Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 239 Luns, 15 de decembro de 2014 Páx. 51181

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Emerxencias

RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2014 pola que se anuncia a licitación documentalmente simplificada suxeita á regulación harmonizada, polo procedemento aberto, tramitación ordinaria e anticipado de gasto, para a subministración do equipamento de telecomunicacións destinado ao novo Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE 112 Galicia), cofinanciado nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe 3, prioridade 53.

missing image file

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.

a) Organismo: Axencia Galega de Emerxencias.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral.

c) Obtención de documentación e información:

1º Dependencia: Axencia Galega de Emerxencias.

2º Enderezo: rúa Roma, nº 25-27, 1º.

3º Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15781.

4º Teléfono: 881 99 72 57.

5º Fax: 981 54 60 28.

6º Correo electrónico: mh.barrio.blanco@xunta.es

7º Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=21713

Tamén se terá acceso ao perfil do contratante desde a Plataforma de contratos públicos de Galicia a través de http://www.xunta.es e da páxina web: http://www.axega112.org

8º Data límite de obtención de documentación e información: ata o 14 de xaneiro de 2015 ás 14.00 horas.

d) Número de expediente: AXGE.14.SU.024.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: contrato administrativo de subministración.

b) Descrición: a subministración de seis (6) dispositivos de conmutación de tráfico de rede para o acceso e a agregación do tráfico de usuarios, que ten como obxectivo a conectividade na rede de área local e a interconexión cos dispositivos de encamiñamento do tráfico cara ao resto da rede de comunicacións da Xunta de Galicia (RCXG) e a internet, e a subministración de dous (2) dispositivos de conmutación/encamiñamento de tráfico de rede, que teñen como misión a interconexión dos servidores, dispositivos de rede do anterior punto e a conexión co resto da RCXG e a internet.

c) División por lotes e número: non.

d) Prazo de execución: tres meses desde a formalización do contrato.

e) Nomenclatura: CPA: 26.30 CPV: 32500000-8.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación: adxudicación baseada en criterios avaliables de forma automática por aplicación de fórmulas e criterios cuxa cuantificación depende de xuízos de valor. A pluralidade dos criterios de avaliación enuméranse e detállanse coas puntuacións e ponderación no prego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado do contrato: 364.011,39 €, IVE excluído.

5. Orzamento base de licitación: 440.453,78 €, IVE incluído.

6. Garantías exixidas: definitiva: 5 % do importe de adxudicación. IVE excluído.

7. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación: non.

b) Solvencia económica y financeira: deberá xustificarse polos medios sinalados no número 16 da folla de especificacións ou portada do prego de cláusulas administrativas.

c) Solvencia técnica: deberá xustificarse polos medios sinalados no número 17 da folla de especificacións ou portada do prego de cláusulas administrativas.

8. Presentación das ofertas.

a) Data límite de presentación das ofertas: ata as 14.00 horas do día 14 de xaneiro de 2015.

b) Modalidade de presentación: a indicada no prego de cláusulas administrativas, deberá figurar no exterior dos sobres o CIF del licitador. No caso de que estean inscritos no Rexistro de Contratistas achegarase grampado no exterior do sobre A o certificado do devandito rexistro.

c) Lugar de presentación:

1º Entidade: Rexistro Xeneral da Axencia Galega de Emerxencias.

2º Enderezo: rúa Roma, 25-27, 1º andar, polígono das Fontiñas.

3º Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15781.

4º Cando a proposición se envíe por correo, o licitador deberá xustificar a data de imposición do envío na oficina de Correos e anunciar ao órgano de contratación a remisión da mencionada oferta mediante telegrama ou fax o mesmo día. O número de fax é o indicado no número 1.c) deste anuncio.

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: tres (3) meses contados desde a data de apertura das proposicións.

e) Admisión de variantes: non.

9. Apertura de las ofertas.

a) Descrición: a apertura, a comprobación e a avaliación separada do sobre A relativo á documentación acreditativa dos requisitos de aptitude para contratar, do sobre B cos elementos da oferta non avaliables de forma automática e do sobre C cos da oferta que admiten unha avaliación mediante a aplicación de fórmulas, realizarase conforme o disposto nos pregos administrativos e na normativa de contratos do sector público.

b) Entidade e lugar: Axencia Galega de Emerxencias. Sala de xuntas.

c) Enderezo: rúa Roma, 25-27, 3º andar, polígono das Fontiñas.

d) Localidade: Santiago de Compostela.

e) Data: a apertura do sobre B terá lugar en acto público o 21 de xaneiro de 2015 ás 11.00 horas. A apertura do sobre C terá lugar en acto público na data e na hora que se comunicarán coa antelación debida mediante a súa publicación no perfil do contratante e mediante o envío de fax a cada un dos licitadores.

10. Gastos dos anuncios: serán por conta do adxudicatario.

11. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea: 5.12.2014.

12. Outras informacións.

a) Admítense melloras conforme o prego de cláusulas administrativas particulares.

b) As ofertas tamén se poderán presentar por correo, segundo o disposto no artigo 80.4 do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas; neste caso, o licitador deberá anunciar ao órgano de contratación mediante telegrama ou fax, no mesmo día da imposición na oficina de Correos, a remisión da documentación para concorrer á licitación, así como xustificar a data de imposición do envío.

c) Idioma: galego, castelán ou nos idiomas da Unión Europea, xunto coa tradución oficial.

d) Forma xurídica de agrupación de empresas, se é o caso: unión de empresarios.

e) Apertura do sobre A: terá lugar en acto previo á comprobación da documentación xeral segundo se especifica no prego de cláusulas administrativas particulares.

f) Apertura e avaliación das ofertas dos sobres B e C: a apertura do sobre B e a súa avaliación realizarase con anterioridade á apertura e avaliación do contido do sobre C.

No caso de que os actos públicos de apertura das ofertas se modifiquen notificarase esta circunstancia aos licitadores presentados e farase pública no perfil do contratante.

g) Publicidade de resultados: as datas e os resultados das aperturas dos sobres A, B e C, así como da adxudicación e formalización do contrato faranse públicas no perfil do contratante.

h) Formalización do contrato: o contrato perfeccionarase coa súa formalización, que se efectuará no prazo previsto no cadro de características.

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2014

Juan José Muñoz Iglesias
Xerente da Axencia Galega de Emerxencias