Elaborar e, se é o caso, aprobar os proxectos de regulamentos referentes ao Sistema de Arquivos de Galicia.

e) Asesorar desde o punto de vista técnico na elaboración dos proxectos de construción de arquivos e na determinación dos requisitos profesionais do persoal dos arquivos do Sistema.

f) Elaborar programas arquivísticos e plans sobre formación permanente dos profesionais do Sistema de Arquivos de Galicia, en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública e demais órganos competentes en materia de formación do persoal ao servizo das administracións públicas.

g) Desenvolver programas de apoio técnico e económico aos arquivos que formen parte do Sistema de Arquivos de Galicia en función das dispoñibilidades orzamentarias da Xunta de Galicia.

h) Promover a accesibilidade aos documentos, apoiando ou facilitando, se é o caso, a dixitalización do patrimonio documental galego que se atopa fóra da Comunidade e do pertencente a arquivos privados.

i) Velar pola correcta aplicación dos criterios de xestión documental nos arquivos integrados no Sistema.

j) Aprobar a homologación dos indicadores de avaliación de xestión ou de calidade aplicables aos arquivos pertencentes ao Sistema.

k) Promover a conservación e difusión do patrimonio documental de Galicia e propoñer a tramitación dos procedementos de declaración de bens de interese cultural e de inclusión no Catálogo e no Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia.

l) Promover a integración de arquivos privados no Sistema de Arquivos de Galicia.

m) Elaborar e manter actualizado o censo de arquivos de Galicia.

n) Exercer as facultades de inspección e tramitar os procedementos sancionadores.

ñ) Exercer calquera outra función relacionada coa xestión documental e cos arquivos que se lle poidan encomendar regulamentariamente.

Artigo 33. O Consello de Arquivos de Galicia

1. Créase o Consello de Arquivos de Galicia como órgano colexiado consultivo de asesoramento, cooperación e participación en materia de arquivos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, adscrito á consellaría con competencias en materia de cultura.

2. Son funcións do Consello de Arquivos de Galicia:

a) Emitir informe preceptivamente sobre:

1) Os regulamentos que se diten en desenvolvemento desta lei.

2) A incorporación dos arquivos ao Sistema de Arquivos de Galicia.

3) O réxime de protección dos bens considerados patrimonio documental de Galicia.

4) A declaración de bens do patrimonio documental como bens de interese cultural, así como sobre a súa inclusión no Catálogo ou no Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia.

b) Emitir informe sobre os plans relacionados coa política arquivística que pretenda aprobar a Xunta de Galicia.

c) Emitir informe sobre as normas técnicas básicas ás que deben adecuarse os sistemas de xestión documental dos arquivos que forman parte do Sistema de Arquivos de Galicia.

d) Propoñer actuacións e iniciativas para o mellor funcionamento do Sistema de Arquivos de Galicia, así como para a mellora e o desenvolvemento dos procesos de dixitalización, accesibilidade en liña ao material cultural e conservación dixital.

e) Emitir informe sobre calquera asunto relacionado co dito sistema que se someta á súa consideración.

f) Calquera outra que se lle encomende regulamentariamente relativa ao asesoramento sobre a organización, estruturación e ordenación do Sistema de Arquivos de Galicia.

3. No Consello estarán representados os distintos arquivos que integran o Sistema de Arquivos de Galicia. A composición e o funcionamento do Consello de Arquivos de Galicia serán establecidos por decreto da Xunta de Galicia, por proposta da consellaría competente en materia de arquivos e patrimonio documental.

Artigo 34. O Consello de Avaliación Documental de Galicia

1. O Consello de Avaliación Documental de Galicia é o órgano colexiado consultivo e de asesoramento para o estudo e ditame sobre as cuestións relativas á cualificación e utilización dos documentos producidos, recibidos ou acumulados no exercicio das súas funcións polas institucións, administracións e organismos públicos e polas empresas e entidades deles dependentes, así como á súa integración nos arquivos e ao réxime de acceso e inutilidade administrativa de tales documentos no ámbito do Sistema de Arquivos de Galicia.

2. As funcións, a composición e o funcionamento do Consello de Avaliación Documental de Galicia serán establecidos por decreto da Xunta de Galicia, por proposta da consellaría competente en materia de arquivos e patrimonio documental.

CAPÍTULO II
O Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia

Artigo 35. Estrutura do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia

1. O Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia forma parte do Sistema de Arquivos de Galicia e está integrado por un órgano de dirección e coordinación e os diferentes arquivos dependentes da Xunta de Galicia.

2. Pertencen ao Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia os arquivos de xestión e centrais dos seguintes órganos e entidades:

a) Os órganos de goberno e administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Os organismos autónomos, axencias públicas e demais entidades de dereito público ou privado con personalidade xurídica propia vinculados ou dependentes da Xunta de Galicia.

c) As sociedades do sector público autonómico.

d) As fundacións do sector público galego.

e) As corporacións de dereito público con sede en Galicia, respecto daqueles documentos producidos no exercicio de competencias de carácter público.

3. Forman parte igualmente do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia:

a) Os arquivos xerais territoriais.

b) O Arquivo do Reino de Galicia e os arquivos históricos provinciais de Lugo, Ourense e Pontevedra.

c) O Arquivo de Galicia.

Artigo 36. Órgano de dirección, coordinación e cooperación do Sistema

1. Correspóndelle á consellaría competente en materia de arquivos e patrimonio documental o establecemento das directrices e normas aplicables aos documentos dos arquivos das entidades relacionadas no artigo 35. En todo caso, son competencias do órgano coordinador do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia:

a) Elaborar e, se é o caso, aprobar a normativa referente aos arquivos públicos do Sistema.

b) Elaborar as normas técnicas e de procedemento para a xestión dos arquivos do Sistema, sen prexuízo das competencias da consellaría ou da entidade instrumental competente en materia de Administración electrónica e sistemas de información.

c) Ditar as instrucións técnicas en materia de tratamento arquivístico dos arquivos integrantes do Sistema.

d) Coordinar e inspeccionar desde o punto de vista técnico os arquivos integrantes do Sistema.

e) Cooperar e fomentar a ordenación arquivística das entidades locais.

2. As persoas titulares de secretarías xerais técnicas das consellarías, secretarías de delegacións territoriais, xefaturas territoriais e as responsables dos servizos xerais dos organismos e institucións citados no artigo 35.2 velarán pola adecuada instalación e funcionamento dos arquivos. Para estes efectos, os recursos necesarios para a custodia física e a execución dos procesos técnicos serán asumidos polos organismos produtores da documentación.

3. No caso das corporacións de dereito público ás que fai referencia a alínea e) do punto 2 do artigo 35, as competencias dos anteditos órganos e unidades administrativas limitaranse á coordinación e supervisión no marco da súa condición de administración tutelante, e sen menoscabo da responsabilidade e autonomía propias dos órganos de goberno das citadas corporacións.

Artigo 37. Arquivos de xestión

1. Existirá un arquivo deste tipo polo menos en cada órgano da Administración da Comunidade Autónoma, sexa un órgano de goberno, de apoio, directivo, de asistencia ou consultivo, central ou periférico, así como nos órganos de dirección e administración do resto das entidades sinaladas no artigo 35.

2. Os arquivos de xestión reúnen os documentos xerados polas unidades administrativas dependentes do correspondente órgano, co obxectivo prioritario de apoiar a súa xestión e acreditar as súas actuacións.

3. As persoas responsables de cada unidade administrativa velarán pola custodia e conservación dos documentos en fase de tramitación, segundo os procedementos establecidos para o efecto, e ata a súa transferencia ao arquivo correspondente. Nesta función serán asesorados polas persoas responsables dos arquivos centrais.

4. Sen prexuízo da súa dependencia orgánica correspondente, os arquivos de xestión dependerán, en todo o relativo ao seu funcionamento, das directrices técnicas, da asistencia e da inspección do órgano coordinador do Sistema.

5. Os arquivos de xestión realizarán as transferencias dos seus documentos ao arquivo central ou territorial que lles corresponda.

6. Se os documentos que se transfiren son documentos electrónicos, deberán enviarse coa tecnoloxía que permita o acceso e garanta a autenticidade, fiabilidade e integridade dos propios documentos e dos datos contidos neles, nos termos que se establezan regulamentariamente.

Artigo 38. Arquivos centrais

1. Existirá un arquivo central en cada consellaría e opcionalmente, cando non estea creado un arquivo xeral territorial, en cada xefatura territorial dela dependente, así como naqueles organismos que posúan personalidade xurídica propia.

2. Os arquivos centrais definen, implantan e manteñen, no ámbito dos órganos e entidades mencionados no artigo 35, o sistema de xestión documental, de acordo coa normativa técnica e as directrices do órgano coordinador do Sistema e as instrucións da persoa titular da secretaría xeral ou do correspondente órgano directivo.

3. Os arquivos centrais realizarán as transferencias de documentos que lles correspondan ao Arquivo de Galicia ou, se é o caso, ao arquivo intermedio ou histórico xestionado pola Xunta de Galicia da súa demarcación territorial.

4. Os arquivos centrais asesorarán o persoal responsable dos arquivos de xestión e coordinarán a súa organización e funcionamento.

5. Á fronte de cada arquivo central haberá unha persoa do corpo facultativo superior de arquivos, nos termos que estableza o plan previsto na disposición transitoria segunda e de acordo coas dispoñibilidades orzamentarias, tras a correspondente modificación da relación de postos de traballo.

6. Se os documentos recibidos dos arquivos de xestión son documentos electrónicos, deberán enviarse coa tecnoloxía que permita o acceso e garanta a autenticidade, fiabilidade, integridade dos propios documentos e dos datos contidos neles, nos termos que se establezan regulamentariamente.

7. Sen prexuízo da súa dependencia orgánica, os arquivos centrais dependerán, en todo o relativo ao seu funcionamento, das directrices técnicas, da asistencia e da inspección do órgano coordinador do Sistema.

8. As instalacións dos arquivos centrais estarán preferentemente no mesmo edificio que o órgano ao que sirvan.

Artigo 39. Arquivos xerais territoriais

1. Constituiranse nas provincias arquivos xerais territoriais que exercerán como arquivos centrais e intermedios xerais das delegacións territoriais da Xunta de Galicia, e das entidades sinaladas no artigo 35 de ámbito provincial ou territorial.

Os arquivos xerais territoriais definen, implantan e manteñen, no ámbito dos órganos e entidades mencionados no artigo 35 de ámbito provincial ou territorial, o sistema de xestión documental, de acordo coa normativa técnica e as directrices do órgano coordinador do Sistema e coas instrucións da persoa titular da secretaría xeral técnica da consellaría con competencias en materia de arquivos e patrimonio documental. Os arquivos xerais territoriais realizarán a transferencia dos documentos de custodia permanente ao arquivo que corresponda.

2. Os arquivos xerais territoriais asesorarán o persoal responsable dos arquivos de xestión e coordinarán a súa organización e funcionamento.

3. Á fronte de cada arquivo xeral territorial haberá unha persoa do corpo facultativo superior de arquivos, nos termos que estableza o plan previsto na disposición transitoria segunda e de acordo coas dispoñibilidades orzamentarias, tras a correspondente modificación da relación de postos de traballo.

4. As dependencias dos arquivos xerais territoriais deberán instalarse no edificio administrativo sede das delegacións provinciais/territoriais, no caso de que exista este edificio común.

Artigo 40. O Arquivo do Reino de Galicia

1. Sen prexuízo da lexislación estatal que o afecte, o Arquivo do Reino de Galicia cumpre as funcións de arquivo histórico do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia na provincia da Coruña e, no marco dos plans e programas establecidos polo órgano de dirección e coordinación do Sistema, correspóndelle:

a) Recibir os documentos de custodia permanente procedentes, se é o caso, do arquivo xeral territorial, ou dos arquivos centrais das delegacións e entidades sinaladas no artigo 35 de carácter provincial ou territorial, consonte o establecido nesta lei e nas normas que a desenvolvan.

b) Recibir os documentos dos organismos, institucións e entidades públicas de carácter provincial ou territorial dependentes da Xunta de Galicia que fosen suprimidos, con independencia da súa antigüidade, e calquera outro fondo de carácter público ou privado de interese xeral que concirnan á súa provincia que se acorden depositar nel.

c) Recibir os documentos do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ou doutros organismos públicos que, se é o caso, pretendan depositarse por motivos de racionalización financeira e eficacia administrativa, logo do informe do Consello de Arquivos de Galicia.

d) Identificar, valorar e seleccionar, se é o caso, os documentos recibidos que o precisen.

e) Organizar, describir e conservar os seus fondos documentais.

f) Reproducir con fins de conservación e difusión os documentos que custodie no marco dos plans e programas elaborados polo órgano de dirección e coordinación do Sistema.

g) Facilitar o acceso aos documentos e á información contida neles nos termos que establece a lexislación.

h) Difundir por calquera medio os fondos documentais que custodie.

i) En xeral, calquera outra función que lle sexa encomendada por razón da súa competencia.

2. Á fronte do Arquivo do Reino de Galicia haberá unha persoa do corpo facultativo superior de arquivos.

Artigo 41. Os arquivos históricos provinciais

1. Sen prexuízo da lexislación estatal que os afecte, os arquivos históricos provinciais de Lugo, Ourense e Pontevedra cumpren as funcións de arquivos históricos do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia na respectiva provincia e, no marco dos plans e programas establecidos polo órgano de dirección e coordinación do Sistema, correspóndelles:

a) Recibir os documentos de carácter permanente procedentes, se é o caso, do arquivo xeral territorial, ou dos arquivos centrais das delegacións, xefaturas territoriais e entidades sinaladas no artigo 35 de carácter provincial ou territorial, consonte o establecido nesta lei e as normas que a desenvolvan.

b) Recibir os documentos dos organismos, institucións e entidades públicas de carácter provincial ou territorial dependentes da Xunta de Galicia que fosen suprimidos, con independencia da súa antigüidade, e calquera outro fondo de carácter público ou privado de interese xeral que concirnan á súa provincia que se acorden depositar nel.

c) Recibir, a través do oportuno convenio de colaboración, outros documentos públicos que, se é o caso, pretendan depositarse por motivos de racionalización financeira e eficacia administrativa, logo do informe correspondente do Consello de Arquivos de Galicia.

d) Identificar, valorar e seleccionar, se é o caso, os documentos recibidos que o precisen.

e) Organizar, describir e conservar os seus fondos documentais.

f) Reproducir con fins de conservación e difusión os documentos que custodien no marco dos plans e programas elaborados polo órgano de dirección e coordinación do Sistema.

g) Facilitar o acceso aos documentos e á información contida neles nos termos que establece a lexislación.

h) Difundir por calquera medio os fondos documentais que custodien.

i) En xeral, calquera outra función que lles sexa encomendada por razón da súa competencia.

2. Á fronte dos arquivos históricos provinciais haberá unha persoa do corpo facultativo superior de arquivos.

Artigo 42. O Arquivo de Galicia

1. O Arquivo de Galicia, con carácter intermedio e histórico, é a cabeceira e o centro de referencia do Sistema de Arquivos de Galicia. Estará adscrito á consellaría competente en materia de arquivos e patrimonio documental e terá a súa sede na cidade de Santiago de Compostela.

2. Son funcións do Arquivo de Galicia as seguintes:

a) Recibir os documentos procedentes dos diferentes órganos da Xunta de Galicia ou das entidades públicas dependentes dela cun ámbito territorial superior a unha provincia.

b) Recibir os documentos procedentes de organismos, institucións e entidades públicas de ámbito autonómico dependentes da Xunta de Galicia que fosen suprimidos, con independencia da súa antigüidade, e calquera outro fondo de carácter público ou privado de interese xeral para a Comunidade Autónoma que se acorde depositar nel, logo do informe do Consello de Arquivos de Galicia, se é o caso, a través do oportuno convenio de colaboración.

c) Programar, coordinar e dirixir a identificación, valoración e selección documental de todos os arquivos do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia.

d) Organizar, describir e conservar os fondos documentais que custodie.

e) Coordinar os programas de reprodución con fins de conservación de fondos do patrimonio documental de Galicia.

f) Facilitar o acceso aos documentos e á información contida neles nos termos que establece a lexislación.

g) Difundir por calquera medio os fondos documentais que custodie e, en xeral, o patrimonio documental de Galicia.

h) Establecer e desenvolver normas técnicas arquivísticas para o Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia.

i) En xeral, calquera outra función que lle sexa encomendada por razón da súa competencia.

3. Á fronte do Arquivo de Galicia deberá haber unha persoa do corpo facultativo superior de arquivos.

4. O Arquivo Electrónico da Xunta de Galicia formará parte do Arquivo de Galicia como repositorio dos documentos electrónicos dos órganos de goberno e administración da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais integrantes do sector público autonómico.

Artigo 43. Arquivo Electrónico da Xunta de Galicia

1. O Arquivo Electrónico da Xunta de Galicia desenvolverá os procesos e funcións da xestión documental aos que se refire o artigo 18 no ámbito da Administración electrónica en coordinación co órgano competente en materia de Administración tecnolóxica.

2. O arquivo electrónico da Xunta de Galicia terá un modelo específico que será de uso común entre os órganos de goberno e da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais integrantes do sector público autonómico.

3. A Xunta de Galicia deberá garantir a custodia e conservación dos seus documentos e expedientes electrónicos e facilitaralles aos arquivos da súa titularidade ou xestión o cumprimento das funcións que lles corresponden sobre aqueles.

4. A Xunta de Galicia promoverá a coordinación e colaboración entre a consellaría ou entidade instrumental competente en materia de Administración electrónica e sistemas de información e a consellaría competente en materia de arquivos e patrimonio documental para garantir a custodia e conservación no marco da xestión documental electrónica.

5. A consellaría competente en materia de arquivos participará na elaboración e mantemento dun sistema de información administrativa da Xunta de Galicia para facilitar a xestión de documentos electrónicos dos órganos de goberno e da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

CAPÍTULO III
Os sistemas de arquivos das entidades locais

Artigo 44. Dos sistemas de arquivos das entidades locais

1. Integran os sistemas de arquivos das entidades locais de Galicia os arquivos:

a) Das administracións locais de Galicia e das entidades de dereito público e privado delas dependentes.

b) Das persoas físicas ou xurídicas no exercicio de competencias delegadas de carácter público por unha entidade local.

2. As entidades locais territoriais desenvolverán regulamentariamente o seu propio sistema de arquivos no marco do Sistema de Arquivos de Galicia logo do informe do Consello de Arquivos de Galicia. En todo caso, están obrigadas a aplicar normas e procedementos que garantan o tratamento axeitado en canto á produción, xestión, organización, conservación e difusión dos documentos xerados ou recibidos no exercicio das súas funcións.

3. Os arquivos de entidades locais non territoriais rexeranse por esta lei e pola súa normativa de creación.

4. A representación das entidades locais no Consello de Arquivos de Galicia será exercida pola Federación Galega de Municipios e Provincias, nos termos que estableza o regulamento ao que fai referencia o artigo 33.3.

Artigo 45. Os arquivos das deputacións provinciais

1. Os arquivos das deputacións provinciais estarán a cargo dunha arquiveira ou arquiveiro cualificado con titulación universitaria.

2. Son competencias das deputacións provinciais en materia de arquivos, ademais da xestión dos seus propios arquivos, a prestación de servizos de asesoramento e de apoio económico aos arquivos municipais, especialmente no caso de concellos de menos de 10.000 habitantes.

3. Son obrigas das deputacións provinciais:

a) Presentar ante o Consello de Arquivos de Galicia os plans de actuación nos arquivos municipais, para que emita informe sobre eles.

b) Coordinar coa Xunta de Galicia a súa política de arquivos e patrimonio documental.

c) Comunicarlle á Xunta de Galicia os datos que lles sexan solicitados en materia de arquivos e patrimonio documental.

Artigo 46. Os arquivos dos concellos

1. De acordo co disposto na Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, os municipios poderán mancomunar os seguintes servizos:

a) A contratación dun ou máis arquiveiros ou arquiveiras para o servizo a todos os municipios integrantes da mancomunidade.

b) A concentración nun só edificio de todos os documentos xerados polos municipios integrantes da mancomunidade, que en todo caso deberán estar á disposición dos concellos depositantes e tratarse de acordo cos principios e técnicas arquivísticos.

2. Os municipios recibirán asistencia técnica e, se é o caso, en función das dispoñibilidades orzamentarias, apoio económico da Xunta de Galicia a través de convenios ou outras formas de colaboración que poidan articularse entre as distintas administracións.

CAPÍTULO IV
Dos sistemas de arquivos doutras institucións e entidades

Artigo 47. Os arquivos dos órganos estatutarios e do Consello Consultivo de Galicia

O Parlamento de Galicia, o Valedor do Pobo, o Consello de Contas de Galicia, o Consello da Cultura Galega e o Consello Consultivo de Galicia desenvolverán os seus sistemas de arquivos a través das súas propias normas, logo do informe do Consello de Arquivos de Galicia, e ateranse aos criterios técnicos desta lei en canto non se opoñan ao seu réxime xurídico, de organización e de funcionamento.

Artigo 48. Os arquivos das universidades públicas de Galicia

As universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG) desenvolverán os seus sistemas de arquivos a través das súas propias normas, logo do informe do Consello de Arquivos de Galicia, e ateranse a esta lei en canto a criterios técnicos e medios humanos e materiais.

Artigo 49. Os arquivos dos xulgados e tribunais de xustiza

1. Os xulgados e tribunais de xustiza constituirán os seus propios sistemas de arquivos e rexeranse, no que atinxe á xestión de documentos e arquivos, polo disposto na súa lexislación específica.

2. Os documentos xudiciais cualificados de conservación permanente pola Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial de Galicia ingresarán no correspondente arquivo histórico provincial, sen prexuízo do establecido no artigo 40.

Artigo 50. Os arquivos de institucións políticas, sindicais, culturais, educativas e relixiosas

1. Os arquivos das institucións de carácter político, sindical, cultural, educativo e relixioso poderán desenvolver os seus sistemas de arquivos e quedarán obrigados ao estipulado no artigo 26 como titulares de documentos considerados patrimonio documental.

2. A consellaría competente en materia de arquivos colaborará con estas institucións para promover a preservación, difusión e servizo do seu patrimonio documental.

3. Dada a relevancia que para o pobo galego teñen os arquivos das institucións políticas, sindicais, educativas e relixiosas, estas velarán pola protección, conservación e acceso da cidadanía aos documentos do patrimonio documental galego do que sexan depositarias en Galicia, suxeitaranse ao disposto nesta lei e colaborarán coas administracións públicas para o seu cumprimento.

TÍTULO IV
Réxime sancionador

CAPÍTULO I
Das infraccións administrativas

Artigo 51. Infraccións administrativas

1. Sen prexuízo do establecido no título IX da Lei 8/1995, do 30 de outubro, son infraccións administrativas en materia de arquivos e patrimonio documental de Galicia as accións ou omisións contrarias ao disposto nesta lei. As infraccións clasifícanse en leves, graves e moi graves.

2. Son infraccións leves:

a) A falta de colaboración coa Xunta de Galicia na confección do censo de arquivos e do patrimonio documental.

b) Impedir arbitrariamente o acceso dos cidadáns á información ou aos documentos.

c) O incumprimento de obrigas que cause dano ao patrimonio documental, se non se atopa tipificado noutra norma.

3. Son infraccións graves:

a) Causar danos graves nos documentos dos arquivos.

b) Reter indebidamente documentos de titularidade pública por parte das persoas que os custodian ao cesar nas súas funcións.

c) Obstaculizar o préstamo e a utilización dos datos contidos nos documentos por parte dos organismos produtores dos documentos.

d) Non manter o segredo das informacións que se posúan por razón do cargo e non deban ser divulgadas.

e) Incumprir as obrigas establecidas no artigo 26 por parte das persoas titulares de arquivos privados.

f) Reter indebidamente documentos de titularidade pública por parte de persoas e institucións privadas.

g) Obstruír o exercicio das funcións inspectoras do órgano coordinador do Sistema.

h) Contravir o disposto polo órgano coordinador do Sistema sobre medidas de garantía para a seguridade e a conservación dos documentos.

i) A comisión de dúas ou máis infraccións leves no período de dous anos.

4. Son infraccións moi graves:

a) Publicar ou utilizar indebidamente segredos oficiais así declarados por lei ou clasificados como tales.

b) Destruír documentos á marxe dos procedementos regulamentariamente establecidos, e cuxo valor supere os 60.000 euros, e todas as accións ou omisións que leven aparelladas a perda, destrución ou deterioración irreparable dos bens protexidos por esta lei.

c) Permitir o acceso á información daqueles documentos restrinxidos polas disposicións legais.

d) A comisión de dúas ou máis infraccións graves no período de dous anos.

CAPÍTULO II
Das sancións

Artigo 52. Sancións

1. Sen prexuízo das responsabilidades civís, penais, disciplinarias ou doutra orde, pola comisión das infraccións administrativas tipificadas na presente lei aplicaranse as sancións seguintes:

a) No caso de que o dano poida ser valorado economicamente, a infracción será sancionada con multa do tanto ao cuádruplo do valor do dano causado.

b) Nos demais casos procederase da seguinte maneira:

– Para as infraccións leves: desde a amoestación ata multa de 3.000 euros.

– Para as infraccións graves: multa de entre 3.001 e 60.000 euros.

– Para as infraccións moi graves: multa de entre 60.001 e 1.000.000 de euros.

2. As responsabilidades administrativas que deriven do procedemento sancionador serán compatibles coa exixencia ao infractor da reposición da situación alterada por el mesmo ao estado orixinario, así como coa indemnización polos danos e perdas causados aos documentos de titularidade pública.

3. As multas que se lles impoñan a diferentes suxeitos como consecuencia da mesma infracción serán independentes entre si.

Artigo 53. Gradación das sancións

1. A contía das sancións administrativas fixadas no artigo anterior graduarase de acordo coa reincidencia, o grao de intencionalidade, o beneficio económico que se pretenda obter, a importancia ou o valor do ben, a repercusión do dano de calquera índole sobre os documentos de titularidade pública ou sobre a cidadanía e a reparación espontánea do dano causado.

2. Haberá reincidencia cando o autor dos feitos cometa no termo dun ano máis dunha infracción da mesma natureza e así se declare por medio dunha resolución firme.

Artigo 54. Competencia

Correspóndelle a cada administración pública titular dos arquivos públicos incoar, tramitar e resolver os expedientes sancionadores polas infraccións tipificadas no artigo 51, agás as do 51.2.a), 51.3.a) e f) e as do 51.4.b), que lle corresponderán á Xunta de Galicia.

CAPÍTULO III
Da prescrición das infraccións e das sancións e dos prazos de resolución

Artigo 55. Prescrición das infraccións e sancións

1. As infraccións administrativas moi graves prescribirán aos catro anos, contados desde a data en que a Administración teña coñecemento dos feitos; e as graves e leves, aos dous anos.

2. As sancións por infraccións leves prescribirán ao ano, a partir do día seguinte a aquel no que adquira firmeza a resolución da súa imposición; as correspondentes a infraccións graves, aos dous anos; e as moi graves, aos tres anos.

Artigo 56. Prazo de resolución do expediente sancionador

1. O prazo máximo de resolución do procedemento sancionador será de seis meses, e logo de transcorrido producirase a caducidade do procedemento nos termos previstos polo artigo 44.2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

2. A imposición de sancións administrativas axustarase ao disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e no Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora, aprobado polo Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, ou norma autonómica que o substitúa ou complemente.

Disposición adicional primeira. Os documentos producidos e reunidos pola Xunta de Galicia

Os documentos producidos e reunidos pola Xunta de Galicia no exercicio das súas competencias e que sexan depositados nos arquivos históricos provinciais de Lugo, Ourense e Pontevedra e no Arquivo do Reino de Galicia regularanse polas disposicións establecidas nesta lei e polas normas que a desenvolvan.

Disposición adicional segunda. Os documentos do Estado depositados ou transferidos xestionados pola Xunta de Galicia

Os documentos do Estado depositados ou transferidos aos arquivos históricos provinciais de Lugo, Ourense e Pontevedra e ao Arquivo do Reino de Galicia, xestionados pola Xunta de Galicia, regularanse pola presente lei, con independencia da súa titularidade, e sen prexuízo das competencias estatais sobre a defensa contra a exportación e espolio do patrimonio cultural.

Disposición adicional terceira. Actualización das contías das multas

Autorízase a Xunta de Galicia para que actualice regulamentariamente as contías das multas establecidas no artigo 52.1.b), conforme a variación do índice de prezos ao consumo. Actualizarase tamén a contía do valor dos documentos á que fai referencia o artigo 51.3.b).

Disposición adicional cuarta. Actuacións de discriminación positiva nos arquivos públicos e principio de presenza equilibrada entre homes e mulleres nos órganos colexiados dos artigos 33 e 34 desta lei

1. No funcionamento dos arquivos públicos promoveranse actuacións de discriminación positiva, para favorecer a recuperación e tratamento daqueles documentos que sexan testemuñas da presenza e acción das mulleres en Galicia.

2. Na composición, proposta ou designación dos membros dos órganos colexiados regulados nos artigos 33 e 34 desta lei atenderase ao principio de presenza equilibrada entre homes e mulleres.

Disposición adicional quinta. Medidas para o reintegro de documentos aos arquivos de Galicia

A consellaría competente en materia de arquivos e patrimonio documental articulará as medidas necesarias para que os documentos que integran o patrimonio documental galego e estean depositados en arquivos doutras administracións públicas se reintegren aos arquivos correspondentes de Galicia. De non ser posible, solicitarase copia dos ditos documentos.

Disposición adicional sexta. Normativa aplicable aos documentos constitutivos da historia clínica

Os documentos constitutivos da historia clínica das persoas usuarias da asistencia sanitaria que se preste nos centros e establecementos sanitarios públicos e privados da Comunidade Autónoma de Galicia rexeranse pola súa normativa, a Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes, e a Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e dos dereitos e obrigacións en materia de información e documentación clínica.

Disposición transitoria primeira. Prazo para a regulación da organización e o funcionamento do Consello de Arquivos de Galicia e do Consello de Avaliación Documental de Galicia

No prazo de seis meses desde a publicación desta lei, a Xunta de Galicia regulará a organización e o funcionamento do Consello de Arquivos de Galicia e do Consello de Avaliación Documental de Galicia.

Disposición transitoria segunda. Proposta dun plan de arquivos

No prazo dun ano desde a entrada en vigor desta lei a consellaría competente en materia de cultura propoñeralle ao Consello da Xunta de Galicia a aprobación dun plan de arquivos, que avaliará as necesidades de persoal e de infraestruturas dos arquivos do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia.

Disposición transitoria terceira. Prazo para a adecuación normativa

No prazo de tres anos desde a publicación da lei, os arquivos integrantes do Sistema de Arquivos de Galicia adecuarán a súa normativa aos principios dispostos nesta lei.

Disposición derrogatoria única. Derrogación expresa e xeral

1. Queda derrogado o Decreto 307/1989, do 23 de decembro, polo que se regula o sistema de arquivos e o patrimonio documental de Galicia.

2. Quedan derrogados os artigos 76.2, 76.3, 78.1, 79, 80 e 91 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia.

3. Así mesmo, quedan derrogadas as normas de igual ou inferior rango que contradigan ou se opoñan ao disposto nesta lei.

Disposición derradeira primeira. Modificación do artigo 7.1.g) da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia

Modifícase a alínea g) do punto 1 do artigo 7 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, que queda redactada da seguinte forma:

«g) O Consello de Arquivos de Galicia e o Consello de Avaliación Documental de Galicia».

Disposición derradeira segunda. Habilitación normativa

Autorízase a Xunta de Galicia para ditar as disposicións regulamentarias necesarias para o desenvolvemento desta lei.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e seis de setembro de dous mil catorce

Alberto Núñez Feijóo
Presidente