Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Luns, 2 de marzo de 2015 Páx. 8634

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2015 pola que se anuncia a licitación, non suxeita a regulación harmonizada, documentalmente simplificada, polo procedemento aberto multicriterio, tramitación ordinaria, da obra de clave LU/12/036.06.2 e dúas máis (cofinanciamento da Unión Europea: programa operativo Feder Galicia 2007-2013 nun 80 %, eixe 4, tema prioritario 52.6).

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Área de Contratación e Administración.

2º. Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.

3º. Localidade e código postal: Santiago de Compostela ,15781.

4º. Teléfono: + 981 54 49 86.

5º. Telefax: + 981 54 47 91.

6º. Enderezo da internet do perfil do contratante:

www.contratosdegalicia.es/ (prego de cláusulas administrativas particulares, cadro de características). Tamén se poderán obter o prego de cláusulas administrativas, cadro de características, proxecto e soporte dixital na copistaría CopyNino, rúa dos Feáns, nº 19, e Rosalía de Castro, nº 58, 15706 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono +34 981 58 89 38.

2. Obxecto de cada contrato:

a) Descrición do obxecto: dotación de beirarrúas na estrada LU-162, 2ª fase, Cangas de Foz, Lugo, treito 2.

Clave do expediente: LU/12/036.06.2. (E/001/2015).

Orzamento base de licitación: 196.676,03 euros (IVE excluído). IVE: 41.301,97 euros. Importe total: 237.978,00 euros (cofinanciamento da Unión Europea: programa operativo Feder Galicia 2007-2013 nun 80 %, eixe 4, tema prioritario 52.6).

Prazo de execución: tres (3) meses.

Clasificación: segundo o disposto no punto I.1 do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

Enderezo da internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=22068 (prego de cláusulas administrativas particulares, cadro de características).

División por lotes e número: non hai.

b) Descrición do obxecto: construción de sendas peonís na estrada AC-423, p.q. 11+580-13+970.

Clave do expediente: AC/13/063.06. (E/002/2015).

Orzamento base de licitación: 214.575,93 euros (IVE excluído). IVE: 45.060,95 euros. Importe total: 259.636,88 euros (cofinanciamento da Unión Europea: programa operativo Feder Galicia 2007-2013 nun 80 %, eixe 4, tema prioritario 52.6).

Prazo de execución: catro (4) meses.

Clasificación: segundo o disposto no punto I.1 do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

Enderezo da internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=22069 (prego de cláusulas administrativas particulares, cadro de características).

División por lotes e número: non hai.

c) Descrición do obxecto: prolongación do carril bici entre os p.q. 16+700 e 17+700 na estrada PO-552, en Baiona, Pontevedra.

Clave do expediente: PO/13/026.06. (E/003/2015).

Orzamento base de licitación: 177.134,14 euros (IVE excluído). IVE: 37.198,17 euros. Importe total: 214.332,31 euros (cofinanciamento da Unión Europea: programa operativo Feder Galicia 2007-2013 nun 80 %, eixe 4, tema prioritario 52.6).

Prazo de execución: tres (3) meses.

Clasificación: segundo o disposto no punto I.1 do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

Enderezo da internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=22070 (prego de cláusulas administrativas particulares, cadro de características).

División por lotes e número: non hai.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

4. Garantías exixidas:

Provisional: non se exixe.

Garantía definitiva: 5 % do orzamento base de licitación (sen IVE). Ver punto H do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

5. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación, se é o caso: a exixida no punto 2 anterior.

b) A capacidade técnica segundo o especificado no parágrafo I.2 A) do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Os empresarios estranxeiros non clasificados deberán acreditar a súa capacidade e solvencia, segundo se especifica no prego de cláusulas administrativas particulares de conformidade co disposto nos artigos 75 e 77 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

d) Forma xurídica que deberá adoptar a agrupación de contratistas: axustarase aos requisitos previstos no artigo 59 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

6. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data de presentación: o prazo de admisión das proposicións rematará o vixésimo sexto día natural, que non coincida en domingo ou festivo, seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

b) Documentación que hai que presentar: ver o prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, sito no Edificio administrativo de San Caetano, s/n, en Santiago de Compostela e segundo se especifica no punto 3.4 do prego de cláusulas administrativas particulares, ou envialas por correo dentro do prazo de admisión sinalado conforme o disposto no artigo 80.4 do Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas.

2º. Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.

3º. Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15781.

d) Admisión de variantes, se procede: non se admiten.

e) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous meses conforme o artigo 161 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

7. Apertura de sobre B e sobre C: terá lugar na data e hora que será anunciada no perfil do contratante http://www.contratosdegalicia.es/, con dous (2) días hábiles de antelación á realización do acto público de apertura dos sobres B e C, na sala de xuntas da Axencia Galega de Infraestruturas, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Se por algún motivo houber que modificar o acto público de apertura dos sobres B e C, reflectirase a nova data no perfil do contratante http://www.contratosdegalicia.es/

8. Outras informacións: a mesa de contratación comprobará en acto previo a documentación xeral (sobre A), segundo se especifica no punto 3.6. Constitución e funcionamento da mesa, do prego de cláusulas administrativas particulares.

9. Gastos dos anuncios: por conta do adxudicatario. O importe estimado máximo no Diario Oficial de Galicia por liña: 10,82 euros.

10. No caso de que a información reflectida no enderezo da internet non concorde cos datos publicados no anuncio de licitación, prevalecerá este.

Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2015

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas