Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 79 Martes, 28 de abril de 2015 Páx. 16188

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Música para o curso 2015/16.

O artigo 54 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, dispón que para acceder aos estudos superiores de música será preciso estar en posesión do título de bacharel ou ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, así como superar unha proba específica regulada polas administracións educativas en que o aspirante demostre os coñecementos e habilidades profesionais necesarios para cursar con aproveitamento as ensinanzas correspondentes.

O artigo 18 da Orde do 30 de setembro de 2010 (DOG do 8 de outubro), pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en Música na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ao dito grao, dispón que será competencia da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa a convocatoria, organización, desenvolvemento e avaliación das probas de acceso ás ensinanzas de grao en Música na Comunidade Autónoma de Galicia, establecidas na Lei 2/2006, do 3 de maio, de educación.

En consecuencia, procede ditar instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2015/16. Xa que logo, en virtude das atribucións que lle son conferidas polo Decreto 45/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, esta dirección xeral

RESOLVE:

Convocar as probas de acceso específicas ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2015/16, que se rexerán polas seguintes instrucións:

Primeiro. Acceso

a) De acordo co establecido no artigo 16 da Orde do 30 de setembro de 2010 para o acceso ás ensinanzas de grao en Música, requirirase estar en posesión do título de bacharel ou titulación declarada equivalente, ou ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.

b) Aquelas persoas que desexen realizar a proba específica de acceso e teñan pendente algunha das materias do bacharelato, poderán realizar a dita proba e, no caso de obter praza, matricularse de forma provisional no prazo establecido, e deberán acreditar a obtención do título de bacharel antes do inicio do curso no mes de setembro; no caso de non acreditalo, perderán o dereito á matrícula e á praza.

c) A nota media do expediente académico do grao profesional de Música do alumnado que estea en posesión do título profesional de Música ou equivalente suporá un 40 % da cualificación final da proba de acceso. Para tales efectos, e en termos de cómputo, farase unha media ponderada da cualificación media obtida nos estudos do grao profesional.

d) No relativo ao cálculo da nota media do alumnado das ensinanzas profesionais de música, terase en conta o establecido polo Real decreto 1953/2009, do 18 de decembro, polo que se modifican o Real decreto 1577/2006, do 22 de decembro, o Real decreto 85/2007, do 26 de xaneiro, e o Real decreto 1467/2007, do 2 de novembro.

e) De conformidade co artigo 5.6 do Real decreto 631/2010, do 14 de maio, a superación desta proba específica permitirá acceder a calquera dos centros do Estado onde se cursen estas ensinanzas, sen prexuízo da súa dispoñibilidade de prazas.

Segundo. Órganos competentes para resolver os procesos de admisión

a) Comisión de acceso. Para os efectos de dar cumprimento ao establecido nesta resolución, formarase unha comisión de acceso que supervisará o proceso de admisión do alumnado e o cumprimento das normas que o regulan, e proporalle, cando for o caso, á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa a adopción das medidas que consideren adecuadas. Os membros desta comisión son os que se recollen no anexo desta resolución.

b) Tribunais. Para o desenvolvemento e a avaliación das probas de acceso específicas, a comisión estará asistida por tribunais específicos para cada unha das distintas especialidades, tal e como se recolle no anexo. As direccións dos conservatorios garantirán a actuación destes tribunais e, se é o caso, das suplencias que se poidan producir.

Terceiro. Inscrición para realizar as probas

a) A inscrición farase na secretaría dos conservatorios superiores de música de Galicia, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o día 5 de xuño, ambos incluídos. Para tal fin, os centros deberán expor nos seus taboleiros de anuncios a normativa reguladora de admisión do alumnado.

b) Para a formalización das solicitudes de admisión, os conservatorios superiores facilitaranlles ás persoas interesadas o modelo para o efecto. Unha vez cuberto, entregarase unha única instancia na secretaría do centro, xunto coa documentación que proceda, segundo o caso, para a acreditación dos datos consignados:

• Título de bacharel ou titulación equivalente, ou certificación de ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. No caso de aspirantes que teñan pendente a superación da proba de acceso a estas ensinanzas para maiores de dezanove anos ou algunha materia do bacharelato, farano constar na solicitude, e quedará condicionada á superación desta.

• Título profesional de música ou certificación académica en que figure ter realizado o depósito do correspondente título, ou o libro de cualificacións das ensinanzas profesionais, se é o caso.

c) O día 9 de xuño os conservatorios superiores de música exporán a lista provisoria de admitidos ás probas. O alumnado que non sexa admitido poderá presentar a súa reclamación os días 10 e 11 de xuño.

d) Os conservatorios onde se realice a inscrición deberán enviar á comisión, a través do correo electrónico asesoria.musica@edu.xunta.es , o día 12 de xuño, a relación de persoas inscritas para realizar as probas de acceso en cada especialidade e itinerario, ordenadas alfabeticamente, con apelidos, nome e número do documento nacional de identidade, e centros a que opte, ordenados segundo a súa preferencia.

e) A relación de persoas inscritas será exposta no taboleiro de anuncios de cada centro o día 12 de xuño, así como no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: http://www.edu.xunta.es

Cuarto. Desenvolvemento das probas

a) As probas específicas de acceso comezarán o día 22 de xuño, de acordo co calendario que para tal efecto estableza a comisión de acceso.

b) Os conservatorios organizarán a distribución horaria e de espazos de actuación de cada tribunal.

c) Proba específica.

– Especialidade: Composición. A proba consistirá:

• Parte A: na realización dun traballo harmónico-contrapuntístico.

• Parte B: na presentación e defensa oral de obras e traballos realizados polo/a candidato/a.

• Parte C: na interpretación no instrumento principal (ou voz, no caso do canto), ata quince minutos, das obras que determine o tribunal dunha relación presentada previamente polo/a candidato/a.

– Especialidade: Dirección. A proba consistirá:

• Parte A: na interpretación dun programa de ata vinte minutos, no instrumento principal ou voz (no caso do canto) integrado por obras dunha dificultade adecuada ao nivel de acceso a estes estudos.

• Parte B: na análise dunha obra orquestral ou coral por proposta do tribunal.

• Parte C: na lectura á vista no piano dun fragmento musical escollido polo aspirante de entre dous propostos polo tribunal.

• Parte D: realización dun ditado a catro voces, de entre oito e doce compases de duración.

– Especialidade: Interpretación (agás itinerario de Jazz). A proba consistirá:

• Parte A: na interpretación dun programa de ata trinta minutos, integrado por obras e/ou estudos dunha dificultade adecuada ao nivel de acceso a estes estudos.

• Parte B: na análise dunha obra ou fragmento musical por proposta do tribunal.

• Parte C: na lectura á vista.

– Especialidade: Interpretación, itinerario de Jazz. A proba consistirá:

• Parte A: na interpretación dun programa ata trinta minutos, integrado por obras do repertorio jazzístico. Será requisito indispensable que o aspirante improvise en cada unha delas.

• Parte B: na análise dunha obra ou fragmento musical por proposta do tribunal, engadindo contidos propios da análise de jazz.

• Parte C: na lectura e improvisación á vista dunha obra ou fragmento de jazz.

– Especialidade: Musicoloxía. Itinerario: Etnomusicoloxía. A proba consistirá:

• Parte A: na análise histórico-estilística e defensa dunha obra ou fragmento por proposta do tribunal.

• Parte B: na realización dun comentario de texto ou traballo escrito por proposta do tribunal.

• Parte C: na interpretación no instrumento principal (ou voz, no caso do canto), ata quince minutos, das obras que determine o tribunal dunha relación presentada previamente polo/a candidato/a.

– Especialidade: Pedagoxía. Itinerario de Linguaxe Musical. A proba consistirá en:

• Parte A: na interpretación no instrumento principal (ou voz, no caso do canto), ata quince minutos, das obras que determine o tribunal dunha relación presentada previamente polo/a candidato/a.

• Parte B: nunha proba vocal individual.

• Parte C: na composición dunha peza breve, de carácter didáctico, sobre unha melodía ou un texto proposto polo tribunal. O/a aspirante deberá realizar unha defensa didáctica da súa aplicación.

d) Cada unha das distintas partes de que se compón a citada proba cualificarase de 0 a 10, con aproximación dun decimal; será preciso acadar un mínimo de 5 en todas e cada unha das partes para superar a proba.

e) A cualificación total da proba será o resultado da suma ponderada das cualificacións das diferentes partes, toda vez que se teñan superado todas e cada unha delas, do seguinte xeito:

– Especialidade Composición: (0,35 x A) + (0,15 x B) + (0,10 x C)

– Especialidade Dirección: (0,15 x A) + (0,15 x B) + (0,15 x C) + (0,15 x D)

– Especialidade Interpretación: (0,40 x A) + (0,15 x B) + (0,05 x C)

– Especialidade Musicoloxía: (0,30 x A) + (0,20 x B) + (0,10 x C)

– Especialidade Pedagoxía: (0,20 x A) + (0,20 x B) + (0,20 x C)

f) O resultado desta suma ponderada constituirá a cualificación da proba de acceso específica, e expresarase numericamente entre 0 e 10, con aproximación a dous decimais e arredondamento á alza no caso de equidistancia do segundo decimal.

g) Concluída a proba específica, os tribunais publicarán a listaxe de persoas que superaron a proba e as non admitidas en cada especialidade, ordenadas por puntuación en orde decrecente.

h) Unha vez obtida esta cualificación, e para efecto de dar cumprimento ao previsto no punto primeiro, letra c) da presente resolución, procederase á agregación ponderada desta cualificación e a que corresponda coa nota media do expediente, no caso dos candidatos que acrediten posuír o título profesional de Música. Para este fin:

– A cualificación da proba desenvolvida nos conservatorios superiores de música para cada unha das especialidades e itinerarios constituirá o 60 % da cualificación final.

– A nota media do expediente, para o caso do alumnado que acredite estar en posesión do título profesional de Música, constituirá o 40 % da cualificación final. No caso de alumnado que realice as probas de acceso sen estar en posesión deste título, a puntuación que se deberá agregar por este concepto será o 0.

Quinto. Admisión do alumnado

a) Os conservatorios superiores comunicarán o día 1 de xullo á comisión a relación de aspirantes que superaron as probas de acceso, ordenados por puntuación e en orde decrecente, segundo as distintas especialidades.

b) A comisión, á vista das listaxes dos aspirantes que superaron a proba de acceso, determinará, en función do número de vacantes, os aspirantes que obtiveron praza nos respectivos conservatorios, e elevará a proposta á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

c) A listaxe de persoas admitidas en cada centro será comunicada aos respectivos conservatorios o día 6 de xullo e exposta no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: http://www.edu.xunta.es

d) No caso de quedaren prazas vacantes, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá establecer un proceso extraordinario de acceso na primeira quincena de setembro.

Sexto. Reclamacións e recursos

a) Os acordos e decisións dos tribunais sobre as probas de acceso poderán ser obxecto de reclamación, ante o mesmo órgano que os ditou, no prazo de dous días hábiles. Este órgano deberá resolver as reclamacións no prazo de dous días hábiles.

b) Contra as resolucións das reclamacións emitidas polo tribunal, a persoa interesada poderá interpor recurso de alzada perante a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

Sétimo. Matrícula

a) O alumnado que obteña praza deberá formalizar a súa matrícula entre os días 7 e 15 de xullo.

b) Para a formalización das solicitudes de matrícula os conservatorios facilitarán ás persoas interesadas os modelos para o efecto. Unha vez cubertos, entregarase unha única instancia na secretaría do conservatorio, que se xuntará á documentación xa presentada. A falta de formalización de matrícula no prazo estipulado, salvo causas debidamente xustificadas, implicará a perda do dereito a acceder a estas ensinanzas no curso 2015/16.

c) A posta en marcha de cada especialidade estará condicionada á existencia dun número mínimo de alumnos e alumnas admitidos. Non se cuantifica para estes efectos o alumnado repetidor.

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2015

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO

• Comisión de acceso ás ensinanzas de grao en Música para o curso 2015/16.

Presidenta: Mª Teresa Bárbara Criado.

Secretario: Rodolfo García Alonso.

Vogais:

Rafael Salvador Yebra Rivera, Andrés Vales González, Isabel Pilar Gil LLoréns.

• Tribunais CMUS Superior da Coruña.

Composición:

Presidente: Manuel Andrés Varela Sanjurjo.

Vogais: Julián Rodríguez Rodríguez, Mario Seoane Blanco.

Suplentes: Antonio Peña Fernández, Mª Paz Pita Vázquez.

Dirección:

Presidente: Fernando López Briones.

Vogais: Sergio Añón Lijó, Traugott Graser.

Suplentes: Pablo Ruibal Armesto, Rogelio Groba Otero.

Interpretación. Itinerario Acordeón:

Presidente: Fernando Fraga Traba.

Vogais: Laura Mª Díaz Pérez, Fernando Buide del Real.

Suplentes: Irina Moryatova Yamycheva, Alfonso Vales González.

Interpretación. Itinerario Arpa:

Presidenta: Mª José Carralero Conde.

Vogais: Ramón Carnota Méndez, Julián Rodríguez Rodríguez.

Suplentes: José Manuel Yáñez Carballeira, Elisa Timiraos Ferreiro.

Interpretación. Itinerario Canto:

Presidente: Antón de Santiago Montero.

Vogais: Pablo Diago Busto, Manuel Andrés Varela Sanjurjo.

Suplentes: Daniel Zacarés Costa, Alicia González Permuy.

Interpretación. Itinerario Guitarra:

Presidente: Ramón Carnota Méndez.

Vogais: Eulogio García Fernández-Albalat, Patricia Teresa Sánchez Cao.

Suplentes: Rodolfo García Alonso, Alberto Conde de León.

Interpretación. Itinerario Jazz:

Presidente: Íñigo Azurmendi Muñoa.

Vogais: Hansel Luis Díez, Joaquín Luis García Souto.

Suplentes: Marcelino Galán Pérez, Roberto Somoza Fachado.

Interpretación. Itinerarios Contrabaixo, Viola, Violín e Violonchelo:

Presidenta: Clara Groba Otero.

Vogais: Beatriz Rodríguez Caridad, Sergio Sieiro Rey, Nerea Casanova Gilsanz, Fernando Buide del Real.

Suplentes: Ángel Rodríguez Lozano, Carolina Landriscini Marín.

Interpretación. Itinerario Percusión:

Presidente: Marcos Corbacho Paz.

Vogais: Pilar García Ríos, Mª Paz Pita Vázquez.

Suplentes: Pedro Fernández Roque, Fernando Llorca Freire.

Interpretación. Itinerario Piano:

Presidente: Javier Ares Espiño.

Vogais: Julio Mourenza Torreiro, Mario Seoane Blanco.

Suplentes: Ricardo Blanco Rodríguez, Rosa Mª García Barcia.

Interpretación. Itinerarios Clarinete, Saxofón:

Presidenta: María de la O Gil Lago.

Vogais: Pablo Coello Rodríguez, Antonio Peña Fernández.

Suplentes: Narciso Pillo Guerreiro, Aída Lozano Beceiro.

Interpretación. Itinerarios Frauta Traveseira, Óboe e Fagot:

Presidente: Miguel Gil Peris.

Vogais: César Concheiro Guerrico, Jesús Coello Rodríguez, Ismael Vaquero Baquero, Patricia Teresa Sánchez Cao.

Suplentes: José Mª Belló García, Jorge Briones Martínez.

Interpretación. Itinerarios Trombón, Trompa, Trompeta e Tuba:

Presidente: Ignacio Fernández Rodríguez.

Vogais: Gonzalo Sánchez García, Iago Ríos Martínez, Benjamín Iglesias Martínez, Mª Paz Pita Vázquez.

Suplentes: Arturo Centelles Fabado, Miguel A. Pardo Teijeiro.

Pedagoxía. Itinerario Pedagoxía Xeral e da Linguaxe Musical:

Presidenta: T. Matilde Rubio Mur.

Vogais: Pilar Cancio González, Leticia Presa Freire.

Suplentes: Andrea Iglesias Rey.

• Tribunais CMUS Superior de Vigo.

Composición:

Presidente: Carlos Cambeiro Alís.

Vogais: Diego David Cuevas Sánchez, Juan Manuel Eiras Tojo.

Suplentes: Pablo Beltrán Sobrado, José Antonio Cantal Mariño.

Interpretación. Itinerario Canto:

Presidenta: Beatriz Riobó Agulla.

Vogais: Patricia Blanco Piñeiro, Miguel Francisco Moreno Pérez.

Suplentes: Mª Teresa Novoa Freitas, Carlos Enrique Pérez Gómez.

Interpretación. Itinerarios Contrabaixo, Viola, Violín e Violonchelo:

Presidente: Juan Carlos Villar del Saz Pardo.

Vogais: Marta Vélez Pérez, Javier Escobar Vidal, Álvaro Quintanilla Marful, Pablo Beltrán Sobrado.

Suplentes: Leonardo Blanco Novoa, Ana Mª Torres Estarque.

Interpretación. Itinerario Guitarra:

Presidenta: Margarita García Escarpa.

Vogais: Antonio Rocha Álvarez, Miguel Francisco Moreno Pérez.

Suplentes: José Luis Fernández Rodríguez, Rafael Muñoz Rodríguez.

Interpretación. Itinerario Instrumentos de Corda Pulsada do Renacemento e do Barroco:

Presidente: Rafael Muñoz Rodríguez.

Vogais: José Luis Fernández Rodríguez, Eduardo Soutullo García.

Suplentes: Mario Peris Salom, Antonio Rocha Álvarez.

Interpretación. Itinerario Instrumentos da Música Tradicional e Popular:

Presidenta: Rebeca Carrera Argibay.

Vogais: Sabela Olivares Rivas, Jacobo Gaspar Grandal.

Suplentes: José Manuel Fernández González, Carlos Castro Roig.

Interpretación. Itinerario Percusión:

Presidente: Vicent Grau i Díaz.

Vogais: Carlos Castro Roig, Jacobo Gaspar Grandal.

Suplentes: Nicasio Gradaille Peña, Juan Manuel EirasTojo.

Interpretación. Itinerario Piano:

Presidenta: Patricia Rejas Suárez.

Vogais: Rasa Biveiniene, José Antonio Cantal Mariño.

Suplentes: Severino Ortiz Rey, Pablo Galdo Vigo.

Interpretación. Itinerarios Clarinete e Saxofón:

Presidente: Francisco Pérez Rodríguez.

Vogais: Rafael Yebra Rivera, Emilio Lede Abal.

Suplentes: Ismael Porto Barciela, Asterio Leiva Piñeiro.

Interpretación. Itinerarios Frauta Traveseira, Óboe e Fagot:

Presidente: Ricardo Pazo García.

Vogais: Manuel Morales Fernández, Fernando Raña Barreiro, Óscar Araujo Comesaña, Emilio Lede Abal.

Suplentes: Roberto Noche García, Carlos Alenjandro Troya Navarro.

Interpretación. Itinerarios Trombón, Trompa, Trompeta e Tuba:

Presidente: Enrique Lorenzo Vila.

Vogais: Adolfo Caride Rodríguez, Jesús Vicente Monzó, Jonathan Vázquez Carrera, Eduardo Soutullo García.

Suplentes: Javier Viceiro Filgueira, José Pons Boils.

Musicoloxía. Itinerarios Etnomusicoloxía e Musicoloxía Histórica:

Presidente: Julio Carlos Alonso Monteagudo.

Vogais: Luis Costa Vázquez, Javier Luis Jurado Luque.

Suplentes: Carolina Hernández Abad, Emilio Lede Abal.

Pedagoxía. Itinerario Pedagoxía Xeral e da Linguaxe Musical:

Presidenta: Josefina Alborés Núñez.

Vogais: Nieves Salguero Núñez, Lilián de Arredondo Cuéllar.

Suplentes: Isabel Gil Lloréns, Ángeles González Vázquez.