Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 207 Mércores, 29 de outubro de 2014 Páx. 45852

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

CÉDULA do 9 de outubro de 2014 pola que se notifica a orde de suspensión das obras ditada no expediente LUG/66/2014-S1.

A directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ditou, o 12 de setembro de 2014, resolución pola que se ordena a suspensión inmediata das obras que se executan en solo rústico, sen autorización urbanística autonómica, consistentes na realización de movementos de terras mediante desmonte e execución de terraplanados e de muros de contención de pedras, para a posterior construción no terreo así acondicionado, de quince (15) apartamentos turísticos, situadas no lugar de Conforto, na parroquia de Santa María de Conforto, no termo municipal da Pontenova.

Ao non poderse realizar a notificación persoal desta resolución a Eloy Castro Castro, en calidade de propietario de varios dos terreos onde se levan a cabo as obras, mediante esta cédula, e ao abeiro do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC), notifícaselle ao interesado a dita resolución.

Tendo en conta que, en atención ao previsto no artigo 61 da LRXPAC, o acto non se publica na súa integridade, comunícaselle ao interesado que o texto íntegro da resolución que se notifica está ao seu dispor nas dependencias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, sita no Edificio Witland, 1º andar, Salgueiriños, en Santiago de Compostela, para a súa consulta no prazo de dez (10) días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación desta cédula. Transcorrido o dito prazo, a notificación entenderase producida.

Contra esta presente resolución, que pon fin á vía administrativa, o interesado poderá interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte a aquel en que se producise a notificación, ante a directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, ou ben, se non exerce o seu dereito de presentar recurso potestativo de reposición, poderá interpoñer directamente o recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o xulgado do contencioso-administrativo en cuxa circunscrición radique o inmoble afectado, conforme o disposto no artigo 14.1, regra terceira, da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Para que conste e lle sirva de notificación ao citado interesado, en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da LRXPAC, expido e asino esta cédula.

Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2014

María Martínez Allegue
Directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística