Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 79 Martes, 28 de abril de 2015 Páx. 16318

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Xurado de Expropiación de Galicia

CÉDULA do 6 de abril de 2015 pola que se notifican os acordos que fixan o prezo xusto de varios predios (expediente 2014000372 e catro máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC), e dado que non foi posible practicar a notificación,

DISPOÑO:

1. Notificarlles mediante a presente cédula ás persoas que se relacionan no anexo os actos do Xurado de Expropiación de Galicia que se citan das datas que nel se recollen.

2. Contra estas resolucións, que esgotan a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que as ditou, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, de acordo co previsto nos artigos 116 e 117 da LRXPAC. As persoas interesadas poderán tamén interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, de conformidade cos artigos 10.1.i), 14.1 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. A interposición do recurso potestativo de reposición impide a interposición simultánea do recurso contencioso-administrativo, que non poderá interporse ata que sexa resolto o recurso de reposición ou se entenda presuntamente desestimado. O texto íntegro do acordo referido na presente cédula está á disposición dos interesados nas dependencias do Xurado de Expropiación de Galicia, con enderezo no Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela, 15703.

3. En consecuencia, para que conste e lles sirva de notificación ás persoas expropiadas, expido, asino e selo esta cédula.

Santiago de Compostela, 6 de abril de 2015

Juan Carlos Argüello Fernández
Presidente do Xurado de Expropiación de Galicia

ANEXO

Proxecto: 01407, Parque Empresarial das Gándaras. TM Lugo.

Concello: Lugo.

Provincia: Lugo.

Expropiante: Instituto Galego da Vivenda e Solo (Lugo).

Beneficiaria: Xestur Lugo, S.A.

Acto notificado: acordo de fixación de prezo xusto.

Persoa a quen se notifica

Data do acto

que se notifica

Nº de expediente

Predio

Prezo xusto (€)

Adelaida Fernández Espina

María Doel Teijeiro

Ceferino Doel Teijeiro

Manuel Doel Teijeiro

Aurora Doel Teijeiro

18.12.2014

18.12.2014

18.12.2014

18.12.2014

18.12.2014

2014000372

2014000391

2014000391

2014000391

2014000391

1 (par. 424, pol. 89)

26 (par. 366-1, pol. 91)

26 (par. 366-1, pol. 91)

26 (par. 366-1, pol. 91)

26 (par. 366-1, pol. 91)

186.482,90

17.571,48

17.571,48

17.571,48

17.571,48