Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 66 Xoves, 9 de abril de 2015 Páx. 13619

IV. Oposicións e concursos

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ORDE do 27 de marzo de 2015 pola que se resolve a convocatoria pública de provisión, polo sistema de libre designación, de tres postos de traballo anunciados pola Orde do 2 de marzo de 2015.

Mediante Orde do 2 de marzo de 2015, publicada no Diario Oficial de Galicia número 44, do 5 de marzo, convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, de tres postos de traballo vacantes na Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

De conformidade co establecido nos artigos 17.4 e 29.2 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, e no Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e demais normativa vixente,

DISPOÑO:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública efectuada pola Orde do 2 de marzo de 2015 e designar os funcionarios cuxos datos se sinalan no anexo desta orde para ocuparen os postos que tamén se especifican.

Segundo. O cesamento no actual destino efectuarase, segundo o previsto no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, no prazo de tres días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

O prazo para tomar posesión do novo destino obtido será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia. Se comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será de vinte días hábiles, de conformidade co disposto no referido precepto e na base sétima da convocatoria.

Terceiro. A xefatura do centro en que causen baixa os funcionarios, así como a daquel en que obteñan praza, consignará no título administrativo, dentro do prazo sinalado no punto anterior, as correspondentes dilixencias de cesamento e toma de posesión, que serán trasladadas mediante copia á Dirección Xeral da Función Pública.

Cuarto. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, perante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou poderán impugnala directamente, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2015

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ANEXO

Apelidos e nome: Sánchez Barreiro, María del Carmen.

NRP: 7879322613 A2051.

Subgrupo: A2.

Posto de traballo: Xefatura do Servizo de Secretariado do Goberno.

Código do posto: PR.C02.00.002.15770.020.

Nivel: 28.

Centro directivo: Secretaría Xeral Técnica.

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: González López, Manuel.

NRP: 7680990802 A2051.

Subgrupo: A2.

Posto de traballo: Xefatura do Servizo de Tradución e Apoio Técnico-Administrativo.

Código do posto: PR.C02.00.002.15770.150.

Nivel: 28.

Centro directivo: Secretaría Xeral Técnica.

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: Fernández Nieto, Pilar.

NRP: 3498591013 A2051.

Subgrupo: A2.

Posto de traballo: Xefatura do Servizo de Recursos Humanos e Réxime Interior.

Código do posto: PR.C02.00.003.15770.050.

Nivel: 28.

Centro directivo: Secretaría Xeral Técnica.

Localidade: Santiago de Compostela.