Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 241 Mércores, 17 de decembro de 2014 Páx. 51539

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Bergondo

ANUNCIO de licitación (expediente SV-A-02-2014).

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Bergondo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

c) Número de expediente: SV-A-02-2014.

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: servizo de limpeza das dependencias e instalacións dos diversos edificios municipais.

b) Lugar de execución: Concello de Bergondo.

3. Tramitación e procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto, con multiplicidade de criterios de adxudicación.

4. Presupuesto de licitación.

Prezo anual: 149.490,00 € sen IVE; máis o IVE (10 %): 31.392,90 €; 180.882,90 €, IVE incluído (valor estimado do contrato: 298.980,00 €).

5. Duración.

Dous anos desde a sinatura do contrato, sen posibilidade de prórroga.

6. Garantías.

Provisional: non se exixe.

Definitiva: el 5 % do prezo de adxudicación (excluído o IVE).

7. Obtención de documentación e información.

Entidade: Concello de Bergondo.

Dirección: estrada da Coruña, nº 12.

Localidad e código postal: 15165 Bergondo.

Teléfono: 981 79 12 52.

Fax: 981 79 42 33.

Perfil do contratante: www.bergondo.es

8. Clasificación do contratista: grupo U, subgrupo 1, categoría b.

9. Presentación de ofertas.

a) Data límite de presentación: 5 de xaneiro de 2015, das 9.00 ás 14.30 horas.

b) Hora límite: ata as 14.30 horas do último día do prazo de presentación.

c) Documentación que cómpre presentar: a sinalada na cláusula 13ª do prego de cláusulas administrativas particulares que deberán de rexer a contratación.

d) Lugar de presentación: Concello de Bergondo. Rexistro General. Estrada da Coruña, nº 12, 15165 Bergondo.

10. Criterios de adxudicación do contrato.

10.1. Planificación do traballo: ata 20 puntos, cláusula 18.2.1 do prego.

10.2. Oferta económica: ata 40 puntos, cláusula 18.2.2 do prego.

10.3. Bolsa de horas anuais a maiores das establecidas no prego: ata 15 puntos, cláusula 18.2.3 do prego.

11. Apertura das ofertas.

Data e hora: anunciarase no perfil do contratante.

12. Otras informaciones: obteranse no lugar e polos medios indicados no punto 7 deste anuncio.

13. Gastos do adxudicatario.

Serán por conta do adxudicatario os gastos sinalados nos pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas.

14. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea: 25 de novembro de 2014.

Bergondo, 26 de novembro de 2014

Alejandra Pérez Máquez
Alcaldesa