Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Xoves, 27 de novembro de 2014 Páx. 48812

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2014 pola que se contrata persoal laboral fixo na categoría profesional de técnico/a especialista de investigación, especialidade química (espectroscopia IR-Raman/crioxenia e magnetosusceptibilidade), grupo III, en virtude de probas selectivas convocadas pola Resolución do 5 de decembro de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 19 de decembro).

De conformidade coa proposta elevada polo tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola Resolución do 5 de decembro de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 19 de decembro) para cubrir unha praza da categoría profesional de técnico/a especialista de investigación, especialidade química (espectroscopia IR-Raman/crioxenia e magnetosusceptibilidade), grupo III, e comprobado que o aspirante reúne os requisitos exixidos na base 2 da convocatoria, o reitor, de conformidade co disposto no artigo 85 j) dos estatutos da USC,

resolve:

Primeiro. Aprobar a proposta feita polo tribunal cualificador e contratar como persoal laboral fixo na categoría profesional de técnico/a especialista de investigación, especialidade química (espectroscopia IR-Raman/crioxenia e magnetosusceptibilidade), o aspirante que superou o proceso selectivo pola quenda de promoción interna e que se relaciona no anexo desta resolución.

Segundo. A persoa seleccionada formalizará o seu contrato no Servizo de Xestión de Persoal, situado na Casa da Balconada (Rúa Nova número 6, Santiago de Compostela) no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo antedito mentres non recaia resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 116 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2014

Juan M. Viaño Rey
Reitor da Universidad de Santiago de Compostela

ANEXO

Categoría laboral: técnico especialista de investigación, especialidade química (espectroscopia IR-Raman/crioxenia e magnetosusceptibilidade).

Quenda: promoción interna.

Número de orde: 1.

Apelidos e nome: López Rodríguez, Javier José.

DNI: 32643972A.