Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 206 Martes, 28 de outubro de 2014 Páx. 45604

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2014, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas ás pemes para o financiamento de actuacións destinadas á prevención, protección, mellora e coñecemento ambiental, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, ao tempo que se fai pública a súa convocatoria para o ano 2014.

missing image file

Por Orde do 23 de decembro de 2013 (Diario Oficial de Galicia nº 12, do 20 de xaneiro de 2014) a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas fixo públicas as bases reguladoras para a concesión de axudas ás pemes para o financiamento de actuacións destinadas á prevención, protección, mellora e coñecemento ambiental, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, ao tempo que se fai pública a súa convocatoria para o ano 2014.

Segundo o establecido no artigo 14 das citadas bases reguladoras, coa finalidade de garantir o cumprimento dos principios de publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discriminación, de conformidade co previsto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia as axudas outorgadas ao abeiro da orde antes referida, expresando a convocatoria, programa e aplicación orzamentaria a que se imputen, os beneficiarios, as cantidades concedidas e a finalidade da subvención.

Cómpre sinalar que estas subvencións están cofinanciadas nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), ao abeiro do disposto no Regulamento (CE) 1080/2006, do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de xullo de 2006, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional; no Regulamento 1083/2006 do Consello, do 11 de xullo de 2006, polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, así como no Regulamento (CE) nº 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006, polo que se fixan as normas de desenvolvemento do Regulamento 1083/2006.

As actuacións subvencionables están incluídas, segundo a distribución que se sinala a continuación, no eixe 2, categoría de gasto 06, actuacións 1 a 4, do programa operativo Feder Galicia 2007-2013:

a) Investimentos das empresas co fin de acadar unha redución das emisións á atmosfera ou unha mellora da calidade do aire: 2.06.4.

b) Investimentos das empresas destinados a mellorar o seu comportamento ambiental en materia de xestión e uso sustentable dos recursos e os residuos: 2.06.1.

c) Estudos de análise e avaliación de riscos ambientais en instalacións industriais: 2.06.3.

d) Implantación e mantemento no Sistema comunitario de xestión e auditoría ambientais (EMAS): 2.06.2.

e) Auditoría para a determinación da pegada de carbono: 2.06.2.

En consecuencia,

RESOLVO:

Publicar as axudas que se relacionan na táboa que se anexa, concedidas ao abeiro do seguinte:

a) Normas reguladoras da convocatoria:

– Orde do 23 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas ás pemes para o financiamento de actuacións destinadas á prevención, protección, mellora e coñecemento ambiental, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, ao tempo que se fai pública a súa convocatoria para o ano 2014 (Diario Oficial de Galicia nº 12, do 20 de xaneiro).

– Orde do 9 de xuño de 2014 pola que se amplía a dotación orzamentaria para a concesión de axudas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2013, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas ás pemes para o financiamento de actuacións destinadas á prevención, protección, mellora e coñecemento ambiental, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se fai pública a súa convocatoria para o ano 2014 (Diario Oficial de Galicia nº 117, do 20 de xuño).

b) Aplicación orzamentaria: 07.03.541D.770.

c) Finalidade da axuda: financiar proxectos en materia de actuacións destinadas á prevención, protección, mellora e coñecemento ambiental.

d) Destinatarios: as pequenas e medianas empresas (pemes) que, cumprindo o establecido no punto segundo do artigo 2 das bases reguladoras, teñan o seu domicilio social ou algún dos seus centros no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e sexa neste mesmo ámbito territorial onde desenvolvan ou materialicen o proxecto ou actuación obxecto da subvención.

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2014

Justo de Benito Basanta
Secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

ANEXO

Entidades beneficiarias e importes das axudas outorgadas

Nº expte.

Entidade

Importe da axuda concedida

Peme

1

/14

Cco

Panadería Ferma, S.C.

4.000,00 €

Peme

2

/14

Cco

Francisco Lago Ríos

3.400,00 €

Peme

3

/14

Cco

Vidriomoss, S.L.

18.800,00 €

Peme

7

/14

Cco

Formavigo, S.L.

5.177,08 €

Peme

8

/14

Cco

Tesol, S.L.

2.798,74 €

Peme

10

/14

Emas

Electroships Galicia, S.L.

1.260,00 €

Peme

11

/14

Cco

Comercial Vehículos Industriales Tar, S.L.

25.960,58 €

Peme

12

/14

Cco

E.S. San Cibrao, S.L.

20.437,58 €

Peme

15

/14

Cco

Ángel Castro Cea, S.L.

9.359,20 €

Peme

16

/14

Cco

Confecciones El Mehdi, S.L.

2.571,48 €

Peme

17

/14

Cco

Calderería y Estructuras del Noroeste, S.L.U. (Caenor)

5.695,51 €

Peme

18

/14

Emas

Ambical Proyectos, Estudios de Medioambiente y Calidad, S.L.

888,00 €

Peme

19

/14

Cco

Bera2000, S.L.

2.589,29 €

Peme

20

/14

Cco

Comercial Reyvi de Panadería y Pastelería, S.L.

2.427,68 €

Peme

21

/14

Cco

Yáñez, S.L.

17.581,92 €

Peme

22

/14

Cco

Garaje Fuentes, S.L.

2.505,80 €

Peme

23

/14

Cco

Suministros Alvedro, S.L.

3.118,80 €

Peme

26

/14

Cco

Hnos. López Río, S.C.

450,13 €

Peme

27

/14

Cco

Centro de Estudios Martín Códax, S.A.

7.597,46 €

Peme

28

/14

Cco

Complejo Hostelero Os Olivos, S.L.

617,24 €

Peme

29

/14

Cco

Frutas Nieves, S.L.

18.066,40 €

Peme

31

/14

Cco

Agrupación Lucense de Madera, S.A.

60.000,00 €

Peme

32

/14

Cco

Carpidiser, S.L.

1.223,89 €

Peme

33

/14

Res

Palets Cervelo, S.L.

90.000,00 €

Peme

34

/14

Res

Construcciones López Cao, S.L.

90.000,00 €

Peme

35

/14

Cco

Castiñeira Grande, S.L.

980,42 €

Peme

36

/14

Cco

O Landro, S.L.

3.200,00 €

Peme

42

/14

Cco

Santa María de Ois, S.L.

19.436,80 €

Peme

43

/14

Cco

Recuperadora Gallega de Disolventes, S.L.

11.595,20 €

Peme

45

/14

Pegada

Norvento Ned Factory, S.L.U.

4.000,00 €

Peme

47

/14

Res

Manuel Guntiñas González

10.800,00 €

Peme

48

/14

Cco

María Clara Costa Vales

1.475,00 €

Peme

49

/14

Cco

Laminados Villapol, S.A.

4.253,55 €

Peme

51

/14

Cco

Electro Auto Cangas, S.L.

12.855,60 €

Peme

52

/14

Cco

Dolores Sánchez González

1.410,12 €

Peme

53

/14

Cco

Digamel, S.A. (Delegación Pontevedra)

8.532,98 €

Peme

54

/14

Emas

Denat 2007, S.L.

3.105,39 €

Peme

56

/14

Emas

Carferlo, S.L.

4.000,00 €

Peme

57

/14

Cco

BV Coruña, S.L.

5.998,52 €

Peme

63

/14

Cco

Talleres V Auto Multimarca, S.L.U.

13.786,00 €

Peme

66

/14

Cco

Breogán Motor, S.L.

24.657,21 €

Peme

67

/14

Cco

Breogán Autolux, S.L.

6.305,18 €

Peme

71

/14

Pegada

Previsonor, S.L.

3.000,00 €

Peme

72

/14

Emas

Advanced Systems Puntobit, S.L.

1.680,00 €

Peme

73

/14

Cco

Mercedes Mallo Oliveira

3.937,20 €

Peme

74

/14

Cco

María del Carmen Cajaraville Sánchez

6.642,00 €

Peme

75

/14

Res

José Loureiro Castro

24.365,40 €

Peme

76

/14

Cco

Alimentación Pesqueira, S.L.

1.852,70 €

Peme

78

/14

Emas

Intermax Technology, S.L.

3.000,00 €

Peme

81

/14

Cco

Kangurocio, S.L.

465,28 €

Peme

82

/14

Cco

María Jesús Rama Rey

2.880,00 €

Peme

85

/14

Cco

Postal Escuela de Negocios, S.L.

8.161,93 €

Peme

86

/14

Emas

Rey Carrascal Servicios de Consultoría Gallega, S.L.

3.000,00 €

Peme

87

/14

Cco

Sociedad de Transportes, S.L.

3.440,80 €

Peme

89

/14

Cco

Uniter Etiquetas, S.L.

14.473,66 €

Peme

95

/14

Cco

María Mercedes Abellás Rosende

826,70 €

Peme

100

/14

Cco

Aycar Proyectos e Instalaciones, S.L.

1.730,18 €

Peme

101

/14

Cco

Bartumeu López, S.L.U.

9.299,34 €

Peme

107

/14

Cco

Carmen Melero Costume, S.L.

7.545,76 €

Peme

108

/14

Cco

Carmen Pouso Alcalde

1.188,64 €

Peme

111

/14

Res

Desguace Manolo, S.L.

23.745,60 €

Peme

112

/14

Cco

Distrisantiago, S.A.

12.428,10 €

Peme

116

/14

Cco

Farmacia María Isabel Romero Doce

868,94 €

Peme

121

/14

Cco

Gestoría Geyne, S.L.

667,20 €

Peme

122

/14

Cco

Gimnasio Deportivo Simón, S.L.

922,13 €

Peme

124

/14

Cco

Grupo Tecnológico Artabria, S.L.

2.213,60 €

Peme

125

/14

Cco

Heredeiros de Manuel Peleteiro, S.C.

21.873,82 €

Peme

127

/14

Cco

J.C. Courier Coruña, S.L.

2.678,66 €

Peme

128

/14

Cco

J.C. Courier, S.L.

1.532,00 €

Peme

135

/14

Cco

María Milagros Bao Mahía

693,59 €

Peme

136

/14

Cco

María Paz García Núñez

712,95 €

Peme

137

/14

Cco

María Teresa Ríos de Diego

1.001,18 €

Peme

139

/14

Cco

Mepronor, S.L.U.

2.587,70 €

Peme

140

/14

Cco

Modipu, S.L.

5.476,31 €

Peme

142

/14

Cco

Mercedes Domínguez López

2.252,67 €

Peme

147

/14

Cco

Paratermon Noroeste, S.L.

913,49 €

Peme

148

/14

Cco

Padel Compostela, S.L.U.

4.682,78 €

Peme

155

/14

Cco

Vifer y De Diego, S.L.

2.053,14 €

Peme

160

/14

Res

Tallunion, S.L.

44.880,00 €

Peme

163

/14

Cco

Hiper Beltrán, S.L.

12.584,16 €

Peme

164

/14

Emas

Coesco Deza, S.L.

4.000,00 €

Peme

165

/14

Cco

Pereira y Bermúdez, S.L.

6.845,17 €

Peme

166

/14

Cco

Alimentación Saico, S.L.

1.435,39 €

Peme

168

/14

Cco

Transiglo, S.L.

1.357,86 €

Peme

169

/14

Cco

Hostelería San Cibrán 22, S.L.

1.595,24 €

Peme

170

/14

Cco

Rogelio Iglesias e Hijos, S.A.

4.462,73 €

Peme

171

/14

Cco

Easy Lunch, S.L.

2.988,74 €

Peme

172

/14

Cco

Artes Gráficas de Narón, S.L.

3.422,40 €

Peme

173

/14

Cco

Pablo D. Pérez Domínguez

506,37 €

Peme

174

/14

Cco

Garza Automoción, S.A.

24.155,32 €

Peme

175

/14

Cco

Manufacturas Madereras Xeve, S.L.

5.264,26 €

Peme

177

/14

Cco

Pousadas Compostela, S.L.

4.179,60 €

Peme

181

/14

Cco

Redesyl, S.L.

17.828,45 €

Peme

182

/14

Cco

Vise Sport, S.C.

2.383,81 €

Peme

183

/14

Cco

Dinahosting, S.L.

6.820,77 €

Peme

184

/14

Cco

Carteo, S.L.

1.191,19 €

Peme

187

/14

Pegada

Pellejero e Hijos, S.L.

2.460,00 €

Peme

188

/14

Cco

María Soledad Elorza Landa

244,40 €

Peme

197

/14

Res

IN9 Eventos, S.L.

7.746,00 €

Peme

198

/14

Cco

José Pérez Balsa

298,40 €

Peme

199

/14

Cco

Pedro Toimil, S.L.

2.947,80 €

Peme

202

/14

Cco

O Bon Gusto, C.B.

566,70 €

Peme

204

/14

Pegada

Transportes Montes Orozco, S.L.

3.960,00 €

Peme

206

/14

Cco

Hevago, S.A.

10.290,00 €

Peme

207

/14

Cco

Corpbiso, S.L.

14.200,20 €

Peme

209

/14

Cco

Aelsa, S.A.

9.466,80 €

Peme

210

/14

Cco

Servicios Puente Liñares, S.L.

20.580,00 €

Peme

211

/14

Cco

Sequeiros, S.A.

10.290,00 €

Peme

212

/14

Cco

Fidauto, S.L.

9.055,20 €

Peme

213

/14

Cco

Carnes Viana, S.L.

46.569,60 €

Peme

214

/14

Cco

Nodasafer, S.L.

23.284,80 €

Peme

215

/14

Cco

Bograo, S.L.

44.452,80 €

Peme

216

/14

Res

Eirademouros, S. Coop. Galega

47.766,00 €

Peme

218

/14

Cco

Svenska Bearing, S.L.

19.379,46 €

Peme

221

/14

Cco

Marsan Transformaciones Superficiales, S.L.

11.716,61 €

Peme

222

/14

Cco

Gallega Mecánica, S.L.U.

21.840,80 €

Peme

226

/14

Cco

Talleres Ganomagoga, S.L.

13.331,80 €

Peme

228

/14

Cco

Izmar, S.L.U.

8.616,82 €

Peme

230

/14

Cco

Jesús Dos, C.B.

826,60 €

Peme

232

/14

Cco

Aquática Ingeniería Civil, S.L.

315,24 €

Peme

235

/14

Cco

Nodosa, S.L.

60.000,00 €

Peme

236

/14

Cco

Martínez González Innovación y Calderería, S.L.

1.948,80 €

Peme

237

/14

Cco

Santiago Rey Vasalo

1.267,84 €

Peme

238

/14

Cco

Aega Automática y Electricidad, S.L.

5.455,55 €

Peme

239

/14

Cco

Conelec, S.A.

2.608,87 €

Peme

244

/14

Cco

Brigal, S.A.

4.280,00 €

Peme

249

/14

Cco

Sagres, S.L.

6.989,02 €

Peme

252

/14

Cco

Olga Santoni, S.L.

1.807,52 €

Peme

254

/14

Cco

Manuel García Vilariño

1.054,91 €

Peme

256

/14

Cco

Node, S.L.

16.108,00 €

Peme

259

/14

Cco

Serrerías Rodríguez, S.L.

44.452,80 €

Peme

262

/14

Cco

Centro Deportivo La Condesa, S.L.

12.600,20 €

Peme

263

/14

Cco

Cristalería Pontevedresa, S.A.

46.569,60 €

Peme

265

/14

Cco

Técnica de Carpintería en PVC, S.A.

35.157,24 €

Peme

268

/14

Cco

Instalaciones Eléctricas de Sanxenxo, S.L.U.

8.069,58 €

Peme

273

/14

Cco

Soltec Ingenieros, S.L.

1.647,40 €

Peme

274

/14

Cco

Vitralba, S.L.

5.477,20 €

Peme

275

/14

Cco

Eleko Galicia, S.L.

6.117,45 €

Peme

276

/14

Pegada

Anónimo Publicidad, S.L.

3.000,00 €

Peme

277

/14

Pegada

Panadería Pedramoura, S.L.

3.000,00 €

Peme

278

/14

Pegada

Panadería do Miño, S.L.

3.000,00 €

Peme

279

/14

Cco

Maderfri, S.L.

3.019,06 €

Peme

280

/14

Cco

Panelship, S.L.

3.188,21 €

Peme

281

/14

Pegada

Nautipol 7 Mares, S.L.

3.060,00 €

Peme

284

/14

Cco

Plymouth Rubber Europa, S.A.

4.461,20 €

Peme

286

/14

Cco

Ideal Hogar Import-Export, S.L.

10.367,80 €

Peme

287

/14

Cco

Goycar Galicia, S.L.

9.765,92 €

Peme

288

/14

Cco

Godoy Maceira, S.L.

5.996,64 €

Peme

289

/14

Cco

Rodrimovil, S.L.U.

7.989,08 €

Peme

290

/14

Cco

Joyerías José Antonio Rodríguez Francisco, S.L.

5.794,51 €

Peme

291

/14

Cco

Gacamar, S.A.

17.779,48 €

Peme

292

/14

Cco

Castromán I, S.L.

14.610,86 €

Peme

293

/14

Cco

Castromán II, S.L.

10.861,67 €

Peme

297

/14

Emas

Analistas Tecnológicos, S.L.

3.000,00 €

Peme

298

/14

Emas

Xestores Medioambientais de Galicia, S.L.

1.008,00 €

Peme

299

/14

Pegada

Naviera Illa de Ons, S.L.

3.000,00 €

Peme

300

/14

Cco

Cymel, S.L.

3.250,52 €

Peme

301

/14

Cco

Frisaques Truck, S.L.

4.994,58 €

Peme

302

/14

Cco

Frisaques, S.L.U.

3.886,29 €

Peme

303

/14

Res

Arenas Malgo, S.L.

87.900,00 €

Peme

304

/14

Res

Ecocelta Galicia, S.L.

61.003,03 €

Peme

306

/14

Pegada

Quintastone,S.A.

3.270,00 €

Peme

307

/14

Cco

Roarno, S.L.

1.612,96 €

Peme

311

/14

Cco

Maderas Soto, S.A.

532,39 €

Peme

315

/14

Emas

Producciones Litoria, S.L.

3.000,00 €

Peme

316

/14

Emas

Academia Proxecto, S.C.

3.000,00 €

Peme

318

/14

Cco

Centro Médico El Carmen, S.A.

10.767,96 €

Peme

319

/14

Cco

Autos Lemos, S.L.

7.471,88 €

Peme

321

/14

Cco

Resgrelo, S.L.

2.058,18 €

Peme

322

/14

Cco

Suministros Gallegos, S.L.

4.194,84 €

Peme

323

/14

Cco

Áurea González Pérez

1.235,10 €

Peme

325

/14

Cco

Industrias Losal, S.L.

2.262,79 €

Peme

326

/14

Cco

Alejandro Caride Varela

809,43 €

Peme

327

/14

Cco

Galerías Vigo, S.L.

1.418,23 €

Peme

329

/14

Cco

Notarios Posse-Luna, C.B.

662,58 €

Peme

330

/14

Cco

Suministros BPC, S.L.

952,42 €

Peme

331

/14

Cco

Eduardo Iglesias Sánchez

690,94 €

Peme

333

/14

Cco

Catalina Fernández López

225,60 €

Peme

334

/14

Pegada

Exfopino, S.L.

4.000,00 €

Peme

336

/14

Cco

Comercial Textil A Palloza, S.L.

2.139,84 €

Peme

338

/14

Cco

Marcelino Díaz y Barreiros, S.L.

2.139,84 €

Peme

339

/14

Cco

Grupo Tecnogap Atlántico, S.L.

4.638,02 €

Peme

340

/14

Cco

Matadero Comarcal General y Frigorífico, S.A.

3.551,84 €

Peme

343

/14

Cco

Terramotor Tecnoloxía do Automóbil, S.L.

514,36 €

Peme

344

/14

Res

Carpintería Delmiro Fernández, S.L.

20.958,00 €

Peme

345

/14

Cco

Icos Sociedad Cooperativa Galega

5.397,47 €

Peme

347

/14

Cco

Parking Rosalía de Castro, S.L.

7.396,10 €

Peme

352

/14

Cco

Autogal, S.A.

5.030,25 €

Peme

353

/14

Cco

Alimentación Albor, S.L.

2.152,50 €

Peme

354

/14

Cco

Maryan Perfumerías, S.L.

1.835,13 €

Peme

357

/14

Pegada

Tresamb Loxística de Contenedores, S.L.

4.000,00 €

Peme

358

/14

Pegada

Carpintería Ramón García, S.L.

4.000,00 €

Peme

362

/14

Cco

Cousiñas, S.L.

2.208,80 €

Peme

364

/14

Cco

José Ramón Rodríguez Lodos

7.012,00 €

Peme

366

/14

Pegada

Talleres Santiago Iglesias, S.L.

4.000,00 €

Peme

367

/14

Pegada

Carlos Duymovich Baleisis (Policlínica Dena)

3.000,00 €

Peme

368

/14

Pegada

Empresa Cuiña, S.L.

4.000,00 €

Peme

369

/14

Pegada

Automoción La Junquera, S.L.

4.000,00 €

Peme

370

/14

Pegada

Jamardo, S.L.

4.000,00 €

Peme

372

/14

Pegada

Montajes J.M. Iglesias, S.L.

4.000,00 €

Peme

373

/14

Pegada

Autocares Rías Baixas, S.L.

4.000,00 €

Peme

374

/14

Res

Carpintería MJ Eiris, S.L.

26.046,00 €

Peme

375

/14

Pegada

Empresa Portomarín, S.A.

2.880,00 €

Peme

376

/14

Emas

Autocares J. Pombo, S.L.

2.829,00 €

Peme

377

/14

Pegada

Vistamar Galicia, S.L.

3.000,00 €

Peme

384

/14

Cco

Naty, C.B.

2.355,06 €

Peme

390

/14

Cco

Sara López Pérez

780,00 €

Peme

392

/14

Cco

Supermercados do Umia, S.L.

2.566,88 €

Peme

394

/14

Cco

Murallas do Miño, S.L.

2.880,48 €

Peme

399

/14

Cco

Frigoríficos del Lea, S.L.

60.000,00 €

Peme

404

/14

Cco

Centro de Estudios Homologados Norte, S.L.

7.755,51 €

Peme

405

/14

Cco

Álvarez Real, S.L.

6.234,96 €

Peme

406

/14

Cco

José Manuel López Díaz

699,88 €

Peme

408

/14

Cco

Josefina Rodríguez Fernández

1.109,85 €

Peme

409

/14

Emas

Vehículos Costa, S.L.

1.860,60 €

Peme

410

/14

Emas

Serman Sillan, S.L.

4.000,00 €

Peme

411

/14

Pegada

Álvarez Real Mediadores de Seguros, S.L.

3.000,00 €

Peme

412

/14

Pegada

Álvarez Real Formación, S.L.

3.000,00 €

Peme

413

/14

Res

Taller Eléctrico Garpe, S.L.

775,80 €

Peme

416

/14

Cco

Superpapel, S.A.

6.269,00 €

Peme

418

/14

Cco

Cárnicas J-R Requeno, S.L.

764,00 €

Peme

420

/14

Cco

Seguridad Gallega Nosa Terra, S.A.

3.779,64 €

Peme

422

/14

Ara

Galiza Verde, S.L.

4.000,00 €

Peme

423

/14

Res

Mesón Coto de Trasmaño, S.L.

39.360,00 €

Peme

424

/14

Pegada

Biomasa Forestal, S.L.

4.000,00 €

Peme

425

/14

Pegada

Cooperativa de Camiones Basculantes Codebas, S.C.L.

4.000,00 €

Peme

426

/14

Pegada

Transportistas de Mercancías del Puerto de A Coruña, Coc. Coop. Galega

4.000,00 €

Peme

427

/14

Cco

Hijos de Ramón Rubal, S.L.

7.186,20 €

Peme

429

/14

Cco

VSM Sistemas Coruña, S.A.

24.889,54 €

Peme

433

/14

Cco

Texas Controls, S.L.

7.101,53 €

Peme

434

/14

Cco

Loida, S.A.

9.528,92 €

Peme

435

/14

Cco

Loida Segunda Línea, S.L.

4.054,72 €

Peme

437

/14

Pegada

Aira, Soc. Coop. Galega

4.000,00 €

Peme

438

/14

Res

Lavamar, S.A.

90.000,00 €

Peme

439

/14

Res

Working Colours, S.L.

90.000,00 €

Peme

440

/14

Emas

Industrias y Talleres del Barcés, Intabar, S.L.

4.000,00 €

Peme

442

/14

Pegada

Empresa Gilsanz, S.A.

4.000,00 €

Peme

443

/14

Pegada

Slage Pinturas y Barnizados, S.L.

4.000,00 €

Peme

444

/14

Emas

Autos Rico, S.L.

2.097,00 €

Peme

448

/14

Pegada

Bergantín Redondo, S.L.U.

4.000,00 €

Peme

449

/14

Pegada

Proyectos y Sinergias Empresariales, S.L.

3.000,00 €

Peme

453

/14

Res

Carpintería Cándido, S.L.

4.594,20 €

Peme

456

/14

Res

Germán González Pereiro

10.942,50 €

Peme

458

/14

Cco

Panadería Seivane, S.L.

3.360,00 €

Peme

459

/14

Res

José Andrés Varela Rodríguez

4.444,80 €

Peme

460

/14

Cco

Lácteos Casa Macán, S.L.

60.000,00 €