Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 227 Mércores, 26 de novembro de 2014 Páx. 48756

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia

ANUNCIO do 20 de novembro de 2014 sobre o concurso, polo procedemento aberto, para a contratación do servizo de limpeza desta fundación.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación Administrativa da Fundación.

c) Número de expediente: AB-FCT1-14-010.

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: servizo de limpeza de locais e unidades móbiles da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

b) División por lotes e número: si, 2 lotes.

Lote 1: limpeza dos locais do Centro de Transfusión de Galicia, sitos na avda. Monte da Condesa s/n e Vía Ptolomeo 11, Polígono do Tambre, Santiago de Compostela.

Lote 2: limpeza das unidades móbiles de extracción de sangue.

c) Lugar de execución: os indicados no seu momento pola Dirección do centro.

d) Prazo de execución: 24 meses desde a sinatura do contrato.

e) Duración do contrato: 24 meses desde a sinatura do contrato.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma de adxudicación: oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os múltiples criterios contidos no prego de cláusulas administrativas particulares.

4. Orzamento base de licitación: total contratación: 227.122,95 €, IVE non incluído.

5. Garantía provisional: non.

6. Obtención da documentación e información.

a) Entidade: Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

b) Domicilio: avda. Monte da Condesa s/n.

c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15706.

d) Teléfono: 881 54 69 00.

e) Telefax: 981 59 31 51.

f) Data límite de obtención de documentos e información: ata as 14.00 horas do último día de presentación das ofertas.

7. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica ou profesional: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.

a) Data límite de presentación: antes das 14.00 horas do 29 de decembro de 2014.

b) Documentación que hai que presentar: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Rexistro Xeral da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

d) Admisión de variantes: non.

9. Apertura das ofertas.

a) Entidade: Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia (sala de xuntas).

b) Enderezo: avda. Monte da Condesa s/n.

c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15706.

d) Data e hora: as indicadas no perfil do contratante e no taboleiro de anuncios do centro.

10. Outras informacións: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: si, por conta do adxudicatario. Ver prego de cláusulas administrativas particulares.

12. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea: 20 de novembro de 2014.

13. Páxina web onde obter información relativa á convocatoria ou onde se poden obter os pregos: perfil do contratante: www.sergas.es e plataforma de contratación pública de Galicia: www.contratosdegalicia.es.

Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2014

María Inmaculada Rodríguez Calvo
Directora técnica da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia