Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 112 Martes, 16 de xuño de 2015 Páx. 23789

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 10 de xuño de 2015 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2015/16.

A Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, pola que se aprobou o Estatuto de autonomía de Galicia, e o Real decreto 1763/1982, do 24 de xullo, sobre o traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de educación, recoñécenlle á nosa comunidade autónoma as competencias en materia de planificación, regulación e administración do ensino regrado en todos os niveis e graos, modalidades e especialidades, consonte os preceptos emanados da Constitución e das leis que lle sexan de aplicación, competencias que foron asumidas polo Decreto 114/1982, do 1 de setembro, e asignadas á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no seu artigo 2.

No marco destas competencias, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ten propósito de actualizar a cualificación dos cidadáns e das cidadás e persegue como un dos obxectivos básicos para a formación profesional o de dar unha resposta puntual e axeitada ás necesidades de formación profesional provenientes do mundo produtivo.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 39.2º que a formación profesional, no sistema educativo, ten por finalidade preparar os alumnos e as alumnas para a actividade nun campo profesional e facilitar a súa adaptación ás modificacións laborais que se poden producir ao longo da súa vida.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, ten por obxecto a ordenación dun sistema integral de formación profesional, cualificación e acreditación que responda con eficacia e transparencia ás demandas sociais e económicas a través das diversas modalidades formativas. A lei establece como un dos fins do Sistema nacional das cualificacións e da formación profesional o de promover unha oferta formativa de calidade, actualizada e adecuada aos seus destinatarios, consonte as necesidades de cualificación do mercado laboral e as expectativas persoais de promoción profesional.

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, no seu ordinal terceiro do artigo único, introduce o número 10 no artigo 3 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e crea os ciclos de formación profesional básica, con indicación de que serán de oferta obrigatoria e carácter gratuíto.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, establece no capítulo V as vías para a obtención dos títulos de formación profesional e os réximes e modalidades das ofertas de formación profesional.

O Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos, establece no artigo 15.1 que a consellería con competencias en materia de educación establecerá a oferta obrigatoria de ciclos formativos de formación profesional básica.

Neste contexto, a necesidade de manter en todo momento actualizada a oferta educativa dos centros xustifica a súa revisión periódica, de xeito que o alumnado que remate o ensino secundario obrigatorio ou o bacharelato, así como as persoas adultas, posúan unha oferta de formación profesional do sistema educativo diversificada e adaptada ás súas necesidades e ás demandas do mercado laboral.

O Fondo Social Europeo cofinancia nun 80 % os ciclos formativos de grao medio, no marco do Programa operativo FSE 2014-2020 Galicia, obxectivo temático OT10, prioridade de investimento 10.iv.

Os ciclos formativos de grao profesional básico e programas formativos están cofinanciados polo Fondo Social Europeo a través do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do eixe 3 do Programa plurirrexional de emprego, formación e educación do FSE para o período de programación 2014-2020.

De acordo coas competencias que ten conferidas esta Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Artigo 1. Actualización da oferta

Actualízase a oferta educativa dos ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional polo réxime ordinario, por curso completo en modalidade presencial, para o curso 2015/16, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo se relaciona no anexo I desta orde. Actualízase tamén a oferta dos programas formativos de formación profesional básica que se relacionan no anexo II.

Artigo 2. Número mínimo de solicitudes

1. Requírese un número mínimo de doce solicitudes de matrícula admitidas de primeira opción por cada centro educativo nas cidades da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e de oito solicitudes en cada centro do resto de Galicia, para cada un dos ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior, no prazo ordinario de presentación de solicitudes. Un número menor de solicitudes require a autorización expresa da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para pór en funcionamento esta ensinanza, e mentres que non se dispoña desta autorización, non se poderá formalizar ningunha matrícula. A condición do número mínimo de alumnado débeselles comunicar ás persoas interesadas no momento da súa preinscrición.

2. No caso de ciclos de grao profesional básico, para constituír un grupo do primeiro curso do ciclo formativo contabilizarase o alumnado de 15, 16 e de 17 anos feitos no ano de inicio do ciclo formativo.

Artigo 3. Funcionamento dun segundo grupo

Naqueles centros en que estean autorizados dous grupos do mesmo ciclo deberán cubrir o total de prazas do primeiro grupo antes de pór en funcionamento o segundo grupo, para o cal será necesario contar co número mínimo de solicitudes segundo se indica no artigo anterior.

Disposición adicional primeira. Admisión a ciclos formativos

1. A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa ditará as instrucións que correspondan sobre o proceso de admisión, que serán de obrigado cumprimento nos centros docentes sostidos con fondos públicos.

Estas instrucións serán enviadas aos centros educativos e publicadas na páxina web www.edu.xunta.es/fp .

2. No curso académico 2015/16, as solicitudes de admisión a ciclos formativos de formación profesional de grao medio e grao superior poderanse cubrir a través da internet na aplicación informática que se encontra no seguinte enderezo web http://www.edu.xunta.es/ciclosadmision . A instancia de solicitude de admisión que xera a propia aplicación informática deberase imprimir e presentar en calquera centro sostido con fondos públicos que teña oferta autorizada de ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2015/16 e irá dirixida ao seu director ou directora.

A solicitude enténdese como non válida sen o requisito de presentación nun centro, agás que na propia solicitude xerada pola aplicación informática se indique que é unha solicitude validada e que non precisa ser presentada nun centro educativo; neste caso a copia impresa conservarase como xustificante.

Disposición adicional segunda. Módulo de formación en centros de traballo

No caso do alumnado que teña pendente de superación unicamente o módulo de formación en centros de traballo e, se é o caso, o módulo de proxecto, entenderase a presentación da solicitude como formalización de matrícula, para os efectos de tramitación dos correspondentes convenios para o desenvolvemento do dito módulo.

Disposición adicional terceira. Número mínimo de solicitudes

O disposto no artigo 2 desta orde tamén será de aplicación nos centros privados nas ensinanzas de formación profesional concertadas coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Autorízase a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e a Secretaría Xeral para adoptaren as medidas precisas para a execución desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Anexo I
Ciclos formativos autorizados para o curso 2015/16 polo réxime ordinario

Modalidade presencial

A Coruña

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Ames

15027721

IES Plurilingüe de Ames

CBIFC02

Informática de oficina

Arteixo

15023314

IES de Sabón

CM02001

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Arzúa

15027733

IES de Arzúa

CBAGA01

Agroxardinaría e composicións florais

CBADG01

Servizos administrativos

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CSADG01

Administración e finanzas

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

Bergondo

15001033

CFEA de Guísamo

CMAGA03

Xardinaría e floraría

CSAGA02

Paisaxismo e medio rural

Betanzos

15001148

IES As Mariñas

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CBADG01

Servizos administrativos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSTMV01

Automoción

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

15001136

IES Francisco Aguiar

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

Boiro

15026698

IES Espiñeira

CBIFC01

Informática e comunicacións

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Boqueixón

15013254

CFEA de Sergude

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CMAGA02

Produción agropecuaria

Cambre

15027873

IES Afonso X

O Sabio

CBIFC02

Informática de oficina

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Carballo

15002581

IES Alfredo Brañas

CMCOM01

Actividades comerciais

15027307

IES Isidro Parga Pondal

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

15002591

IES Monte Neme

CBELE01

Electricidade e electrónica

CBFME01

Fabricación e montaxe

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSELE04

Mantemento electrónico

Cedeira

15026376

IES Punta Candieira

CBELE01

Electricidade e electrónica

CMCOM01

Actividades comerciais

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CSADG01

Administración e finanzas

CSIMA03

Mecatrónica industrial

Cee

15003212

IES Agra de Raíces

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

15003224

IES Fernando Blanco

CBELE01

Electricidade e electrónica

CBFME01

Fabricación e montaxe

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

CSSAN06

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

CSSSC03

Animación sociocultural e turística

CSSAN01

Audioloxía protésica

CS19003

Dietética

CSSSC01

Educación infantil

CSSAN09

Hixiene bucodental

CSSAN04

Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear

CSSSC02

Integración social

CSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

CSSSC04

Mediación comunicativa

CSSAN02

Próteses dentais

CSSAN07

Radioterapia e dosimetría

CS19002

Saúde ambiental

15027897

CIFP Paseo das Pontes

CBHOT02

Aloxamento e lavandaría

Centro asociado -15005269 – IES Urbano Lugrís

CBTCP01

Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel

Centro asociado -15005269 – IES Urbano Lugrís

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMTCP01

Confección e moda

CMINA03

Elaboración de produtos alimentarios

CMHOT02

Servizos en restauración

CSHOT04

Dirección de cociña

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

CSTCP01

Patronaxe e moda

CSINA02

Procesos e calidade na industria alimentaria

15024513

CIFP Someso

CBFME01

Fabricación e montaxe

Centro asociado – 15027770 – IES A Sardiñeira

CBTMV01

Mantemento de vehículos

Centro asociado – 15027770 – IES A Sardiñeira

CBIMP01

Peiteado e estética

Centro asociado – 15005579 – IES Plurilingüe Elviña

CMMAM01

Carpintaría e moble

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIMP01

Estética e beleza

CMFME01

Mecanizado

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CSTMV01

Automoción

CSFME02

Construcións metálicas

CSMAM01

Deseño e amoblamento

CSIMP01

Estética integral e benestar

CSIMP02

Estilismo e dirección de peiteado

CSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSEOC02

Proxectos de obra civil

CS08003

Realización e plans de obra

15027770

IES A Sardiñeira

CMQUI02

Operacións de laboratorio

CSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

CSQUI02

Química industrial

15005233

IES Agra do Orzán

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

15004204

IES Calvo Sotelo

CBARG01

Artes gráficas

CBMAM01

Carpintaría e moble

CBFME01

Fabricación e montaxe

CMARG01

Impresión gráfica

CMMAM02

Instalación e amoblamento

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CMARG02

Preimpresión dixital

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CSIMA03

Mecatrónica industrial

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

CBIFC01

Informática e comunicacións

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

CSADG02

Asistencia á dirección

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

15027800

IES Imaxe e Son

CSIMS03

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

CSIMS05

Iluminación, captación e tratamento de imaxe

CSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

CSIMS02

Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

CSIMS04

Son para audiovisuais e espectáculos

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

CSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

CMCOM01

Actividades comerciais

CSCOM02

Comercio internacional

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

15005269

IES Urbano Lugrís

CBELE01

Electricidade e electrónica

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSELE04

Mantemento electrónico

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

Culleredo

15005749

IES Universidade Laboral

CBMAP01

Actividades marítimo-pesqueiras

CBELE01

Electricidade e electrónica

CBFME01

Fabricación e montaxe

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CMMAP04

Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións

CMMAP03

Navegación e pesca de litoral

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

CSIMA01

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos

CSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

CSENA02

Enerxías renovables

CSIMA02

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

CSELE04

Mantemento electrónico

CSMAP03

Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

CS17004

Prevención de riscos profesionais

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

CSMAP02

Transporte marítimo e pesca de altura

Curtis

15022620

IES de Curtis

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Fene

15032081

IES de Fene

CBFME01

Fabricación e montaxe

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

CBELE01

Electricidade e electrónica

Centro asociado – 15006730 – IES Sofía Casanova

CMMAM01

Carpintaría e moble

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMMAM02

Instalación e amoblamento

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSTMV01

Automoción

CSFME02

Construcións metálicas

CSFME03

Deseño en fabricación mecánica

CSSSC01

Educación infantil

CSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

CSELE04

Mantemento electrónico

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

CBIFC02

Informática de oficina

Centro asociado – 15025645 –IES Ricardo Carballo Calero

CMCOM01

Actividades comerciais

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

CSADG02

Asistencia á dirección

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

15028038

ESCO Náutico-Pesqueira

CSMAP03

Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

CSMAP02

Transporte marítimo e pesca de altura

15021470

IES Canido

CBHOT01

Cociña e restauración

15006742

IES Concepción Arenal

CMQUI02

Operacións de laboratorio

CS18002

Química ambiental

15006687

IES de Catabois

CBMAM01

Carpintaría e moble

CBCOM01

Servizos comerciais

15025566

IES Ferrol Vello

CBINA01

Industrias alimentarias

15021469

IES Leixa

CBARG01

Artes gráficas

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

CMARG01

Impresión gráfica

CMARG02

Preimpresión dixital

CSARG02

Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia

CSSAN09

Hixiene bucodental

CSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

15025645

IES Ricardo Carballo Calero

CBIMP01

Peiteado e estética

CMIMP01

Estética e beleza

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CSIMP01

Estética integral e benestar

15006791

IES Saturnino Montojo

CMIMS01

Vídeo disc-jockey e son

Melide

15008817

IES de Melide

CBMAM01

Carpintaría e moble

CMMAM01

Carpintaría e moble

Muros

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

CBIFC02

Informática de oficina

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

Narón

15025268

IES As Telleiras

CBMAM01

Carpintaría e moble

15026455

IES Terra de Trasancos

CBELE01

Electricidade e electrónica

CBADG01

Servizos administrativos

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Neda

15027216

IES Fernando Esquío

CBCOM01

Servizos comerciais

Negreira

15026391

IES Xulián Magariños

CBCOM01

Servizos comerciais

CMCOM01

Actividades comerciais

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

Noia

15026731

IES Campo de San Alberto

CBELE01

Electricidade e electrónica

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

15010812

IES Virxe do Mar

CMIMS01

Vídeo disc-jockey e son

Oleiros

15027228

IES María Casares

CBELE01

Electricidade e electrónica

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

Ordes

15027782

IES Nº 1

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CBADG01

Servizos administrativos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMADG01

Xestión administrativa

Ortigueira

15020544

IES de Ortigueira

CBMAM01

Carpintaría e moble

CMMAM01

Carpintaría e moble

Padrón

15023090

IES Macías o Namorado

CBELE01

Electricidade e electrónica

CBADG01

Servizos administrativos

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSELE03

Automatización e robótica industrial

Pobra do Caramiñal, A

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CS19003

Dietética

Ponteceso

15026406

IES de Ponteceso

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CBADG01

Servizos administrativos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMADG01

Xestión administrativa

Pontedeume

15025682

IES Fraga do Eume

CBHOT01

Cociña e restauración

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

CMHOT02

Servizos en restauración

CSHOT04

Dirección de cociña

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

Pontes de García Rodríguez, As

15021767

IES Castro da Uz

CBELE01

Electricidade e electrónica

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CSADG01

Administración e finanzas

Porto do Son

15027691

IES de Porto do Son

CM02001

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural

Rianxo

15026807

IES Félix Muriel

CBCOM01

Servizos comerciais

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

Ribeira

15014556

CIFP Coroso

CBINA01

Industrias alimentarias

Centro asociado – 15014568 – IES Nº 1

CBTMV01

Mantemento de vehículos

Centro asociado – 15014568 – IES Nº 1

CMTMV01

Carrozaría

CMINA03

Elaboración de produtos alimentarios

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIMA02

Instalacións de produción de calor

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CSTMV01

Automoción

CSINA02

Procesos e calidade na industria alimentaria

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

15027812

ESCO Oficial Náutico-Pesqueira

CMMAP04

Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións

CMMAP03

Navegación e pesca de litoral

CSMAP03

Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

15027711

IES Leliadoura

CBIFC01

Informática e comunicacións

CBADG01

Servizos administrativos

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Santa Comba

15026030

IES Terra de Xallas

CBHOT01

Cociña e restauración

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

CBHOT02

Aloxamento e lavandaría

Centro asociado – 15023466 – IES Lamas de Abade

CBARG01

Artes gráficas

Centro asociado – 15023466 – IES Lamas de Abade

CBHOT01

Cociña e restauración

Centro asociado – 15023466 – IES Lamas de Abade

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMARG01

Impresión gráfica

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

CMARG02

Preimpresión dixital

CMHOT02

Servizos en restauración

CSHOT04

Dirección de cociña

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

CSSSC01

Educación infantil

CSSSC02

Integración social

CSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

CBELE01

Electricidade e electrónica

Centro asociado – 15015861 – IES Eduardo Pondal

CMMAM01

Carpintaría e moble

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMMAM02

Instalación e amoblamento

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMQUI02

Operacións de laboratorio

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSTMV01

Automoción

CSFME02

Construcións metálicas

CSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

CSELE04

Mantemento electrónico

CS18002

Química ambiental

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

15026753

IES A Pontepedriña

CMCOM01

Actividades comerciais

CSCOM02

Comercio internacional

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

CMIMS01

Vídeo disc-jockey e son

15027058

IES As Fontiñas

CBADG01

Servizos administrativos

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSADG02

Asistencia á dirección

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSEOC02

Proxectos de obra civil

15023466

IES Lamas de Abade

CBIMP01

Peiteado e estética

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMIMP01

Estética e beleza

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CSSAN06

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

CSSAN08

Documentación e administración sanitarias

CSIMP01

Estética integral e benestar

CSSAN02

Próteses dentais

CS19002

Saúde ambiental

15015755

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

CSSSC03

Animación sociocultural e turística

CSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

15021482

IES San Clemente

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Vimianzo

15026418

IES Terra de Soneira

CBELE01

Electricidade e electrónica

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Zas

15027368

IES Maximino Romero de Lema

CBIFC02

Informática de oficina

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Lugo

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Becerreá

27000617

CFEA Alta Montaña

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

27016315

IES de Becerreá

CBELE01

Electricidade e electrónica

Burela

27013958

IES Monte Castelo

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

CS19002

Saúde ambiental

27013934

IES Perdouro

CBFME01

Fabricación e montaxe

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMFME01

Mecanizado

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Castro de Rei

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

CBAGA02

Actividades agropecuarias

CSAGA02

Paisaxismo e medio rural

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

Cervo

27016509

IES Marqués de Sargadelos

CBIFC02

Informática de oficina

CSQUI02

Química industrial

Chantada

27003175

IES Val do Asma

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CSADG01

Administración e finanzas

Foz

27020562

IES de Foz

CBHOT01

Cociña e restauración

CBADG01

Servizos administrativos

CMCOM01

Actividades comerciais

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMHOT02

Servizos en restauración

CSHOT04

Dirección de cociña

Guitiriz

27016200

IES Poeta Díaz Castro

CBFME01

Fabricación e montaxe

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

CBTMV01

Mantemento de vehículos

Centro asociado – 27016455 – IES Sanxillao

CMCOM01

Actividades comerciais

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CSTMV01

Automoción

CSIMA01

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos

CSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

CSIMA02

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

CSCOM04

Márketing e publicidade

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

CBELE01

Electricidade e electrónica

Centro asociado – 27006531 –IES Lucus Augusti

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMMAM01

Carpintaría e moble

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CSSSC01

Educación infantil

CSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

CSELE04

Mantemento electrónico

CSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

CSSAN02

Próteses dentais

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

27016704

IES Leiras Pulpeiro

CSINA02

Procesos e calidade na industria alimentaria

27006531

IES Lucus Augusti

CMQUI02

Operacións de laboratorio

CSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

27015773

IES Muralla Romana

CBIFC02

Informática de oficina

CBIMP01

Peiteado e estética

CMIMP01

Estética e beleza

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

CSADG02

Asistencia á dirección

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSIMP01

Estética integral e benestar

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

27016455

IES Sanxillao

CBHOT01

Cociña e restauración

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMHOT02

Servizos en restauración

CSHOT04

Dirección de cociña

Mondoñedo

27006966

IES Plurilingüe San Rosendo

CBAGA01

Agroxardinaría e composicións florais

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

Monforte de Lemos

27015311

IES A Pinguela

CBADG01

Servizos administrativos

CMIMP01

Estética e beleza

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

27007247

IES Francisco Daviña Rey

CBELE01

Electricidade e electrónica

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Monterroso

27016248

IES de Monterroso

CBIFC01

Informática e comunicacións

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Palas de Rei

27016352

IES do Camiño

CBELE01

Electricidade e electrónica

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

CBTMV01

Mantemento de vehículos

Centro asociado – 27020902 –IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSTMV01

Automoción

CSSSC01

Educación infantil

Sarria

27012036

IES Gregorio Fernández

CBFME01

Fabricación e montaxe

CBADG01

Servizos administrativos

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CMFME01

Mecanizado

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSIMA03

Mecatrónica industrial

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

Vilalba

27013326

IES Lois Peña Novo

CBIFC02

Informática de oficina

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

Viveiro

27013636

IES María Sarmiento

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CBADG01

Servizos administrativos

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

Xove

27016625

IES Illa de Sarón

CBIFC01

Informática e comunicacións

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Ourense

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Bande

32016340

IES Aquis Querquernis

CBIFC02

Informática de oficina

Barco de Valdeorras, O

32001725

IES Lauro Olmo

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Carballiño, O

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

CBELE01

Electricidade e electrónica

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Celanova

32016625

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

CBELE01

Electricidade e electrónica

CBADG01

Servizos administrativos

CMADG01

Xestión administrativa

Maceda

32016431

IES San Mamede

CBIFC02

Informática de oficina

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

CBIFC01

Informática e comunicacións

Centro asociado – 32015207 – IES O Couto

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMQUI02

Operacións de laboratorio

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

CS19003

Dietética

CSSAN08

Documentación e administración sanitarias

CSSAN09

Hixiene bucodental

CSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

CSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

CS19002

Saúde ambiental

32015050

CIFP A Farixa

CBELE01

Electricidade e electrónica

Centro asociado – 32016273 – IES Xesús Ferro Couselo

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMEOC02

Obras de interior, decoración e rehabilitación

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

CSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

CSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

CSELE04

Mantemento electrónico

CSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

32016765

CIFP Portovello

CBCOM01

Servizos comerciais

Centro asociado – 32009190 – IES As Lagoas

CMCOM01

Actividades comerciais

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSSSC03

Animación sociocultural e turística

CSADG02

Asistencia á dirección

CSSSC01

Educación infantil

CSSSC02

Integración social

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

32009116

IES 12 de Outubro

CBFME01

Fabricación e montaxe

CMIMP01

Estética e beleza

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CSIMP01

Estética integral e benestar

CSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

32009131

IES Universidade Laboral

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CSTMV01

Automoción

CSIMA03

Mecatrónica industrial

Pobra de Trives, A

32015876

IES Xermán Ancochea Quevedo

CBELE01

Electricidade e electrónica

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

Ribadavia

32015475

IES O Ribeiro

CBINA01

Industrias alimentarias

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CMINA02

Aceites de oliva e viños

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

Rúa, A

32016637

IES Cosme López Rodríguez

CBIFC02

Informática de oficina

Verín

32013582

IES García-Barbón

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CBADG01

Servizos administrativos

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Vilamarín

32016285

IES de Vilamarín

CBAGA01

Agroxardinaría e composicións florais

CBHOT01

Cociña e restauración

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

CMHOT02

Servizos en restauración

CSHOT04

Dirección de cociña

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

CSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

Xinzo de Limia

32014801

IES Cidade de Antioquía

CBELE01

Electricidade e electrónica

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CSADG01

Administración e finanzas

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

32015232

IES Lagoa de Antela

CBHOT01

Cociña e restauración

Pontevedra

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Baiona

36019657

IES Primeiro de Marzo

CBELE01

Electricidade e electrónica

CSSSC03

Animación sociocultural e turística

Bueu

36019463

IES Johan Carballeira

CBMAP01

Actividades marítimo-pesqueiras

CBFME01

Fabricación e montaxe

CBIMP01

Peiteado e estética

CMIMP01

Estética e beleza

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSFME02

Construcións metálicas

Cambados

36019396

IES Francisco Asorey

CBIFC02

Informática de oficina

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

36000481

IES Ramón Cabanillas

CMINA02

Aceites de oliva e viños

Cangas

36019475

IES de Rodeira

CBADG01

Servizos administrativos

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

36000922

IES María Soliño

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

Cañiza, A

36015101

IES da Cañiza

CBIFC02

Informática de oficina

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMADG01

Xestión administrativa

Estrada, A

36002359

IES Antón Losada Diéguez

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CBADG01

Servizos administrativos

CMMAM01

Carpintaría e moble

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CSADG01

Administración e finanzas

Gondomar

36020261

IES Terra de Turonio

CM02001

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural

Grove, O

36019232

IES Monte da Vila

CBADG01

Servizos administrativos

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Guarda, A

36019244

IES A Sangriña

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Illa de Arousa, A

36020209

IGAFA Instituto Galego de Formación en Acuicultura

CMMAP01

Cultivos acuícolas

CMMAP02

Operacións subacuáticas e hiperbáricas

CSMAP01

Acuicultura

Lalín

36013758

IES Laxeiro

CBELE01

Electricidade e electrónica

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSIMA03

Mecatrónica industrial

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

CBIFC02

Informática de oficina

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Marín

36015159

IES Chan do Monte

CBIFC02

Informática de oficina

CMCOM01

Actividades comerciais

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

Moaña

36004745

IES Plurilingüe

A Paralaia

CBELE01

Electricidade e electrónica

CBFME01

Fabricación e montaxe

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

Mos

36020131

IES de Mos

CBADG01

Servizos administrativos

Neves, As

36019402

IES Pazo da Mercé

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

CBADG01

Servizos administrativos

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSELE04

Mantemento electrónico

Poio

36020143

IES de Poio

CM02001

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

CBAGA01

Agroxardinaría e composicións florais

Centro asociado – 36014520 – IES Pedra da Auga

CMINA02

Aceites de oliva e viños

CMAGA01

Produción agroecolóxica

CMAGA03

Xardinaría e floraría

CSAGA02

Paisaxismo e medio rural

CSINA01

Vitivinicultura

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

36024781

IES de Ponteareas

CBIFC02

Informática de oficina

36014520

IES Pedra da Auga

CBELE01

Electricidade e electrónica

CBADG01

Servizos administrativos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Pontevedra

36020192

CFEA de Lourizán

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

36014489

CIFP A Xunqueira

CBMAM01

Carpintaría e moble

Centro asociado – 36013761 – IES A Xunqueira I

CBELE01

Electricidade e electrónica

Centro asociado – 36013761 – IES A Xunqueira I

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMMAM01

Carpintaría e moble

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMMAM02

Instalación e amoblamento

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CSSSC02

Integración social

CSSSC01

Educación infantil

CSELE04

Mantemento electrónico

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

36020064

CIFP Carlos Oroza

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

CMHOT02

Servizos en restauración

CSHOT04

Dirección de cociña

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

CSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

36013761

IES A Xunqueira I

CMQUI02

Operacións de laboratorio

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

CBFME01

Fabricación e montaxe

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMIMP01

Estética e beleza

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CS19003

Dietética

CSIMP01

Estética integral e benestar

CSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

CSEOC01

Proxectos de edificación

36018677

IES Luís Seoane

CBCOM01

Servizos comerciais

CMCOM01

Actividades comerciais

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSADG02

Asistencia á dirección

CSCOM02

Comercio internacional

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

36006419

IES Montecelo

CBAGA01

Agroxardinaría e composicións florais

CBARG01

Artes gráficas

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CBIMP01

Peiteado e estética

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

CMARG01

Impresión gráfica

CMARG02

Preimpresión dixital

CSSAN06

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

CSARG01

Deseño e xestión da produción gráfica

36006717

IES Sánchez Cantón

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

Porriño, O

36007011

IES Pino Manso

CBIFC02

Informática de oficina

36019529

IES Ribeira do Louro

CBELE01

Electricidade e electrónica

CBCOM01

Servizos comerciais

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSCOM02

Comercio internacional

Redondela

36019566

IES de Chapela

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

CS19003

Dietética

CSSAN08

Documentación e administración sanitarias

CSSSC01

Educación infantil

36016656

IES Pedro Floriani

CBADG01

Servizos administrativos

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Salvaterra de Miño

36020337

IES de Salvaterra de Miño

CBMAM01

Carpintaría e moble

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Sanxenxo

36019256

IES de Vilalonga

CBTMV01

Mantemento de vehículos

CBADG01

Servizos administrativos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Silleda

36020350

IES Pintor Colmeiro

CBCOM01

Servizos comerciais

CMCOM01

Actividades comerciais

CM02001

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

Tomiño

36019751

IES de Tomiño

CBAGA01

Agroxardinaría e composicións florais

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Tui

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

CBELE01

Electricidade e electrónica

CMCOM01

Actividades comerciais

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

Valga

36020362

IES de Valga

CBFME01

Fabricación e montaxe

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CSFME02

Construcións metálicas

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

CBHOT01

Cociña e restauración

Centro asociado 36017430 – IES Ricardo Mella

CBTCP02

Tapizaría e cortinaxe

Centro asociado 36017430 – IES Ricardo Mella

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMTCP01

Confección e moda

CMQUI02

Operacións de laboratorio

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

CMHOT02

Servizos en restauración

CSSAN06

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

CSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

CSHOT04

Dirección de cociña

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

CSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

CSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

CSTCP01

Patronaxe e moda

CSSAN02

Próteses dentais

CS18002

Química ambiental

CSQUI02

Química industrial

CSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CBTMV01

Mantemento de vehículos

Centro asociado 36017430 – IES Ricardo Mella

CMMAM01

Carpintaría e moble

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CSTMV01

Automoción

CSFME02

Construcións metálicas

CSMAM01

Deseño e amoblamento

CSFME03

Deseño en fabricación mecánica

CSENA02

Enerxías renovables

CSIMA02

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

36011579

IES A Guía

CBCOM01

Servizos comerciais

CMCOM01

Actividades comerciais

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

CSCOM02

Comercio internacional

CSCOM04

Márketing e publicidade

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

36024461

IES Audiovisual de Vigo

CMIMS01

Vídeo disc-jockey e son

CSIMS05

Iluminación, captación e tratamento de imaxe

CSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

CSIMS02

Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

CSIMS04

Son para audiovisuais e espectáculos

36018173

IES de Teis

CBIFC02

Informática de oficina

CBIMP01

Peiteado e estética

CMIMP01

Estética e beleza

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSIMP01

Estética integral e benestar

36011634

IES Politécnico de Vigo

CBELE01

Electricidade e electrónica

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CMFME01

Mecanizado

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSIMA03

Mecatrónica industrial

CS17004

Prevención de riscos profesionais

CSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSEOC02

Proxectos de obra civil

CS08003

Realización e plans de obra

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

36017430

IES Ricardo Mella

CBELE01

Electricidade e electrónica

CBADG01

Servizos administrativos

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSADG02

Asistencia á dirección

CSSAN04

Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear

CSELE04

Mantemento electrónico

CS19002

Saúde ambiental

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

36011804

Instituto Marítimo-Pesqueiro do Atlántico

CMMAP04

Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións

CMMAP03

Navegación e pesca de litoral

CSMAP03

Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

CSMAP02

Transporte marítimo e pesca de altura

Vila de Cruces

36020386

IES Marco do Camballón

CBADG01

Servizos administrativos

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Vilagarcía de Arousa

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

CBIFC01

Informática e comunicacións

CBCOM01

Servizos comerciais

CMCOM01

Actividades comerciais

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

CSADG02

Asistencia á dirección

CSCOM02

Comercio internacional

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

36012471

IES Castro Alobre

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

36013771

IES Fermín Bouza Brey

CBELE01

Electricidade e electrónica

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSIMA03

Mecatrónica industrial

36018380

IES Miguel Ángel González Estévez

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

Vilanova de Arousa

36019414

IES A Basella

CS18002

Química ambiental

Anexo II
Programas formativos autorizados para o curso 2015/16 polo réxime ordinario

A Coruña

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Coruña, A

15005385

CEE María Mariño

CBARG50

PFB de Reprografía

CBAGA51

PFB de Xardinaría e viveirismo

Ferrol

15006729

CEE Terra de Ferrol

CBAGA51

PFB de Xardinaría e viveirismo

CBHOT50

PFB de Servizos de restauración

Santiago de Compostela

15027502

CEE Manuel López Navalón

CBMAM50

PFB de Carpintaría

CBVIC50

PFB de Cerámica

CBTCP50

PFB de Costura

CBAGA50

PFB de Producións agrícolas

CBHOT50

PFB de Servizos de restauración

Lugo

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Lugo

27014057

CEE Santa María

CBIMP50

PFB de Peiteado

CBAGA51

PFB de Xardinaría e viveirismo

Monforte de Lemos

27015360

CEE Infanta Elena

CBHOT50

PFB de Servizos de restauración

CBAGA51

PFB de Xardinaría e viveirismo

Ourense

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Ourense

32015463

CEE Miño

CBAGA51

PFB de Xardinaría e viveirismo

Pontevedra

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Pontevedra

36017201

CEE Príncipe Felipe

CBAGA51

PFB de Xardinaría e viveirismo

Vigo

36010733

CEE Saladino Cortizo

CBMAM50

PFB de Carpintaría

CBHOT52

PFB de Lavandaría

CBIMP50

PFB de Peiteado

CBARG50

PFB de Reprografía

CBAGA51

PFB de Xardinaría e viveirismo