Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Luns, 20 de abril de 2015 Páx. 14970

III. Outras disposicións

Consellería de Economía e Industria

RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2015 pola que se conceden catro bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio, convocadas pola Orde do 14 de xaneiro de 2015, e se establece a lista de reserva.

Mediante a Orde da Consellería de Economía e Industria do 14 de xaneiro de 2015 (DOG nº 15, do 23 de xaneiro) establecéronse as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e procedeuse á súa convocatoria para o ano 2015.

Unha vez concluído o prazo de presentación de instancias e avaliadas as solicitudes presentadas de acordo cos criterios obxectivos fixados no artigo 12 das bases da convocatoria, a Comisión de Valoración elevou unha relación de catro persoas propostas para a adxudicación das bolsas e a lista de reserva para o caso de non aceptación ou renuncia dalgunha delas.

En virtude do anterior, e de conformidade co establecido no artigo 14.2 das bases da convocatoria,

RESOLVO:

Primeiro. Concederlles catro bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio ás persoas beneficiarias que se relacionan no anexo I desta resolución.

Cada bolsa estará dotada con 900 euros brutos por mes.

Segundo. Establecer a lista de reserva, por orde de prelación, que se indica no anexo II desta resolución, para o caso da non aceptación ou renuncia dalgunha das bolsas concedidas.

Terceiro. Inadmitir as solicitudes presentadas polas persoas que se relacionan no anexo III desta resolución, por non cumprir cos requisitos indicados.

Cuarto. Rexeitar as demais solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 14 de xaneiro de 2015, por non cumprir coas exixencias establecidas no artigo 12 das bases reguladoras (anexo IV).

Quinto. Dispor gastos mediante a expedición dos correspondentes documentos contables con cargo ás partidas orzamentarias 2015.08.02.751A.480.0, formación en materia de comercio, e 2015.08.02.751A.484.0, cotas sociais para formación en materia de comercio, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2015, para cada persoa beneficiaria. A contía de cada bolsa calcúlase desde a data de incorporación das persoas bolseiras ata o 31 de decembro de 2015.

Sexto. Os/as bolseiros/as deberán comunicar a súa aceptación ou renuncia no prazo máximo de cinco días hábiles contados desde o seguinte ao da notificación desta resolución.

Despois de transcorrer o dito prazo, se os/as beneficiarios/as non se declarasen en ningún sentido, entenderase que aceptan a bolsa.

Así mesmo, no caso de que os/as adxudicatarios/as non acepten a bolsa ou non poidan incorporarse por calquera outro motivo, poderán ser substituídos/as polas persoas que figuren na lista de reserva en función da súa puntuación.

Sétimo. As persoas beneficiarias das bolsas terán as obrigas establecidas no artigo 19 das bases reguladoras da concesión destas.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, cabe interpor recurso potestativo de reposición ante o órgano que a ditou, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses que se contará desde a mesma data. En todo caso, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición.

Notifíqueselles esta resolución ás persoas interesadas.

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2015

P.D. (Orde 26.7.2013, DOG nº 154)
Borja Verea Fraiz
Secretario xeral técnico da Consellería de Economía e Industria

ANEXO I
Relación de persoas beneficiarias das catro bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio

Orde

Nº expte.

Solicitante

1

IN225A-2015/004

Susana Durán González

2

IN225A-2015/047

María del Portal Ramos Vieiro

3

IN225A-2015/075

Patricia Rilo Riveiro

4

IN225A-2015/018

Yolanda Fernández Fernández

ANEXO II
Lista de persoas suplentes, por orde de prelación, para cubrir as vacantes que se poidan producir por non aceptación ou renuncia dalgunha das bolsas concedidas

Orde

Nº expte.

Solicitante

1

IN225A-2015/083

Ander Quinteiro Recondo

2

IN225A-2015/024

Iria Piñeiro Vázquez

ANEXO III
Lista de solicitudes non admitidas

Nº expte.

Apelidos

Nome

Causa de inadmisión

IN225A-2015/003

Benavides da Cuña

Andrés

Artigo 3.c) das bases reguladoras

IN225A-2015/101

Bibián García

Elvira

Artigo 3.3 da convocatoria

IN225A-2015/013

Cajaraville Dapena

Jesús

Artigo 3.c) das bases reguladoras

IN225A-2015/076

Cortegoso Álvarez

Beatriz

Artigo 3.c) das bases reguladoras

IN225A-2015/053

Diéguez Carreira

David

Artigo 3.e) das bases reguladoras

IN225A-2015/021

Doval Fernández

Braulio

Artigo 3.c) das bases reguladoras

IN225A-2015/073

Folla Fernández

Eva

Artigo 3.c) das bases reguladoras

IN225A-2015/051

García Vidal

Rubén

Artigo 3.c) das bases reguladoras

IN225A-2015/071

González Baño

Senín

Artigo 3.3 da convocatoria

IN225A-2015/098

Lago Justo

Luis Alberto

Artigo 3.3 da convocatoria

IN225A-2015/039

Martínez Barreiro

Mercedes

Artigo 3.c) das bases reguladoras

IN225A-2015/052

Paz Novelle

Tania

Artigo 3.c) das bases reguladoras

IN225A-2015/100

Pombar Pose

Denís

Artigo 3.3 da convocatoria

IN225A-2015/006

Portomeñe Ferro

Mirian

Artigo 3.c) das bases reguladoras

IN225A-2015/020

Prado González

Lucía

Artigo 3.c) das bases reguladoras

IN225A-2015/033

Varela Castro

Fátima

Artigo 3.c) das bases reguladoras

IN225A-2015/099

Varela Iglesias

Manuel

Artigo 3.3 da convocatoria

ANEXO IV
Lista de solicitudes desestimadas

Nº expte.

Apelidos

Nome

Causa de rexeitamento

IN225A-2015/055

Abelenda Pose

María Estefanía

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/014

Alonso Cabrera

Cristina

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/102

Álvarez Barreira

Raquel

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/089

Baleirón Torres

Estela María

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/066

Barcala Gallego

Olalla

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/092

Becerra Bello

Carlos Javier

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/008

Bermúdez Valiña

Vanessa

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/064

Calo Vila

Francisco Javier

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/002

Camino Añel

Francisco

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/088

Carballo Fariña

Alexandra

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/054

Cendán Vázquez

Eva

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/062

Curros Varela

Gala

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/045

Del Río Berdullas

Rosa

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/044

Domínguez Cereijo

Estela

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/011

Doval Expósito

Alexander

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/022

Doval Fernández

Jaime

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/032

Fabal Rodríguez

Carlos

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/093

Fernández Esteban

Alberto

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/005

Fernández Fernández

María

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/084

Fernández Gutiérrez

Alberto

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/017

Ferreiro González

Nuria

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/103

Freitas Rodríguez

Clara

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/068

García Infante

Vanesa

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/090

Grandío López

José Ángel

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/023

Gutiérrez Alonso

David

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/063

Lema Romero

Juan José

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/082

Leste Goldar

Sandra

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/086

López Barros

Anxo

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/059

López López

María de los Ángeles

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/074

López López

Vicente Manuel

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/034

López Varela

Begoña

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/097

Lorenzo Carballal

Paula

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/079

Lorenzo González

Estefanía

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/087

Lorenzo Morales

Nuria

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/027

Louro Otero

Natalia

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/031

Martínez Busto

Paula

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/016

Monzón Pérez

Enma

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/038

Moure García

Verónica

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/037

Nóvoa Pino

José Francisco

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/069

Otero Rodríguez

David

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/056

Pardo Cupeiro

Pablo

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/095

Pastor Pérez

Francisco Javier

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/041

Paz Castro

Estela

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/026

Paz Leboráns

Patricia

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/091

Pérez Fernández

María

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/025

Pérez Gallardo

Eva

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/009

Pérez García

Rubén

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/085

Pérez Soto

Aida

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/049

Pérez Vilarelle

Laura

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/046

Recamán Moledo

Ana

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/010

Rendo Couto

Eva María

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/036

Rey Barral

Eduardo José

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/072

Rivas Campos

Antonio

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/067

Rodríguez Cid

Beatriz

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/029

Rodríguez Coello

Ana María

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/042

Rodríguez Gil

Miguel

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/040

Rodríguez González

Pilar

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/048

Rodríguez Lorenzo

Raquel

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/035

Rojo Suárez

José Carlos

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/077

Romero Fidalgo

José María

Artigo 12.5 das bases reguladoras

IN225A-2015/019

Rosende Otero

María Jesús

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/030

Salinero Lorenzo

Alba

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/078

Sánchez Castro

Alba

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/061

Sande Veiga

José Ramón

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/096

Serodio Otero

Silvia

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/060

Sieira Martínez

Plácida

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/012

Sobrino Fagilde

María Alicia

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/007

Somoza Alonso

Isabel

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/028

Soto Mariño

Xoán

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/058

Taboada Portal

Isabel

Artigo 12.5 das bases reguladoras

IN225A-2015/080

Taracido Vázquez

Rodrigo

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/057

Torres Costa

Mercedes

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/081

Torres Fernández

Henrique

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/001

Torres Suárez

Olalla

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/065

Toxo Asorei

Rocío

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/015

Vales Lorenzo

Iago

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/050

Vázquez Ordas

Vanessa

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/070

Villanueva Oubiña

María de los Ángeles

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/094

Villanueva Vilar

Gemma

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2015/043

Vizcaíno Fernández

Cristina

Artigo 12.5 das bases reguladoras