Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 206 Martes, 28 de outubro de 2014 Páx. 45620

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 23 de outubro de 2014 pola que se modifica o prazo de execución do programa III da Orde do 3 de abril de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de apoio ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social, cofinanciada parcialmente con FSE, e procédese á súa convocatoria para o ano 2014.

missing image file

No Diario Oficial de Galicia nº 71, do vernes 11 de abril de 2014, publicouse a Orde do 3 de abril de 2014 pola que se procede á convocatoria dos programas de apoio ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o ano 2014.

No artigo 20.3 establécese: «o período de execución para o programa III comprenderá desde o 1 de xaneiro de 2014 ata o 31 de outubro de 2014».

Diversas dificultades de carácter administrativo provocaron que a fase de instrución da orde se prolongase máis alá das datas inicialmente previstas, o que afecta os prazos de execución das actividades subvencionadas.

Por este motivo, co fin de garantir a maior eficacia posible da convocatoria das referidas axudas, cómpre adaptar o prazo de execución das axudas do programa III: Apoio ás entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades no marco da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social, permitindo aos beneficiarios dispor de máis tempo para deseñar e executar accións de calidade e repercusión para a economía social galega.

En consecuencia co anterior, vista a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento,

DISPOÑO:

Artigo único

Modifícase o artigo 20.3 da Orde do 3 de abril de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de apoio ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social para o ano 2014, que queda redactado como segue:

Artigo 20.3: «O período de execución das accións para o programa III será o comprendido entre o 1 de xaneiro de 2014 e o 14 de novembro de 2014».

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2014

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar