Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 82 Luns, 4 de maio de 2015 Páx. 17232

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 22 de abril de 2015 pola que se procede ao nomeamento como funcionarios/as do corpo de axudantes facultativos da Xunta de Galicia, subgrupo C1, escala de axentes facultativos ambientais, das persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para a integración na escala de axentes facultativos ambientais da Xunta de Galicia, subgrupo C1, do persoal funcionario do corpo de auxiliares técnicos da Xunta de Galicia, subgrupo C2, escala de axentes forestais, así como á exclusión de dous aspirantes.

En virtude da Orde da Consellería de Facenda do 16 de xullo de 2013 (DOG número 140, do 24 de xullo) convocouse o proceso selectivo para a integración na escala de axentes facultativos/as ambientais da Xunta de Galicia, subgrupo C1, dos funcionarios/as do corpo de auxiliares técnicos/as da Xunta de Galicia, subgrupo C2, escala de axentes forestais.

Mediante a Resolución do 5 de marzo de 2015 (DOG número 49, do 12 de marzo) do tribunal encargado de cualificar o dito proceso selectivo fíxose pública a relación de aspirantes que o superaron e, de conformidade coa base IV.2 da convocatoria, dispuxeron dun prazo de vinte (20) días naturais para presentar a documentación prevista.

A base IV.3 da convocatoria establece que as persoas que dentro do prazo fixado, agás os casos de forza maior, non presenten a documentación ou do exame dela se deduza que carecen dalgún dos requisitos sinalados na base I.2, non poderán ser nomeadas e quedarán anuladas as súas actuacións.

A base IV.4 dispón que, rematado o proceso selectivo, e unha vez cumpridos os requisitos exixidos, as persoas que o superen serán nomeadas funcionarias de carreira mediante orde do conselleiro de Facenda, que se publicará no Diario Oficial de Galicia.

A base IV.6 dispón que seguirán prestando servizos nos postos de traballo que estivesen ocupando con carácter definitivo e que, no suposto de que existan opositores que desempeñen postos con carácter non definitivo, se lles ofertarán as correspondentes vacantes.

De conformidade coas ditas bases, unha vez rematado o proceso selectivo, dado que non é necesaria a oferta de vacantes por non existiren opositores que desempeñen postos con carácter non definitivo, esta consellería, de conformidade co disposto no Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, e demais normas concordantes,

DISPÓN:

Primeiro. Excluir do proceso os aspirantes que se relacionan no anexo I por non acreditar o cumprimento dos requisitos exixidos na base I.2.3 da convocatoria.

Segundo. Nomear funcionarios do corpo de axudantes facultativos da Xunta de Galicia, subgrupo C1, escala de axentes facultativos ambientais, os/as aspirantes que se relacionan no anexo II desta orde, que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 16 de xullo de 2013.

Terceiro. Adxudicarlles como destinos definitivos os postos de traballo que desempeñan con carácter definitivo, de acordo co previsto na base IV.6 da convocatoria.

Cuarto. Para adquiriren a condición de funcionarios/as do corpo de axudantes facultativos da Xunta de Galicia, subgrupo C1, escala de axentes facultativos ambientais, todos/as os/as aspirantes deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 47 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computarse a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Quinto. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase presentar recurso potestativo de reposición ante o/a conselleiro/a competente en materia de función pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou impugnala directamente ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2015

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

Anexo I

Apelidos e nome

NIF

Álvarez Álvarez, Pedro

33327250C

García Núñez, Pablo

76725746T

Anexo II

DNI

Apelidos
e nome

Código do posto

Cons.

Denominación

Nivel

Subgrupos

Centro de destino

Centro directivo

Concello

Formación

1

34265784Q

Alonso Casas, María Luisa

MRC995013232230011

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Terra de Caldelas-Terra de Trives

Servizos periféricos

Castro Caldelas

2

45620565L

García Rodríguez, José María

MAC993015232320004

MA

Axente

14

C1/C2

Zona: A Limia

Servizos periféricos

Xinzo de Limia

3

33341953A

Amigo López, Fernando

MAC993007227180003

MA

Axente

14

C1/C2

Zona: A Fonsagrada

Servizos periféricos

A Fonsagrada

4

09793478D

Martino Pérez, José Manuel

MRC995005115910004

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Terra de Soneira

Servizos periféricos

Vimianzo

5

34962105N

Prieto Blanco, Marta

MAC993014132840003

MA

Axente

14

C1/C2

Zona: Verín

Servizos periféricos

Verín

6

79314720W

Romero Durán, María Fátima

MRC995005215330005

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Fisterra

Servizos periféricos

Dumbría

7

33343699R

Arias Cordero, Carlos

MAC993010127640005

MA

Axente

14

C1/C2

Zona: Terra Chá

Servizos periféricos

Vilalba

8

32672866D

Dopico Pita, Rafael

MAC993002115090006

MA

Axente

14

C1/C2

Zona: Betanzos-A Coruña

Servizos periféricos

Betanzos

9

44815539Q

Sabbouh López, Ibrahim

MRC995005315440008

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Xallas-Muros

Servizos periféricos

Mazaricos

10

76620121Z

Ares Gómez, José Ángel

MRC995014132840012

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Verín

Servizos periféricos

Verín

11

34262906J

Quintana López, Iván

MRC995010127640008

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Terra Chá

Servizos periféricos

Vilalba

12

44805103E

Requeijo Matos, Juan Carlos

MAC993003215060004

MA

Axente

14

C1/C2

Zona: Arzúa-Terra de Melide

Servizos periféricos

Arzúa

13

33318995E

López Álvarez, Miguel Ángel

MRC995007127060010

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Os Ancares

Servizos periféricos

Becerreá

14

34268271L

López Rodríguez, Jaime Manuel

MAC993013232620003

MA

Axente

14

C1/C2

Zona: Terra de Caldelas-Terra de Trives

Servizos periféricos

A Pobra de Trives

15

32796802K

Mosquera Manteiga, José María

MRC995002215170005

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: A Coruña

Servizos periféricos

Cambre

16

76966740T

Torres Fernández, Germán

MAC993007227180005

MA

Axente

14

C1/C2

Zona: A Fonsagrada

Servizos periféricos

A Fonsagrada

17

34984586E

Álvarez Pérez, José Luis

MRC995013232230013

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Terra de Caldelas-Terra de Trives

Servizos periféricos

Castro Caldelas

18

79329753Q

Couselo Pena, José Manuel

MRC995003215060007

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Arzúa-Terra de Melide

Servizos periféricos

Arzúa

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.).

19

33319968Y

Fernández López, Celestino

MRC995010127640009

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Terra Chá

Servizos periféricos

Vilalba

20

36134114X

Pérez de la Fuente, Félix

MRC995016136240007

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Deza

Servizos periféricos

Lalín

21

44448505Q

Reboredo Blanco, Marco Antonio

MAC993011032190003

MA

Axente

14

C1/C2

Distrito: XI-O Ribeiro/Arenteiro

Servizos periféricos

O Carballiño

22

78733667K

Curras Castilla, Manuel

MRC995011232680011

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: O Ribeiro

Servizos periféricos

Ribadavia

23

76623936B

López Fernández, Xosé Manoel

MRC995010127640010

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Terra Chá

Servizos periféricos

Vilalba

24

33334513S

Quiñoa González, Alberto

MAC993010127640003

MA

Axente

14

C1/C2

Zona: Terra Chá

Servizos periféricos

Vilalba

25

34262703V

Rodríguez González, Emilio

MRC995008127300013

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Terra de Lemos

Servizos periféricos

Monforte de Lemos

26

52495395B

Blanco López, Amalia

MRC995015232320014

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: A Limia

Servizos periféricos

Xinzo de Limia

27

34264269L

Fernández Díaz, José Antonio

MRC995008327490002

MR

Axente zonal

16

C1/C2

Comarca forestal: Quiroga

Servizos periféricos

Quiroga

28

52456266M

Liñares Naveira, Jorge

MRC995005315440005

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Xallas-Muros

Servizos periféricos

Mazaricos

29

33281242N

Estévez Agrafoxo, Álvaro

MRC995005315440007

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Xallas-Muros

Servizos periféricos

Mazaricos

30

76714937R

Álvarez González, José Luis

MRC995012332240006

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Terra de Celanova

Servizos periféricos

Celanova

31

33330152R

Carreira Cendan, Miguel Ángel

MRC995015132060007

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Baixa Limia

Servizos periféricos

Bande

32

46901886X

González Jove, Luis

MRC995001215600008

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Ortegal

Servizos periféricos

Ortigueira

33

77597364X

González Lamelas, Xabier

MAC993006127650005

MA

Axente

14

C1/C2

Zona: Mariña Occidental-Central

Servizos periféricos

Viveiro

34

76355920Z

Martiañez Rodríguez, Álvaro

MAC993005015910006

MA

Axente

14

C1/C2

Distrito: V-Fisterra

Servizos periféricos

Vimianzo

35

34269333T

Martínez Villalda, Santiago

MAC993008127300006

MA

Axente

14

C1/C2

Zona: Terra de Lemos-Chantada

Servizos periféricos

Monforte de Lemos

36

34265614F

Fernández Rodríguez, Cristina

MRC995013232230015

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Terra de Caldelas-Terra de Trives

Servizos periféricos

Castro Caldelas

37

33346497Q

López Vingolea, Alejandro

MRC995015232320017

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: A Limia

Servizos periféricos

Xinzo de Limia

38

33329554R

Marey Vivero, César

MRC995006127650009

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Mariña Occidental

Servizos periféricos

Viveiro

39

33280063Y

Villar Pías, Juan Carlos

MAC993013232620004

MA

Axente

14

C1/C2

Zona: Terra de Caldelas-Terra de Trives

Servizos periféricos

A Pobra de Trives

40

34988192V

González Piñeiro, Óscar Manuel

MRC995011132190007

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: O Carballiño

Servizos periféricos

O Carballiño

41

76820535Y

Lamas Ferradas, José Javier

MRC995016136240006

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Deza

Servizos periféricos

Lalín

42

78797821M

Lapido Corbella, Francisco Javier

MAC993013232620002

MA

Axente zonal

16

C1/C2

Zona: Terra de Caldelas-Terra de Trives

Servizos periféricos

A Pobra de Trives

43

09775008P

Martínez Fernández, Isidro

MRC995013232230016

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Terra de Caldelas-Terra de Trives

Servizos periféricos

Castro Caldelas

44

33228955G

Méndez López, Ramón

MRC995008327490003

MR

Axente zonal

16

C1/C2

Comarca forestal: Quiroga

Servizos periféricos

Quiroga

45

78790453C

Soñora Abalo, Fernando

MAC993015132060005

MA

Axente

14

C1/C2

Zona: Baixa Limia-Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés

Servizos periféricos

Bande

46

76814135T

Arca García, Xosé

MRC995011232680009

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: O Ribeiro

Servizos periféricos

Ribadavia

47

33341839G

Núñez García, Luis Manuel

MRC995014132840005

MR

Axente zonal

16

C1/C2

Comarca forestal: Verín

Servizos periféricos

Verín

48

33330599B

Vázquez Liz, Juan Carlos

MAC993007227180004

MA

Axente

14

C1/C2

Zona: A Fonsagrada

Servizos periféricos

A Fonsagrada

49

33251814R

Mariño Picón, Alejandro Fernando

MRC995003115580012

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Ordes-Santiago

Servizos periféricos

Ordes

50

36146661E

Domínguez Enríquez, Juan

MAC993016236170004

MA

Axente

14

C1/C2

Zona: Tabeirós-Terra de Montes

Servizos periféricos

A Estrada

51

33314084X

Picoaga López, Enrique Manuel de

MRC995013232230014

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Terra de Caldelas-Terra de Trives

Servizos periféricos

Castro Caldelas

52

71767101V

Bermúdez Díaz, Adrián

MRC995010127640014

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Terra Chá

Servizos periféricos

Vilalba

53

33260786A

Estévez Agrafojo, Xeromo

MRC995005115910003

MR

Axente

14

C1/C2

Comarca forestal: Terra de Soneira

Servizos periféricos

Vimianzo