Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Mércores, 22 de abril de 2015 Páx. 15319

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2015 pola que se adxudican as axudas da Orde do 28 de novembro de 2014 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2014, e se procede á súa convocatoria.

A Orde do 28 de novembro de 2014 (DOG núm. 236, do 10 de decembro) establece as bases polas que se rexerá a concesión das axudas de apoio á etapa predoutoral, no marco do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2014, en réxime de concorrencia competitiva.

No artigo 2 da orde de convocatoria determínanse os requisitos que deben cumprir as persoas candidatas ás axudas correspondentes ao Programa de apoio á etapa predoutoral.

De acordo co establecido no artigo 6 desta convocatoria, analizadas as solicitudes publicáronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas e as universidades solicitantes tiveron un prazo de dez días naturais para formular reclamacións para emendar erros e falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades. Unha vez que se recibiu e se examinou esta documentación, publicouse a lista definitiva de solicitudes admitidas e excluídas.

A avaliación das persoas candidatas faise en función dos méritos acreditados nas letras e) e f) do artigo 4 da orde de convocatoria, e da puntuación correspondente á adecuación do proxecto ás liñas estratéxicas de investigación, recollidas no anexo II da convocatoria, outorgada por un equipo de expertos externos ao Sistema universitario de Galicia (SUG). Esta puntuación final, xunto cos seus valores desagregados, achegóuselle á comisión de selección definida no artigo 7 da orde de convocatoria, que elaborou un informe para o órgano instrutor no que figuran as universidades beneficiarias, xunto coa prelación das persoas candidatas a seren destinatarias das axudas, e as listas de espera para posibles substitucións.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 8 das bases da convocatoria e atendendo á proposta de concesión elevada polo órgano instrutor a partir do informe da comisión de selección reunida o día 6 de abril de 2015, a través da Secretaría Xeral de Universidades,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas de apoio á etapa predoutoral para o ano 2014 ás universidades do SUG que contraten as persoas seleccionadas para unha praza do Programa de apoio á etapa predoutoral que se relacionan no anexo I.

Segundo. Establecer unha lista de espera en cada modalidade, que se inclúe como anexo II, para determinar posibles substitucións, segundo os criterios recollidos no artigo 7.8. Nesta lista figuran por orde decrecente de puntuación as persoas que non foron seleccionadas por teren unha puntuación inferior á da última persoa seleccionada ou pola aplicación do disposto nos artigos 3 e 7 da convocatoria.

Terceiro. Todas as solicitudes que figuran nos anexos I e II desta resolución cumpren os requisitos establecidos nas bases da convocatoria. Así mesmo, as solicitudes que non figuran relacionadas nos citados anexos entenderanse denegadas ou desestimadas.

Cuarto. A data de comezo dos contratos será o 30 de abril de 2015, agás para os/as cidadáns/dás non comunitarios/as que poderán asinar o contrato ata o 30 de xuño de 2015.

Quinto. As 94 axudas predoutorais concedidas financiaranse con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015 e anos sucesivos, de acordo coa seguinte distribución segundo a estrutura de pagamentos recollida no artigo 9 da bases da convocatoria.

Modalidade A: 70 axudas.

 

Modalidade A

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nº de axudas

2015

2016

2017

2018

Total

09.40.561B.444.0

UDC

13

146.980,08

279.500,00

279.500,00

132.519,92

838.500,00

09.40.561B.444.0

USC

39

440.940,24

838.500,00

838.500,00

397.559,76

2.515.500,00

09.40.561B.444.0

UVIGO

18

203.510,88

387.000,00

387.000,00

183.489,12

1.161.000,00

Total

70

791.431,20

1.505.000,00

1.505.000,00

713.568,80

4.515.000,00

Modalidade B: 12 axudas.

 

Modalidade B-Campus do Mar

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nº de axudas

2015

2016

2017

2018

Total

09.40.561B.444.0

UDC

2

25.628,76

49.000,00

49.000,00

23.371,24

147.000,00

09.40.561B.444.0

USC

1

12.814,38

24.500,00

24.500,00

11.685,62

73.500,00

09.40.561B.444.0

UVIGO

9

115.329,42

220.500,00

220.500,00

105.170,58

661.500,00

Total

12

153.772,56

294.000,00

294.000,00

140.227,44

882.000,00

Modalidade C: 12 axudas.

 

Modalidade C-Campus Vida

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nº de axudas

2015

2016

2017

2018

Total

09.40.561B.444.0

USC

12

153.772,56

294.000,00

294.000,00

140.227,44

882.000,00

Total

12

153.772,56

294.000,00

294.000,00

140.227,44

882.000,00

Sexto. O artigo 9 da orde de convocatoria establece que as universidades serán as encargadas do pagamento dos correspondentes contratos, así como da presentación da xustificación ante a Secretaría Xeral de Universidades para o libramento das axudas.

Segundo o establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen que se presentase esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá o beneficiario para que, no prazo improrrogable de dez días, a presente. A falta de presentación da xustificación comportará a perda do dereito ao cobramento parcial ou total da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

Sétimo. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Solicitudes concedidas

Modalidade A:

Nº de expediente

Universidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Rama de coñecemento

Modalidade A

Modalidade B

Modalidade C

Clúster

Total

ED481A-2015/285

USC

Márquez

Caamaño

Paula

*****941B

Artes e Humanidades

1

-

-

 

73,398

ED481A-2015/514

USC

Pérez

Varela

Ana

*****879A

Artes e Humanidades

1

-

-

 

73,387

ED481A-2015/284

USC

Suárez

Quintas

Soraya

*****112S

Artes e Humanidades

1

-

-

 

72,171

ED481A-2015/249

USC

Rodríguez

Nóvoa

Alba Antía

*****560B

Artes e Humanidades

1

-

-

 

71,7601

ED481A-2015/261

USC

Lixó

Gómez

Carlos

*****445W

Artes e Humanidades

1

-

-

 

68,7782

ED481A-2015/111

UVIGO

Molares

Pascual

Selene

*****772S

Artes e Humanidades

1

-

-

 

68,3865

ED481A-2015/139

USC

Freán

Campo

Aitor

*****231B

Artes e Humanidades

1

-

-

 

68,236

ED481A-2015/300

UVIGO

Ríos

Coello

Yolanda

*****711Y

Artes e Humanidades

1

-

-

 

68,1985

ED481A-2015/294

UVIGO

Rivera

Rodríguez

Gabriela

*****263F

Artes e Humanidades

1

-

-

 

67,2092

ED481A-2015/121

USC

Fernández

Armesto

Mónica

*****159N

Artes e Humanidades

1

-

-

 

66,4553

ED481A-2015/267

USC

Sanmartín

López

Víctor

*****979J

Ciencias

1

-

-

 

76,3975

ED481A-2015/467

UVIGO

Castiñeira

Reis

Marta

*****937H

Ciencias

1

-

-

 

74,321

ED481A-2015/453

UVIGO

López

González

David

*****097D

Ciencias

1

-

-

 

72,335

ED481A-2015/385

UVIGO

Abril

Comesaña

Sheila

*****815D

Ciencias

1

-

-

 

70,4337

ED481A-2015/260

USC

Saavedra

López

Lorena

*****641H

Ciencias

1

-

-

 

69,867

ED481A-2015/192

USC

Guerra

Vilar

María Eugenia

*****305Z

Ciencias

1

-

2

Vida saudable e saúde

68,4842

ED481A-2015/325

USC

Vila

González

Marlene María

*****068Q

Ciencias

1

-

2

Vida saudable e saúde

68,2585

ED481A-2015/186

USC

González

Veloso

Iván

*****834L

Ciencias

2

-

1

Vida saudable e saúde

67,9912

ED481A-2015/287

USC

Suárez

Picado

Esteban

*****753V

Ciencias

2

-

1

Tecnoloxías innovadoras e aplicacións da industria para o coidado da saúde

67,7518

ED481A-2015/195

USC

Gurriaran

Bas

Xaquín

*****113E

Ciencias

1

-

2

Prevención, diagnose e tratamento de enfermidades

67,694

ED481A-2015/006

USC

Marándola

 

María Marta

*****097E

Ciencias da Saúde

2

-

1

Prevención, diagnose e tratamento de enfermidades

67,7832

ED481A-2015/115

USC

Esperón

Moldes

Uxía Saraiva

*****670Z

Ciencias da Saúde

2

-

1

Prevención, diagnose e tratamento de enfermidades

63,4738

ED481A-2015/001

USC

Regueiro

Lorenzo

Uxía

*****719Y

Ciencias da Saúde

2

-

1

Prevención, diagnose e tratamento de enfermidades

61,8565

ED481A-2015/516

USC

García

Silva

Andrea

*****699X

Ciencias da Saúde

2

-

1

Prevención, diagnose e tratamento de enfermidades

61,768

ED481A-2015/109

USC

Domínguez

Fernández

Mercedes

*****426B

Ciencias da Saúde

2

-

1

Vida saudable e saúde

60,9873

ED481A-2015/484

UVIGO

Mollinedo

Cardalda

Irimia

*****866A

Ciencias da Saúde

1

-

-

 

60,443

ED481A-2015/149

USC

García

Meniño

Isidro

*****589G

Ciencias da Saúde

2

-

1

Prevención, diagnose e tratamento de enfermidades

58,312

ED481A-2015/372

UDC

López

López

Rocío

*****113J

Ciencias da Saúde

1

-

-

 

57,3948

ED481A-2015/368

UDC

Couceiro

Sánchez

Estefanía

*****482G

Ciencias da Saúde

1

-

-

 

56,5755

ED481A-2015/137

USC

Fraga

Varela

Ángela

*****607K

Ciencias da Saúde

1

-

-

 

55,0635

ED481A-2015/411

UDC

Losada

López

José María

*****834Q

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

75,022

ED481A-2015/205

UDC

Crego

Blanco

Jorge

*****276N

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

73,6022

ED481A-2015/482

UVIGO

Louredo

Casado

Sara

*****894D

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

70,6348

ED481A-2015/142

USC

Brito

Román

Juan Carlos

*****410

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

68,484

ED481A-2015/234

USC

Labora

González

Juan José

*****910A

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

68,1985

ED481A-2015/333

USC

Otero

Moral

Inmaculada

*****726D

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

-

1

Vida saudable e saúde

68,1655

ED481A-2015/409

UVIGO

Álvarez

Buján

María Victoria

*****466X

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

68,0737

ED481A-2015/181

UDC

Losada

Puente

Luisa

*****260M

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

67,73

ED481A-2015/020

UVIGO

Aydillo

Fernández

Estefanía

*****203A

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

66,491

ED481A-2015/386

USC

Castro

González

Sandra

*****657V

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

66,4

ED481A-2015/230

UDC

Pérez

Diéguez

Adrián

*****839E

Enxeñaría e Arquitectura

1

-

-

 

74,4649

ED481A-2015/495

UVIGO

Pérez

Estévez

Diego

*****058K

Enxeñaría e Arquitectura

1

-

-

 

72,899

ED481A-2015/413

UDC

Mouzo

Murujosa

Francisco José

*****902W

Enxeñaría e Arquitectura

1

-

-

 

72,69

ED481A-2015/279

UDC

Valcarce

Silva

Daniel

*****244Q

Enxeñaría e Arquitectura

1

-

-

 

69,4315

ED481A-2015/312

USC

Vázquez

García

Elena

*****142C

Enxeñaría e Arquitectura

1

-

-

 

68,478

ED481A-2015/349

UDC

Costas

Fiel

Roi

*****613V

Enxeñaría e Arquitectura

1

-

-

 

67,857

ED481A-2015/189

UDC

Veiga

Fachal

Jorge

*****249C

Enxeñaría e Arquitectura

1

-

-

 

67,773

ED481A-2015/357

UDC

Docampo

Carro

Jorge

*****432D

Enxeñaría e Arquitectura

1

-

-

 

66,5006

ED481A-2015/200

UDC

Cartelle

Barros

Juan José

*****585L

Enxeñaría e Arquitectura

1

-

-

 

66,188

ED481A-2015/491

UVIGO

Oya

Díez

Simón

*****384X

Enxeñaría e Arquitectura

1

-

-

 

65,6755

ED481A-2015/188

UDC

Varela

Eirín

Marta

*****327Z

Ciencias

2

-

1

Prevención, diagnose e tratamento de enfermidades

66,9395

ED481A-2015/450

UVIGO

Hidalgo

Robatto

Bettiana Marcela

*****014M

Ciencias

1

-

-

 

66,7055

ED481A-2015/110

USC

Domínguez

Oroña

María Beatriz

*****751X

Artes e Humanidades

1

-

-

 

66,3115

ED481A-2015/083

UVIGO

Prieto

Fernández

Tamara

*****158C

Ciencias

1

-

-

 

66,15

ED481A-2015/295

USC

Martínez

Ordóñez

Anxo

*****262Z

Ciencias

2

-

1

Prevención, diagnose e tratamento de enfermidades

65,8675

ED481A-2015/061

USC

Camoiras

Rodríguez

Zaira

*****034D

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

65,8205

ED481A-2015/029

UVIGO

Crespo

Pereira

Verónica

*****956C

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

65,7905

ED481A-2015/253

USC

Rodríguez

Rey

José Luis

*****645R

Ciencias

1

-

2

Tecnoloxías innovadoras e aplicacións da industria para o coidado da saúde

65,6928

ED481A-2015/319

USC

Vázquez

Martínez

Antón Carlos

*****303B

Ciencias

1

-

2

Vida saudable e saúde

65,671

ED481A-2015/425

UVIGO

Briz

Cid

Noelia

*****200Y

Ciencias

1

-

-

 

65,357

ED481A-2015/272

USC

Losada

Rodríguez

Jorge

*****599G

Ciencias

1

-

-

 

64,988

ED481A-2015/201

UVIGO

Sobrino

Heyvaert

Clara Elisa

*****194E

Artes e Humanidades

1

-

-

 

64,928

ED481A-2015/048

USC

Besteiro

Doval

Roberto

*****134D

Enxeñaría e Arquitectura

1

-

-

 

64,7211

ED481A-2015/283

USC

Maroñas

Bermúdez

Andrea

*****976E

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

2

Vida saudable e saúde

64,713

ED481A-2015/519

USC

Gómez

Neira

Juan José

*****147G

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

64,536

ED481A-2015/060

USC

Camino

Plaza

Laura María

*****560D

Artes e Humanidades

1

-

-

 

64,222

ED481A-2015/475

UVIGO

Estévez

Gómez

Nuria

*****623N

Ciencias

1

-

-

 

64,0495

ED481A-2015/275

USC

Lucio

Martínez

Miriam

*****548C

Ciencias

2

-

1

Tecnoloxías innovadoras e aplicacións da industria para o coidado da saúde

64,044

ED481A-2015/311

USC

Muras

Mora

Andrea

*****361T

Ciencias

2

-

1

Prevención, diagnose e tratamento de enfermidades

64,0032

ED481A-2015/268

USC

Lorenzo

Herrera

Lara

*****39A

Artes e Humanidades

1

-

-

 

63,827

Modalidade B:

Nº de expediente

Universidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Rama de coñecemento

Modalidade A

Modalidade B

Modalidade C

Clúster

Total

ED481A-2015/022

UVIGO

Sorí

Gómez

Rogert

*****95

Ciencias

-

1

-

Observación do océano e cambio global

64,4

ED481A-2015/441

UVIGO

Fernández

Rodríguez

Jonathan

*****130F

Ciencias

2

1

-

Observación do océano e cambio global

58,6505

ED481A-2015/224

UDC

Longarela

Ares

Ángeles María

*****041K

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

1

-

Progreso tecnolóxico, enxeñaría e xestión empresarial

56,173

ED481A-2015/117

UVIGO

Martínez

Vázquez

Juan Manuel

*****386S

Ciencias

2

1

-

Uso sustentable dos recursos mariños

66,9803

ED481A-2015/021

UVIGO

Cabirta

Falque

Ana Dorinda

*****398L

Ciencias

2

1

-

Uso sustentable dos recursos mariños

59,5642

ED481A-2015/128

UVIGO

Valle

Abad

Patricia

*****402M

Artes e Humanidades

2

1

-

Xestión integral do mar

69,6425

ED481A-2015/277

UDC

Seoane

Méndez

Marta

*****726T

Ciencias

2

1

-

Xestión integral do mar

60,587

ED481A-2015/338

UVIGO

Pousa

Diéguez

Rodrigo

*****417B

Artes e Humanidades

2

1

-

Xestión Integral do mar

60,061

ED481A-2015/446

UVIGO

García

Fernández

Pablo

*****843S

Ciencias

2

1

-

Uso sustentable dos recursos mariños

58,1415

ED481A-2015/410

UVIGO

Álvarez

Vázquez

Miguel Ángel

*****652Y

Ciencias

2

1

-

Xestión integral do mar

57,2548

ED481A-2015/456

UVIGO

Pereiro

Rodríguez

Diego

*****007Y

Ciencias

2

1

-

Xestión Integral do mar

56,2115

ED481A-2015/010

USC

Fontela

Iglesias

Francisco

*****894K

Ciencias

2

1

-

Uso sustentable dos recursos mariños

55,958

Modalidade C:

Nº de expediente

Universidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Rama de coñecemento

Modalidade A

Modalidade B

Modalidade C

Clúster

Total

ED481A-2015/011

USC

Aguado

Domínguez

Francisco Javier

*****540B

Ciencias

2

-

1

Prevención, diagnose e tratamento de enfermidades

69,6665

ED481A-2015/214

USC

Izquierdo

Berjano

Irene

*****073V

Ciencias da Saúde

2

-

1

Prevención, diagnose e tratamento de enfermidades

69,1815

ED481A-2015/505

USC

De Felipe

González

Ana Paula

*****742C

Ciencias

2

-

1

Prevención, diagnose e tratamento de enfermidades

68,6465

ED481A-2015/049

USC

Blanco

Fraga

Manuel

*****808S

Ciencias

2

-

1

Tecnoloxías innovadoras e aplicacións da industria para o coidado da saúde

76,6095

ED481A-2015/071

USC

Castaño

Verde

José Lorenzo

*****693Y

Ciencias

2

-

1

Tecnoloxías innovadoras e aplicacións da industria para o coidado da saúde

69,5995

ED481A-2015/144

USC

Fuertes

García

Alberto

*****299W

Ciencias

2

-

1

Tecnoloxías innovadoras e aplicacións da industria para o coidado da saúde

69,2294

ED481A-2015/152

USC

Golpe

Ferreiro

Sandra

*****662W

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

-

1

Vida saudable e saúde

81,179

ED481A-2015/052

USC

Brocos

Mosquera

Pablo

*****329L

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

-

1

Vida saudable e saúde

79,0208

ED481A-2015/321

USC

Vieites

Blanco

Cristina

*****499N

Ciencias

2

-

1

Vida saudable e saúde

70,7715

ED481A-2015/041

USC

Álvarez

Díaz

Miguel

*****895E

Enxeñaría e Arquitectura

2

-

1

Vida saudable e saúde

69,8655

ED481A-2015/113

USC

Espasandín

Domínguez

Jenifer

*****443J

Ciencias

2

-

1

Vida saudable e saúde

69,7775

ED481A-2015/074

USC

Castro

Insua

Adrián

*****425S

Ciencias

2

-

1

Vida saudable e saúde

68,355

ANEXO II
Listas de agarda

Modalidade A:

Nº de expediente

Universidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Rama de coñecemento

Modalidade
A

Modalidade
B

Modalidade C

Clúster

Total

ED481A-2015/063

USC

Canedo

Barreiro

María

*****649E

Artes e Humanidades

1

-

-

 

63,6885

ED481A-2015/428

UDC

Carpente

Recouso

Adrián

*****238D

Enxeñaría e Arquitectura

1

-

-

 

63,598

ED481A-2015/431

UVIGO

Caíño

Carballo

Ana

*****159L

Artes e Humanidades

1

-

-

 

63,2538

ED481A-2015/445

UVIGO

Freijeiro

Ocampo

Eva

*****022N

Artes e Humanidades

1

-

-

 

63,217

ED481A-2015/330

USC

Otero

Lima

Ana

*****055L

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

62,9062

ED481A-2015/297

UVIGO

Riquelme

Vázquez

Pablo

*****550M

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

62,757

ED481A-2015/323

USC

Novoa

Fernández

María

*****717P

Artes e Humanidades

1

-

-

 

62,733

ED481A-2015/211

USC

Ibáñez

Beltrán

Luis Manuel

*****246A

Artes e Humanidades

1

-

-

 

62,6895

ED481A-2015/028

UVIGO

Sánchez

Martínez

María Cristina

*****782Z

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

62,501

ED481A-2015/038

UVIGO

Arias

González

Felipe

*****394X

Enxeñaría e Arquitectura

1

-

-

 

62,421

ED481A-2015/322

UVIGO

Rey

Villaronga

Gonzalo José

*****547X

Artes e Humanidades

1

-

-

 

62,2805

ED481A-2015/088

USC

Lozano

Hermida

Hugo

*****327M

Artes e Humanidades

1

-

-

 

62,2435

ED481A-2015/302

USC

Trillo

González

Magali

*****835V

Artes e Humanidades

1

-

-

 

62,084

ED481A-2015/429

UDC

Bermúdez

Fernández

Paula

*****131N

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

61,955

ED481A-2015/185

UDC

Martínez

Doallo

Noelia

*****760M

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

61,7427

ED481A-2015/380

USC

Villar

Varela

Milena

*****378X

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

61,626

ED481A-2015/289

USC

Martínez

Díz

María del Pilar

*****029D

Enxeñaría e Arquitectura

1

-

2

Vida saudable e saúde

61,5635

ED481A-2015/306

USC

Varela

Rodríguez

Joel

*****882G

Artes e Humanidades

1

-

-

 

61,3935

ED481A-2015/163

UDC

Cortés

Cortés

Joselyn Francis

*****858N

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

60,9765

ED481A-2015/072

USC

Castro

Corredoira

María

*****838H

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

60,8545

ED481A-2015/044

USC

Balbona

Ríos

Laura

*****232A

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

60,6245

ED481A-2015/182

USC

González

Remuiñan

Alberto

*****427Z

Artes e Humanidades

1

-

-

 

60,5702

ED481A-2015/496

UVIGO

Fernández

Aguayo

Sara

*****122D

Artes e Humanidades

1

-

-

 

60,4875

ED481A-2015/058

USC

Calviño

Sampedro

Cristina

*****889B

Ciencias

1

-

2

Prevención, diagnose e tratamento de enfermidades

60,445

ED481A-2015/118

USC

Faílde

Perdiz

Adrián

*****987F

Artes e Humanidades

1

-

-

 

60,3418

ED481A-2015/292

USC

Taboada

Vázquez

Vanesa

*****329G

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

60,3185

ED481A-2015/362

UDC

Río

Rodríguez

Dan

*****272Z

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

60,2335

ED481A-2015/196

UDC

Bordello

Malde

Lucía

*****198W

Enxeñaría e Arquitectura

1

-

-

 

60,208

ED481A-2015/458

UVIGO

Otero

Estévez

Olalla

*****541V

Ciencias

1

-

-

 

60,1307

ED481A-2015/166

USC

González

Barcia

Luis Miguel

*****245E

Ciencias

1

-

2

Tecnoloxías innovadoras e aplicacións da industria para o coidado da saúde

60,022

ED481A-2015/065

USC

Carreño

López

Sara

*****491J

Artes e Humanidades

1

-

-

 

59,909

ED481A-2015/377

UDC

Domarco

Álvarez

Olaya

*****522H

Ciencias

1

-

-

 

59,8793

ED481A-2015/150

USC

García

Souto

Valentín

*****322R

Enxeñaría e Arquitectura

1

-

-

 

59,7418

ED481A-2015/389

UVIGO

Pino

Cuevas

Arantxa

*****889J

Ciencias

1

-

-

 

59,619

ED481A-2015/047

USC

Benítez

Baleato

Jesús Manuel

*****628J

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

-

-

 

59,5395

Modalidade B:

Nº de expediente

Universidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Rama de coñecemento

Modalidade A

Modalidade B

Modalidade C

Clúster

Total

ED481A-2015/250

UVIGO

Román

Geada

Marta

*****013W

Ciencias

2

1

-

Xestión integral do mar

53,2978

ED481A-2015/474

UVIGO

Olveira

Domínguez

Beatriz

*****557Z

Ciencias

2

1

-

Uso sustentable dos recursos mariños

51,544

ED481A-2015/108

UVIGO

Hernández

Ruiz

Marta

*****259Y

Ciencias

2

1

-

Observación do océano e cambio global

51,307

ED481A-2015/027

UVIGO

Varela

Rodríguez

Rubén

*****486Q

Ciencias

-

1

-

Observación do océano e cambio global

50,9553

ED481A-2015/364

UDC

García

Fernández

Alicia

*****779D

Ciencias

2

1

-

Xestión integral do mar

50,7125

ED481A-2015/476

UVIGO

Ofelio

 

Claudia

*****254J

Enxeñaría e Arquitectura

2

1

-

Uso sustentable dos recursos mariños

49,026

Modalidade C:

Nº de expediente

Universidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Rama de coñecemento

Modalidade A

Modalidade B

Modalidade C

Clúster

Total

ED481A-2015/093

USC

Cutrín

Mosteiro

Olalla

*****070X

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

-

1

Vida saudable e saúde

63,386

ED481A-2015/167

USC

Pérez

Saavedra

Borja

*****010S

Ciencias

2

-

1

Tecnoloxías innovadoras e aplicacións da industria para o coidado da saúde

62,9758

ED481A-2015/332

USC

Padín

Santos

Damián

*****992H

Ciencias

2

-

1

Tecnoloxías innovadoras e aplicacións da industria para o coidado da saúde

62,5963

ED481A-2015/511

USC

Vieites

Díaz

María

*****574S

Ciencias

2

-

1

Prevención, diagnose e tratamento de enfermidades

61,8415

ED481A-2015/307

USC

Varela

Sandá

Iván

*****105A

Ciencias

2

-

1

Tecnoloxías innovadoras e aplicacións da industria para o coidado da saúde

61,6897

ED481A-2015/175

USC

Pernas

Marín

Marina

*****187E

Ciencias

2

-

1

Tecnoloxías innovadoras e aplicacións da industria para o coidado da saúde

61,4925