Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 39 Xoves, 26 de febreiro de 2015 Páx. 8243

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 do Carballiño

EDICTO (211/2014).

José Lloves Forneiro, secretario xudicial do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 do Carballiño, dou fe e testemuño que nos autos de divorcio contencioso 211/2014 se ditou resolución cuxo encabezamento e decisión son do teor literal seguinte:

Sentenza.

Xuíz que a dita: xuíz Gómez Bande

Lugar: O Carballiño

Data: dezaoito de decembro de dous mil catorce

Demandante: Saladina Cibeira Arias

Avogada: María Ángeles Bernárdez Varela

Procuradora: Marta Pérez Pousa

Demandado: Arsenio Fernández Porto

Procedemento: divorcio contencioso 211/2014

Obxecto do xuízo: a declaración de divorcio do matrimonio formado polas partes mencionadas.

Decisión:

1º. A disolución por divorcio do matrimonio formado por Saladina Cibeira Arias e Arsenio Fernández Porto, celebrado o día 22.4.1961 nas Neves de Grixoa, inscrito no Rexistro Civil de San Amaro no tomo 14, folio 111, sección 2ª, con todos os efectos legais inherentes a tal pronunciamento.

2º. A disolución do réxime económico matrimonial de gananciais e a revogación de todos os consentimentos e poderes que calquera dos cónxuxes tivese outorgado a favor do outro, cesando a posibilidade de vincular os bens privativos doutro cónxuxe no exercicio da patria potestade doméstica.

3º. Non se fai imposición de custas a ningunha das partes.

Modo de impugnación: recurso de apelación, que se interporá ante o tribunal que ditase a resolución que se impugne dentro do prazo de vinte días contados desde o día seguinte ao da súa notificación. O dito recurso carecerá de efectos suspensivos, sen que en ningún caso proceda actuar en sentido contrario ao resolto (artigo 456.2 LAC).

Conforme a disposición adicional décimo quinta da Lei orgánica do poder xudicial, para a admisión do recurso deberase acreditar ter constituído, na conta de depósitos e consignacións deste órgano, un depósito de 50 euros, salvo que o recorrente sexa beneficiario de xustiza gratuíta, o Ministerio Fiscal, o Estado, comunidade autónoma, entidade local ou organismo autónomo dependente.

O depósito deberá constituílo ingresando a citada cantidade no Banco de Santander, antes Banesto (0030), sucursal do Carballiño (6036) na conta deste expediente 3208 0000 33 0211 14, indicando, no campo «concepto» a indicación «Recurso» seguida do código «02 Civil-apelación». Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír, tras a conta referida, separados por un espazo, a indicación «recurso» seguida do código «02 Civil-apelación».

No caso de que deba realizar outros pagamentos na mesma conta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, mesmo se obedecen a outros recursos desta ou distinta clase, con indicación, neste caso, no campo de observacións da data da resolución contra a que se recorre co formato dd/mm/aaaa.

Así, por esta a miña sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo.

A maxistrada xuíza.

O anteriormente transcrito concorda ben e fielmente co seu orixinal, ao cal me remito, e expido o presente edicto co fin de que sirva de notificación en legal forma.

O Carballiño, 5 de febreiro de 2015

O secretario xudicial