Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Venres, 23 de xaneiro de 2015 Páx. 3462

III. Outras disposicións

Consellería de Economía e Industria

ORDE do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a mellora dos mercados municipais e prazas de abastos así como dos espazos do comercio non sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (código de procedemento IN223A).

A Consellería de Economía e Industria é o órgano encargado de exercer as competencias que, en materia de comercio interior, o artigo 30.I.4 do Estatuto de autonomía de Galicia atribúe á nosa comunidade autónoma.

O Decreto 110/2013, do 4 de xullo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía e Industria, indica que LLE corresponde á Dirección Xeral de Comercio a planificación, coordinación e control das competencias da consellería en materia de comercio interior.

Dentro destas cabe sinalar, especificamente, a promoción, o fomento, e o modernización e desenvolvemento do comercio e a programación e xestión de axudas destinadas a estes fins, así como a reforma, a coordinación e a mellora das estruturas comerciais.

A adecuación e a mellora dos equipamentos públicos comerciais municipais constitúen un elemento clave para o desenvolvemento do comercio. Para estes efectos, as actuacións desenvolvidas polos concellos no ámbito comercial resultan imprescindibles e, moi especialmente, os mercados municipais, que teñen unha singular significación por constituíren espazos de centralidade comercial que, a miúdo, teñen a capacidade de xerar actividades complementarias ao seu redor, ao tempo que constitúen unha canle de comercialización moi eficaz de produto fresco derivado do mar, a horta e a gandaría. É preciso, por tanto, renovar estes espazos ás necesidades, tanto dos comerciantes como dos consumidores, desde o momento en que os mercados remodelados permiten consolidar unha forma de comercio de proximidade e a rexeneración dun contorno urbano das vilas e cidades.

Por tanto, resulta oportuno establecer unha liña de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria e as corporacións locais para posibilitar medidas e actuacións que sirvan para a mellora dos espazos comerciais urbanos, a adecuación dos espazos do comercio non sedentario e, especialmente, a potenciación dos mercados municipais e prazas de abastos, para acadar un modelo de calidade baseado nos principios de accesibilidade, sustentabilidade ambiental, organización e xestión de servizos, e convertelos en centros especializados en produtos da compra cotiá desenvolvendo unha xestión global e unitaria que aglutine os intereses dos comerciantes e ofreza ao consumidor o produto e servizo que actualmente demanda, en definitiva, crear unha rede de mercados de Galicia.

A Orde da Consellería de Economía do 11 de febreiro de 1998, pola que se regula a tramitación anticipada dos expedientes de gasto (DOG núm. 34, do 19 de febreiro), modificada pola Orde do 27 de novembro de 2000 (DOG núm. 231, do 29 de novembro) e pola Orde do 25 de outubro de 2001 (DOG núm. 209, do 29 de outubro), posibilita a tramitación anticipada dos expedientes de gasto imputables ao capítulo VII no exercicio inmediatamente anterior ao dos orzamentos con cargo aos cales se vaian imputar os correspondentes gastos, sempre que exista crédito adecuado e suficiente no proxecto de Lei de orzamentos xerais aprobado polo Consello da Xunta de Galicia do día 17 de outubro de 2014.

De acordo co disposto no artigo 3.1 da Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, a tramitación anticipada poderá chegar como máximo ata o momento anterior ao da disposición ou compromiso de gasto. Así mesmo, segundo o establecido no artigo 5 da devandita orde, todos os actos de trámite ditados en desenvolvemento desta orde enténdense condicionados a que, unha vez aprobada a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015, subsistan as mesmas circunstancias de feito e de dereito existentes no momento da súa produción.

Con este fin, no proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015, existe na aplicación orzamentaria 08.02.751-A 761.3 crédito por importe de 2.790.141 euros para atender as axudas da presente orde.

As actuacións desta convocatoria financiaranse, en parte, coa participación do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) e, por tanto, a súa tramitación quedará condicionada ao cumprimento da normativa da Unión Europea nesta materia.

Segundo o teor do exposto, en virtude das competencias que ten atribuída a Consellería de Economía e Industria en materia de comercio interior, e no exercicio das atribucións que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1. Convocatoria e bases reguladoras

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases por que se rexerá a concesión das subvencións da Consellería de Economía e Industria, dirixidas aos concellos galegos, para a mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio que se inclúen como anexo I.

2. Así mesmo, por medio desta orde convócanse as devanditas subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, conforme as bases reguladoras aprobadas nesta orde para o ano 2015.

Artigo 2. Crédito orzamentario

Para a concesión destas subvencións destínase un crédito de 2.790.141 euros con cargo á aplicación orzamentaria 08.02.751-A 761.3 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2015.

Esta aplicación orzamentaria está financiada, por unha banda, con fondos propios libres polo importe de 675.950 euros, e pola outra, cofinanciada nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) e o 20 % restante polo Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) por un importe total que ascende a 2.114.191 euros. As actuacións previstas están comprendidas no programa operativo Feder Galicia 2007-2013, dentro do eixe 2, tema prioritario 08, actuación 08.

Estas cantidades poderanse incrementar en función das solicitudes presentadas e de acordo coa dispoñibilidade de crédito, cando o aumento veña derivado:

a) Dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito.

b) Da existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou a créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo.

O incremento do crédito quedará condicionado á declaración de dispoñibilidade do crédito como consecuencia das circunstancias antes sinaladas e, se for o caso, logo de aprobación da modificación orzamentaria que proceda.

Nestes casos publicarase a ampliación de crédito polos mesmos medios que esta convocatoria, sen que tal publicidade implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio dun novo cómputo de prazo para resolver.

Artigo 3. Solicitudes e prazo de presentación

1. A presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia,
https://sede.xunta.es, de conformidade co establecido nos artigos 27.6 da Lei 11/2007,
do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 24.2 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia.

2. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o derradeiro do mes.

Artigo 4. Prazo de duración do procedemento de concesión

Unha vez rematado o prazo para a presentación de solicitudes, estas serán tramitadas e valoradas de acordo co procedemento establecido nas bases reguladoras, que non poderá ter unha duración superior a tres meses, contados a partir do día seguinte ao do remate de presentación de solicitudes.

Artigo 5. Información aos interesados

Sobre este procedemento administrativo, que ten o código IN223A, poderase obter documentación normalizada ou información adicional nas xefaturas territoriais, a través dos seguintes medios:

a) Páxina web oficial da consellería: http://economiaeindustria.xunta.es, na súa epígrafe de axudas.

b) Os teléfonos das xefaturas territoriais, A Coruña: 981 18 49 04/05/62, Lugo: 982 29 49 38/294 670, Ourense: 988 38 67 12/717/719, Vigo: 986 81 75 57/559.

c) Os correos electrónicos das xefaturas territoriais:

A Coruña: axudas-IN223.cei.co@xunta.es

Lugo: axudas-IN223.cei.lu@xunta.es

Ourense: axudas-IN223.cei.ou@xunta.es

Vigo: invigo@xunta.es

d) Presencialmente.

Así mesmo, para cuestións xerais sobre este ou outro procedemento, poderá facerse uso do teléfono de información xeral da Xunta de Galicia: 012 (desde o resto do Estado: 902 12 00 12).

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (en diante Lei 30/1992.

Artigo 6. Recursos

Contra a presente orde, que pon fin a vía administrativa, poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente:

1. Recurso potestativo de reposición ante o Conselleiro de Economía e Industria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

2. Recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desenvolvemento

Facúltase á persoa titular da Dirección Xeral de Comercio para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións precisas para o desenvolvemento e aplicación desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2014

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía e Industria

ANEXO I
Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións aos concellos galegos para a mellora dos mercados municipais e prazas de abastos así como dos espazos do comercio non sedentario, para o ano 2015

Artigo 1. Obxecto e réxime das subvencións

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a mellora dos mercados municipais e prazas de abastos así como dos espazos do comercio non sedentario.

2. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva e serán compatibles con calquera outra destinada ao mesmo fin, calquera que for a súa natureza e a entidade que a conceda, sempre que, conxuntamente, non superen o custo total da actuación ou proxecto. De acordo co artigo 54.5 do Regulamento (CE) núm. 1083/2006, os gastos cofinanciados con Feder no marco desta orde non poderán acollerse a axudas procedentes de ningún outro instrumento financeiro comunitario.

3. O procedemento de concesión destas subvencións quedará suxeito, pola orixe das partidas orzamentarias, aos regulamentos (CE) 1080/2006 (DOUE 31.7.2006), 1083/2006 (DOUE 31.7.2006) e 1828/2006 (DOUE 15.2.2007), relativos ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) e a Orde EHA 524/2008, do 26 de febreiro, relativa aos gastos subvencionables polo Feder e o Fondo de Cohesión.

4. Con carácter xeral e de acordo co establecido no artigo 29.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (en diante Lei 9/2007), consideraranse subvencionables os gastos e investimentos que, de xeito indubidable, respondan á natureza da actuación subvencionada.

En concreto, considéranse actuacións subvencionables as que a seguir se especifican, sempre que estas sexan realizadas desde o 1 de xaneiro de 2015 ata a data límite de xustificación establecida no artigo 18.

a) Investimentos en mercados municipais e prazas de abastos, en concellos de ata 70.000 habitantes.

Reparación, modernización e remodelación da estrutura física e das instalacións de uso comunitario; supresión de barreiras arquitectónicas; mellora do consumo de recursos enerxéticos; adquisición e instalación de sistemas que posibiliten a reciclaxe e a eliminación de residuos, sinalización e, en xeral, as accións encamiñadas á promoción e mellora da calidade e imaxe deste formato comercial. A sinalización requirirá, en todo caso, aplicar o requisito da cor de fondo dos postos por categoría de produtos. Fondo azul para os postos de venda de peixe. Fondo vermello para os postos de venda de carne. Fondo verde para os postos de venda de froitas e verduras. Fondo amarelo para os postos de venda de lácteos, ovos e panadaría.

A porcentaxe subvencionable acadará o 70 % do investimento, cun máximo de 150.000,00 euros de subvención.

Esta subvención máxima reducirase nun 50 % para aqueles proxectos a executar en prazas de abastos que non teñan ocupados, alomenos, a metade dos postos de venda dentro do inmoble.

Estes investimentos requiren a inclusión, por parte do concello solicitante, dun proxecto para a realización de actuacións de asesoramento-formación dirixidas ao «mentoring» comercial, aumento da rendibilidade do punto de venda con técnicas de «visual merchandising», colocación do produto e atención ao cliente, cunha subvención máxima de 1.800,00 euros.

b) Investimentos en peonización ou semipeonización de prazas, rúas e zonas peonís comerciais contiguas e limitadas á contorna inmediata co edificio da praza de abastos e que poderán incluír amoblamento urbano, sinalizacións, rotulación comercial e aqueles complementos que estimulen e impulsen a actividade comercial.

Os proxectos que inclúan aparcadoiros estarán limitados á contorna co edificio da praza de abastos e presten servizo a este.

Non se consideran subvencionables proxectos dirixidos singularmente a investimentos de infraestrutura viaria, así como a mellora do firme ou iluminación.

A porcentaxe subvencionable acadará o 70 % do investimento, cun máximo de 80.000,00 euros de subvención, e será incompatible coa subvención recollida na alínea a).

c) Actuacións que teñan por finalidade acadar a dinamización e rexeneración das prazas de abastos, dirixidas á atracción de novos consumidores e á promoción das vendas. As ditas actuacións deberán presentarse dentro dun proxecto de incentivación ao consumo, informado pola mesa local de comercio, en que se mostre a participación directa dos/as praceiras/os e as súas asociacións representativas, e se reflicta no correspondente acordo da entidade asociativa, sempre e cando esta última non solicitase ou obtivese unha axuda ao abeiro da orde da consellería de Economía e Industria para a concesión das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro, para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia (IN219A).

1. Equipamentos e material de uso comunitario para as/os praceiras/os, en concreto, adquisición de equipamento comercial específico e os bens mobles especializados necesarios para un mellor exercicio da venda, así como para garantir a seguranza do inmoble do mercado municipal ou praza de abastos.

2. Dinamización comercial a desenvolver nas instalacións propias da praza de abastos e, se é o caso, a súa publicitación a través de medio de comunicación locais e internet.

A porcentaxe subvencionable acadará o 70 % do investimento, cun máximo de 3.000 euros de subvención.

d) Investimentos para adecuación física ou mellora de espazos destinados a mercados tradicionais e ambulantes de apertura periódica, en concellos de ata 20.000 habitantes.

Non se consideran subvencionables os proxectos dirixidos a investimentos de infraestrutura viaria que se vaian executar nas rúas e prazas de vilas e cidades onde se celebren mercados de apertura periódica.

A porcentaxe subvencionable acadará o 70 % do investimento, cun máximo de 30.000,00 euros de subvención.

5. Gastos subvencionables.

De acordo co previsto no artigo 29.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (en adiante Lei 9/2007), consideraranse subvencionables os gastos e investimentos que, sen admitiren dúbida, respondan á natureza da actuación subvencionada e que se realicen no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro de 2015.

No suposto de rehabilitación e mellora de bens inventariables cumprirase o estipulado no artigo 29, puntos 4 e 5, da citada Lei 9/2007 e, de ser o caso, as seguintes regras especiais:

– No caso de bens inscritibles nun rexistro público, a persoa beneficiaria deberá destinar os bens ao fin concreto para o que se concedeu a subvención durante un período de cinco anos.

Os gastos subvencionables deberán estar realizados entre o 1 de xaneiro de 2015 e a data límite de xustificación establecida nestas bases reguladoras. Todos os investimentos deberán estar plenamente realizados, pagados, operativos e verificables na data límite de xustificación do proxecto.

6. Quedan expresamente excluídas do ámbito de aplicación desta orde as actuacións seguintes:

a) Custos relativos á adquisición de bens inmobles e/ou o seu mantemento, así como alugamento de locais.

b) Custos relativos á redacción de proxectos técnicos que non leven unida a súa execución.

c) Custos de toda clase de persoal, agasallos promocionais, premios, trofeos, gastos de representación e a realización de recepcións e actos análogos.

d) Campañas de promoción ou calquera outra actuación que teñan por finalidade o patrocinio, a colaboración ou a axuda económica que comporten actividades lúdicas, turísticas, de exaltación gastronómica ou similares, así como as actuacións promovidas polos centros comerciais abertos ou polas asociacións de praceiras/os das prazas de abastos.

7. Cada solicitude presentada terá como obxecto a realización dunha única actuación das relacionadas no punto 4. En consecuencia, tipoloxías distintas de actuación serán obxecto de solicitudes diferentes.

Subvencionarase un proxecto por concello, agás o referido no artigo 1º.4.c) das bases reguladoras, que poderá ser complementarios dos solicitados para outras actuacións.

De presentarse máis dunha solicitude, coas excepcións antes referidas, deberá sinalarse a súa priorización e, de non producirse esta, optarase polo proxecto de menor contía e aplicarase o disposto no artigo 8º.4.

Artigo 2. Financiamento

1. As subvencións que se establezan para as actuacións previstas nesta orde financiaranse co crédito correspondente á aplicación orzamentaria 08.02.751-A.761.3 (transferencias de capital. A corporacións locais. Ordenación territorial do comercio. Espazos comerciais municipais. Rede galega de mercados), por un importe total de 2.790.141euros.

Esta aplicación orzamentaria está financiada, por unha banda, con fondos propios libres polo importe de 675.950 euros, e pola outra, cofinanciada nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) e o 20 % restante polo Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) por un importe total que ascende a 2.114.191 euros. As actuacións previstas están comprendidas no Programa Operativo Feder Galicia 2007-2013, dentro do eixe 2, tema prioritario 08, actuación 08.

2. O importe das subvencións reguladas nesta orde en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras axudas e subvencións das distintas administracións ou calquera dos seus entes públicos e privados, nacionais ou internacionais, supere o custo total do investimento subvencionable.

3. Ningunha operación recibirá de ningún fondo unha axuda superior ao custo elixible, de acordo coa normativa sobre gastos subvencionables ao incluírse as subvencións dentro do Programa Operativo Feder Galicia 2007-2013. No caso de percibir outras axudas financiadas por fondos europeos ou instrumentos financeiros comunitarios, garantirase que o conxunto das axudas non supere o custo elixible e que non existe dobre financiamento, de conformidade co artigo 34 do Regulamento (CE) 1083/2006.

Artigo 3. Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases, os concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Non poderán acadar a condición de beneficiarios aqueles solicitantes nos cales concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 4. Solicitudes

1. As solicitudes para participar no procedemento de concesión das subvencións presentaranse na forma e prazo que se indiquen na convocatoria.

2. Cada solicitude presentada terá como obxecto a realización dunha única actuación das relacionadas no artigo 1º.4 destas bases. En consecuencia, tipoloxías distintas de actuación serán obxecto de solicitudes diferentes.

3. Xunto coa solicitude, segundo o modelo normalizado que se inclúe como anexo II deberá achegarse a seguinte documentación que deberá estar en vigor:

a) Certificación do acordo de aprobación polo pleno do concello ou do órgano municipal que teña a atribución competencial, do proxecto de investimento, da solicitude de subvención coa súa contía exacta e do plan de financiamento do proxecto.

b) Certificación acreditativa da dispoñibilidade dos inmobles ou das vías en que estea previsto realizar o investimento, segundo os casos.

c) Memoria explicativa que considere os seguintes aspectos:

– Interese, oportunidade e necesidade do investimento.

– Programa de execución con especificación das datas de inicio e remate previstas, acompañado do orzamento desagregado de gastos.

– Estado actual do equipamento de que se trate e, se é o caso, detalle das súas instalacións, antigüidade, capacidade comercial e adecuación entre necesidades e funcións que cumpre.

– En investimentos de mercados e prazas de abastos, indicar a existencia de ordenanza reguladora, horario do servizo, número total de postos de venda diferenciando a súa localización, sexa interior ou exterior e por tipo de produto, así como o número dos ocupados, cubrindo os datos que figuran no modelo normalizado do anexo II. Noutros investimentos, cadro detallado, por tipoloxía, dos establecementos comerciais existentes na zona concreta da actuación.

– En investimentos de espazos destinados a mercados tradicionais e ambulantes de apertura periódica, certificado do órgano competente do concello acreditativo da realización neses espazos da devandita actividade comercial de xeito habitual e periódico, indicando, así mesmo, as datas de celebración.

d) Reportaxe fotográfica do estado actual onde se proxecta o investimento, incluíndo, se é o caso, os establecementos comerciais afectados.

e) Memoria valorada, asinada por técnico competente, con detalle no nivel de capítulo, das actuacións que se pretenden executar cando se trate de realización de obras.

f) Certificación acreditativa da celebración, de xeito habitual e periódico, de mercados tradicionais e ambulantes.

4. A documentación complementaria presentarase electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto nos artigos 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

5. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a persoa interesada ou representante deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

6. No caso de que algún dos documentos que se van presentar de forma electrónica por parte da persoa solicitante ou representante superase os tamaños límites establecidos pola sede electrónica, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos. Para iso, e xunto co documento que se presenta, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro. Na sede electrónica da Xunta de Galicia publicarase a relación de formatos, protocolos e tamaño máximo admitido da documentación complementaria para cada procedemento.

7. Na sede electrónica encóntranse publicados os formatos admitidos para a presentación de documentación. Se o solicitante desexa presentar calquera documentación en formatos non admitidos, poderá realizalo de forma presencial a través de calquera dos rexistros habilitados. A persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

8. Para os efectos do establecido no artigo 27 da Lei 9/2007, permitirase a subcontratación do cen por cen das actividades subvencionadas.

9. Na xestión da contratación, as entidades locais, pola súa natureza xurídica, están sometidas ao ámbito subxectivo delimitado polo texto refundido da Lei de contratos do sector público aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se deberán respectar, en todo caso, as prescricións desa lei para os procedementos de contratación subvencionados por esta orde de axudas.

Será responsabilidade da entidade local beneficiaria o cumprimento da citada normativa de contratación pública, e o seu incumprimento pode dar lugar á perda do dereito ao cobramento total ou parcial e demais responsabilidades previstas na normativa de subvencións públicas.

En canto á obriga que establece o artigo 29.3 da Lei de subvencións de Galicia, cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas no texto refundido da Lei de contratos do sector público aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, para o contrato menor, o beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para a obra, a prestación do servizo ou a entrega do ben, agás que polas súas especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que as realicen, presten ou subministren, ou agás que o gasto se realizase con anterioridade á solicitude da subvención, enténdese cumprida nesta convocatoria, coas obrigas que establece a normativa de contratación pública, por teren os beneficiarios, nese suposto, a obriga de tramitar un expediente de contratación.

Así mesmo, a Dirección Xeral de Comercio, a través dos respectivos departamentos territoriais, poderá solicitar ao concello cantos informes estimen oportunos para a valoración dos proxectos.

Artigo 5. Consentimentos e autorizacións

1. De conformidade co artigo 13º.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co previsto no Decreto 132/2006,
do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da
Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, a consellería publicará na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puidesen impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.

Artigo 6. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación se autoriza polas persoas interesadas mediante a presentación de solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado «Relacións Administrativas coa Cidadanía e Entidades» cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía e Industria. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía e Industria, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n, bloque 5, planta 4ª,
15781 Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a: lopd.industria@xunta.es.

Artigo 7. Órganos competentes

A Dirección Xeral de Comercio será o órgano competente para a instrución do procedemento de concesión da subvención, e corresponde ao secretario xeral técnico, por delegación do conselleiro de Economía e Industria (Orde do 26 de xullo de 2013, Diario Oficial de Galicia número 154) ditar a resolución de concesión.

Unha vez ditada esta resolución, previa á súa fiscalización, e antes de proceder á contabilización do compromiso de gasto, desconcentraranse os créditos correspondentes a cada un dos departamentos territoriais da consellería, no ámbito das súas respectivas demarcacións, e procederanse a efectuar os necesarios axustes contables para a continuación da tramitación subseguinte nas respectivas xefaturas territoriais, de conformidade co establecido no Decreto 88/1990 sobre desconcentración de competencias en materia de axudas e subvencións nos delegados provinciais ou territoriais da Xunta de Galicia.

Artigo 8. Instrución dos procedementos

1. De conformidade co establecido no artigo 71 da Lei 30/1992, se a solicitude non reúne algún dos requisitos exixidos nestas bases reguladoras ou na correspondente convocatoria requirirase ao interesado para que, nun prazo de dez días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, se así non o fixer, terase por desistido na súa petición, logo da correspondente resolución, que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da dita lei.

2. Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, poderá requirirse o solicitante para que achegue cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento.

3. Unha vez revisadas as solicitudes e feitas as emendas, aqueles expedientes administrativos que reúnan todos os requisitos e a documentación necesaria serán remitidos á comisión encargada da súa valoración, de acordo co establecido no artigo seguinte.

4. Os expedientes que non cumpran as exixencias contidas nestas bases ou na normativa de aplicación, ou que non conteñan a documentación necesaria, quedarán á disposición do órgano instrutor para que formule a proposta de resolución de inadmisión, na que se indicarán as causas desta.

Artigo 9. Comisión de valoración

1. A comisión de valoración será o órgano colexiado encargado de avaliar as solicitudes de acordo cos criterios obxectivos fixados no artigo seguinte, así como de propoñer a concesión ou denegación das subvencións aos interesados.

2. A comisión será presidida pola persoa titular da Dirección Xeral de Comercio e formarán parte, como vogais, os/as xefes/as dos departamentos territoriais da Consellería de Economía e Industria. Actuará como secretario/a a persoa titular da Subdirección Xeral de Comercio, ou un funcionario/a da citada dirección xeral con nivel mínimo de xefe/a de servizo.

Se, por causa xustificada, no momento en que a Comisión de valoración teña que examinar as solicitudes algunha das persoas que a compoñen non puider asistir, será substituída pola persoa que para o efecto designe o órgano competente para resolver.

3. Na proposta de concesión que formule a comisión figurarán de xeito individualizado os solicitantes propostos para obter a subvención, especificándose a avaliación que lles corresponde segundo os criterios recollidos no artigo seguinte. Así mesmo, indicarase o importe da subvención para cada un deles, ata esgotar o crédito dispoñible

4. O resto das actuacións subvencionables quedará en reserva para ser atendidas ben co crédito que quedase libre de producirse algunha renuncia ou modificación nos proxectos inicialmente subvencionados, ou ben co incremento dos créditos orzamentarios destinados a estas subvencións. Para estes efectos poderán realizarse sucesivas propostas de resolución conforme o sinalado neste artigo.

Artigo 10. Criterios de valoración

1. Os criterios de avaliación que servirán de base para a determinación da preferencia na concesión das subvencións, relacionados por orde decrecente de importancia, serán os seguintes:

a) Que o concello posúa mecanismos específicos de control do mercado ou praza de abastos que garantan a rotulación e exhibición de prezos, 2 puntos.

b) Que o proxecto inclúa un punto de información ou consumidor, consigna ou servizo de repartición a domicilio, 1 punto.

c) Remodelación de mercados municipais ou prazas de abastos, 1 punto e se incorporan un plan de xestión específico aprobado polo concello, incrementarase 1 punto máis.

d) Proxectos que contribúan á eliminación de barreiras arquitectónicas, urbanísticas e de comunicación, segundo criterios de accesibilidade, comodidade e información dos consumidores e usuarios: 1 punto.

e) A maior achega de investimento sobre a contía subvencionable: 2 puntos.

f) Proxectos que incorporen actuacións referidas as enerxías alternativas ou que posibiliten a reciclaxe e a eliminación de residuos, 1 punto.

g) Concellos que dispoñan de ordenanza reguladora da praza de abastos ou do mercado tradicional e ambulante de apertura periódica, segundo os casos, aprobada con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2010, 3 puntos.

h) Ocupación de máis do 30 % dos postos de venda dispoñibles dentro do inmoble da praza de abastos, 1 punto, e máis do 50 %, 2 puntos.

i) Proxectos en prazas, rúas e zonas peonís comerciais estremeiras do edificio da praza de abastos, segundo o número de establecementos comerciais onde se vai realizar o investimento –entendendo por tales aqueles que veñen recollidos na sección G do Real decreto 475/2007, do 13 de abril, polo que se aproba a clasificación nacional de actividades económicas–, 2 puntos con máis de 10 establecementos, noutro caso 1 punto. Para proxectos e mercados tradicionais e ambulantes de apertura periódica, 2 puntos con ocupación de máis de 30 postos de venda, noutro caso, 1 punto.

j) Proxectos que incorporen aparcadoiro de vehículos ou/e de bicicletas, 1 punto.

k) Concellos que regulen na praza de abastos horario de apertura de tarde, 1 punto.

2. Unha vez esgotado o crédito dispoñible, no caso de que máis dunha solicitude obteña a mesma puntuación, o desempate realizarase tendo en conta os seguintes criterios:

1º. Menor contía da subvención solicitada.

2º. Investimentos en prazas de abastos coa ocupación de máis do 50 % dos postos de venda dispoñibles dentro do inmoble.

3º. Investimentos destinados a mercados tradicionais e ambulantes de apertura periódica fóra das rúas e prazas de vilas e cidades.

4º. Concellos de menos de 10.000 habitantes.

Artigo 11. Audiencia

1. Instruído o procedemento e, inmediatamente antes de redactar a proposta de resolución, porase de manifesto aos interesados para que, nun prazo de dez días, poidan formular alegacións e presentar os documentos e xustificacións que estimen pertinentes.

2. Porén, poderase prescindir do trámite a que se refire o punto anterior cando non figuren no procedemento nin se vaian ter en conta na resolución outros feitos nin outras alegacións ou probas que as aducidas polo interesado.

Artigo 12. Resolución e notificación

1. Unha vez concluído o trámite de audiencia, a Comisión de valoración emite informe para que o órgano instrutor formule a proposta de resolución e a eleve ao conselleiro.

2. O conselleiro de Economía e Industria, á vista da proposta, ditará a correspondente resolución, que deberá estar debidamente motivada e expresará, cando menos, a actuación que se subvenciona e o seu custo, así como a subvención concedida e a súa contía.

En ningún caso o importe das subvencións concedidas poderá superar o custo da actividade que desenvolverá o beneficiario ou, se é o caso, a porcentaxe máxima do investimento subvencionable legalmente establecida.

3. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución ao interesado será de tres meses contados a partir do seguinte ao do remate de presentación de solicitudes. Se transcorrer o prazo máximo para resolver sen se ditar resolución expresa, os interesados poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo.

4. Todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 30/1992. Non obstante, e de conformidade co establecido no artigo 59.6º.b) da indicada lei, no caso das subvencións concedidas, poderase substituír a notificación individual pola publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Consellería de Economía e Industria. Nesta publicación especificarase a data de convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada.

As solicitudes desestimadas notificaranse individualmente, con indicación das causas da desestimación.

Artigo 13. Réxime de recursos

As resolucións ditadas ao abeiro da correspondente orde de convocatoria poñerán fin á vía administrativa e contra elas poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante o órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se esta for expresa, ou de tres meses contados a partir do seguinte a aquel no que se produza o acto presunto.

b) Recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da notificación da resolución, de esta for expresa, ou de seis meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Artigo 14. Modificación da resolución

1. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

2. O órgano competente para a concesión da subvención poderá acordar a modificación da resolución por instancia do beneficiario, debendo cumprirse os seguintes requisitos:

a) Que a actividade ou modificación do proxecto estea comprendida dentro da finalidade das bases reguladoras.

b) Que se acredite a inexistencia de prexuízo a terceiros.

c) Que os novos elementos e circunstancias que motiven a modificación, de teren concorrido na concesión inicial, non suporían a denegación da subvención.

3. O beneficiario deberá solicitar esta modificación mediante instancia dirixida ao conselleiro de Economía e Industria, acompañada da documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos reflectidos no punto anterior, cun límite de 40 días hábiles antes da data de finalización do prazo de xustificación do investimento. Non facelo dará lugar á perda do dereito ao cobramento da subvención na parte afectada pola modificación, sen prexuízo de que tamén poderá implicar a perda do dereito ao cobramento da subvención concedida no caso de variación substancial do proxecto, neste caso, iniciaríase o correspondente procedemento de reintegro.

4. O acto polo que se acorde ou se denegue a modificación da resolución será ditado polo conselleiro de Economía e Industria, logo da instrución do correspondente expediente en que se dará audiencia ao interesado nos termos previstos no artigo 11 destas bases. Cando a modificación solicitada non altere os importes, tanto do total do investimento subvencionable como da subvención concedida, delégase expresamente nos/as xefes/as dos respectivos departamentos territoriais a competencia para autorizar ou denegar a modificación solicitada.

Artigo 15. Aceptación e renuncia

1. Sen prexuízo dos recursos que procedan contra a resolución de concesión, de conformidade co disposto polo artigo 21.5 da Lei 9/2007, transcorridos dez días hábiles desde a súa notificación ou publicación sen que o interesado comunique expresamente a súa renuncia á subvención, entenderase que a acepta, e desde ese momento adquirirá a condición de beneficiario.

2. A renuncia á subvención, debidamente motivada, poderase facer por calquera medio que permita a súa constancia, de acordo co establecido no artigo 91 da Lei 30/1992.

No caso de que se comunicase a renuncia en prazo, o conselleiro de Economía e Industria ditará a correspondente resolución nos termos do artigo 42.1 da mesma lei.

Artigo 16. Obrigas dos beneficiarios

Son obrigas do beneficiario, as previstas no artigo 11 da Lei 9/2007, e particularmente:

a) Realizar o investimento ou a actuación que fundamenta a concesión da subvención.

b) Acreditar ante a entidade concedente a realización do investimento ou a actividade, así como o cumprimento dos requisitos ou condicións que determinan a concesión ou o desfrute da subvención.

c) Someterse ás actuacións de comprobación que efectuará o órgano concedente, así como calquera outra comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de control competentes, e achegar canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores. En particular, facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Intervención xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e do Tribunal de Contas da Comisión Europea, así como as comprobacións previstas na lexislación do Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control.

d) Comunicarlle á entidade concedente a obtención de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

e) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos en canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

f) Deberá manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable axeitado que facilite unha pista de auditoría apropiada en relación con todos os gastos relacionados co investimento realizado ao abeiro desta orde, e deberan conservar os xustificantes orixinais e o resto da documentación relacionada coa subvención outorgada durante un período de tres anos a partir do peche do programa operativo, de acordo co disposto nos artigos 60 e 90 de Regulamento (CE) nº 1083/2006, do Consello de 11 de xullo de 2006, e deberán restituír a subvención outorgada nos casos en que concorra causa de reintegro.

g) Reintegro, total o parcial, da subvención percibida no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión nos supostos previstos no artigo 33 da
Lei 9/2007.

h) Declarar con anterioridade a se ditar a proposta de resolución de concesión estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda.

i) Obriga de invariabilidade e mantemento dos investimentos durante o período
de 5 anos desde a súa finalización, de acordo co previsto no artigo 57 do Regulamento
(CE) núm. 1083/2013.

Artigo 17. Obrigas específicas de publicidade

1. Adoptar as medidas de difusión contidas no punto 3 do artigo 15 da Lei 9/2007.

Os beneficiarios deberán dar a adecuada publicidade do carácter público do financiamento en todas as actuacións que deriven da execución do proxecto, en cumprimento do artigo 15.3 da Lei 9/2007. En concreto, as entidades beneficiarias de axudas deberán facer constar o cofinanciamento dos activos adquiridos ao abeiro desta axuda con fondos da Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía e Industria. Para isto empregarán adhesivos ou distintivos similares coa lenda «Proxecto confinanciado», acompañada do escudo normalizado da Xunta de Galicia.

Así mesmo, deberá adoptar as medidas e disposicións necesarias para garantir unha adecuada publicidade no lugar das actuacións subvencionadas, e unha vez rematado o investimento, a instalación dunha placa explicativa, acorde coa tipoloxía do investimento, que inclúa a imaxe corporativa da Xunta de Galicia e coa lenda-«Consellería de Economía e Industria-Dirección Xeral de Comercio», xunto co contido exixido nos puntos 2 e 3.

2. O beneficiario deberá cumprir as medidas en materia de información e publicidade reguladas na sección 1 do capítulo II do Regulamento (CE) nº 1.828/2006 da Comisión, do 8 de decembro, e no artigo 1, apartados 1 e 2 do Regulamento (CE) 846/2009 da Comisión do 1 de setembro de 2009, e que se recollen na Guía de Publicidade e Información das intervencións cofinanciadas polos fondos estruturais 2007-2013, que poden consultarse na páxina web:

http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/guia-intervencions-cofinanciadas-fe

3. En aplicación desta normativa en materia de publicidade, os beneficiarios deberán ter en conta que, de acordo co artigo 9 do citado Regulamento (CE) nº 1828/2006 e o
artigo 1.2.a) do Regulamento (CE) 846/2009, todas as medidas de información e publicación establecidas incluirán os elementos seguintes:

O emblema da Unión Europea.

Referencia ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder).

Declaración do Fondo: «Unha maneira de facer Europa».

Proporcionalidade entre emblemas.

4. A aceptación desta axuda supón a publicación na lista de beneficiarios prevista nos artigos 6 e 7.2.d) do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión.

Artigo 18. Xustificación da subvención

1. Para cobrar a subvención concedida, o beneficiario deberá presentar, na respectiva xefatura territorial, a seguinte documentación, en orixinal ou copia compulsada, e ten de prazo para presentala ata o 30 de setembro de 2015.

a) En caso de obras:

– Proxecto técnico ou memoria técnica definitiva asinados, documentos que non poderán variar substancialmente a memoria presentada coa solicitude, todo isto agás que a devandita documentación se achegase con anterioridade.

b) Nos demais casos, certificación acreditativa do investimento ou da adquisición dos equipamentos.

c) En todos os casos:

– Anexo III.

– Certificación do órgano que ten atribuídas as facultades de control da legalidade, acreditativa do cumprimento da normativa de contratación pública vixente na tramitación do procedemento de contratación e copia compulsada do expediente de contratación completo.

– A xustificación dos gastos efectuarase con facturas ou documentos contables de valor probatorio equivalente e a do pagamento cos xustificantes das transferencias bancarias ou documentos acreditativos dos pagamentos realizados, dentro do período comprendido entre a data de inicio do proxecto e a data límite de xustificación

– Certificación da intervención respecto da achega municipal comprometida para financiar o investimento.

– Certificación do órgano que teña atribuídas as facultades de control do cumprimento da finalidade para a que foi concedida e da aplicación dos fondos destinados para tal efecto.

– Certificación da secretaría da Mesa Local do Comercio no cal conste a presentación do proxecto.

– Evidencia documental do cumprimento das obrigas en materia de información e publicidade: fotografías de carteis e placas, exemplares das actuacións de dinamización e publicidade e, se é o caso, a súa axeitada difusión a través da páxina web.

2. Transcorrido o prazo establecido de xustificación sen tela presentado, de conformidade co disposto polo artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, requirirase ao beneficiario para que, no prazo improrrogable de dez días, a presente. A falta de presentación da xustificación no prazo establecido comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención e a exixencia de reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións. A presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá o beneficiario das sancións que legalmente correspondan. Os órganos competentes poderán solicitar as aclaracións ou informes relativos á xustificación do investimento que consideren convenientes.

Artigo 19. Pagamento

1. Recibida a documentación xustificativa da subvención, as respectivas xefaturas territoriais, antes de procederen ao seu pagamento, realizarán as actuacións de comprobación oportunas para verificar o cumprimento do investimento subvencionado.

2. Realizados, de ser o caso, os axustes contables respecto da desconcentración de créditos, as xefaturas territoriais proporán o recoñecemento da obriga e o pagamento, sendo competentes para a resolución dos procedementos de reintegro das subvencións indebidamente percibidas polos beneficiarios.

3. O libramento da subvención farase unha vez xustificado o investimento, mediante transferencia bancaria á entidade financeira e número de conta designado.

4. As subvencións minoraranse proporcionalmente se o investimento xustificado é inferior ao orzamento que serviu de base para a resolución de concesión, e sempre que estea garantida a consecución do obxecto, ou se se producir a concorrencia con outras subvencións ou axudas sempre que a contía total supere o custo do investimento.

O pagamento realizarase pola parte proporcional da contía da subvención efectivamente xustificada, calculada en función da porcentaxe subvencionada do custo final da actividade, sempre que se xustifique un mínimo do 50 % do importe establecido na resolución de concesión.

Artigo 20. Incumprimento, reintegros e sancións

1. Producirase a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención no suposto de falta de xustificación do cumprimento do proxecto, das condicións impostas na resolución de concesión, das obrigas contidas nestas bases reguladoras, das obrigas contidas no artigo 33 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, ou na demais normativa aplicable, o que dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente a subvención percibida, así como os xuros de demora correspondentes, desde o momento do pagamento da subvención incluíndo a data en que se acorde a orixe do reintegro.

2. O procedemento para declarar a procedencia da perda do dereito de cobramento da subvención e para facer efectiva a devolución a que se refire o punto anterior será o establecido no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

3. Incumprimento parcial: sempre que se cumpran os requisitos ou condicións esenciais tomados en conta na concesión das axudas, a Dirección Xeral de Comercio poderá apreciar un incumprimento parcial, e deberá resolver sobre o seu alcance, aplicando a mesma ponderación que tivese a condición incumprida na resolución de concesión e, se e o caso, establecendo a obriga de reintegro.

Cando se trate de condicións referentes a contía ou conceptos da base subvencionable, o alcance do incumprimento determinarase proporcionalmente ao gasto deixado de practicar ou aplicado a conceptos distintos dos considerados subvencionables e, se é o caso, deberán reintegrarse as cantidades percibidas na dita proporción. Con carácter xeral, se o incumprimento superase o 65 % da base subvencionable do proxecto, entenderase que o dito incumprimento é total, e deberán reintegrarse todas as cantidades percibidas e os seus xuros de demora.

4. As entidades beneficiarias das subvencións reguladas nestas bases seralles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no título VI do seu regulamento.

Artigo 21. Control

1. A Consellería de Economía e Industria poderá facer as actividades de inspección que considere oportunas para controlar o cumprimento das subvencións.

2. Ademais do anterior, as subvencións estarán sometidas á función interventora e de control financeiro exercido pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos que establece o título III da Lei 9/2007.

Así mesmo, estarán sometidas ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas, así como ás actuacións de comprobación das distintas instancias comunitarias de control, e ás verificacións do artigo 13 do Regulamento CE9 nº 1828/2006.

Para estes efectos, os concellos beneficiarios das axudas achegarán canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

Artigo 22. Publicidade

No prazo máximo de tres meses contados desde a data de resolución da concesión publicarase no Diario Oficial de Galicia a relación das subvencións concedidas, con indicación da norma reguladora, o beneficiario, o crédito orzamentario, a contía e a finalidade da subvención.

Non obstante o anterior, cando os importes das subvencións concedidas, individualmente consideradas, sexan de contía inferior a 3.000,00 euros, non será necesaria a publicación no Diario Oficial de Galicia, que será substituída pola publicación das subvencións concedidas na páxina web da Consellería de Economía e Industria.

Artigo 23. Remisión normativa

Para todo o non disposto nestas bases aplicarase o previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no seu regulamento, aprobado polo Decreto 11/2009,
do 8 de xaneiro; na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común; no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999,
do 7 de outubro, e modificado pola Lei 5/2000, do 28 de decembro; na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia vixente na anualidade correspondente; o Decreto 88/1990, sobre desconcentración de competencias en materia de axudas e subvencións nos delegados provinciais ou territoriais da Xunta de Galicia; no Regulamento
(CE) nº 1080/2006, no Regulamento (CE) nº 1083/2006, no Regulamento (CE) nº 1828/2006, relativos ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, e no resto da normativa que resulte de aplicación.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file