Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 231 Martes, 2 de decembro de 2014 Páx. 49664

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de diversas prazas básicas de persoal estatutario de xestión e servizos.

Coa finalidade de garantir o dereito á mobilidade voluntaria do persoal estatutario recoñecido no artigo 17 da Lei 55/2003, do 16 de decembro, pola que se aproba o Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, o artigo 27 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, prevé a convocatoria periódica, preferentemente cada dous anos, dun concurso de traslados no que poderán participar os profesionais que tomaran posesión na praza desempeñada cun ano de antelación, como mínimo, á finalización do prazo de presentación de instancias.

Sendo convocado o último concurso de traslados para a provisión de prazas básicas das categorías de xestión e servizos, o 22 de xullo de 2010 (DOG nº 143, do 28 de xullo), xa resolto, procede convocar un novo concurso de traslados que posibilite ao persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde destas categorías así como ao procedente doutros servizos de saúde o exercicio do dereito á mobilidade.

Como novidade, e co obxecto de facilitar a participación dos profesionais no mesmo así como simplificar a súa tramitación, a xestión do proceso efectuarase a través da Oficina Virtual do Profesional (FIDES), punto de encontro telemático entre o Servizo Galego de Saúde e os profesionais e persoas aspirantes que participen nos procesos de selección e provisión de prazas convocados por este organismo, de forma tal que a formalización das instancias de participación e o rexistro dos requisitos e méritos das persoas que soliciten participar efectuarase por estas telematicamente.

En virtude do exposto, este centro directivo, logo de negociación coa representación sindical no seo da mesa sectorial de negociación e en uso das competencias atribuídas polo artigo 4.1.b) da Orde do 5 de xullo de 2012, sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde (DOG nº 139, do 20 de xullo),

RESOLVE:

Primeiro. Publicar a convocatoria do concurso de traslados para a provisión das prazas básicas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde das categorías relacionadas no anexo III desta resolución así como aprobar as bases e baremo de méritos que rexerán a convocatoria, contidos respectivamente nos anexos I e II desta.

Segundo.

1. Esta convocatoria e as súas bases vinculan a Administración e os que participen nela.

2. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro e artigo 4.1.k) da Orde do 5 de xullo de 2012 (DOG nº 139, do 20 de xullo), ou poderase interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses contados desde a mesma data, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

3. Así mesmo, cantos actos administrativos sexan ditados na tramitación deste procedemento poderán ser impugnados polas persoas interesadas de acordo co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

4. Os recursos contencioso-administrativos que se interpoñan contra esta convocatoria ou calquera acto integrante do concurso de traslados serán anunciados no Diario Oficial de Galicia ou, segundo o caso, notificados individualmente a cantos aparezan como interesados, para os efectos do seu emprazamento.

Santiago de Compostela, 19 de novembro de 2014

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I
Bases

I. Normas xerais

Primeira.

1.1. Convócanse, para a súa provisión, as prazas básicas vacantes de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde das categorías que, para cada centro, se especifican no anexo III desta resolución.

1.2. O concurso rexerase por estas bases así como polo establecido no artigo 37 da Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto Marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, e os artigos 27 e seguintes do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde.

Segunda.

2.1. A formalización das solicitudes de participación así como o rexistro dos méritos para a súa posterior valoración será efectuada polas persoas concursantes a través do currículo do profesional habilitado electronicamente (FIDES/expedient-e), ao que se accederá na forma que se indica no anexo VI.

2.2. As prazas serán adxudicadas aos/ás concursantes de acordo coa orde de prelación que resulte da aplicación do baremo de méritos que se publica como anexo II desta resolución.

2.3. Serán valorados unicamente os méritos causados polo/a concursante ata o día inmediatamente anterior, inclusive, ao da publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia que consten rexistrados e acreditados na forma e prazo que se indican nestas bases.

2.4. En caso de empate na puntuación final, resolverase a favor do/a concursante que acredite máis tempo traballado como persoal estatutario fixo nas institucións sanitarias do Sistema Nacional de Saúde. De persistir o empate resolverase a favor do/a concursante que acade a maior puntuación no punto de experiencia profesional. Por último, decidirá a maior idade.

II. Requisitos de participación

Terceira. Persoal que poderá participar voluntariamente no concurso de traslados

Poderá participar voluntariamente no concurso de traslados o seguinte persoal estatutario fixo:

3.1. O persoal estatutario fixo da mesma categoría, que estea desempeñando ou teña praza reservada nas institucións sanitarias dos servizos de saúde do Sistema Nacional de Saúde, sempre que tomase posesión da praza estatutaria desempeñada cun ano de antelación, como mínimo, á finalización do prazo de presentación de solicitudes para participar no concurso.

3.2. O persoal estatutario fixo dos servizos de saúde do Sistema Nacional de Saúde en situación distinta á de activo e que non teña reserva de praza da mesma categoría, sempre que reúna os requisitos legais e regulamentarios para incorporarse ao servizo activo o último día do prazo de presentación de solicitudes para participar no concurso.

Cuarta. Persoal que deberá participar obrigatoriamente no concurso de traslados

4.1. Terá a obriga de participar no concurso de traslados o persoal estatutario fixo que estea en situación de reingreso provisional ao servizo activo no Servizo Galego de Saúde, que deberá solicitar necesariamente, por orde de preferencia, todas as prazas da súa categoría convocadas na área sanitaria a que pertenza a praza que desempeña con carácter provisional.

4.2. O/a reingresado/a provisional que non obteña praza definitiva no concurso que se convoque, solicitando todas as da súa categoría convocadas na área sanitaria de pertenza, poderá optar por obter un novo destino provisional nalgunha das prazas que resulten vacantes como consecuencia da resolución deste concurso ou pasar á situación de excedencia voluntaria.

4.3. O/a reingresado/a provisional que non participe no concurso ou non obteña praza e non solicitase todas as da súa categoría, convocadas na área sanitaria de pertenza, será declarado/a de oficio en situación de excedencia voluntaria.

Quinta. Capacidade funcional

5.1. A persoa interesada deberá reunir a capacidade funcional necesaria para atender as funcións propias do posto ao que concursa con suxeición ao réxime organizativo da prestación laboral que este teña asignado. A acreditación de tal requisito efectuarase mediante declaración asinada polo/a profesional no formulario de solicitude.

5.2. O persoal estatutario que participe no concurso de traslados e teña recoñecida unha discapacidade que requira de adaptación deberá facelo constar na instancia de participación achegando xunto con esta certificado de discapacidade, ditame técnico facultativo da limitación que ten así como a/s adaptación/s que require.

5.3. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde que participe no concurso de traslados e tivese adaptado o posto ou condicións de traballo da praza de orixe por razón de protección da saúde consonte o procedemento establecido na Orde do 16 de setembro de 2008 (DOG nº 189, do 30 de setembro) e requira manter a dita adaptación no/s destino/s solicitado/s, deberá facelo constar na instancia de participación, achegando xunto con esta a resolución da xerencia respectiva pola que se autorizou a dita adaptación.

5.4. Unha comisión técnica especializada que se constituirá para o efecto no Servizo Galego de Saúde, e cuxa composición se publicará na páxina web do organismo, valorará as solicitudes dos/as concursantes que teñan manifestado algunha limitación que requira de adaptación co obxecto de acreditar a procedencia ou non da adaptación requirida e a compatibilidade co desempeño do/s posto/s solicitado/s. Instruído o procedemento e previamente á emisión da resolución que proceda, darase trámite de audiencia á persoa interesada.

A incompatibilidade da/s limitación/s e/ou adaptación/s requirida/s coas funcións propias do posto a asignar suporá a perda do dereito á adxudicación de tal posto de destino.

5.5 Os efectos da declaración sobre capacidade funcional estenderanse ata a toma de posesión na praza adxudicada. Calquera modificación na capacidade funcional que sobreveña durante a tramitación do concurso deberá ser comunicada á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde achegando a documentación que acredite a dita modificación.

As modificacións na capacidade funcional que requiran da realización dalgunha adaptación no/s posto/s solicitado serán valoradas pola comisión técnica prevista na base 5.4.

III. Procedemento

Sexta. Solicitudes de participación no concurso

6.1. Cada concursante deberá cubrir unha única solicitude de participación por categoría, en modelo normalizado, a través da Oficina Virtual do Profesional (FIDES/expedient-e/Sección de Procesos), á que se accederá seguindo as instrucións que se establecen no anexo V, e que, logo de confirmada electronicamente, deberá imprimir, asinar e presentar nos lugares e prazo indicados na base sétima e oitava, respectivamente.

6.2. Os/as participantes poderán solicitar, por orde de preferencia, todas as prazas que consideren convenientes, tanto das ofertadas no anexo III da resolución de convocatoria como daqueloutras non ofertadas indicadas no anexo IV.

6.3. A solicitude de praza nun centro ou complexo hospitalario supón a petición da totalidade das prazas convocadas neste do anexo III, así como as que queden vacantes no dito centro como consecuencia da resolución do concurso e, polo tanto, sexan susceptibles de ser adxudicadas en resultas.

A solicitude de praza nun centro de atención primaria supón a petición da totalidade das prazas do mesmo réxime de xornada convocadas no devandito centro no anexo III, así como as que queden vacantes do mesmo réxime de xornada no centro como consecuencia da resolución do concurso e, por tanto, sexan susceptibles de ser adxudicadas en resultas.

6.4. Non se admitirán as solicitudes que conteñan algunha emenda, marca ou riscadura no formulario de participación e petición de prazas así como en calquera dos documentos acreditativos do cumprimento dos requisitos de participación.

6.5. As renuncias á participación no concurso así como as modificacións que, con carácter excepcional, resulte necesario efectuar polo/a concursante nalgún dos datos contidos na solicitude de participación impresa efectuaranse mediante escrito dirixido á mesma unidade de validación á que se dirixa a instancia de participación e no que se indicará con claridade a modificación que se pretende. Tal solicitude de renuncia/modificación deberá presentarse, xunto coa instancia á que modifica ou copia desta, a través do procedemento e prazo previstos na cláusula sétima e oitava.

6.6. Transcorrido o prazo para a presentación de solicitudes, non se admitirán as modificacións das solicitudes previamente presentadas nin as renuncias á participación no concurso. Así mesmo, non se admitirá a presentación de novos documentos.

Sétima. Lugar de presentación

As solicitudes de participación no concurso dirixiranse a unha unidade de validación das relacionadas no propio formulario electrónico de solicitude e deberán presentarse no Rexistro Xeral dos servizos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, ou a través de calquera dos procedementos do artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e demais lugares previstos no artigo 10 do Decreto 191/2011, do 22 de setembro, de organización e funcionamento dos rexistros da Administración xeral e das entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Oitava. Prazo de presentación

O prazo para a presentación das solicitudes de participación no concurso será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Novena. Efectos derivados da solicitude de participación no concurso

9.1. A solicitude de participación no concurso de traslados formalmente presentada será vinculante para o peticionario e o destino adxudicado será irrenunciable agás que a renuncia estea motivada pola obtención de praza en virtude da resolución dun procedemento de mobilidade voluntaria convocado por outra Administración pública ou servizo de saúde.

9.2. A falsidade na acreditación documental de calquera mérito ou requisito así como a participación no procedemento en fraude de lei determinará a exclusión do profesional da participación no concurso, logo de resolución motivada do órgano convocante, sen prexuízo das demais responsabilidades que procedan.

Décima. Acreditación de requisitos e méritos

10.1. Requisitos de participación no concurso.

1. Os requisitos de participación neste concurso deberán reunirse dentro do prazo de presentación de solicitudes e manterse durante a tramitación do procedemento ata a toma de posesión do destino adxudicado.

2. O persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde que solicite participar no concurso de traslados non terá que rexistrar electronicamente no formulario de inscrición, o cumprimento dos requisitos de participación fixados na cláusula terceira e cuarta das presentes bases, que aparecerán formalizados no formulario. Así mesmo, non terá que presentar ningunha documentación acreditativa do cumprimento de tales requisitos agás que participe desde a situación de excedencia por prestación de servizos no sector público, suposto no que deberá achegar xunto coa solicitude de participación unha copia compulsada da resolución pola que se autorizou tal excedencia.

3. O persoal estatutario fixo procedente doutro servizo de saúde que solicite participar no procedemento deberá rexistrar electronicamente no formulario de inscrición os requisitos de admisibilidade establecidos na cláusula terceira e cuarta e acreditar o seu cumprimento mediante a presentación, xunto coa solicitude de participación, da seguinte documentación:

Para o persoal que participe desde a situación de activo:

– Copia compulsada do nomeamento como persoal estatutario fixo na categoría desde a que concursa.

– Copia compulsada da dilixencia de toma de posesión no último destino definitivo obtido ou, de ser o caso, resolución de reingreso provisional.

– Certificación orixinal de servizos prestados expedida pola Unidade de Recursos Humanos do centro en que actualmente presta os seus servizos con carácter definitivo, segundo se indica no anexo V da presente resolución.

– Consonte se indica na base 10.3, o/a concursante deberá proceder ademais a rexistrar no seu expediente electrónico o período de servizos acreditado na dita certificación para que poida ser tido en conta como mérito que se vaia valorar na fase de baremación

Para o persoal que participe desde unha situación distinta á de activo:

– Copia compulsada da resolución pola que se declara a situación administrativa desde a cal concursa.

4. A falta de acreditación pola persoa interesada do cumprimento dos requisitos de admisibilidade determinará a súa exclusión do proceso de provisión.

10.2. Méritos.

Os méritos, recollidos no anexo II, valoraranse con referencia ao día inmediatamente anterior, inclusive, ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Tales méritos deberán estar debidamente rexistrados no sistema informático Fides/expedient-e e acreditados documentalmente pola persoa interesada na data límite de finalización do prazo de presentación de solicitudes. Non será obxecto de valoración neste concurso de traslados ningún mérito inserido no sistema informático e/ou acreditado polo/a concursante con posterioridade ao remate do prazo de presentación de instancias.

10.3. Procedemento de rexistro electrónico e acreditación de méritos.

Para o rexistro electrónico e acreditación dos méritos, os participantes no concurso deberán proceder da seguinte forma:

Os concursantes accederán a través de FIDES ao expediente electrónico do profesional segundo se indica no anexo VI destas bases e comprobarán os datos do seu currículo baremables no dito procedemento de provisión que constan rexistrados na aplicación informática así como o seu estado.

Se non consta ningunha información ou esta está incompleta, o profesional rexistrará no sistema os méritos que posúe para os efectos da súa valoración no concurso, ata o último día do prazo de presentación de solicitudes, inclusive. Logo de rexistrados, deberá imprimir a solicitude de validación destes, que estará dispoñible na aplicación informática na epígrafe de «informe».

A solicitude de validación dirixirase a unha das unidades de validación relacionadas no formulario de solicitude e poderá presentarse ata o último día do prazo de presentación de instancias en rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos que se indican na norma sétima.

Xunto coa solicitude de validación, o/a concursante deberá achegar a documentación acreditativa dos méritos que figuren pendentes de validación. Só se admitirá como medio de acreditación orixinais ou copias compulsadas.

Os títulos ou certificacións que estean redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español deberán acompañarse da súa tradución ao castelán ou galego, que deberá ser efectuada:

– Por tradutor xurado, debidamente autorizado ou inscrito en España.

– Por calquera representación diplomática ou consular do Estado español no estranxeiro.

– Pola representación diplomática ou consular en España do país de que é cidadán/cidadá o/a solicitante ou, de ser o caso, do de procedencia do documento.

Aqueles/as concursantes que, con anterioridade á data de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia solicitasen, mediante a achega da documentación correspondente, a validación dalgún mérito previamente rexistrado no expediente electrónico e que se atope pendente de validar ou catalogar pola Administración, non terán que presentar novamente a documentación acreditativa de tal/es mérito/s.

Aqueles concursantes que, con anterioridade á data de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia rexistrasen no sistema informático os seus méritos figurando como pendentes de validar sen ter achegado a documentación correspondente, deberán solicitar a súa validación e acreditar documentalmente a posesión destes dentro do prazo de presentación de instancias para que poidan ser, se é o caso, valorados no dito procedemento. A acreditación deberá efectuarse nos termos que se indican no anexo V.

Se con posterioridade á presentación da solicitude de validación de méritos e dentro do prazo de presentación de instancias, o/a concursante rexistra na aplicación informática un novo mérito baremable, deberá imprimir unha nova solicitude de validación que presentará, dentro do dito prazo, en rexistro ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro. Xunto coa solicitude deberá achegar a documentación acreditativa do/s novo/s mérito/s inserido/s.

O/a concursante non terá que presentar ningunha documentación acreditativa de méritos que xa consten validados na aplicación informática. Non obstante, a Administración poderá requirir, en calquera momento, a achega de documentación complementaria acreditativa de calquera requisito ou mérito aínda que conste validado.

10.4. Avaliación de méritos.

Para proceder á avaliación dos méritos presentados polos/as concursantes, constituirase unha comisión de avaliación designada polo órgano convocante que estará integrada por persoal do Servizo Galego de Saúde.

Décimo primeira. Relación de persoas admitidas e excluídas e resolución do concurso

11.1. Expirado o prazo de presentación de solicitudes e de concorrer algún suposto de exclusión, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se declaran con carácter provisional os/as concursantes admitidos/as e excluídos/as con indicación do motivo da exclusión.

11.2. As persoas excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución para poder corrixir, se é o caso, o defecto que motivou a súa exclusión.

11.3. A estimación ou desestimación das emendas solicitadas entenderanse implícitas na resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, que se publicará no Diario Oficial de Galicia pola que se declaran, con carácter definitivo, os/as admitidos/as e excluídos/as para participar neste concurso e que fará públicas, así mesmo, as puntuacións e destinos provisionalmente asignados con indicación dos lugares de exposición.

11.4. Os/as concursantes admitidos/as disporán dun prazo de quince días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, para formular reclamación contra a dita resolución.

11.5. As citadas reclamacións serán rexeitadas ou admitidas na resolución definitiva que aprobará a autoridade convocante e que se publicará na mesma forma en que foi publicada a convocatoria do concurso. Esta publicación servirá de notificación aos/ás interesados/as.

Décimo segunda. Efectos derivados da resolución do concurso

12.1. Cesamento. Os/as concursantes que obteñan praza deberán cesar na que, de ser o caso, desempeñen dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique a resolución definitiva. A Dirección Xeral de Recursos Humanos, por necesidades do servizo debidamente acreditadas, e logo de informe dos centros afectados, poderá ampliar o prazo de cesamento ata un máximo de tres meses.

No suposto de que a persoa interesada se encontre desfrutando de permiso, licenza ou en situación de incapacidade temporal ou maternidade, o cesamento e prazos de toma de posesión quedarán diferidos ata que a persoa interesada se incorpore á súa praza de orixe.

12.2. Toma de posesión. A toma de posesión da nova praza deberá efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes ao do cesamento, se a praza desempeñada e a adxudicada son da mesma área de saúde; no prazo de quince días hábiles se as prazas son de distinta área de saúde dentro do Servizo Galego de Saúde ou no prazo dun mes se a praza desempeñada corresponde a outro servizo de saúde. Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrición ou destino provisional ou comisión de servizos. Non disporán de ningún dos prazos posesorios sinalados aqueles/as adxudicatarios/as de praza no concurso que xa viñesen ocupando praza con carácter definitivo no mesmo centro de destino ou en virtude de comisión de servizos ou reingreso provisional.

12.3. No caso de que a adxudicación da praza supoña o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución definitiva do concurso.

12.4. O prazo de cesamento iniciarase cando finalice o permiso ou licenza que, de ser o caso, lle fose concedido ao/á interesado/a, agás que por causas xustificadas se acorde suspender o seu desfrute.

12.5. Se así o permiten as necesidades do servizo e por petición do/a interesado/a, o prazo de toma de posesión poderá ser prorrogado pola Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde.

12.6. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde que non se incorpore ao destino obtido en concurso de traslados dentro do prazo establecido ou, se é o caso, da prórroga concedida, entenderase que solicita a excedencia voluntaria por interese particular como persoal estatutario, e será declarado en tal situación pola Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde.

Non obstante, se existen causas suficientemente xustificadas, así apreciadas, logo de audiencia do/da interesado/a, pola Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde poderá deixarse sen efecto a dita situación. En tal caso, a persoa interesada deberá incorporarse ao seu novo destino tan pronto desaparezan as causas que no seu momento o impediron.

No suposto de persoal estatutario doutro servizo de saúde que, tendo participado no concurso de traslados convocado non se incorpore ao destino obtido dentro do prazo establecido ou, se é o caso, da prórroga concedida, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde comunicará tal incidencia ao servizo de saúde de orixe do profesional para os efectos do previsto no artigo 37.5 da Lei 55/2003, do 16 de decembro, do estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde.

12.7. Procederá a prórroga do prazo de toma de posesión, ata a data do cesamento, para o persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde que desempeñe algún dos postos obxecto de provisión de conformidade cos capítulos VI e VII do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde. Non procederá a dita prórroga nos supostos provistos por concurso de méritos a que se refire o artigo 50 do dito decreto.

12.8. Agás cando a resolución do concurso implique o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión e, de ser o caso, a prórroga deste, terá a consideración de servizo activo, e percibiranse os correspondentes haberes conforme as normas establecidas na orde vixente pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas de persoal ao servizo da Administración autonómica.

12.9. Se durante a tramitación do concurso de traslados se convoca un proceso de selección de persoal estatutario fixo, os prazos de cesamento e toma de posesión derivados do concurso poderán ser demorados para procurar a simultaneidade das tomas de posesión de ambos os dous procesos.

Décimo terceira. Normas derradeiras

De conformidade co establecido no artigo 23.2 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras de Galicia, serán gratuítas todas as compulsas e certificacións que expidan os distintos centros de gasto do Servizo Galego de Saúde ao persoal estatutario fixo que participe no concurso.

Os traslados que se deriven da resolución deste concurso teñen a consideración de voluntarios; en consecuencia, non xerarán dereito a indemnización.

ANEXO II
Baremo de méritos (260,50 puntos)

1. Experiencia profesional: (ata un máximo de 250 puntos).

1. Servizos prestados con vínculo fixo:

1.1. Por cada mes completo de servizos prestados con vínculo fixo na categoría na que se concursa por conta e baixo a dependencia de institucións sanitarias do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,60 puntos/mes.

1.2. Por cada mes completo de servizos prestados con vínculo fixo noutra categoría por conta e baixo a dependencia de institucións sanitarias do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,25 puntos/mes.

2. Servizos prestados con vínculo temporal (ata un máximo de 50 puntos).

2.1. Por cada mes completo de servizos prestados con vínculo temporal na categoría na que se concursa por conta e baixo a dependencia de institucións sanitarias do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,30 puntos/mes.

2.2. Por cada mes completo de servizos prestados con vínculo temporal noutra categoría por conta e baixo a dependencia de institucións sanitarias do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,10 puntos/mes.

Os meses serán computados por días naturais.

Salvo para os nomeamentos de atención continuada ou gardas en urxencias extrahospitalarias, o cómputo dos servizos prestados efectuarase por meses. Para iso calcularase en cada epígrafe do baremo o número total de días e dividirase entre 30, de tal maneira que o que se valorará en cada epígrafe será o cociente enteiro, desprezándose os decimais.

En ningún caso a suma dos servizos prestados con distintos nomeamentos dentro do mesmo mes natural se poderá valorar por enriba da puntuación establecida para o dito período dun mes.

En ningún caso, un mesmo período de servizos prestados poderá ser obxecto de valoración en distintas epígrafes do baremo. De igual forma, un mesmo período de tempo de servizos prestados non poderá ser obxecto de valoración en máis dunha categoría, ou en varios servizos ou unidades, tanto deste como de diferente centro.

Os servizos prestados con nomeamento de atención continuada ou gardas en urxencias extrahospitalarias computaranse co criterio de equivalencia dun mes completo por cada 130 horas traballadas no dito mes, ou a parte proporcional que corresponda á fracción. Se dentro dun mes natural se realizaron máis de 130 horas, soamente poderá valorarse un mes de servizos prestados, sen que o exceso de horas efectuado poida ser aplicado para o cómputo de servizos prestados noutro mes.

O período de formación para a obtención do título de especialista non poderá ser valorado, como tempo de servizos prestados.

A situación de servizos especiais e os períodos de permiso sen soldo que gozase o profesional valoraranse como tempo de servizos efectivamente prestados para os efectos deste baremo.

Os servizos prestados durante o período en que se goce dunha redución de xornada para o coidado de familiares serán valorados como servizos prestados en réxime de xornada completa.

Os servizos prestados polo persoal especificamente nomeado a tempo parcial serán valorados coa conseguinte redución.

2. Coñecemento da lingua galega: (ata un máximo de 10 puntos).

a) Pola acreditación da superación do curso Celga 2 ou Celga 3, iniciación da lingua galega ou equivalente: 5 puntos.

b) Pola acreditación da superación do curso Celga 4, perfeccionamento da lingua galega ou equivalente: 10 puntos.

No suposto de acreditar máis dun grao de coñecemento da lingua galega, só se computará o superior.

O coñecemento do idioma galego unicamente será obxecto de valoración nesta epígrafe.

3. Conciliación da vida laboral e familiar (puntuación adicional 0,5).

Coa finalidade de conciliar a vida laboral e familiar outorgaranse 0,5 puntos aos/ás concursantes cando os postos solicitados estean situados no concello onde teña o seu destino definitivo como empregado público o seu cónxuxe ou parella de feito; sempre que a persoa solicitante non teña destino definitivo no concello ao que pretenda acceder.

A dita circunstancia acreditarase mediante:

– Certificado de matrimonio ou acreditación de ser parella de feito.

– Certificado expedido pola Dirección do centro onde o cónxuxe ou parella de feito presta os seus servizos, acreditando que ten a condición de empregado público, en situación de servizo activo, con indicación da categoría e concello onde teña o seu destino con carácter definitivo.

ANEXO III
Prazas ofertadas por categoría

Persoal de xestión e servizos

Albanel

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

320401010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Barco

-

1

074801010

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

2

Calefactor/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074300030

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

6

074400030

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

2

074500030

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

1

271700030

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

1

271600030

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

Burela

Cervo

-

1

320400030

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Barco

-

1

074700030

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

3

074800030

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

4

Carpinteiro/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074501030

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

1

074801030

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

1

Celador/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

010500044

EOXI da Coruña

Betanzos PAC

Betanzos

Coruña

PAC

1

014800044

EOXI da Coruña

Carballo PAC

Carballo

Coruña

PAC

1

015400044

EOXI da Coruña

Casa do Mar PAC

Coruña, A

Coruña

PAC

1

016900044

EOXI da Coruña

Cee PAC

Cee

Coruña

PAC

1

074300040

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

78

074400040

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

21

053600044

EOXI de Ferrol

San Sadurniño PAC

San Sadurniño

Ferrol

PAC

1

001400044

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Fonsagrada PAC

Fonsagrada, A

Lugo

PAC

1

074500040

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

21

271700040

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

5

271600040

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

Burela

Cervo

-

3

074600040

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

25

320400040

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Barco

-

4

329900040

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Verín

Verín

Ourense

-

2

011800044

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Bueu PAC

Bueu

Pontevedra

PAC

1

074700040

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

53

369900040

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

Vilagarcía de Arousa

Salnés

-

8

047700044

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Poio PAC

Pontevedra

Pontevedra

PAC

1

061100044

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

Vilagarcía de Arousa

Salnés

PAC

1

001300044

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada PAC

Estrada, A

Santiago

PAC

1

003400044

EOXI de Santiago de Compostela

A Pobra do Caramiñal PAC

Pobra do Caramiñal, A

Santiago

PAC

2

074800040

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

35

026800044

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín PAC

Lalín

Santiago

PAC

1

070500040

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios - Vigo

Vigo

Vigo

-

5

Cociñeiro/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074300050

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

5

074400050

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

4

074500050

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

1

074600050

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

3

320400050

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Barco

-

1

074700050

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

1

074800050

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

6

Condutor/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074300060

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

2

074400060

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

2

074500060

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

1

074800060

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

3

060400064

EOXI de Vigo

Vigo PAC

Vigo

Vigo

PAC

2

Costureiro/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074301060

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

4

074401060

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

1

074501060

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

2

074701060

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

1

074801060

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

1

Electricista

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074301070

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

5

074401070

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

1

074501070

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

1

320401070

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Barco

-

1

074701070

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

4

074801070

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

1

Enxeñeiro/a técnico/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074301100

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

1

271701100

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

1

074601100

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

1

074701100

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

2

Fontaneiro/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074301120

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

1

074401120

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

1

074701120

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

2

074801120

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

1

Grupo administrativo da función administrativa

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074300090

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

3

271600090

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

Burela

Cervo

-

1

074600090

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

1

074800090

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

1

072200090

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Oficinas Administrativas

Santiago de Compostela

Santiago

-

2

Grupo auxiliar da función administrativa

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074300100

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

52

159800100

EOXI da Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

Cee

Coruña

-

4

074400100

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

17

074500100

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

9

271700100

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

3

271600100

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

Burela

Cervo

-

6

074600100

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

2

329900100

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Verín

Verín

Ourense

-

2

074700100

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

19

074800100

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

26

159900100

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

Ribeira

Santiago

-

5

070200100

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG - Santiago

Santiago de Compostela

Santiago

-

3

072300100

Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria - FEGAS

Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria - FEGAS

Santiago de Compostela

Santiago

-

1

Grupo de xestión da función administrativa

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074300120

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

1

159800120

EOXI da Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

Cee

Coruña

-

1

074400120

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

2

074500120

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

3

271700120

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

2

320400120

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Barco

-

1

074700120

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

1

074800120

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

2

074900120

EOXI de Vigo

EOXI Vigo

Vigo

Vigo

-

4

Grupo técnico da función administrativa

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074300110

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

1

074400110

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

1

271700110

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

1

271600110

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

Burela

Cervo

-

1

074600110

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

3

320400110

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Barco

-

2

074800110

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

1

074900110

EOXI de Vigo

EOXI Vigo

Vigo

Vigo

-

1

Lavandeiro/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074300130

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

11

074400130

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

3

073400131

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Milagrosa (Lavandaría)

Lugo

Lugo

Mañá

2

074700130

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

5

Limpador/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074313120

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

2

Mecánico/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074401190

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

2

074501190

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

2

271701190

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

1

271601190

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

Burela

Cervo

-

1

320401190

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Barco

-

2

074801190

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

2

Pasador/a de ferro

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074300150

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

15

074400150

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

6

271700150

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

2

074700150

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

2

074800150

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

4

Perruqueiro/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074601210

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

2

Persoal de servizos xerais

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

006400161

EOXI da Coruña

Arteixo-Meicende

Arteixo

Coruña

Mañá

1

010400161

EOXI da Coruña

Betanzos

Betanzos

Coruña

Mañá

1

010500164

EOXI da Coruña

Betanzos PAC

Betanzos

Coruña

PAC

2

013100161

EOXI da Coruña

Camariñas-Camelle

Camariñas

Coruña

Mañá

1

014700161

EOXI da Coruña

Carballo

Carballo

Coruña

Mañá

1

015100161

EOXI da Coruña

Carral

Carral

Coruña

Mañá

1

015300161

EOXI da Coruña

Casa do Mar

Coruña, A

Coruña

Mañá

1

015300162

EOXI da Coruña

Casa do Mar

Coruña, A

Coruña

Tarde

1

023700161

EOXI da Coruña

Fisterra

Fisterra

Coruña

Mañá

1

038900161

EOXI da Coruña

O Castrillón

Coruña, A

Coruña

Mañá

1

043200162

EOXI da Coruña

Os Rosales

Coruña, A

Coruña

Tarde

1

052100161

EOXI da Coruña

Sada

Sada

Coruña

Mañá

1

052200164

EOXI da Coruña

Sada PAC

Sada

Coruña

PAC

2

062400161

EOXI da Coruña

Vilarmaior

Vilarmaior

Coruña

Mañá

1

064400161

EOXI da Coruña

Zas-Baio

Zas

Coruña

Mañá

2

014100163

EOXI de Ferrol

Caranza

Ferrol

Ferrol

Desprazable

1

014900161

EOXI de Ferrol

Cariño

Cariño

Ferrol

Mañá

1

016600161

EOXI de Ferrol

Cedeira

Cedeira

Ferrol

Mañá

2

018100161

EOXI de Ferrol

Cerdido

Cerdido

Ferrol

Mañá

1

023200161

EOXI de Ferrol

Fene-Maniños

Fene

Ferrol

Mañá

1

024300163

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Ferrol

Ferrol

Desprazable

1

036200163

EOXI de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Narón

Ferrol

Desprazable

2

073300161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Fonsagrada

Fonsagrada, A

Lugo

Mañá

1

002400161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Lugo

Lugo

Mañá

1

009600161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Begonte- Baamonde

Begonte

Lugo

Mañá

1

024800162

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Foz

Foz

Cervo

Tarde

1

025800164

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Guntín PAC

Guntín

Lugo

PAC

3

032700161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Mondoñedo

Mondoñedo

Cervo

Mañá

1

033100161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Monforte

Mañá

039100164

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

O Corgo PAC

Corgo, O

Lugo

PAC

1

043700164

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Outeiro de Rei PAC

Outeiro de Rei

Lugo

PAC

2

044600164

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Palas de Rei PAC

Palas de Rei

Lugo

PAC

1

048200161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Portomarín

Portomarín

Lugo

Mañá

1

050200161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Ribadeo

Ribadeo

Cervo

Mañá

1

050300164

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Ribadeo PAC

Ribadeo

Cervo

PAC

2

050800161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Ribeira de Piquín

Ribeira de Piquín

Lugo

Mañá

1

052600161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Samos

Samos

Lugo

Mañá

1

055500161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Seoane- Folgoso do Courel

Folgoso do Courel

Monforte

Mañá

1

061300161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba

Vilalba

Lugo

Mañá

1

063100161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Viveiro

Viveiro

Cervo

Mañá

1

003000161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Pobra de Trives

Pobra de Trives, A

Barco

Mañá

1

003100164

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Pobra de Trives PAC

Pobra de Trives, A

Barco

PAC

1

004000161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Veiga

Veiga, A

Barco

Mañá

1

005200164

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Allariz PAC

Allariz

Ourense

PAC

2

007600161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Avión

Avión

Ourense

Mañá

1

017100164

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova PAC

Celanova

Ourense

PAC

1

019500164

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Coles PAC

Coles

Ourense

PAC

2

020200161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Cortegada

Cortegada

Ourense

Mañá

1

021000161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Cualedro

Cualedro

Ourense

Mañá

1

076400161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Maceda-Esgos

Maceda, Esgos

Ourense

Mañá

1

043400164

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

Ourense

Ourense

PAC

1

029800164

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Marín PAC

Marín

Pontevedra

PAC

1

054900163

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Sanxenxo

Pontevedra

Desprazable

1

056800164

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Terra de Montes PAC

Cerdedo

Pontevedra

PAC

1

060900163

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

Salnés

Desprazable

1

045800162

EOXI de Santiago de Compostela

A Pobra do Caramiñal

Pobra do Caramiñal, A

Santiago

Tarde

1

005400161

EOXI de Santiago de Compostela

Ames- Milladoiro

Ames

Santiago

Mañá

1

019700161

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Santiago de Compostela

Santiago

Mañá

1

024400162

EOXI de Santiago de Compostela

Fontiñas

Santiago de Compostela

Santiago

Tarde

1

028700161

EOXI de Santiago de Compostela

Lousame

Lousame

Santiago

Mañá

1

036900164

EOXI de Santiago de Compostela

Negreira PAC

Negreira

Santiago

PAC

1

037300161

EOXI de Santiago de Compostela

Noia

Noia

Santiago

Mañá

1

044300161

EOXI de Santiago de Compostela

Padrón

Padrón

Santiago

Mañá

1

047000161

EOXI de Santiago de Compostela

Pontecesures

Pontecesures

Santiago

Mañá

1

048100161

EOXI de Santiago de Compostela

Porto do Son

Porto do Son

Santiago

Mañá

1

049600161

EOXI de Santiago de Compostela

Rianxo

Rianxo

Santiago

Mañá

1

049700164

EOXI de Santiago de Compostela

Rianxo PAC

Rianxo

Santiago

PAC

1

050700162

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Ribeira

Santiago

Tarde

2

054300164

EOXI de Santiago de Compostela

Santa Comba PAC

Santa Comba

Santiago

PAC

1

057300161

EOXI de Santiago de Compostela

Touro

Touro

Santiago

Mañá

1

001800164

EOXI de Vigo

A Guarda PAC

Guarda, A

Vigo

PAC

2

019200163

EOXI de Vigo

Coia

Vigo

Vigo

Desprazable

3

032000161

EOXI de Vigo

Moaña

Moaña

Vigo

Mañá

1

075300164

EOXI de Vigo

Moaña PAC

Moaña

Vigo

PAC

2

051800163

EOXI de Vigo

Rosalía de Castro

Vigo

Vigo

Desprazable

1

051800161

EOXI de Vigo

Rosalía de Castro

Vigo

Vigo

Mañá

1

053100163

EOXI de Vigo

San Paio de Navia

Vigo

Vigo

Desprazable

2

058600163

EOXI de Vigo

Val Miñor

Nigrán

Vigo

Desprazable

2

060400164

EOXI de Vigo

Vigo PAC

Vigo

Vigo

PAC

3

Persoal técnico superior

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

072113210

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios - Santiago

Santiago de Compostela

Santiago

-

3

Pinche

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074300170

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

44

074400170

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

11

074500170

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

17

271700170

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

2

271600170

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

Burela

Cervo

-

1

074600170

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

19

320400170

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Barco

-

3

074700170

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

13

074800170

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

31

Técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

159800200

EOXI da Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

Cee

Coruña

-

1

074500200

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

1

074800200

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

2

159900200

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

Ribeira

Santiago

-

1

074900200

EOXI de Vigo

EOXI Vigo

Vigo

Vigo

-

3

Técnico/a de grao medio

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074613280

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

2

074913280

EOXI de Vigo

EOXI Vigo

Vigo

Vigo

-

1

Técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074800930

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

1

Técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074400180

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

1

074600180

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

2

320400180

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Barco

-

1

074700180

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

1

159900180

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

Ribeira

Santiago

-

1

074900180

EOXI de Vigo

EOXI Vigo

Vigo

Vigo

-

1

Telefonista

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074300250

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

1

074400250

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

2

271700250

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

1

271600250

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

Burela

Cervo

-

2

074600250

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

2

074700250

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

5

074800250

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

1

Traballador/a social

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

006200961

EOXI da Coruña

Arteixo

Arteixo

Coruña

Mañá

1

074300960

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

2

159800960

EOXI da Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

Cee

Coruña

-

1

054000961

EOXI da Coruña

San Xosé

Coruña, A

Coruña

Mañá

1

076500961

EOXI da Coruña

Santa Cruz

Oleiros

Coruña

Mañá

1

074400960

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

1

052300961

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sagrado Corazón

Lugo

Lugo

Mañá

1

055300961

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sarria

Sarria

Lugo

Mañá

1

061300961

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba

Vilalba

Lugo

Mañá

1

074600960

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

2

329900960

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Verín

Verín

Ourense

-

1

074700960

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

1

074800960

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

5

026700961

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín

Lalín

Santiago

Mañá

1

019600963

EOXI de Vigo

Colmeiro

Vigo

Vigo

Desprazable

1

074900960

EOXI de Vigo

EOXI Vigo

Vigo

Vigo

-

2

032000963

EOXI de Vigo

Moaña

Moaña

Vigo

Desprazable

1

047800963

EOXI de Vigo

Porriño

Porriño, O

Vigo

Desprazable

1

Xardineiro/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

074713310

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

1

ANEXO IV
Centros nos que poden existir prazas a resultas

Persoal de xestión e servizos

Albanel

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

074301010

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

074401010

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

074501010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

271701010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

271601010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

Burela

Cervo

-

074601010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

074701010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

Carpinteiro/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

074301030

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

074401030

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

271701030

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

320401030

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Barco

-

074701030

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

Cociñeiro/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

271700050

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

271600050

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

Burela

Cervo

-

Condutor/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

015400064

EOXI da Coruña

Casa do Mar PAC

Coruña, A

Coruña

PAC

074600060

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

074700060

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

070300060

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG - A Coruña

Coruña, A

Coruña

-

070400060

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG - Lugo

Lugo

Lugo

-

070000060

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG - Ourense

Ourense

Ourense

-

070800060

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG - Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

-

070200060

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG - Santiago

Santiago de Compostela

Santiago

-

070100060

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG - Vigo

Vigo

Vigo

-

Costureiro/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

271701060

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

074601060

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

320401060

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Barco

-

329901060

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Verín

Verín

Ourense

-

Electricista

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

271701070

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

271601070

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

Burela

Cervo

-

Enxeñeiro/a técnico/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

074501100

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

271601100

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

Burela

Cervo

-

320401100

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Barco

-

369901100

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

Vilagarcía de Arousa

Salnés

-

074801100

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

159901100

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

Ribeira

Santiago

-

Fontaneiro/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

074501120

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

271701120

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

271601120

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

Burela

Cervo

-

320401120

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Barco

-

Grupo administrativo da función administrativa

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

074400090

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

074500090

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

271700090

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

320400090

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Barco

-

329900090

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Verín

Verín

Ourense

-

074700090

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

369900090

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

Vilagarcía de Arousa

Salnés

-

074900090

EOXI de Vigo

EOXI Vigo

Vigo

Vigo

-

070300090

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG - A Coruña

Coruña, A

Coruña

-

070400090

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG - Lugo

Lugo

Lugo

-

070800090

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG - Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

-

070200090

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG - Santiago

Santiago de Compostela

Santiago

-

070100090

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG - Vigo

Vigo

Vigo

-

072300090

Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria - FEGAS

Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria - FEGAS

Santiago de Compostela

Santiago

-

157200090

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía-INGO

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía-INGO

Santiago de Compostela

Santiago

-

071900090

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Central de Coordinación

Santiago de Compostela

Santiago

-

072100090

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios - Santiago

Santiago de Compostela

Santiago

-

Grupo auxiliar da función administrativa

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

320400100

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Barco

-

369900100

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

Vilagarcía de Arousa

Salnés

-

157200100

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía-INGO

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía-INGO

Santiago de Compostela

Santiago

-

070600100

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios - Ourense

Ourense

Ourense

-

072100100

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios - Santiago

Santiago de Compostela

Santiago

-

070500100

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios - Vigo

Vigo

Vigo

-

Grupo de xestión da función administrativa

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

271600120

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

Burela

Cervo

-

074600120

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

072300120

Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria - FEGAS

Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria - FEGAS

Santiago de Compostela

Santiago

-

157200120

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía-INGO

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía-INGO

Santiago de Compostela

Santiago

-

072200120

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Oficinas Administrativas

Santiago de Compostela

Santiago

-

Grupo técnico da función administrativa

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

159800110

EOXI da Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

Cee

Coruña

-

074500110

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

329900110

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Verín

Verín

Ourense

-

074700110

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

369900110

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

Vilagarcía de Arousa

Salnés

-

159900110

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

Ribeira

Santiago

-

072300110

Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria - FEGAS

Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria - FEGAS

Santiago de Compostela

Santiago

-

157200110

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía-INGO

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía-INGO

Santiago de Compostela

Santiago

-

072200110

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Oficinas Administrativas

Santiago de Compostela

Santiago

-

072100110

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios - Santiago

Santiago de Compostela

Santiago

-

070500110

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios - Vigo

Vigo

Vigo

-

Lavandeiro/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

271700130

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

074600130

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

074800130

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

Limpador/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

010413121

EOXI da Coruña

Betanzos

Betanzos

Coruña

Mañá

033413121

EOXI da Coruña

Monte Alto- A Torre

Coruña, A

Coruña

Mañá

074413120

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

024313123

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Ferrol

Ferrol

Desprazable

074813120

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

Mecánico/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

074301190

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

074601190

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

074701190

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

Pasador/a de ferro

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

073400151

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Milagrosa (Lavandaría)

Lugo

Lugo

Mañá

074600150

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

320400150

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Barco

-

Perruqueiro/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

074301210

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

074501210

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

074701210

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

074801210

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

074901210

EOXI de Vigo

EOXI Vigo

Vigo

Vigo

-

Persoal de servizos xerais

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

000200161

EOXI da Coruña

A Cabana-Cesullas

Cabana de Bergantiños

Coruña

Mañá

004200161

EOXI da Coruña

Abegondo

Abegondo

Coruña

Mañá

004400161

EOXI da Coruña

Abente y Lago

Coruña, A

Coruña

Mañá

004400162

EOXI da Coruña

Abente y Lago

Coruña, A

Coruña

Tarde

004500161

EOXI da Coruña

Acea da Ma-Culleredo

Culleredo

Coruña

Mañá

004500162

EOXI da Coruña

Acea da Ma-Culleredo

Culleredo

Coruña

Tarde

004700161

EOXI da Coruña

Adormideras

Coruña, A

Coruña

Mañá

005800161

EOXI da Coruña

Aranga-Muniferral

Aranga

Coruña

Mañá

006200161

EOXI da Coruña

Arteixo

Arteixo

Coruña

Mañá

006200162

EOXI da Coruña

Arteixo

Arteixo

Coruña

Tarde

006300164

EOXI da Coruña

Arteixo PAC

Arteixo

Coruña

PAC

010100161

EOXI da Coruña

Bergondo

Bergondo

Coruña

Mañá

010400162

EOXI da Coruña

Betanzos

Betanzos

Coruña

Tarde

013200161

EOXI da Coruña

Camariñas - Ponte do Porto

Camariñas

Coruña

Mañá

013600161

EOXI da Coruña

Cambre

Cambre

Coruña

Mañá

013600162

EOXI da Coruña

Cambre

Cambre

Coruña

Tarde

013700164

EOXI da Coruña

Cambre PAC

Cambre

Coruña

PAC

073600161

EOXI da Coruña

Cambre-O Temple

Cambre

Coruña

Mañá

073600162

EOXI da Coruña

Cambre-O Temple

Cambre

Coruña

Tarde

014700162

EOXI da Coruña

Carballo

Carballo

Coruña

Tarde

015400164

EOXI da Coruña

Casa do Mar PAC

Coruña, A

Coruña

PAC

016800161

EOXI da Coruña

Cee

Cee

Coruña

Mañá

017600161

EOXI da Coruña

Cerceda

Cerceda

Coruña

Mañá

018500161

EOXI da Coruña

Cesuras

Oza-Cesuras

Coruña

Mañá

019900161

EOXI da Coruña

Corcubión

Corcubión

Coruña

Mañá

020100161

EOXI da Coruña

Coristanco- Agualada

Coristanco

Coruña

Mañá

021200164

EOXI da Coruña

Culleredo PAC

Culleredo

Coruña

PAC

021400161

EOXI da Coruña

Curtis

Curtis

Coruña

Mañá

021600161

EOXI da Coruña

Curtis-Teixeiro

Curtis

Coruña

Mañá

021900161

EOXI da Coruña

Dumbría

Dumbría

Coruña

Mañá

022200161

EOXI da Coruña

Elviña-Mesoiro

Coruña, A

Coruña

Mañá

022200162

EOXI da Coruña

Elviña-Mesoiro

Coruña, A

Coruña

Tarde

022700161

EOXI da Coruña

Federico Tapia

Coruña, A

Coruña

Mañá

022700162

EOXI da Coruña

Federico Tapia

Coruña, A

Coruña

Tarde

026500161

EOXI da Coruña

Irixoa

Irixoa

Coruña

Mañá

026600161

EOXI da Coruña

Labañou

Coruña, A

Coruña

Mañá

026600162

EOXI da Coruña

Labañou

Coruña, A

Coruña

Tarde

027300161

EOXI da Coruña

Laracha

Laracha, A

Coruña

Mañá

027400164

EOXI da Coruña

Laracha PAC

Laracha, A

Coruña

PAC

029400161

EOXI da Coruña

Malpica

Malpica de Bergantiños

Coruña

Mañá

030200161

EOXI da Coruña

Matogrande

Coruña, A

Coruña

Mañá

030200162

EOXI da Coruña

Matogrande

Coruña, A

Coruña

Tarde

031900161

EOXI da Coruña

Miño

Miño

Coruña

Mañá

033400163

EOXI da Coruña

Monte Alto- A Torre

Coruña, A

Coruña

Desprazable

033400162

EOXI da Coruña

Monte Alto- A Torre

Coruña, A

Coruña

Tarde

035700161

EOXI da Coruña

Muxía

Muxía

Coruña

Mañá

037700161

EOXI da Coruña

Novo Mesoiro

Coruña, A

Coruña

Mañá

038900162

EOXI da Coruña

O Castrillón

Coruña, A

Coruña

Tarde

040500161

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Coruña, A

Coruña

Mañá

040500162

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Coruña, A

Coruña

Tarde

041000164

EOXI da Coruña

Oleiros PAC

Oleiros

Coruña

PAC

041100161

EOXI da Coruña

Oleiros-A Covada

Oleiros

Coruña

Mañá

041200161

EOXI da Coruña

Oleiros-Perillo

Oleiros

Coruña

Mañá

041200162

EOXI da Coruña

Oleiros-Perillo

Oleiros

Coruña

Tarde

041300161

EOXI da Coruña

Oleiros-Santa Cruz

Oleiros

Coruña

Mañá

041300162

EOXI da Coruña

Oleiros-Santa Cruz

Oleiros

Coruña

Tarde

041400161

EOXI da Coruña

Oleiros-Santa Cruz-Mera

Oleiros

Coruña

Mañá

043000161

EOXI da Coruña

Os Mallos

Coruña, A

Coruña

Mañá

043000162

EOXI da Coruña

Os Mallos

Coruña, A

Coruña

Tarde

043200161

EOXI da Coruña

Os Rosales

Coruña, A

Coruña

Mañá

043900161

EOXI da Coruña

Oza dos Ríos

Oza-Cesuras

Coruña

Mañá

044000161

EOXI da Coruña

Paderne

Paderne

Coruña

Mañá

046700161

EOXI da Coruña

Ponteceso

Ponteceso

Coruña

Mañá

046800164

EOXI da Coruña

Ponteceso PAC

Ponteceso

Coruña

PAC

052100162

EOXI da Coruña

Sada

Sada

Coruña

Tarde

054000161

EOXI da Coruña

San Xosé

Coruña, A

Coruña

Mañá

054000162

EOXI da Coruña

San Xosé

Coruña, A

Coruña

Tarde

056100161

EOXI da Coruña

Sobrado dos Monxes

Sobrado

Coruña

Mañá

076200161

EOXI da Coruña

Vilasantar-Présaras

Vilasantar

Coruña

Mañá

062600161

EOXI da Coruña

Vimianzo

Vimianzo

Coruña

Mañá

000500161

EOXI de Ferrol

A Capela

Capela, A

Ferrol

Mañá

006000161

EOXI de Ferrol

Ares

Ares

Ferrol

Mañá

007100163

EOXI de Ferrol

As Pontes

Pontes de García Rodríguez, As

Ferrol

Desprazable

007400161

EOXI de Ferrol

As Somozas

Somozas, As

Ferrol

Mañá

012400161

EOXI de Ferrol

Cabanas

Cabanas

Ferrol

Mañá

023200163

EOXI de Ferrol

Fene-Maniños

Fene

Ferrol

Desprazable

030500161

EOXI de Ferrol

Mañón

Mañón

Ferrol

Mañá

032300161

EOXI de Ferrol

Moeche

Moeche

Ferrol

Mañá

033000161

EOXI de Ferrol

Monfero

Monfero

Ferrol

Mañá

034600161

EOXI de Ferrol

Mugardos

Mugardos

Ferrol

Mañá

036500161

EOXI de Ferrol

Neda

Neda

Ferrol

Mañá

042800161

EOXI de Ferrol

Ortigueira- Mera- Espasante

Ortigueira

Ferrol

Mañá

047100163

EOXI de Ferrol

Pontedeume

Pontedeume

Ferrol

Desprazable

053500161

EOXI de Ferrol

San Sadurniño

San Sadurniño

Ferrol

Mañá

055600161

EOXI de Ferrol

Serantes

Ferrol

Ferrol

Mañá

058800161

EOXI de Ferrol

Valdoviño

Valdoviño

Ferrol

Mañá

002400162

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Lugo

Lugo

Tarde

002700161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Pastoriza- Bretoña

Pastoriza, A

Lugo

Mañá

002900161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Pobra do Brollón

Pobra do Brollón, A

Monforte

Mañá

003600161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Pontenova

Pontenova, A

Lugo

Mañá

004100161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Abadín

Abadín

Lugo

Mañá

005000161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Alfoz

Alfoz

Cervo

Mañá

005600161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Antas de Ulla

Antas de Ulla

Lugo

Mañá

007000161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

As Nogais

Nogais, As

Lugo

Mañá

007800161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Baleira

Baleira

Lugo

Mañá

008200161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Baralla

Baralla

Lugo

Mañá

008500161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Barreiros

Barreiros

Cervo

Mañá

009100161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Becerreá

Becerreá

Lugo

Mañá

011500161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Bóveda- Rubián

Bóveda

Monforte

Mañá

012000161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Burela

Burela

Cervo

Mañá

014600161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Carballedo- A Barrela

Carballedo

Monforte

Mañá

016200161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Castro de Rei-Castro Ribeiras do Lea

Castro de Rei

Lugo

Mañá

016300161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Castroverde

Castroverde

Lugo

Mañá

018200161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Cervantes- Doiras

Cervantes

Lugo

Mañá

018400161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Cervo-San Cibrao

Cervo

Cervo

Mañá

018700161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Chantada

Chantada

Monforte

Mañá

020500161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Cospeito- Muimenta

Cospeito

Lugo

Mañá

023600161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Lugo

Lugo

Mañá

023600162

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Lugo

Lugo

Tarde

024800161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Foz

Foz

Cervo

Mañá

025000161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Friol

Friol

Lugo

Mañá

025500161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Guitiriz- Parga

Guitiriz

Lugo

Mañá

025900161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Guntín- Lousada

Guntín

Lugo

Mañá

026200161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Lugo

Lugo

Mañá

026200162

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Lugo

Lugo

Tarde

027200161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Láncara

Láncara

Lugo

Mañá

028600161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Lourenzá

Lourenzá

Cervo

Mañá

030800161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Meira

Meira

Lugo

Mañá

033100162

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Monforte

Tarde

033200164

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos PAC

Monforte de Lemos

Monforte

PAC

034100161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Monterroso

Monterroso

Lugo

Mañá

035100161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Muras

Muras

Lugo

Mañá

036400161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Navia de Suarna

Navia de Suarna

Lugo

Mañá

039000161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

O Corgo

Corgo, O

Lugo

Mañá

039700161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

O Incio

Incio, O

Lugo

Mañá

039900161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

O Páramo

Páramo, O

Lugo

Mañá

040200161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

O Saviñao-Currelos

Saviñao, O

Monforte

Mañá

040400161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

O Valadouro

Valadouro, O

Cervo

Mañá

040700161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

O Vicedo

Vicedo, O

Cervo

Mañá

043500161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Ourol

Ourol

Cervo

Mañá

043600161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Outeiro de Rei

Outeiro de Rei

Lugo

Mañá

044500161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Palas de Rei

Palas de Rei

Lugo

Mañá

044900161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Pantón

Pantón

Monforte

Mañá

045200161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Paradela

Paradela

Lugo

Mañá

045400161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Pedrafita do Cebreiro

Pedrafita do Cebreiro

Lugo

Mañá

046100161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Pol

Pol

Lugo

Mañá

048400161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Lugo

Lugo

Mañá

048400162

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Lugo

Lugo

Tarde

048700161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Quiroga

Quiroga

Monforte

Mañá

048800164

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Quiroga PAC

Quiroga

Monforte

PAC

049000161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Rábade

Rábade

Lugo

Mañá

050200162

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Ribadeo

Ribadeo

Cervo

Tarde

050600161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Ribas de Sil

Ribas de Sil

Monforte

Mañá

051400161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Riotorto

Riotorto

Lugo

Mañá

053300161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

San Roque

Lugo

Lugo

Mañá

055300161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sarria

Sarria

Lugo

Mañá

055300162

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sarria

Sarria

Lugo

Tarde

056000161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sober

Sober

Monforte

Mañá

056300161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Taboada

Taboada

Lugo

Mañá

057500161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Trabada

Trabada

Cervo

Mañá

057900161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Triacastela

Triacastela

Lugo

Mañá

061300162

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba

Vilalba

Lugo

Tarde

063100162

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Viveiro

Viveiro

Cervo

Tarde

063600161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Xermade

Xermade

Lugo

Mañá

064000161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Xove

Xove

Cervo

Mañá

000600162

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Carballeira

Ourense

Ourense

Tarde

001000162

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Ourense

Ourense

Tarde

001900161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Gudiña

Gudiña, A

Ourense

Mañá

002200161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Merca

Merca, A

Ourense

Mañá

002300161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Mezquita

Mezquita, A

Ourense

Mañá

002800161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Peroxa

Peroxa, A

Ourense

Mañá

003500161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Ourense

Ourense

Mañá

003500162

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Ourense

Ourense

Tarde

005100161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Allariz

Allariz

Ourense

Mañá

005500161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Amoeiro

Amoeiro

Ourense

Mañá

008000161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Bande

Bande

Ourense

Mañá

008800161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Baños de Molgas

Baños de Molgas

Ourense

Mañá

008400161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Barbadás-A Valenzá

Barbadás

Ourense

Mañá

008400162

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Barbadás-A Valenzá

Barbadás

Ourense

Tarde

009000161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Beariz

Beariz

Ourense

Mañá

010600161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Boborás

Boborás

Ourense

Mañá

014400161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Carballeda de Avia

Carballeda de Avia

Ourense

Mañá

014500161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Carballeda de Valdeorras

Carballeda de Valdeorras

Barco

Mañá

015200161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Cartelle

Cartelle

Ourense

Mañá

015700161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Castrelo de Miño

Castrelo de Miño

Ourense

Mañá

015900161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Castro Caldelas

Castro Caldelas

Ourense

Mañá

017200161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova- A Bola

Celanova, Bola, A

Ourense

Mañá

019400161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Coles

Coles

Ourense

Mañá

022300161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Entrimo

Entrimo

Ourense

Mañá

026400161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Irixo

Irixo, O

Ourense

Mañá

075200161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Larouco-Petín

Larouco

Barco

Mañá

027900161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Laza

Laza

Ourense

Mañá

028000161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Leiro

Leiro

Ourense

Mañá

028400161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Lobios

Lobios

Ourense

Mañá

029100161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Maceda

Maceda

Ourense

Mañá

029900161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Maside

Maside

Ourense

Mañá

031500161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Melón

Melón

Ourense

Mañá

033800161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Monterrei

Monterrei

Ourense

Mañá

035000161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Muíños

Muíños

Ourense

Mañá

037200161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Nogueira de Ramuín

Nogueira de Ramuín

Ourense

Mañá

037800162

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos

Ourense

Ourense

Tarde

038000161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco

Barco de Valdeorras, O

Barco

Mañá

038000162

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco

Barco de Valdeorras, O

Barco

Tarde

038400161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Bolo

Bolo, O

Barco

Mañá

038500161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Carballiño, O

Ourense

Mañá

038500162

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Carballiño, O

Ourense

Tarde

040800161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Oímbra

Oímbra

Ourense

Mañá

065500161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Paderne de Allariz

Paderne de Allariz

Ourense

Mañá

044100161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Padrenda- A Notaría

Padrenda

Ourense

Mañá

045500161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Pereiro de Aguiar

Pereiro de Aguiar, O

Ourense

Mañá

045700161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Piñor

Piñor

Ourense

Mañá

049100161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Rairiz de Veiga

Rairiz de Veiga

Ourense

Mañá

049200161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ramirás

Ramirás

Ourense

Mañá

049800161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia

Ribadavia

Ourense

Mañá

051300161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Riós

Riós

Ourense

Mañá

052000161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Rubiá

Rubiá

Barco

Mañá

052800161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

San Cibrao das Viñas

San Cibrao das Viñas

Ourense

Mañá

053000161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

San Cristovo de Cea

San Cristovo de Cea

Ourense

Mañá

054100161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Sandiás

Sandiás

Ourense

Mañá

055200161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Sarreaus

Sarreaus

Ourense

Mañá

056400161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Taboadela

Taboadela

Ourense

Mañá

056900161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Toén

Toén

Ourense

Mañá

057600161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Trasmirás

Trasmirás

Ourense

Mañá

059300161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Ourense

Ourense

Mañá

059700161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Verín

Ourense

Mañá

059700162

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Verín

Ourense

Tarde

060000161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Viana do Bolo

Viana do Bolo

Barco

Mañá

061700161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Vilamarín

Vilamarín

Ourense

Mañá

061800161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Vilamartín de Valdeorras

Vilamartín de Valdeorras

Barco

Mañá

062000161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Vilar de Barrio

Vilar de Barrio

Ourense

Mañá

062200161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Vilardevós

Vilardevós

Ourense

Mañá

063700161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

Ourense

Mañá

063700162

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

Ourense

Tarde

064100161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xunqueira de Ambía

Xunqueira de Ambía

Ourense

Mañá

002000161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Lama

Lama, A

Pontevedra

Mañá

002600163

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Pontevedra

Pontevedra

Desprazable

008600161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Barro

Barro

Pontevedra

Mañá

011700161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Bueu

Bueu

Pontevedra

Mañá

012500163

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis

Caldas de Reis

Pontevedra

Desprazable

013300163

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Cambados

Salnés

Desprazable

013800161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Campo Lameiro

Campo Lameiro

Pontevedra

Mañá

016500161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Catoira

Catoira

Salnés

Mañá

017900161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cerdedo

Cerdedo

Pontevedra

Mañá

020600161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cotobade

Cotobade

Pontevedra

Mañá

021300161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cuntis

Cuntis

Santiago

Mañá

024600161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Forcarei

Forcarei

Pontevedra

Mañá

026000161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Illa de Arousa

Illa de Arousa, A

Salnés

Mañá

028100161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Lérez

Pontevedra

Pontevedra

Mañá

029700163

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Marín

Marín

Pontevedra

Desprazable

029700161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Marín

Marín

Pontevedra

Mañá

030600161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Meaño

Meaño

Pontevedra

Mañá

031100161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Meis

Meis

Pontevedra

Mañá

033700161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Monteporreiro

Pontevedra

Pontevedra

Mañá

034300161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Moraña

Moraña

Pontevedra

Mañá

039400161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

O Grove

Grove, O

Pontevedra

Mañá

045900161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Poio

Poio

Pontevedra

Mañá

045900162

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Poio

Poio

Pontevedra

Tarde

046200161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

Pontevedra

Mañá

048000161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Portas

Portas

Pontevedra

Mañá

050500161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Ribadumia

Ribadumia

Salnés

Mañá

054900161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Sanxenxo

Pontevedra

Mañá

056200161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Soutomaior- Arcade

Soutomaior

Pontevedra

Mañá

060800161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilaboa

Vilaboa

Pontevedra

Mañá

061900161

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

Salnés

Mañá

062800163

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Pontevedra

Pontevedra

Desprazable

000100161

EOXI de Santiago de Compostela

A Baña

Baña, A

Santiago

Mañá

001200163

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada

Estrada, A

Santiago

Desprazable

001200162

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada

Estrada, A

Santiago

Tarde

073200161

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada-Oca

Estrada, A

Santiago

Mañá

045800161

EOXI de Santiago de Compostela

A Pobra do Caramiñal

Pobra do Caramiñal, A

Santiago

Mañá

004800161

EOXI de Santiago de Compostela

Agolada

Agolada

Santiago

Mañá

005300161

EOXI de Santiago de Compostela

Ames-Bertamiráns

Ames

Santiago

Mañá

005300162

EOXI de Santiago de Compostela

Ames-Bertamiráns

Ames

Santiago

Tarde

005400162

EOXI de Santiago de Compostela

Ames-Milladoiro

Ames

Santiago

Tarde

006500161

EOXI de Santiago de Compostela

Arzúa

Arzúa

Santiago

Mañá

009800161

EOXI de Santiago de Compostela

Bembibre- Val do Dubra

Val do Dubra

Santiago

Mañá

010700161

EOXI de Santiago de Compostela

Boimorto

Boimorto

Santiago

Mañá

010800161

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Boiro

Santiago

Mañá

010800162

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Boiro

Santiago

Tarde

011400161

EOXI de Santiago de Compostela

Boqueixón-Forte

Boqueixón

Santiago

Mañá

011600161

EOXI de Santiago de Compostela

Brión

Brión

Santiago

Mañá

015000161

EOXI de Santiago de Compostela

Carnota

Carnota

Santiago

Mañá

073800161

EOXI de Santiago de Compostela

Carnota-Lira

Carnota

Santiago

Mañá

019700162

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Santiago de Compostela

Santiago

Tarde

019800161

EOXI de Santiago de Compostela

Conxo

Santiago de Compostela

Santiago

Mañá

021700161

EOXI de Santiago de Compostela

Dodro

Dodro

Santiago

Mañá

022500161

EOXI de Santiago de Compostela

Esteiro

Muros

Santiago

Mañá

023800161

EOXI de Santiago de Compostela

Folgueiras-Calo

Teo

Santiago

Mañá

024400161

EOXI de Santiago de Compostela

Fontiñas

Santiago de Compostela

Santiago

Mañá

024900161

EOXI de Santiago de Compostela

Frades

Frades

Santiago

Mañá

026700162

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín

Lalín

Santiago

Tarde

030300161

EOXI de Santiago de Compostela

Mazaricos

Mazaricos

Santiago

Mañá

031200161

EOXI de Santiago de Compostela

Melide

Melide

Santiago

Mañá

031600161

EOXI de Santiago de Compostela

Mesía

Mesía

Santiago

Mañá

035200161

EOXI de Santiago de Compostela

Muros

Muros

Santiago

Mañá

036800161

EOXI de Santiago de Compostela

Negreira

Negreira

Santiago

Mañá

037300162

EOXI de Santiago de Compostela

Noia

Noia

Santiago

Tarde

040000161

EOXI de Santiago de Compostela

O Pino

Pino, O

Santiago

Mañá

041500161

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes

Ordes

Santiago

Mañá

042000161

EOXI de Santiago de Compostela

Oroso

Oroso

Santiago

Mañá

043300161

EOXI de Santiago de Compostela

Os Tilos

Teo

Santiago

Mañá

043800161

EOXI de Santiago de Compostela

Outes

Outes

Santiago

Mañá

075600161

EOXI de Santiago de Compostela

Porto do Son- Portosín

Porto do Son

Santiago

Mañá

075700161

EOXI de Santiago de Compostela

Porto do Son-Xuño

Porto do Son

Santiago

Mañá

049600162

EOXI de Santiago de Compostela

Rianxo

Rianxo

Santiago

Tarde

050700161

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Ribeira

Santiago

Mañá

075800161

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira-Aguiño

Ribeira

Santiago

Mañá

076000161

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira-Palmeira

Ribeira

Santiago

Mañá

051500161

EOXI de Santiago de Compostela

Rodeiro

Rodeiro

Santiago

Mañá

051600161

EOXI de Santiago de Compostela

Rois

Rois

Santiago

Mañá

054200161

EOXI de Santiago de Compostela

Santa Comba

Santa Comba

Santiago

Mañá

054700164

EOXI de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela PAC

Santiago de Compostela

Santiago

PAC

076100161

EOXI de Santiago de Compostela

Santiso-Arcediago-Visantoña

Santiso

Santiago

Mañá

055800161

EOXI de Santiago de Compostela

Silleda

Silleda

Santiago

Mañá

056700161

EOXI de Santiago de Compostela

Teo-Cacheiras

Teo

Santiago

Mañá

057100161

EOXI de Santiago de Compostela

Toques

Toques

Santiago

Mañá

057200161

EOXI de Santiago de Compostela

Tordoia

Tordoia

Santiago

Mañá

057700161

EOXI de Santiago de Compostela

Trazo

Trazo

Santiago

Mañá

059000161

EOXI de Santiago de Compostela

Valga

Valga

Santiago

Mañá

059200164

EOXI de Santiago de Compostela

Valga-Pontecesures PAC

Valga

Santiago

PAC

059500161

EOXI de Santiago de Compostela

Vedra

Vedra

Santiago

Mañá

060700161

EOXI de Santiago de Compostela

Vila de Cruces

Vila de Cruces

Santiago

Mañá

063000161

EOXI de Santiago de Compostela

Vite

Santiago de Compostela

Santiago

Mañá

000700161

EOXI de Vigo

A Cañiza

Cañiza, A

Vigo

Mañá

001100163

EOXI de Vigo

A Doblada

Vigo

Vigo

Desprazable

001700163

EOXI de Vigo

A Guarda

Guarda, A

Vigo

Desprazable

004900161

EOXI de Vigo

Aldán-Hío

Cangas

Vigo

Mañá

005900161

EOXI de Vigo

Arbo

Arbo

Vigo

Mañá

006900161

EOXI de Vigo

As Neves

Neves, As

Vigo

Mañá

007700161

EOXI de Vigo

Baiona

Baiona

Vigo

Mañá

009700163

EOXI de Vigo

Beiramar

Vigo

Vigo

Desprazable

009900161

EOXI de Vigo

Bembrive

Vigo

Vigo

Mañá

011200161

EOXI de Vigo

Bolivia

Vigo

Vigo

Mañá

013900163

EOXI de Vigo

Cangas

Cangas

Vigo

Desprazable

015600163

EOXI de Vigo

Casco Vello

Vigo

Vigo

Desprazable

018900161

EOXI de Vigo

Chapela

Redondela

Vigo

Mañá

019600163

EOXI de Vigo

Colmeiro

Vigo

Vigo

Desprazable

020300161

EOXI de Vigo

Coruxo

Vigo

Vigo

Mañá

020800161

EOXI de Vigo

Covelo

Covelo

Vigo

Mañá

020900161

EOXI de Vigo

Crecente

Crecente

Vigo

Mañá

024700161

EOXI de Vigo

Fornelos

Fornelos de Montes

Vigo

Mañá

025200163

EOXI de Vigo

Gondomar

Gondomar

Vigo

Desprazable

027700162

EOXI de Vigo

Lavadores

Vigo

Vigo

Tarde

028500162

EOXI de Vigo

López Mora

Vigo

Vigo

Tarde

030100161

EOXI de Vigo

Matamá

Vigo

Vigo

Mañá

032000163

EOXI de Vigo

Moaña

Moaña

Vigo

Desprazable

032100161

EOXI de Vigo

Moaña-Domaio

Moaña

Vigo

Mañá

032400161

EOXI de Vigo

Mondariz

Mondariz

Vigo

Mañá

034500161

EOXI de Vigo

Mos

Mos

Vigo

Mañá

037000163

EOXI de Vigo

Nicolás Peña

Vigo

Vigo

Desprazable

037000162

EOXI de Vigo

Nicolás Peña

Vigo

Vigo

Tarde

040100161

EOXI de Vigo

O Rosal

Rosal, O

Vigo

Mañá

045000161

EOXI de Vigo

Panxón

Nigrán

Vigo

Mañá

046400163

EOXI de Vigo

Ponteareas

Ponteareas

Vigo

Desprazable

047800163

EOXI de Vigo

Porriño

Porriño, O

Vigo

Desprazable

047900164

EOXI de Vigo

Porriño PAC

Porriño, O

Vigo

PAC

049300163

EOXI de Vigo

Redondela

Redondela

Vigo

Desprazable

049400164

EOXI de Vigo

Redondela PAC

Redondela

Vigo

PAC

051900163

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Vigo

Vigo

Desprazable

052400161

EOXI de Vigo

Salceda de Caselas

Salceda de Caselas

Vigo

Mañá

052500161

EOXI de Vigo

Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

Vigo

Mañá

054500161

EOXI de Vigo

Santa María de Oia

Oia

Vigo

Mañá

057000163

EOXI de Vigo

Tomiño

Tomiño

Vigo

Desprazable

058000163

EOXI de Vigo

Tui

Tui

Vigo

Desprazable

058100164

EOXI de Vigo

Tui PAC

Tui

Vigo

PAC

058700164

EOXI de Vigo

Val Miñor PAC

Nigrán

Vigo

PAC

Persoal técnico superior

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

074313210

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

074413210

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

074513210

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

074713210

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

074813210

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

Técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

074300200

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

074400200

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

271700200

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

074600200

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

074700200

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

369900200

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

Vilagarcía de Arousa

Salnés

-

072100200

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios - Santiago

Santiago de Compostela

Santiago

-

Técnico/a grao medio

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

074513280

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

072113280

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios - Santiago

Santiago de Compostela

Santiago

-

Técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

074300930

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

271600930

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

Burela

Cervo

-

074700930

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra

Pontevedra

-

159900930

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

Ribeira

Santiago

-

074900930

EOXI de Vigo

EOXI Vigo

Vigo

Vigo

-

071900930

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061 - Central de Coordinación

Santiago de Compostela

Santiago

-

Técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

074300180

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

074500180

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

271600180

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

Burela

Cervo

-

329900180

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Verín

Verín

Ourense

-

074800180

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

Telefonista

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

074500250

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

320400250

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Barco

-

074900250

EOXI de Vigo

EOXI Vigo

Vigo

Vigo

-

070200250

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG - Santiago

Santiago de Compostela

Santiago

-

Traballador/a social

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

010400961

EOXI da Coruña

Betanzos

Betanzos

Coruña

Mañá

013600961

EOXI da Coruña

Cambre

Cambre

Coruña

Mañá

014700961

EOXI da Coruña

Carballo

Carballo

Coruña

Mañá

073900961

EOXI da Coruña

Casa do Mar-Federico Tapia

Coruña, A

Coruña

Mañá

021100961

EOXI da Coruña

Culleredo

Culleredo

Coruña

Mañá

074200961

EOXI da Coruña

Elviña-Mesoiro-O Castrillón

Coruña, A

Coruña

Mañá

075100961

EOXI da Coruña

Labañou-Os Rosales

Coruña, A

Coruña

Mañá

030200961

EOXI da Coruña

Matogrande

Coruña, A

Coruña

Mañá

075400961

EOXI da Coruña

Monte Alto A Torre-Adormideras-Abente y Lago

Coruña, A

Coruña

Mañá

040500961

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Coruña, A

Coruña

Mañá

043000961

EOXI da Coruña

Os Mallos

Coruña, A

Coruña

Mañá

073700961

EOXI de Ferrol

Caranza-Fontenla Maristany-Serantes

Ferrol

Ferrol

Mañá

023100961

EOXI de Ferrol

Fene-Ares-Mugardos-A Capela

Fene, Ares, Mugardos, Capela, A

Ferrol

Mañá

024200961

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany-Caranza-Serantes

Ferrol

Ferrol

Mañá

036100961

EOXI de Ferrol

Narón-Neda-Valdoviño

Narón, Neda, Valdoviño

Ferrol

Mañá

047300961

EOXI de Ferrol

Pontedeume-Cabanas-Monfero

Pontedeume, Cabanas, Monfero

Ferrol

Mañá

055700961

EOXI de Ferrol

Serantes-Fontenla Maristany-Caranza

Ferrol

Ferrol

Mañá

002400961

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Lugo

Lugo

Mañá

012000961

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Burela

Burela

Cervo

Mañá

018700961

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Chantada

Chantada

Monforte

Mañá

074500960

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

023400961

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Fingoi

Lugo

Lugo

Mañá

271700960

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

Monforte

-

271600960

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

Burela

Cervo

-

026200961

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Lugo

Lugo

Mañá

033100961

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Monforte

Mañá

048700961

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Quiroga

Quiroga

Monforte

Mañá

050200961

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Ribadeo

Ribadeo

Cervo

Mañá

053300961

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

San Roque

Lugo

Lugo

Mañá

063100961

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Viveiro

Viveiro

Cervo

Mañá

073000961

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Carballeira-A Valenzá

Ourense, Barbadás

Ourense

Mañá

001000961

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Ourense

Ourense

Mañá

003500961

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Ourense

Ourense

Mañá

019100961

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

COF Novoa Santos

Ourense

Ourense

Mañá

320400960

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Barco

-

037800961

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos

Ourense

Ourense

Mañá

038000961

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco

Barco de Valdeorras, O

Barco

Mañá

050100961

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia-O Carballiño

Ribadavia, Carballino, O

Ourense

Mañá

059300961

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Ourense

Ourense

Mañá

059700961

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Verín

Ourense

Mañá

011700961

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Bueu

Bueu

Pontevedra

Mañá

369900960

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

Vilagarcía de Arousa

Salnés

-

039400961

EOXI de Pontevedra e O Salnés

O Grove

Grove, O

Pontevedra

Mañá

047500961

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra COF

Pontevedra

Pontevedra

Mañá

047600961

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Lérez

Pontevedra

Pontevedra

Mañá

060900961

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

Salnés

Mañá

001200961

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada

Estrada, A

Santiago

Mañá

073500961

EOXI de Santiago de Compostela

Arzúa- Melide

Arzúa, Melide

Santiago

Mañá

011000961

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro-Rianxo

Boiro, Rianxo

Santiago

Mañá

019700961

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Santiago de Compostela

Santiago

Mañá

019700962

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Santiago de Compostela

Santiago

Tarde

024400961

EOXI de Santiago de Compostela

Fontiñas

Santiago de Compostela

Santiago

Mañá

159900960

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

Ribeira

Santiago

-

075500961

EOXI de Santiago de Compostela

Muros-Esteiro-Outes-Santiago

Muros, Outes, Santiago de Compostela

Santiago

Mañá

037300961

EOXI de Santiago de Compostela

Noia

Noia

Santiago

Mañá

050700961

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Ribeira

Santiago

Mañá

063000961

EOXI de Santiago de Compostela

Vite

Santiago de Compostela

Santiago

Mañá

000700961

EOXI de Vigo

A Cañiza

Cañiza, A

Vigo

Mañá

001100963

EOXI de Vigo

A Doblada

Vigo

Vigo

Desprazable

001700963

EOXI de Vigo

A Guarda

Guarda, A

Vigo

Desprazable

013900961

EOXI de Vigo

Cangas

Cangas

Vigo

Mañá

074000961

EOXI de Vigo

Centro Especialidades Coia

Vigo

Vigo

Mañá

019200963

EOXI de Vigo

Coia

Vigo

Vigo

Desprazable

030100961

EOXI de Vigo

Matamá

Vigo

Vigo

Mañá

046400961

EOXI de Vigo

Ponteareas

Ponteareas

Vigo

Mañá

049300961

EOXI de Vigo

Redondela

Redondela

Vigo

Mañá

051900961

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Vigo

Vigo

Mañá

055100961

EOXI de Vigo

Sardoma

Vigo

Vigo

Mañá

056500961

EOXI de Vigo

Teis

Vigo

Vigo

Mañá

058000961

EOXI de Vigo

Tui

Tui

Vigo

Mañá

058600963

EOXI de Vigo

Val Miñor

Nigrán

Vigo

Desprazable

157200960

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía-INGO

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía-INGO

Santiago de Compostela

Santiago

-

070500960

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios - Vigo

Vigo

Vigo

-

Xardineiro/a

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

074313310

EOXI da Coruña

EOXI Coruña

Coruña, A

Coruña

-

074413310

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

Ferrol

Ferrol

-

074513310

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo

Lugo

-

074613310

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense

Ourense

-

074813310

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago

-

ANEXO V
Procedemento de acreditación de méritos

a) Experiencia profesional

A experiencia profesional acreditarase mediante certificación emitida pola Dirección de Recursos Humanos do centro ou órgano equivalente na que deberá constar a seguinte información: categoría/especialidade, tipo de vínculo (fixo, temporal, atención continuada, formación, promoción profesional temporal), réxime xurídico de vinculación (laboral, funcionario, estatutario), data de inicio e fin de cada unha das vinculacións, nº de horas no suposto de vínculos de atención continuada, total de días de vinculación, réxime de xornada (xornada completa, tempo parcial).

As certificacións de servizos prestados en institucións sanitarias fóra de España deberán facer constar expresamente a naturaleza pública da institución e a súa integración no sistema sanitario público do Estado respectivo. Noutro caso a experiencia profesional non será obxecto de valoración.

Non será necesario acreditar documentalmente a experiencia profesional nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade.

b) Coñecemento da lingua galega

A acreditación deste mérito efectuarase mediante certificación orixinal ou copia compulsada.

Só se concederá validez, no que se refire á acreditación do coñecemento do galego, aos cursos, estudos ou titulacións homologados polo órgano competente en materia de política lingüística.

c) Compulsa de documentos

As copias dos documentos acreditativos de méritos que se acheguen deberán estar cotexadas polo responsable do rexistro onde se presenten ou compulsadas por notario ou funcionario público acreditado para a realización de tales funcións.

d) Tradución de documentos

Os títulos ou certificacións que estean redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español deberán acompañarse da súa tradución ao castelán ou galego, que deberá efectuarse:

a) Por tradutor xurado, debidamente autorizado ou inscrito en España.

b) Por calquera representación diplomática ou consular do Estado español no estranxeiro.

c) Pola representación diplomática ou consular en España do país de que é
cidadán/cidadá o/a solicitante ou, de ser o caso, do de procedencia do documento.

ANEXO VI
Instrucións de acceso ao expediente electrónico (FIDES)

A Oficina Virtual do Profesional (FIDES) constitúe o punto de encontro telemático entre o Servizo Galego de Saúde e os/as profesionais cos que mantén unha vinculación, así como coas persoas aspirantes e profesionais doutros servizos de saúde que participen nos procesos de selección e provisión de prazas convocados por este organismo, configurándose como a plataforma de acceso ao expediente electrónico do/da profesional ou aspirante.

O acceso a FIDES poderase realizar desde:

– Internet (profesionais do Servizo Galego de Saúde e procedentes doutros servizos autonómicos de saúde).

– A intranet do Servizo Galego de Saúde (só dispoñible para profesionais en activo do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade, e desde equipos informáticos situados fisicamente na rede corporativa).

1. Acceso desde internet.

1.1. Acceso desde internet con certificado dixital.

Os profesionais do Servizo Galego de Saúde así como os que procedan doutro servizo de saúde autonómico poderán acceder desta forma a FIDES a través do enderezo
http://fides.sergas.es.

É requisito indispensable dispoñer dun certificado dixital para acceder a través desta vía. Os certificados aceptados son os expedidos pola FNMT (Fábrica Nacional de Moeda e Timbre) e o DNI electrónico (DNIe).

Para obter o certificado dixital expedido pola FNMT será preciso solicitalo a través de internet (no enderezo www.cert.fnmt.es), ou ben en calquera oficina da Axencia Tributaria (Ministerio de Economía e Facenda).

Se o usuario xa dispón dunha tarxeta sanitaria do Servizo Galego de Saúde con chip electrónico, esta xa contén un certificado da FNMT, polo que non será necesario solicitar un novo. De feito, a solicitude dun novo certificado inhabilitará o que existe na tarxeta sanitaria.

Pola súa parte, o DNI electrónico (DNIe) poderase solicitar nas oficinas da Dirección Xeral da Policía.

Para a identificación do usuario mediante tarxeta sanitaria do Servizo Galego de Saúde con chip electrónico ou a través do DNI electrónico, será preciso, con carácter xeral, dispoñer dunha lectora de tarxetas. Non se requirirá lectora de tarxetas unicamente no suposto de dispoñer dun certificado dixital da FNMT instalado no propio equipo.

Os/as usuarios/as poderán solicitar información e obter asesoramento sobre a acreditación electrónica nos PAE (Punto de Acreditación Electrónica) habilitados polo Servizo Galego de Saúde nos diversos centros sanitarios de atención especializada e atención primaria do organismo.

Os servizos que, a través desta forma de acceso, terán dispoñibles os/as profesionais actualmente vinculados ao Servizo Galego de Saúde, así como aqueles profesionais procedentes doutros servizos de saúde que nalgún momento do pasado tivesen algún tipo de vinculación co citado organismo, serán, tanto o acceso á xestión do expediente electrónico e á inscrición electrónica no proceso de concurso de traslados e demais procesos de selección e provisión de prazas que convoque este organismo, así como ao resto de funcionalidades existentes na Oficina Virtual do Profesional (FIDES).

Os servizos que, a través desta forma de acceso, terán dispoñibles os profesionais que nunca tiveron un vínculo co Servizo Galego de Saúde serán, tanto o acceso á xestión do expediente electrónico como á inscrición electrónica no proceso de concurso de traslados e demais procesos de selección e provisión de prazas que convoque este organismo.

A primeira vez que un profesional acceda con certificado dixital a FIDES, solicitaráselle que cubra un formulario de alta con datos básicos.

1.2. Acceso desde internet sen certificado dixital.

O acceso a FIDES desde internet sen certificado dixital efectuarase a través do enderezo http://fides.sergas.es.

Esta forma de acceso non estará habilitada para aqueles profesionais actualmente vinculados ao Servizo Galego de Saúde. Unicamente os profesionais que tiveron no pasado algún vínculo laboral co Servizo Galego de Saúde ou aqueles que nunca mantiveron relación profesional con este organismo poderán elixir esta forma de acceso ao sistema.

Por motivos de seguridade e de protección de datos, este tipo de acceso ten limitadas as funcionalidades do servizo ás que se pode acceder. Así, aínda sendo posible acceder a determinados servizos, resulta recomendable optar polo acceso mediante certificado dixital, por resultar o método que ofrece as debidas garantías en canto á seguridade dos datos e permite o acceso a todas as funcionalidades de FIDES.

Para acceder sen certificado dixital é necesario solicitar unha conta de usuario, formada por un identificador único e un contrasinal secreto. Os pasos para conseguir unha conta de usuario son os seguintes:

– Paso 1: desde a pantalla principal de FIDES, no punto de «acceso sen certificado», premer no enlace de acceso ao proceso de rexistro.

– Paso 2: cubrir debidamente o formulario e aceptar as condicións de uso. Neste formulario realizaranse unha serie de preguntas en función de se se tivo ou non algunha vez algún tipo de vinculación co Servizo Galego de Saúde, que haberá que responder correctamente para consolidar con éxito o proceso de alta.

No caso de non responder correctamente ás preguntas, o sistema enviará ao correo electrónico do usuario indicado no formulario, un código que o interesado terá que presentar persoalmente nun dos PAE (Punto de Acreditación Electrónica) habilitados polo Servizo Galego de Saúde nos diversos centros do organismo, xunto cun documento de identificación válido.

No caso de finalizar o proceso de alta correctamente, enviarase unha mensaxe de confirmación ao interesado, ao enderezo de correo electrónico indicado no formulario, e tras a confirmación por parte do usuario, unha segunda mensaxe vía correo electrónico cos datos de acceso a FIDES.

– Paso 3: cubrir os recadros de usuario e contrasinal de FIDES, no punto de «acceso sen certificado». A primeira vez que accedamos a FIDES tras o proceso de alta, o sistema solicitaranos que cambiemos o contrasinal por motivos de seguridade.

Os servizos que, a través desta forma de acceso, terán dispoñibles os profesionais que nalgún momento do pasado tivesen algún vínculo co Servizo Galego de Saúde, serán tanto o acceso á xestión do expediente electrónico como a inscrición electrónica no concurso de traslados e demais procesos de selección e provisión de prazas que convoque este organismo. A través deste tipo de acceso, non se poderá acceder ao resto de funcionalidades de FIDES que, pola contra, si están dispoñibles no acceso con certificado dixital.

Os servizos que, a través desta forma de acceso, terán dispoñibles os profesionais que nunca tiveron un vínculo laboral co Servizo Galego de Saúde, serán tanto o acceso á xestión do expediente electrónico como a inscrición electrónica no concurso de traslados e demais procesos de selección e provisión de prazas que convoque este organismo.

2. Acceso desde a intranet do Servizo Galego de Saúde.

Esta vía so estará dispoñible para profesionais en activo do Servizo Galego de Saúde e desde equipos informáticos situados fisicamente na rede corporativa do citado organismo.

Os/as profesionais cun vínculo activo terán, mediante este sistema, acceso á totalidade de servizos e funcionalidades de FIDES, incluído o acceso á xestión do expediente electrónico e á inscrición electrónica no proceso de concurso de traslados.

O acceso a FIDES realizarase mediante o código de usuario e contrasinal que os/as profesionais en activo xa teñen asignado e utilizan habitualmente para acceder ao resto de funcionalidades do sistema.

3. Manual de instrucións de acceso e funcionamento do expediente electrónico e validación da documentación.

Na sede electrónica do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) figura a disposición dos concursantes un manual de instrucións sobre o acceso e funcionamento do expediente electrónico, os diferentes estados nos que pode atopar a información relativa aos seus méritos e normas de validación da documentación que se vai achegar.

4. Caixa de correo electrónico.

Para efectuar as consultas e resolver as dúbidas que xurdan en relación a este procedemento, habilítase o seguinte enderezo de correo electrónico concurso.traslados@sergas.es