Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Venres, 19 de decembro de 2014 Páx. 51820

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 9 de decembro de 2014 pola que se nomean funcionarios/as de carreira das distintas escalas resultantes do proceso de funcionarización do persoal laboral fixo.

Vista a proposta elevada polo tribunal cualificador das probas selectivas para o proceso de funcionarización do persoal laboral fixo da Universidade da Coruña, convocadas por Resolución do 27 de xuño de 2014 (DOG do 11 de xullo).

Verificada a concorrencia nos aspirantes aprobados dos requisitos exixidos nas bases da convocatoria e de acordo co disposto no Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia; no Decreto 95/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de selección do persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia; na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, no Decreto 166/2013, do 14 de novembro, polo que se modifica o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, aprobado polo Decreto 93/1991, do 20 de marzo, nos Estatutos da Universidade da Coruña, no uso das atribucións conferidas no artigo 40 dos Estatutos desta universidade, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio (DOG do 26 de maio), modificados polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro, e da delegación de competencias operada por Resolución reitoral do 16 de xaneiro de 2012, esta Xerencia

RESOLVE:

Primeiro. Nomear funcionarios/as de carreira das distintas escalas da Universidade da Coruña os/as aspirantes que superaron este proceso e que se relacionan no anexo.

Segundo. Para adquirir a condición de funcionario/a de carreira, as persoas que se relacionan deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 47 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, e tomar posesión do correspondente posto de traballo segundo o establecido no Decreto 166/2013 antes mencionado. O prazo de toma de posesión comezará a contar a partir do día seguinte ao do cesamento, que será o vindeiro 19 de xaneiro de 2015.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo de conformidade co establecido na Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, dentro do prazo de dous meses que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

A Coruña, 9 de decembro de 2014

Juan Manuel Díaz Villoslada
Xerente da Univerisidade da Coruña

ANEXO

Escala técnica superior (subgrupo A1)

DNI

Apelidos e nome

34917463J

Cocho de Juan, Federico

76416426F

Giz Novo, Jesús Manuel

46916668A

Lage Arias, Bernardo

76415591T

Peña Cabanas, Ana María

32791927E

Rodríguez Fariña, María Fernanda

33991998E

Sánchez-Tembleque Díaz-Pache, Félix

Escala técnica de grao medio (subgrupo A2)

DNI

Apelidos e nome

32417441E

Arias Vázquez, María Dolores

14253152Y

Bouzas Gómez, José Antonio

32670322H

Fernández Dopico, Elena

32760716E

Fernández Fernández, María del Mar Rita

32607633G

Pita da Veiga Vázquez, Gabriel

Escala técnica de especialistas (subgrupo C1)

DNI

Apelidos e nome

32763512N

Aguiar Paz, José María

33301660Y

Álvarez Iglesias, Gonzalo

34897686Q

Blanco Fernández, María Montserrat

32679576A

Braña Paz, Beatriz

35465500Y

Caeiro Rodríguez, Jorge

32666481H

Castro Amado, Juan Antonio

32822967N

Castro Couceiro, Ada

32662961V

De Bernardo de Bernardo, María Encarnación

76366930F

Docampo Ramos, María Isabel

32674945H

Fernández Galdo, Pablo José

32699709B

Gallego Vázquez, María

32817043E

García Gil, José Baldomero

76411264C

Ledo Pernas, Félix

32688056L

Martínez Tojeiro, Paula

76828643H

Montoiro Pereiro, Cristina

32649282T

Nieto San Martín, José María

53169353T

Pallas Deus, Miguel

76403852Z

Pena Fontenla, Ángel

15255448P

Pérez Uranga, María Teresa

32407493X

Portela Fernández, Xosé Manuel

32835743T

Rega López, Miriam

52458336M

Rivas González, Manuel Vicente

44807357E

Rodríguez Fraga, Ana Isabel

32668109J

Romero Gómez, Paula

32683991W

Sabín Beceiro, Josefina

53169576Q

Seijo Fernández, Alba María

32689167A

Sixto Martínez, Esteban Javier

79311319M

Varela López, Juan Carlos

53167021Z

Vázquez Soto, Martín

32755655K

Vilaboy Vilariño, José Manuel

32696875Y

Villares Budiño, Daniel

Escala técnica auxiliar (subgrupo C2)

DNI

Apelidos e nome

76337145F

Calviño Añón, Francisco Javier

76356985K

González Hombre, José Manuel