Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 40 Venres, 27 de febreiro de 2015 Páx. 8382

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 24 febreiro de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que de conformidade co disposto no artigo 6 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, se acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas.

O artigo 6 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, establece que «en calquera momento en que a Administración considere que unha determinada lista está saturada porque non se produzan contratacións ou nomeamentos, ou ben por que haxa un excesivo número de inscritas/os, poderá determinar o peche da incorporación de novas solicitudes ata a resolución dun novo proceso selectivo para ese grupo, categoría, corpo e escala, coa excepción das/os interesadas/os que superasen algunha proba do último proceso selectivo ou teñan prestado servizos na Xunta de Galicia para a lista correspondente a esa categoría, corpo, escala ou especialidade».

Visto o número de contratacións e nomeamentos realizados no ano 2014 e o número de inscritos/as en cada lista, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Pechar a incorporación de novas solicitudes ás listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos e escalas que se indican no anexo I.

Segundo. Reabrir as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos e escalas que se indican no anexo II.

Terceiro. Relacionar as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos e escalas que están abertas e nas cales as persoas interesadas poderán presentar solicitude de inclusión no período comprendido entre o 1 de marzo e o 15 de xullo deste ano (anexo III).

Cuarto. Relacionar as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos e escalas pechadas e nas cales soamente se poderán inscribir aquelas persoas que superasen algunha proba do último proceso selectivo do corpo, escala, grupo e categoría correspondente ou teñan prestado servizos na Xunta de Galicia para a lista correspondente (anexo IV).

Quinto. Contra esta resolución, de conformidade co disposto nos artigos 107.1 e 114 ao 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, as/os interesadas/os poderán interpor recurso de alzada ante a conselleira de Facenda no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Sexto. Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 24 de febreiro de 2015

José Mª Barreiro Díaz
Director xeral da Función Publica

ANEXO I
Listas que se pechan
Corpos e escalas (persoal funcionario)

Grupo

Corpo/escala

Denominación

A1

2062

Escala de enxeñeiros/as de caminos, canles e portos.

A1

2093-01

Escala de profesores numerarios. Especialidade: dereito.

A1

2093-02

Escala de profesores numerarios. Especialidade: procesos de cultivo acuícola.

A1

2093-04

Escala de profesores numerarios. Especialidade: pesca marítima.

A1

2093-05

Escala de profesores numerarios. Especialidade: inglés marítimo.

A1

2093-09

Escala de profesores numerarios. Especialidade: máquinas e instalacións mariñas.

A1

2093-11

Escala de profesores numerarios. Especialidade: formación e orientación laboral.

A2

2094-02

Escala de mestres de taller. Especialidade: máquinas e produción.

C1

207C

Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia.

ANEXO II
Listas que se abren
Corpos e escalas (persoal funcionario)

Grupo

Corpo/escala

Denominación

A1

2083

Escala superior de estatísticos.

A2

205F

Escala técnica de finanzas.

A2

206N

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e nuseos. Especialidade: arquivos.

A2

2079

Escala de enxeñeiros/as técnicos de minas.

C1

2081

Escala de delineantes.

Grupos e categorías (persoal laboral)

Grupo

Categoría

Denominación

III

006

Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios.

III

011

Encargado/a agrario/a.

IV

006

Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª mantemento.

IV

007

Garda xuramentado/a fluvial. Garda explotación.

ANEXO III
Listas abertas
Corpos e escalas (persoal funcionario)

Grupo

Corpo/escala

Denominación

A1

2067

Escala de veterinarios.

A1

2083

Escala superior de estatísticos.

A1

2093-03

Escala de profesores numerarios. Especialidade: navegación marítima.

A1

2093-06

Escala de profesores numerarios. Especialidade: medicina subacuática e hiperbárica.

A1

2093-07

Escala de profesores numerarios. Especialidade: intervencións subacuáticas e hiperbáricas.

A1

2093-08

Escala de profesores numerarios. Especialidade: comunicacións.

A1

2093-10

Escala de profesores numerarios. Especialidade: procesos sanitarios.

A2

205F

Escala técnica de finanzas.

A2

206N

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de arquivos.

A2

2079

Escala de enxeñeiros/as técnicos de minas.

A2

2094-01

Escala de mestres de taller. Especialidade: traballos técnicos de mergullo.

A2

2094-03

Escala de mestres de taller. Especialidade: servizos ao buque.

C1

2081

Escala de delineantes.

C2

2054

Escala de axentes forestais.

Grupos e categorías (persoal laboral)

Grupo

Categoría

Denominación

I

002

Titulado/a superior médico/a, médico/a xeriatra, médico/a CEI, médico/a adxunto/a, médico/a.

II

002

ATS, enfermeiro/a, practicante, DUE.

III

006

Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios.

III

011

Encargado/a agrario/a.

III

065

Oficial 1ª cociña, oficial 1ª cociñeiro, xefe/a cociña, cociñeiro/a 1ª.

III

069

Oficial servizos técnicos, oficial 1ª mantemento, oficial 1ª oficios varios, oficial de primeira.

IV

003

Auxiliar sanitario, auxiliar clínica, auxiliar psiquiátrico/a, auxiliar de enfermaría, coidador/a xeriátrico, coidador/a.

IV

005

Oficial 2ª cociña, cociñeiro/a oficial 2ª.

IV

006

Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª mantemento.

IV

007

Garda xuramentado/a fluvial. Garda explotación.

ANEXO IV
Listas pechadas
Corpos e escalas (persoal funcionario)

Grupo

Corpo/escala

Denominación

A1

205G

Escala de sistemas e tecnoloxía da información.

A1

206K

Escala de facultativo de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade: arquivos.

A1

206L

Escala de facultativo de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade: bibliotecas.

A1

206M

Escala de facultativo de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade: museos.

A1

210A

Escala de inspección urbanística.

A1

2060

Corpo superior de administración da Xunta de Galicia.

A1

2061

Escala de arquitectos.

A1

2062

Escala de enxeñeiros/as de caminos, canles e portos.

A1

2063

Escala de enxeñeiros/as agrónomos.

A1

2064

Escala de enxeñeiros/as industriais.

A1

2065

Escala de enxeñeiros/as de minas.

A1

2066

Escala de enxeñeiros/as de montes.

A1

2068

Escala de biólogos/as.

A1

2069

Escala de químicos/as.

A1

2072

Escala de arqueólogos/as.

A1

2080

Escala de enxeñeiros/as de telecomunicacións.

A1

2086

Escala superior de finanzas.

A1

2093-01

Escala de profesores numerarios. Especialidade: dereito.

A1

2093-02

Escala de profesores numerarios. Especialidade: procesos de cultivo acuícola.

A1

2093-04

Escala de profesores numerarios. Especialidade: pesca marítima.

A1

2093-05

Escala de profesores numerarios. Especialidade: inglés marítimo.

A1

2093-09

Escala de profesores numerarios. Especialidade: máquinas e Instalacións mariñas.

A1

2093-11

Escala de profesores numerarios. Especialidade: formación e orientación laboral.

A2

205H

Escala de xestión de sistemas de informática.

A2

206I

Escala de inspección turística.

A2

206P

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade: bibliotecas.

A2

206Q

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade: museos.

A2

206X

Escala técnica de inspección de consumo.

A2

210B

Escala de subinspección urbanística.

A2

2051

Corpo de xestión de administración da Xunta de Galicia.

A2

2052

Escala de enxeñeiros/as técnicos forestais.

A2

2073

Escala de arquitectos/as técnicos.

A2

2074

Escala de enxeñeiros/as técnicos de obras públicas.

A2

2075

Escala de enxeñeiros/as técnicos industriais.

A2

2076

Escala de topógrafos/as.

A2

2077

Escala de enxeñeiros/as técnicos agrícolas.

A2

2085

Escala técnica de estatística.

A2

2094-02

Escala de mestres de taller. Especialidade: máquinas e produción.

A2

2097

Escala de axentes de extensión pesqueira.

C1

205I

Escala técnica auxiliar de informática.

C1

207C

Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia.

C1

2053

Corpo administrativo da Xunta de Galicia.

C2

2059

Corpo auxiliar da Xunta de Galicia.

2055

Agrupación profesional.

Grupos e categorías (persoal laboral)

Grupo

Categoría

Denominación

I

004

Titulado/a superior.

I

006

Titulado/a superior psicólogo/a.

I

011

Titulado/a superior pedagogo/a.

I

014

Titulado/a superior sociólogo/a.

I

018

Licenciado/a informático/a (antigo/a técnico/a de sistemas e analista titulado/a superior).

I

019

Titulado/a superior especialista. Titulado/a superior famacéutico/a.

I

023

Documentalista.

I

027

Coordinador/a de actividades externas.

I

029

Xefe/a departamento persoal e xestión económico-administrativa do IGAEM.

I

030

Relacións públicas do IGAEM.

I

031

Titulado/a superior de formación ocupacional.

I

032

Técnico/a superior en centros de arte.

II

001

Director/a-administrador/a. Director/a de centro social. Director/a casa da xuventude. Subdirector/a residencia xuvenil. Preceptor/a residencia. Director/a centro. Xefe/a do servizo administrativo do IGAEM. Secretario/a de residencia. Director/a de cociña de irmandade. Director/a de clínica deportiva.

II

005

Profesor/a. Profesor/a titular. Profesor/a EXB. Mestre/a. Profesor/a de educación física. Profesor/a de matemáticas.

II

006

Educador/a, profesor/a especial.

II

007

Titulado/a grao medio.

II

008

Director/a de gardaría infantil.

II

011

Fisioterapeuta.

II

017

Asistente social.

II

020

Terapeuta ocupacional.

II

021

Monitor/a ocupacional.

II

027

Técnico/a superior diplomado/a en informática (antigo analista de aplicacións (titulado/a medio) e antigo analista programador/a (titulado/a medio).

II

031

Restaurador/a.

II

033

Profesor/a de danza clásica.

II

037

Titulado/a medio/a formación ocupacional.

II

038

Perito xudicial diplomado/a.

II

040

Mestre/a especialista en educación infantil.

III

002

Encargado/a administrativo/a. Xefe/a de negociado. Xefe/a administración. Xefe/a 2ª administración. Administrador/a. Secretario/a-administrador/a residencia xuvenil. Administrador/a de produción de centros. Secretario/a de dirección do IGAEM. Axudante/a de dirección e difusión da música. Axudante/a de dirección e difusión do CDG.

III

003

Controlador/a pecuario/a. Axudante técnico/a pecuario/a.

III

004

Gobernante/a, gobernante/a servizos domésticos,encargado/a lavadoiro, roupeiro, ferro de pasar.

III

005

Intendente. Encargado/a de establecemento. Encargado/a de almacén.

III

012

Mestre/a de taller.

III

014

Xefe/a de cociña.

III

017

Analista de laboratorio.

III

018

Marcador/a de metais preciosos.

III

023

Celador/a de estradas. Capataz de brigada.

III

030

Programador/a.

III

033

Encargado/a supervisor/a de telefónica.

III

034

Especialista de oficios (debuxante).

III

036

Experto/a audiovisuais.

III

037

Técnico/a de son.

III

039

Rexedor/a de escena.

III

040

Axudante/a de produción.

III

045

Técnico/a de luces.

III

049

Axente auxiliar inspección transportes.

III

050

Técnico/a especialista xardín de infancia.

III

052

Tradutor/a-intérprete da Administración de xustiza.

III

053

Técnico/a en restauración cinematográfica.

III

060

Auxiliar técnico/a de obra. Auxiliar técnico/a de obra TIE.

III

063

Oficial 1ª condutor/a, condutor/a 1ª, condutores/as altos cargos, condutor/a mecánico/a.

III

064

Oficial/a 1ª tractorista. Tractorista. Operador/a maquinaria pesada.

III

066

Axudante taller, adxunto/a taller.

III

067

Capataz de obras. Capataz cuadrilla. Xefe/a equipo. Oficial 1ª obra COTOP. Capataz.

III

068

Oficial 1ª agrario, capataz agrario.

III

078

Subgobernante/a.

III

080

Capataz de establecemento.

III

088

Capataz de explotacións marisqueiras.

III

090

Animador/a sociocultural.

III

091

Técnico/a especialista en informática (antigo/a operador/a de ordenadores).

III

097

Auxiliar de son.

III

098

Auxiliar de luces.

III

101

Proxeccionista.

III

102

Encadernador/a.

III

103

Entrevistador/a-enquisador/a.

III

104

Intérprete de linguaxe de signos.

IV

001

Auxiliar gravación. Oficial/a 2ª linotipista. Auxiliar administrativo/a. Oficial 2ª administrativo/a. Técnico/a auxiliar en informática. Operador/a máquina elemental. Auxiliar.

IV

002

Auxiliar mecánico/a. Oficial/a 2ª mecánico/a. Mecánico/a reparación obras.

IV

004

Auxiliar fogar, coidador/a auxiliar, auxiliar coidador/a, auxiliar de internado.

IV

009

Oficial 2ª agrario/a.

IV

011

Auxiliar de laboratorio.

IV

016

Condutor/a.

IV

017

Almaceneiro/a, despenseiro/a.

IV

020

Conserxe (cando teñan ao seu cargo persoal subalterno ou ordenanza).

IV

021

Oficial/a 2ª carpinteiro/a. Auxiliar carpintaría.

IV

022

Oficial/a 2ª en reprografía.

IV

023

Mestre/a gaiteiro/a.

IV

024

Xastre/a.

IV

025

Cargador/a. Tremoieiro/a.

IV

028

Auxiliar produción-dirección.

IV

030

Auxiliar formación ocupacional.

IV

031

Legoeiro/a.

IV

034

Axudante restauración e proxección cinematográfica.

IV

035

Auxiliar de arquivos e bibliotecas.

IV

036

Auxiliar de museos.

IV

039

Auxiliar de autopsia.

V

001

Camareiro/a-limpador/a, axudante cociña, pasador/a de ferro-lavandeiro/a, costureiro/a, cortador/a, pasador/a de ferro, lavandeiro/a.

V

002

Axudante de traballos ou oficios, axudante albanel, peón/oa especializado/a, fontaneiro/a, axudante, hortelán/á, axudante traballos, encargado/a xardín.

V

003

Ordenanza, celador/a, vixilante de oficinas, vixilante nocturno/a, vixilante, subalterno/a, porteiro/a, recepcionista, telefonista, sereno, garda, garda xuramentado.

V

008

Peón/oa agrario/a.

V

009

Celador/a de segunda. Vixilante de recursos naturais.

V

10D

Socorrista.

V

10E

Vixilante de arquivos, bibliotecas e museos.

V

10F

Peón/oa forestal.

V

011

Limpador/a, fregador/a, empregado/a comedor, empregado/a cociña-pinche, servizo doméstico. Mozo/a de limpeza, pinche de cociña, persoal de servizos xerais.

V

012

Peón/oa, laborante, varredor/a, mozo/a servizos, mozo/a laboratorio, mozo/a, pastor/a, xardineiro/a, mozo/a transportes, peón/oa xardineiro/a, EFU, mozo/a mantemento, mozo/a subalterno.

Grupos e categorías do persoal laboral dos servizos de prevención
e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga

Grupo

Categoría

Denominación

I

038

Técnico superior de defensa contra incendios forestais.

II

039

Técnico forestal de defensa contra incendios forestais.

III

100

Xefe de cuadrilla de defensa contra incendios forestais.

IV

032

Operador/a codificador/a de defensa contra incendios forestais.

IV

033

Condutor motobomba de defensa contra incendios forestais.

IV

037

Oficial 2ª mecánico de defensa contra incendios forestais.

V

10A

Vixilante móbil de defensa contra incendios forestais.

V

10B

Vixilante fixo de defensa contra incendios forestais.

V

10C

Emisorista de defensa contra incendios forestais.

V

014

Peón de defensa contra incendios forestais.

V

14A

Peón condutor de defensa contra incendios forestais.