Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 70 Mércores, 15 de abril de 2015 Páx. 14535

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 23 de marzo de 2015, do Servizo de Mobilidade da Coruña, pola que se notifican os acordos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres (expediente XC-00025-O-2015 e vinte e tres máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícasenlles ás persoas que a seguir se relacionan os acordos de incoación por infracción da normativa sobre transporte terrestre porque, intentada a notificación, non se puido efectuar. Por este motivo iniciáronse, cos números que se indican, os correspondentes expedientes sancionadores que poden dar lugar á imposición das sancións que tamén se citan.

Infórmaselles que teñen dereito a alegar por escrito ante este Servizo de Mobilidade o que consideren conveniente, achegando ou propoñendo as probas que coiden oportunas no prazo de quince días hábiles contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

No suposto de que decida voluntariamente pagar a sanción antes de que transcorran trinta días contados desde o seguinte ao da publicación da presente cédula, a súa contía reducirase nun 30 % na forma prevista no artigo 146.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. A realización do dito pagamento implica a conformidade cos feitos denunciados, a renuncia a formular alegacións por parte do interesado e a terminación do procedemento.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

A Coruña, 23 de marzo de 2015

César Concheiro Ceide
Instrutor xefe do Servizo de Mobilidade da Coruña

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Denunciado

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción denunciada

Data-Hora

Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción proposta

XC-00025-O-2015

0535-FFN

Garda Civil 1501 I92933X

Excavaciones Francisco Suárez, S.L.

B15812084

Lg. Fonteseca-Golmar

15145 A Laracha (A Coruña)

A carencia a bordo do vehículo das follas de rexistro dos tempos de condución e descanso xa utilizadas ou dos documentos de impresión que resulte obrigatorio levar, con independencia do tipo de tacógrafo, analóxico ou dixital, que se estea utilizando.

3.10.2014; 17.35

AC-552; 17,0

Art. 140.35 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros

XC-00091-O-2015

7275-HMH

Garda Civil 1503 W04047P

Transportes Autoradio, S.A.

A15080773

Gambrinus, 58

15008 A Coruña

A utilización do tacógrafo sen realizar a súa calibración ou revisión periódica nos prazos e forma establecidos.

8.10.2014; 17.56

AP-9F; 25,2

Art. 140.34 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros

XC-00119-O-2015

7908-BTM

Garda Civil 1501 H45914F

Urbanizadora Parque Laracha, S.L.

B70248257

Rolda de Outeiro, 289 B

15011 A Coruña

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

15.10.2014; 17.15

N-550; 30,2

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

XC-00187-O-2015

1552-DJN

Garda Civil 1503 W04047P

Transleca, S.L.

B15268253

Ferrería, 44

27800 Vilalba (Lugo)

A carencia a bordo do vehículo das follas de rexistro dos tempos de condución e descanso xa utilizadas ou dos documentos de impresión que resulte obrigatorio levar, con independencia do tipo de tacógrafo, analóxico ou dixital, que se estea utilizando.

17.10.2014; 10.45

AP-9F; 25,2

Art. 140.35 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros

XC-00213-O-2015

1552-DJN

Garda Civil 1503 W04047P

Transleca, S.L.

B15268253

Ferrería, 44

27800 Vilalba (Lugo)

A utilización do tacógrafo sen realizar a súa calibración ou revisión periódica nos prazos e forma establecidos.

17.10.2014; 10.50

AP-9F; 25,2

Art. 140.34 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros

XC-00377-O-2015

8850-HWD

Garda Civil 1501 E62180U

Dolores Pereira Tajes

76360227C

Lg. Vilanova, s/n

15270 Cee (A Coruña)

Non levar a bordo do vehículo o título habilitante ou a documentación formal que acredite a posibilidade legal de prestar o servizo.

24.10.2014; 10.50

AC-552; 26,9

Art. 142.8 LOTT

Art. 143.1.b) LOTT

201 euros

XC-00385-O-2015

4345-GHD

Garda Civil 1504 Z27752V

Construcciones Constenla Vea, S.L.

B36256386

Ramiráns, 10, San Andrés de Vea

36676 A Estrada (Pontevedra)

Realizar transporte público de mercadorías utilizando un condutor que carece do CAP, se o obtén no prazo de 6 meses desde a data da denuncia.

23.10.2014; 9.10

N-525; 327,0

Art. 140.18 LOTT Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.e) LOTT

601 euros

XC-00386-O-2015

6866-BVF

Garda Civil 1502 W87530J

Transportes Oza, S.L.

B15151863

Estrada de Razo, km 3, nº 20

15107 Carballo (A Coruña)

Realizar transporte público ao abeiro dunha autorización caducada, revogada ou que por calquera outra causa perdese a súa validez.

24.10.2014; 9.57

AC-552; 44,0

Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.i) LOTT

4.001 euros

XC-00405-O-2015

3132-FJX

Garda Civil 1504 Z27752V

Andrés Sieira González

53482782P

Valle Inclán, 5

15960 Ribeira (A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

8.10.2014; 16.37

AG-11; 25,0

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

XC-00414-O-2015

CS-8656-Z

Garda Civil 1501 I65497Q

Francisco José Rodríguez Abeleira

32771125N

Rúa Vila de Noia, 72-2º C

15100 Carballo (A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

13.10.2014; 10.54

AC-552; 8,0

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

XC-00431-O-2015

8982-FZD

Garda Civil 1500 R76589W

Clece, S.A.

A80364243

Via de la Hispanidad, 68

36203 Vigo (Pontevedra)

A realización de servizos de taxi ou de arrendamento de vehículos con condutor carecendo dos preceptivos títulos habilitantes ou con estes suspendidos, anulados, caducados, revogados, sen ter realizado o visado obrigatorio ou por calquera outra causa ou circunstancia pola que as referidas habilitacións expedidas para exercer a actividade xa non sexan válidas.

8.9.2014; 9.00

AC-564; 0,0

Art. 60.a) Lei 4/2013

Art. 63 Lei 4/2013

2.001 euros

XC-00494-I-2015

0845-GJZ

Axente de inspección CO/010

Javier Lois Rodriguez

R34989539

Río Camba, 6, A

32001 Ourense

O exceso igual ou superior ao 25 % sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 25 %.

4.2.2015; 10.46

N-VI

Art. 140.23 LOTT

Art. 143.1.h) LOTT

2.001 euros

XC-00586-O-2015

4345-GHD

Garda Civil 1504 A35144Y

Construcciones Constenla Vea, S.L.

B36256386

Ramiráns, 10, San Andres de Vea

36676 A Estrada (Pontevedra)

A condución sen respectar as pausas regulamentariamente exixidas. Superior a 4 horas e 30 minutos e inferior ou igual a 5 horas.

23.10.2014; 9.09

N-525; 327,0

Art. 142.17 LOTT

Art. 143.1.a) LOTT

100 euros

XC-00587-O-2015

4345-GHD

Garda Civil 1504 A35144Y

Construcciones Constenla Vea, S.L.

B36256386

Ramiráns, 10, San Andrés de Vea

36676 A Estrada (Pontevedra)

A condución sen respectar as pausas regulamentariamente exixidas. Superior a 4 horas e 30 minutos e inferior ou igual a 5 horas.

23.10.2014; 9.08

N-525; 327,0

Art. 142.17 LOTT

Art. 143.1.a) LOTT

100 euros

XC-00588-O-2015

4345-GHD

Garda Civil 1504 A35144Y

Construcciones Constenla Vea, S.L.

B36256386

Ramiráns, 10, San Andrés de Vea

36676 A Estrada (Pontevedra)

A condución durante máis de cinco horas, aínda que sen superar as seis, sen respectar as pausas regulamentariamente exixidas. Superior a 5 horas e inferior ou igual a 6 horas.

23.10.2014; 9.05

N-525; 327,0

Art. 141.24.3 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

XC-00589-O-2015

4345-GHD

Garda Civil 1504 A35144Y

Construcciones Constenla Vea, S.L.

B36256386

Ramiráns, 10, San Andrés de Vea

36676 A Estrada (Pontevedra)

A condución sen respectar as pausas regulamentariamente exixidas. Superior a 4 horas e 30 minutos e inferior ou igual a 5 horas.

23.10.2014; 9.06

N-525; 327,0

Art. 142.17 LOTT

Art. 143.1.a) LOTT

100 euros

XC-00639-O-2015

4345-GHD

Garda Civil 1504 Z27752V

Construcciones Constenla Vea, S.L.

B36256386

Ramiráns, 10, San Andrés de Vea

36676 A Estrada (Pontevedra)

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

23.10.2014; 9.10

N-525; 327,0

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

XC-00643-O-2015

4345-GHD

Garda Civil 1504 Z27752V

Construcciones Constenla Vea, S.L.

B36256386

Ramiráns, 10, San Andrés de Vea

36676 A Estrada (Pontevedra)

Realizar transporte público ao abeiro dunha autorización caducada, revogada ou que por calquera outra causa perdese a súa validez.

23.10.2014; 9.07

N-525; 327,0

Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.i) LOTT

4.001 euros

XC-00655-O-2015

2028-DYB

Garda Civil 1504 I54077K

Portavehículos Mayo, S.L.

B70024203

Montaña-Lampón, 10

15930 Boiro (A Coruña)

Exceso nos tempos máximos de condución diaria (sobre 9 horas). Máis de 9 horas ata 10 horas

18.10.2014; 9.51

N-634; 693,0

Art. 142.17 LOTT

Art. 143.1.a) LOTT

100 euros

XC-05531-O-2014

0791-CVB

Garda Civil 1504 A35144Y

Arias Logística y Transporte, S.L.

B27288521

Ourense, 29

27000 Lugo

A carencia a bordo do vehículo das follas de rexistro dos tempos de condución e descanso xa utilizadas ou dos documentos de impresión que resulte obrigatorio levar, con independencia do tipo de tacógrafo, analóxico ou dixital, que se estea utilizando.

23.9.2014; 18.05

N-634; 658,0

Art. 140.35 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros

XC-05955-O-2014

1549-FSN

Garda Civil 1500 D64627A

Reciclados y Firmes

A47493564

Gabriel Equez de la Orden, 1

28290 Las Matas

(Madrid)

O exceso igual ou superior ao 20 % sobre a MMA total en vehículos con MMA superior a 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 30 %.

15.9.2014; 10.51

N-547; 45,4

Art. 140.23 LOTT

Art. 143.1.h) LOTT

4.000 euros

XC-06001-O-2014

6790-BRN

Garda Civil 1502 Q97183H

Ex. Quintaglass, S.L.

B70056957

Fernando III El Santo, 33-2º B

15704 Santiago de Compostela

(A Coruña)

A realización de transporte ao abeiro de autorizacións de transporte privado complementario de servizos que non cumpren algunha das condicións do artigo 102.2 LOTT.

30.9.2014; 10.49

AC-400; 57,5

Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.i) LOTT

4.001 euros

XC-06018-O-2014

M-2561-YF

Garda Civil 1503 W04047P

Hiperrastro Villafranca, S.L.U.

B24629446

Carretera N-VI km 407

24500 Villafranca del Bierzo

(León)

O exceso igual ou superior ao 25 % sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 34 %.

17.9.2014; 16.12

AP-9M; 1,0

Art. 140.23 LOTT

Art. 143.1.h) LOTT

3.800 euros

XC-06095-O-2014

0535-FFN

Garda Civil 1501 I92933X

Excavaciones Francisco Suárez, S.L.

B15812084

Lg. Fonteseca-Golmar

15145 A Laracha (A Coruña)

A realización de transporte ao abeiro de autorizacións de transporte privado complementario de servizos que non cumpren algunha das condicións do artigo 102.2 LOTT.

3.10.2014; 17.35

AC-552; 17,0

Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.i) LOTT

4.001 euros