Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Mércores, 22 de abril de 2015 Páx. 15383

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2015 pola que se publica a oferta de emprego público (OPE) do persoal docente e investigador para o ano 2015.

Conforme o disposto no artigo 70 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público; no artigo 21.2 J) da Lei 36/2014, do 26 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2015; no artigo 36 da Lei 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015, así como nos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela (USC), e logo do informe favorable da Mesa de Negociación do Persoal Docente e Investigador da USC celebrada o 13 de febreiro de 2015, do informe favorable do Consello Social da USC do 26 de febreiro de 2015 e da aprobación polos consellos de Goberno da Universidade de Santiago de Compostela do 4 de febreiro e 2 de marzo de 2015 de creación de 23 prazas de profesorado contratado doutor e unha vez obtida a autorización da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, con data 25 de marzo de 2015, tal e como se determina nos artigos 13 e 36 da Lei 11/2014,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar a oferta de emprego público (OPE) do persoal docente e investigador da Universidade de Santiago de Compostela para o ano 2015 que consiste en 23 prazas de profesorado contratado doutor. Dese número ofértanse 4 prazas para dar cumprimento á obriga de destinar un 15 % do total de prazas que se oferte á contratación como persoal laboral fixo de persoal investigador doutor que finalizase o Programa Ramón y Cajal e obtivera o certificado I3, fixada no artigo 36 da citada Lei 11/2014 e no artigo 21.2 J) da Lei 36/2014.

Segundo. Esta OPE inclúe as necesidades de recursos humanos de carácter permanente no ámbito docente e investigador, con asignación orzamentaria, que non poden ser cubertas cos efectivos de persoal existentes, segundo se detalla no anexo, dentro do contexto global de restrición orzamentaria que afecta a todas as administracións públicas.

Terceiro. A planificación dos recursos humanos na USC oriéntase á atención das funcións prioritarias, á correcta dimensión do volume de efectivos e a potenciar a estabilización do seu persoal docente e investigador.

Cuarto. As convocatorias dos concursos de acceso derivados desta oferta publicaranse no Diario Oficial de Galicia, para garantir a publicidade e executaranse dentro do prazo máximo previsto no artigo 70 do Estatuto básico do empregado público.

Quinto. Coa finalidade de dar unha maior difusión ás convocatorias de concursos de acceso relacionados con esta oferta de emprego, así como dos actos que deriven deles, na páxina web do Servizo de Planificación de PDI da USC (http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado), na sección de Convocatorias de prazas, poderase consultar a documentación correspondente.

Santiago de Compostela, 13 de abril de 2015

Juan M. Viaño Rey
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO
Oferta pública de emprego para o persoal docente e investigador
da Universidade de Santiago de Compostela do ano 2015

Categoría

Nº de prazas

Sistema de acceso

Profesor/a contratado/a doutor/a

19

Libre

Profesor/a contratado/a doutor/a

(Reserva do 15 % para persoal investigador doutor que finalizase o Programa Ramón y Cajal e obtivese o certificado I3)

4

Libre