Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 80 Mércores, 29 de abril de 2015 Páx. 16361

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2015 pola que se aproba o censo definitivo de embarcacións autorizadas para traballar na reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos.

• Antecedentes.

1. O día 7.12.2007 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde do 27 de novembro de 2007 pola que se regula o uso e xestión da reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos, modificada pola Orde do 26 de febreiro de 2009.

2. O día 12.9.2014 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 27 de agosto de 2014, da Secretaría Xeral do Mar, pola que se abría o prazo de presentación de solicitudes (un mes desde a publicación no DOG) para a inscrición de embarcacións no censo da reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos.

3. O día 6.2.2015 publicouse no Diario Oficial de Galicia, a Resolución do 21 de xaneiro de 2015, da Secretaría Xeral do Mar, pola que se aproba o censo provisional de embarcacións autorizadas para traballar na reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos.

4. O día 30.3.2015 reuniuse, en sesión ordinaria, o órgano de xestión, seguimento e control da reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos para resolver as alegacións presentadas.

• Consideracións legais e técnicas.

1. O Decreto 87/2007, do 12 de abril, modificado polo Decreto 241/2008, do 2 de outubro, polo que se crea a reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos, establece no seu artigo 7 as condicións de acceso á reserva e determinado que será preciso que as embarcacións estean inscritas nun censo específico para poder realizar as actividades descritas no seu artigo 5.

2. A Resolución do 27 de agosto de 2014, da Secretaría Xeral do Mar, abriu o prazo de presentación de solicitudes (un mes desde a publicación no DOG) para a inscrición de embarcacións no censo da reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos, e estableceu os requisitos que debían cumprir as embarcacións que solicitasen a súa inscrición no censo, entre outros:

«[...] o permiso de explotación da embarcación que estará en vigor deberá conter algunha das modalidades autorizadas no ámbito da Remip-Os Miñarzos de acordo co establecido nos artigos 5 e 6 bis do Decreto 87/2007, do 12 de abril, o artigo 4 da Orde do 27 de novembro de 2007 e o Plan de xestión integral aprobado para o ano 2014 [...]».

3. De conformidade co establecido na Resolución do 27 de agosto de 2014, da Secretaría Xeral do Mar, o prazo para a presentación das solicitudes para a inscrición no censo rematou o 13.10.2014, data en que as solicitudes teñen que cumprir os requisitos exixidos na antedita resolución.

4. A Resolución do 27 de agosto de 2014, da Secretaría Xeral do Mar, establece, ademais, as condicións que deberán cumprir as embarcacións para desenvolver a actividade pesqueira na reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos:

a) Permitir a instalación dun sistema de localización conectado ás baterías principais e de reserva da embarcación para impedir que se apague mentres a embarcación estea operativa (artigo 7.3 da Orde do 27 de novembro de 2007 modifica pola Orde do 26 de febreiro de 2009: «Para facilitar os labores de seguimento e control da actividade pesqueira e/ou marisqueira, os armadores das embarcacións inscritas no censo deberán permitir a instalación de dispositivos de identificación»).

b) Comunicar telefonicamente ou por radio VHF a entrada e saída na Remip-Os Miñarzos (artigo 7.1. da Orde do 27 de novembro de 2007: «Todos aqueles que efectúen a actividade pesqueira e/ou marisqueira no ámbito da reserva mariña, deben comunicar ao persoal asignado á xestión, seguimento e control da reserva a súa entrada na zona da reserva mariña, identificándose convenientemente e notificándolle as capturas no momento de acceder á reserva. Así mesmo, deben notificar a súa saída, o número de artes caladas ou empregadas e as capturas realizadas na zona da reserva. Estas comunicacións deben efectuarse de maneira que permitan ao órgano de xestión, seguimento e control realizar a comprobación dos datos transmitidos.»).

c) Comunicación das capturas. Esta información será enviada semanalmente á persoa responsable do seguimento científico a través de estados específicos. A información será tratada de xeito confidencial e poderá ser utilizada exclusivamente con fins científicos e de xestión.

5. A Orde do 27 de novembro de 2007, pola que se regula o uso e xestión da reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos, modificada pola Orde do 26 de febreiro de 2009, define no seu artigo 3 o procedemento para a elaboración do censo de embarcacións autorizadas. O censo definitivo será aprobado por resolución da persoa titular da Consellería do Medio Rural e do Mar, que se publicará no Diario Oficial de Galicia.

De acordo con todo o anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar o censo definitivo de embarcacións autorizadas para traballar na reserva mariña de interese pesqueiro, que figura como anexo I a esta resolución. Estas embarcacións, en tanto non finalice o proceso de instalación dos sistemas de localización a que se refire a condición 5.a) da Resolución do 27 de agosto de 2014, poderán desenvolver a súa actividade no ámbito da reserva mariña de interese pesqueiro cumprindo unicamente coas condicións 5.b) e 5.c) da antedita resolución.

Segundo. Inadmitir as solicitudes de inscrición presentadas polas persoas armadoras das embarcacións que figuran no anexo II, con indicación do motivo.

Terceiro. Desestimar a solicitude de inscrición presentada pola persoa armadora da embarcación que figura no anexo III, con indicación do motivo.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse, ante a conselleira do Medio Rural e do Mar, recurso potestativo de reposición no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia ou recurso contencioso-administrativo ante a sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 13 de abril de 2015

Rosa María Quintana Carballo
Conselleira do Medio Rural e do Mar

ANEXO I
Censo definitivo de embarcacións autorizadas para faenar
na reserva mariña de interese pesqueiro

Nome

Matrícula

Porto base

1

Ahí va

3ª-CO-5-1246

Fisterra

2

Ana

3ª-VILL-3-991

Fisterra

3

Ana Sara

3ª-FE-3-1-05

Corcubión

4

Anillos

3ª-VI-6-1-99

Cedeira

5

Aquila primero

3ª-VILL-5-2-99

Fisterra

6

Aroamar

3ª-CO-7-1-13

Porto do Son

7

Axexo Primero

3ª-CO-7-8-92

Noia

8

Ayenka

3ª-CO-4-1368

Corcubión

9

Bajeriñas de Nylon

3ª-CO-4-4-05

Lira

10

Benigno

3ª-CO-5-1931

Lira

11

Bernardina

3ª-CO-5-1756

Fisterra

12

Bismarck Un

3ª-CO-7-3-03

Noia

13

Brinca

3ª-VILL-3-9439

Fisterra

14

Caamaño

3ª-CO-7-3450

Noia

15

Cabal

3ª-VILL-1-12-91

Corcubión

16

Calima

3ª-CO-7-3-12

Noia

17

Carmen

3ª-VILL-1-3403

Fisterra

18

Chopas

3ª-CO-6-2-04

Muros

19

Colmado

3ª-VILL-4-1977

Porto do Son

20

Coral Cinco

3ª-CO-5-1-98

Fisterra

21

Cuatro Hermanos

3ª-CO-4-318

Lira

22

Dichoso

3ª-CO-6-2-97

Lira

23

Dosil

3ª-CO-5-1910

Lira

24

Elenita Dos

3ª-CO-7-5-94

Porto do Son

25

Eva

3ª-VI-4-5539

Lira

26

Fernando

3ª-CO-4-1088

Fisterra

27

Illa Lobeira

3ª-CO-5-1-95

Corcubión

28

Javi

3ª-CO-5-2029

Corcubión

29

Juan Manuel

3ª-CO-6-2197

Lira

30

Juana del Mar

3ª-CO-6-3-97

Muros

31

Limanda

3ª-CO-7-7-98

Noia

32

Los Pepes Uno

3ª-CO-6-1-04

Lira

33

Madre Amelia

3ª-CO-5-4-98

Muros

34

Madre Antonia

3ª-FE-3-1909

Muros

35

Mar-Iván

3ª-FE-3-2-91

Cedeira

36

Maresco Tres

3ª-FE-4-4-08

Corcubión

37

Mari Nieves

3ª-CO-5-2-95

Lira

38

María Jesús

3ª-CO-4-1493

Fisterra

39

María Piedad Dos

3ª-CO-7-2-99

Noia

40

María Rosa Dos

3ª CO-6-3-94

Muros

41

Mariñeiro Dos

3ª-CO-5-4-91

Fisterra

42

Milena

3ª-CO-7-3182

Porto do Son

43

Milláns

3ª-CO-7-311

Porto do Son

44

Mondelo Dos

3ª-CO-6-1-94

Muros

45

Mupa

3ª-VILL-2-4337

Corcubión

46

Naroa

3ª-CO-3-4-05

O Pindo

47

Niebla Dos

3ª-CO-5-3-99

Fisterra

48

Niñita

3ª-CO-7-2768

Porto do Son

49

Noeta Primero

3ª-CO-5-3-01

Corcubión

50

Nueva Giralda

3ª-CO-4-5-04

Camelle

51

Nueva Pilar

3ª-CO-6-1-91

Lira

52

Nuevo Abeijón

3ª-CO-7-2-96

Noia

53

Nuevo Cielo Azul

3ª-FE-4-2-98

Camelle

54

Nuevo Jormar

3ª-CO-7-4-08

Noia

55

Nuevo Montecristo

3ª-CO-6-2-00

Muros

56

Nuevo Verte

3ª-CO-7-2-00

Noia

57

O Arao

3ª-CO-7-2-14

Porto do Son

58

O Cuacho

3ª-CO-6-1-05

Lira

59

O Delfín

3ª-CO-6-8-05

Muros

60

O Furadiño

3ª-CO-5-1-13

Corcubión

61

O Mariñeiro

3ª-CO-6-2-91

Lira

62

O Mariñeiro Dous

3ª-CO-6-2-99

Muros

63

O Mario

3ª-VILL-4-2-00

Fisterra

64

O Seixo

3ª-CO-6-2-09

Lira

65

Odala

3ª-CO-6-6-05

Muros

66

Outeiro

3ª-CO-5-2-98

Fisterra

67

P.A.

3ª-VILL-3-9723

Lira

68

Pedras de Area

3ª-CO-5-2-96

Lira

69

Pepita Consuelo

3ª-CO-4-617

Lira

70

Playa de Arnela

3ª-CO-5-1949

Muros

71

Porto Alegre

3ª-CO-7-3515

Lira

72

Praia do Rostro

3ª-CO-2-11-05

Fisterra

73

Prajo Primero

3ª-CO-7-4-05

Porto do Son

74

Prixelo

3ª-CO-4-1040

Camelle

75

Punta Caldebarcos

3ª-CO-6-1-99

Lira

76

Punta dos Remedios

3ª-CO-6-7-05

Lira

77

Recamán

3ª-CO-5-3-94

Fisterra

78

Reflector

3ª-CO-7-4-96

Fisterra

79

Ronsel Tres

3ª-CO-3-2-06

Lira

80

Salseiro

3ª-CO-5-1997

Fisterra

81

Segundo Brisa

3ª-CO-5-1-11

Corcubión

82

Segundo San Martín

3ª-VILL-3-9184

Lira

83

Segundo Víctor

3ª-VILL-3-6-97

Fisterra

84

Sepia C

3ª-CO-5-3-07

Fisterra

85

Silvia

3ª-CO-4-1840

Camelle

86

Sonai

3ª-VI-3-8-95

Lira

87

Soni Dos

3ª-VILL-1-1-05

Corcubión

88

Soutelo

3ª-VI-4-7-01

Fisterra

89

Sua Crus

3ª-CO-5-1962

Fisterra

90

Suárez

3ª-CO-5-1986

Fisterra

91

Tadima

3ª-VILL-3-2-06

O Pindo

92

Talieira

3ª-CO-5-1970

Fisterra

93

Temerario

3ª-CO-5-8-91

Fisterra

94

Tercero Hermanos Papín

3ª-CO-5-2-14

Fisterra

95

Tiburón Dous

3ª-CO-5-3-05

Corcubión

96

Tres Gritos

3ª-CO-5-1926

Lira

97

Tres Hermanas

3ª-CO-4-872

Lira

98

Tres Hermanos

3ª-CO-4-983

Fisterra

99

Tina

3ª-CO-5-1867

Fisterra

100

Tsunami

3ª-CO-7-4-07

Noia

101

Víber

3ª-CO-5-2-13

Lira

102

Viento y Calma

3ª-CO-5-4-92

Fisterra

103

Virgen Blanca

3ª-CO-2-3734

Corcubión

104

Virxen das Areas

3ª-CO-5-4-00

Fisterra

105

Virxen das Neves

3ª-CO-6-1-00

Muros

106

Vista

3ª-VILL-3-2-99

Noia

107

Xeiteira

3ª-VILL-3-8574

Fisterra

108

Ximprón

3ª-CO-5-3-98

Corcubión

ANEXO II
Solicitudes inadmitidas

Nome

Matrícula

Porto base

Causa

109

Mañón

3ª-CO-5-5-00

O Pindo

Presentación da solicitude fóra do prazo na Resolución do 27 de agosto de 2014, da Secretaría Xeral do Mar

110

María

3ª-CO-6-2222

Noia

Presentación da solicitude fóra do prazo na Resolución do 27 de agosto de 2014, da Secretaría Xeral do Mar

111

Mosa

3ª-VILL-5-816

Corcubión

Presentación da solicitude fóra do prazo na Resolución do 27 de agosto de 2014, da Secretaría Xeral do Mar

112

Virxe do Carme

3ª-CO-5-1-96

O Pindo

Presentación da solicitude fóra do prazo na Resolución do 27 de agosto de 2014, da Secretaría Xeral do Mar

ANEXO III
Solicitudes desestimadas

Nome

Matrícula

Porto base

Causa

113

Segundo Toro

3ª-CO-5-02-02

Corcubión

Imcumprimento do requisito de que a embarcación teña o permiso en vigor dentro do prazo de presentación da solicitude de inscrición de acordo co exixido na Resolución do 27 de agosto de 2014, da Secretaría Xeral do Mar