Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 76 Xoves, 23 de abril de 2015 Páx. 15524

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2015 pola que se procede á publicación da relación das/dos beneficiarias/os e o importe das bolsas concedidas en virtude da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras das bolsas de formación en materia de patrimonio moble galego e se convocan para o período 2015.

Á vista da proposta da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, tras o informe do Servizo de Museos, sobre a convocatoria das bolsas de formación en materia de patrimonio moble galego correspondentes ao programa 2015 (Orde do 23 de decembro de 2014, DOG nº 9, do 15 de xaneiro de 2015), esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar as listaxes definitivas correspondentes á adxudicación das oito bolsas por importe de corenta e seis mil euros (46.000 euros) con cargo á aplicación orzamentaria 09.21.432A.480.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria efectuará as cotizacións á Seguridade Social por un importe de mil novecentos corenta e catro euros con trinta e dous céntimos (1.944,32 euros) con cargo á aplicación orzamentaria 09.21.432A.484.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.

Segundo. Establecer o chamamento da lista de suplentes segundo a orde de puntuación.

Terceiro. Aprobar a lista de solicitantes excluídas/os de acordo coas causas especificadas.

Contra a presente resolución poderase recorrer potestativamente en reposición ante esta consellería no prazo dun mes. Transcorrido o dito prazo poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da notificación da resolución.

Santiago de Compostela, 9 de abril de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Relación de adxudicatarias/os e importe das oito bolsas de formación
en patrimonio moble galego

Campo de Historia da Arte

Nº de expediente

DNI/CIF

Solicitante

Puntos

2015

2015/000062-0

44811829D

García Ambruñeiras, Iván

8,67

5.750 €

Campo de Arqueoloxía

Nº de expediente

DNI/CIF

Solicitante

Puntos

2015

2015/000082-0

44480381Z

Vázquez Mato, Martín Xosé

12,86

5.750 €

Campo de Historia

Nº de expediente

DNI/CIF

Solicitante

Puntos

2015

2015/000060-0

44478318K

Cebreiros Iglesias, Ana

12,71

5.750 €

2015/000155-0

44491305J

López López, Marta

10,98

5.750 €

Campo de Restauración

Restauración Arqueoloxía

Nº de expediente

DNI/CIF

Solicitante

Puntos

2015

2015/000004-0

36085737W

Vaquero González, Aránzazu

11,96

5.750 €

Restauración Belas Artes

Nº de expediente

DNI/CIF

Solicitante

Puntos

2015

2015/000179-0

35296577H

Cobas Macías, María Cristina

9,70

5.750 €

Arqueoloxía (reserva de praza)

Nº de expediente

DNI/CIF

Solicitante

Puntos

2015

2015/0000113-0

45845494P

Del Río Canedo, Verónica

11,38

5.750 €

Historia da Arte (reserva de praza)

Nº de expediente

DNI/CIF

Solicitante

Puntos

2015

2015/000150-0

79339649E

Canedo Barreiro, María

7,23

5.750 €

Relación de centros en que se realizarán as actividades:

Museo das Peregrinacións e de Santiago, Museo Massó de Bueu, Museo do Castro de Viladonga, Museo Etnolóxico de Ribadavia, Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense e Museo Pedagóxico de Galicia.