Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 11 Luns, 19 de xaneiro de 2015 Páx. 2573

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 23 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de intervencións arqueolóxicas e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

A Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, establece no seu artigo 63 que cando como requisito previo para a realización de calquera tipo de obra que afecte un conxunto histórico, zona arqueolóxica ou xacementos catalogados ou inventariados, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ou a figura de planeamento vixente determine a necesidade de realizar intervencións arqueolóxicas, a citada consellería colaborará no financiamento do custo da execución do proxecto se se trata dun promotor particular. A previsión contida na Lei do patrimonio cultural de Galicia constitúe, como subvención prevista nunha norma con rango de lei, un mandato á Administración autonómica para levar a cabo a convocatoria das axudas.

A axuda prevista na Lei do patrimonio cultural de Galicia contén elementos regrados, como as actividades que serán obxecto de financiamento e os beneficiarios, pero non concreta outros elementos, que quedan á discrecionalidade administrativa.

A concorrencia de requisitos non regrados impide que a previsión legal xere, por si soa, un dereito subxectivo fronte á Administración para o outorgamento da axuda.

No entanto, a previsión legal vincula a Administración pública no senso de verse obrigada a convocar as referidas axudas.

Nese acto de convocatoria e na aprobación das bases será cando os elementos discrecionais se convertan en regrados e os solicitantes que cumpran cos requisitos sinalados adquiran un dereito subxectivo fronte á Administración para a obtención da axuda.

Por tanto, esta orde ten por obxecto cumprir co mandato contido no artigo 63 da Lei do patrimonio cultural de Galicia permitindo que, respecto aos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, todos aqueles que cumpran os requisitos exixidos pola Lei do patrimonio cultural de Galicia para seren beneficiarios e cos demais requisitos fixados na convocatoria e nas bases reguladoras, obteñan a colaboración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ata o límite do crédito orzamentario de que dispón para dar cumprimento ás obrigas derivadas da concesión da axuda.

Nesta convocatoria a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria empregará a totalidade dos créditos orzamentarios de que dispón para o financiamento destas actuacións, de xeito tal que a participación neste proceso de concorrencia sen prelación entre as solicitudes é o único mecanismo de que poderá servirse a consellería dentro dos seus límites orzamentarios para dar cumprimento á colaboración prevista na lei e, por tanto, todos aqueles que desexen obter a colaboración da consellería deben concorrer ao proceso mediante a presentación das solicitudes de conformidade co sinalado no texto desta orde.

Hoxe en día, un gran número destas intervencións arqueolóxicas desenvólvense no ámbito urbano, nos conxuntos históricos da Comunidade Autónoma declarados ben de interese cultural, onde a declaración afecta tanto o solo coma o subsolo polo interese histórico e arqueolóxico destas áreas, e onde gran parte da evolución histórica deses asentamentos se atopa nese subsolo susceptible de ser estudado con método arqueolóxico; e no medio rural no contorno dos bens inventariados.

A execución dun proxecto arqueolóxico, pola singularidade dos bens sobre os cales se actúa, require, de acordo co disposto nos artigos 61 e 62 da citada Lei 8/1995, e no Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia, a presentación e a autorización previa dun proxecto arqueolóxico, así como a entrega dunha memoria con posterioridade ao remate da actividade en que se reflicta o desenvolvemento e os resultados destes traballos arqueolóxicos.

Conscientes de que a elaboración das memorias cos resultados destes traballos arqueolóxicos, que unha vez presentadas quedan á disposición do público en xeral co fin de facilitar outros estudos e investigacións, repercute de xeito directo sobre a execución dos proxectos promovidos polos particulares, e de que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria debe fomentar o estudo e a difusión deste patrimonio arqueolóxico, é polo que se entende que a colaboración cos promotores particulares debe ter en conta que se cumpran todas as obrigas da autorización arqueolóxica concedida, como é a entrega da memoria cos resultados da actuación e o depósito dos materiais arqueolóxicos.

Á vista do exposto, e para os efectos de cumprir co establecido no artigo 63 da Lei 8/1995, do patrimonio cultural de Galicia, en uso das facultades que teño atribuídas, en virtude do artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

1. O obxecto da presente orde é establecer as bases reguladoras e convocar a concesión de axudas, polo procedemento abreviado de concorrencia non competitiva, aos promotores particulares de calquera tipo de obras que afecten un conxunto histórico, zona arqueolóxica ou xacementos catalogados ou inventariados, nos casos en que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ou a figura de planeamento vixente determine a necesidade de realizar intervencións arqueolóxicas, en concepto de colaboración no financiamento do custo da execución do proxecto arqueolóxico realizado de acordo cos requisitos establecidos no artigo 61 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia.

Ao abeiro do artigo 19.2 da Lei de subvencións de Galicia, non será necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento, ata o esgotamento do crédito orzamentario coas garantías previstas no artigo 31.4 da citada lei.

2. Para os efectos desta orde considéranse custos de execución do proxecto arqueolóxico os custos financiados polo promotor que figuren nos orzamentos dos proxectos arqueolóxicos autorizados polo titular da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.

Os tributos son gasto subvencionable cando o beneficiario da subvención os aboe efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación nin os impostos persoais sobre a renda.

Artigo 2. Actuacións subvencionables e excluídas

1. Quedan comprendidas no ámbito da presente orde as intervencións arqueolóxicas enunciadas no artigo 57 da citada Lei 8/1995, así como os controis arqueolóxicos debidamente autorizados pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.

2. Quedan excluídas:

a) As actividades arqueolóxicas promovidas por particulares derivadas das medidas protectoras e correctoras establecidas nos estudos de impacto ou efectos ambientais, así como as incluídas nas correspondentes declaracións ambientais, establecidas en virtude do disposto no artigo 32 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia.

b) As actuacións que, na data de publicación da presente orde, xa foron obxecto de indemnización pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria por sentenza xudicial, ou subvencionadas en anteriores convocatorias pola presentación e a entrega das correspondentes memorias técnicas e da acta de depósito dos materiais, así como as executadas en bens inmobles da Igrexa católica.

c) As intervencións arqueolóxicas respecto daquelas obras obxecto de sanción en materia do patrimonio cultural.

d) E, en todo caso, se o promotor da obra é unha Administración pública ou concesionario ou se os bens inmobles obxecto da actuación son públicos.

Artigo 3. Financiamento e contía global das axudas

1. Esta orde tramítase conforme o establecido na Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, relativa á tramitación anticipada de expedientes de gastos, polo que a eficacia desta convocatoria queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.

2. A contía global destinada ás axudas reguladas nesta orde ascende a cincuenta mil euros (50.000,00) e imputarase aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015 coa seguinte distribución por aplicacións orzamentarias:

09.21.433A.770.0: 25.000,00 €.

09.21.433A.781.2: 25.000,00 €.

3. Esta contía poderá ser ampliada nos termos previstos no artigo 31.2 da Lei de subvencións de Galicia, sen que isto dea lugar á apertura dun novo prazo de presentación de solicitudes, salvo indicación expresa en contrario na orde que se publique para o efecto.

Artigo 4. Normativa aplicable

A tramitación de solicitudes e a concesión destas axudas axustarase ao disposto na presente orde; na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei de subvencións de Galicia; na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; nos preceptos básicos do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei xeral de subvencións; na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma e demais normativa de aplicación.

Artigo 5. Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios destas axudas os empresarios (persoas físicas ou xurídicas) e as persoas físicas e xurídicas sen ánimo de lucro que promovesen as intervencións arqueolóxicas comprendidas no ámbito da presente orde, desenvolvidas en bens inmobles de titularidade privada, sempre que non se atopen en ningún dos supostos dos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei de subvencións de Galicia, e que cumpran os seguintes requisitos:

a) Que as actuacións arqueolóxicas estean autorizadas e fosen realizadas desde o ano 2010 en diante e estean finalizadas na data de publicación da presente orde.

b) Que as actuacións se desenvolvesen conforme os proxectos arqueolóxicos presentados e se cumprisen as obrigas de responsabilidade da dirección de acordo co establecido no Decreto 199/1997, que regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.

c) Que se acredite a presentación e a entrega dos correspondentes informes valorativos ou das memorias técnicas e da acta de depósito dos materiais de acordo co citado Decreto 199/1997.

Artigo 6. Axudas

1. As axudas consistirán nunha subvención que se percibirá unha soa vez por beneficiario e obra, polas seguintes contías:

– Ata o 50 % dos custos da execución do proxecto arqueolóxico autorizado pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, e co límite de 20.000,00 € por proxecto, no caso de que se acredite a presentación e a entrega das correspondentes memorias técnicas e da acta de depósito dos materiais. Esta porcentaxe será do 30 %, co límite de 12.000,00 €, no caso de que a actuación realizada xa fose subvencionada en anteriores convocatorias co 20 % dos custos por ter entregado o informe valorativo a que se refire o parágrafo seguinte.

– Ata o 20 % dos custos da execución do proxecto arqueolóxico autorizado, e co límite de 8.000,00 €, no caso da presentación e a entrega tan só dos correspondentes informes valorativos.

2. O importe das subvencións percibidas para cada intervención arqueolóxica non poderá ser, en ningún caso, de tal contía que illadamente ou en concorrencia con outras subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados supere o custo da actividade subvencionada.

Artigo 7. Solicitudes

1. As solicitudes presentaranse no modelo normalizado que figura no anexo I da presente orde, xunto coa documentación que se relaciona a continuación:

– Copia do DNI ou NIE para o caso de persoas físicas, orixinal ou debidamente compulsado ou cotexado, só no caso de que o solicitante non autorice a súa consulta; e copia do NIF ou equivalente para o caso de persoas xurídicas, orixinal ou debidamente compulsado ou cotexado. No caso de que actúe por medio de representante, deberá acreditarse a representación por un medio válido en dereito.

– No caso de que o solicitante sexa persoa xurídica, documentos acreditativos da súa personalidade mediante fotocopia dos estatutos rexistrados e escrituras de constitución inscritos no Rexistro Mercantil ou o que corresponda.

– Copia compulsada das facturas ou documentos equivalentes dos custos pagados pola execución do proxecto arqueolóxico que figuren no orzamento do proxecto arqueolóxico autorizado pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.

– Copia compulsada dos xustificantes de ter pagado as facturas. O pagamento das facturas deberá ter sido efectuado por medios bancarios, mediante cheque ou transferencia bancaria, e acreditarase mediante extractos ou certificacións bancarias.

– Cando o importe das facturas sexa inferior a 1.000,00 €, poderase acreditar mediante recibo do provedor en que figure identificado este co seu nome, número de documento nacional de identidade e importe e data de pagamento.

– Certificado das epígrafes do imposto de actividades económicas en que figure de alta a persoa solicitante, só no caso de que o solicitante non autorice a súa consulta.

– Os informes valorativos ou as memorias técnicas e a acta de depósito de materiais establecidas no Decreto 199/1997, que regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia, de non estaren presentadas con anterioridade.

2. No caso de que nun mesmo inmoble e o mesmo promotor realizase varias actuacións arqueolóxicas autorizadas, estas presentaranse nunha única solicitude especificándoas na instancia, á cal se xuntará a documentación acreditativa dos custos orixinados por cada unha delas de xeito inequívoco.

3. A presentación de solicitudes polo/a interesado/a implicará a aceptación íntegra do establecido nas bases reguladoras fixadas na orde da convocatoria, así como dos requisitos e as obrigas que nelas se fixan.

Artigo 8. Autorizacións e consentimentos

– A tramitación do procedemento require a incorporación de datos en poder das administracións públicas. Por tanto, o modelo de solicitude inclúe autorización expresa á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para realizar as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos. No caso de que non se autorice o órgano xestor para realizar esta operación, deberán achegarse os documentos comprobantes dos datos, nos termos exixidos nesta orde de convocatoria.

– As solicitudes das persoas interesadas deberán achegar os documentos ou informacións previstos nesta norma, salvo que estes xa estivesen en poder da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; neste caso, as persoas interesadas poderán acollerse ao establecido no artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, sempre que se faga constar a data e o órgano ou a dependencia en que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que correspondan.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirir á persoa solicitante ou representante a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

– A presentación da solicitude de concesión de subvención pola persoa interesada ou representante comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia segundo o establecido no artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Non obstante, a persoa solicitante ou representante poderá denegar expresamente o consentimento, caso en que deberá presentar as certificacións nos termos previstos regulamentariamente.

– De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a consellería publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, poidan impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

Artigo 9. Lugar e prazo de presentación de solicitudes

1. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario electrónico normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia
(https://sede.xunta.es) de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia.

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedementos administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

A documentación complementaria poderá presentarse electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto nos artigos 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

A documentación complementaria tamén poderá presentarse en formato papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a persoa interesada ou representante deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

No caso de que algún dos documentos que se vai presentar de forma electrónica a persoa solicitante ou representante supere os tamaños límite establecidos pola sede electrónica, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos. Para iso, e xunto co documento que se presenta, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro. Na sede electrónica da Xunta de Galicia publicarase a relación de formatos, protocolos e tamaño máximo admitido da documentación complementaria para cada procedemento.

2. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no DOG. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes.

Artigo 10. Tramitación, resolución e recursos

1. A Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, como órgano instrutor da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, examinará as solicitudes presentadas e a documentación achegada. No suposto de que as solicitudes non cumpran os requisitos sinalados na convocatoria ou a documentación conteña erros ou sexa insuficiente, a unidade administrativa encargada da tramitación dos expedientes requirirá os interesados para que, no prazo de dez días, acheguen os documentos preceptivos que emenden os erros detectados, coa indicación de que, se así non o fixer, se terán por desistidos da súa petición, de conformidade co previsto no artigo 71 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. A tramitación e a resolución das solicitudes presentadas efectuarase por rigorosa orde de entrada das solicitudes do xeito previsto no artigo 9.1. Logo de rematar o prazo de presentación de solicitudes, a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural elaborará unha listaxe de todas as solicitudes presentadas, asignándolles un número correlativo, segundo a data e a hora da presentación da solicitude.

3. Logo de revisar e ordenar a documentación e completala, se é o caso, a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural elaborará a proposta de concesión ou a denegación das axudas, que será elevada ao titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que resolverá sobre a concesión ou a denegación das axudas no prazo máximo de tres meses desde que a solicitude tivo entrada no rexistro do órgano administrativo competente para resolver.

No suposto de que o número de solicitudes presentadas que cumpran coas condicións administrativas e técnicas establecidas nesta orde para adquirir a condición de beneficiario supoña o esgotamento da contía máxima fixada, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acordará a inadmisión de posteriores solicitudes e publicarao no DOG e na páxina web. Ao tempo, cando o importe das subvencións concedidas acade a contía establecida no artigo 3 desta orde, o órgano xestor deixará constancia no expediente mediante un certificado de esgotamento de crédito.

4. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria resolverá o procedemento de concesión no prazo de 15 días desde a data da proposta de resolución. O procedemento e o contido da resolución axustaranse ao artigo 34 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

A resolución de concesión ou de denegación da axuda notificaráselle aos/ás interesados/as e terá que ser motivada. No Diario Oficial de Galicia publicarase un extracto da resolución de concesión que deberá conter indicación da norma reguladora, dos beneficiarios, do crédito orzamentario, da cantidade concedida e da finalidade da axuda. Desta mesma información darase conta na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e nos rexistros públicos de subvencións.

5. A resolución de concesión ou de denegación da axuda pon fin á vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse potestativamente recurso de reposición perante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación ou, directamente, recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados de igual modo.

6. De non notificarse resolución no prazo indicado no parágrafo 3 anterior, entenderase desestimada a solicitude correspondente, e poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo de tres meses, ou ben interpor recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de seis meses. Os prazos sinalados para estes casos comezarán a contar desde que transcorra o prazo para resolver, sinalado no parágrafo 3 anterior.

Artigo 11. Aceptación das axudas

Logo de que o órgano competente notifique a resolución definitiva, os/as interesados/as propostos/as como beneficiarios/as disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación, transcorrido este sen que se produza a manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada.

Artigo 12. Obrigas dos beneficiarios

1. Ademais das obrigas xerais establecidas no artigo 11 da Lei de subvencións de Galicia, para a percepción das axudas públicas, os beneficiarios están obrigados a facilitar toda a información que lle requira a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.

2. O incumprimento de calquera das obrigas mencionadas será causa de revogación da subvención ou de reintegro, se é o caso, dos importes percibidos e dos xuros de demora correspondentes.

Artigo 13. Pagamento

Unha vez concedida e aceptada a axuda, a cantidade adxudicada librarase de acordo co establecido na normativa orzamentaria que sexa aplicable.

Con carácter previo ao pagamento, o beneficiario da axuda deberá presentar unha declaración complementaria actualizada do conxunto de axudas solicitadas, tanto aprobadas ou concedidas como pendentes de resolución, para un mesmo proxecto, das distintas administracións públicas ou das entidades vinculadas ou dependentes (anexo II). O prazo máximo para a presentación desta declaración remata o 15 de outubro de 2015.

Transcorrido este prazo sen que o beneficiario da axuda tivese presentado a documentación xustificativa, a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural requirirao para que, no prazo improrrogable de dez días, a presente. A falta de presentación da xustificación no prazo establecido comportará a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, nos termos previstos no artigo 45 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Artigo 14. Modificación da resolución

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da axuda e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión e, se é o caso, á súa revogación.

Artigo 15. Reintegro

Procederá o reintegro total ou parcial da axuda percibida e a exixencia dos xuros de demora nos casos e termos previstos no artigo 33 da Lei de subvencións de Galicia.

Artigo 16. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídas nun ficheiro denominado «Relacións administrativas coa cidadanía e entidades», cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Complexo Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela ou a través dun correo electrónico a: sxt.cultura.educacion@xunta.es

Disposición adicional primeira

Sen prexuízo das facultades inspectoras que teñan atribuídas outros órganos da Administración estatal e autonómica, a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural poderá realizar as comprobacións e as verificacións que considere precisas para a constatación do cumprimento do disposto nesta orde e demais normas vixentes que resulten de aplicación.

Disposición adicional segunda

A Dirección Xeral do Patrimonio Cultural poderá requirir en todo momento a documentación orixinal que considere necesaria para acreditar mellor o exacto cumprimento das condicións exixidas nesta orde.

Disposición adicional terceira

Aos beneficiarios das axudas reguladas nesta orde seralles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei de subvencións de Galicia.

Disposición derradeira primeira

Facúltase o titular da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural para ditar as resolucións que sexan necesarias para o axeitado desenvolvemento e cumprimento desta convocatoria.

Disposición derradeira segunda

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de decembro de 2014

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

missing image file
missing image file
missing image file