Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 125 Luns, 6 de xullo de 2015 Páx. 27941

I. Disposicións xerais

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DECRETO 92/2015, do 11 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 31, determina que é competencia plena da Comunidade Autónoma galega o regulamento e a administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades, no ámbito das súas competencias, sen prexuízo do disposto no artigo 27 da Constitución e nas leis orgánicas que, conforme o número primeiro do artigo 81 daquela, o desenvolvan, das facultades que lle atribúe ao Estado o punto 30 do número 1 do artigo 149 da Constitución e da alta inspección precisa para o seu cumprimento e garantía.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no artigo 6 que se entende por currículo a regulación dos elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. Así mesmo, no artigo 51 establece que as ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño se organizarán en ciclos de formación específica, que incluirán unha fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres.

O Real decreto 596/2007, do 4 de maio, polo que se establece a ordenación xeral das ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño, define estas e establece a súa finalidade e os obxectivos, ordenándoas e fixando as ensinanzas mínimas, e encomenda ás administracións educativas o establecemento do currículo correspondente a cada título, de acordo co establecido no artigo 6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación; no Real decreto 596/2007, do 4 de maio, e nas normas que regulan os títulos respectivos.

Unha vez publicado o Real decreto 1432/2012, do 11 de outubro, en que se establece o título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, pertencente á familia profesional artística de Comunicación gráfica e audiovisual, e no cal se aproban as correspondentes ensinanzas mínimas, e tendo en conta o Real decreto 303/2010, do 15 de marzo, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas artísticas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, corresponde ao Consello da Xunta de Galicia establecer o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Artes Plásticas e Deseño en Fotografía no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e sinalar os seus obxectivos, as súas competencias e os seus contidos.

As ensinanzas que regula este decreto configuráronse para garantirlle unha formación artística ao alumnado que lle permita acadar criterios estéticos para afrontar o labor de creación inherente a todo proceso proxectual e para valorar obxectivamente o patrimonio artesanal e artístico existente e a obra allea; e, por outra banda, facilitarlle a adquisición dos coñecementos científicos e tecnolóxicos e as capacidades e habilidades que lle permitan non soamente a súa incorporación á vida laboral activa, senón tamén afrontar, con garantías de eficiencia, a necesaria adaptación ás modificacións técnicas e sociolóxicas que se producirán ao longo da súa vida activa, atendendo as demandas cambiantes do sistema produtivo.

O ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía está integrado por módulos de duración variable que cobren aspectos da formación do/da alumno/a, concibidos como áreas homoxéneas de coñecemento, capacidades e habilidades. As capacidades terminais de cada módulo describen o comportamento do/da alumno/a en termos de resultados avaliables, requiridos para acadar as competencias básicas que integran a competencia xeral. A constatación destas competencias, en termos de avaliación positiva, garante a validez do título en todo o Estado e a súa correspondencia europea.

Os contidos curriculares relacionados non constitúen unicamente unidades temáticas, senón que os concretará o equipo docente do ciclo formativo, de xeito que todos eles queden organizados temporal e transversalmente seguindo un criterio propedéutico que garanta que todos os contidos se imparten sen que se produzan solapamentos entre os diferentes módulos. Esta programación de ciclo formativo terá en conta os elementos establecidos no artigo 6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación; comprenderá, así mesmo, a metodoloxía didáctica e as actividades formativas non periódicas que se consideren necesarias e servirá finalmente de punto de partida para a programación de aula que cada docente faga e aplique no módulo que imparta.

Asemade, e de acordo co artigo 13 do Real decreto 596/2007, do 4 de maio, o currículo que se establece neste decreto permitirá que os centros docentes que o impartan, mediante a posta en marcha do seu proxecto educativo, e a través das programacións didácticas de cada un dos módulos que o integran, o desenvolvan e completen, tomando en consideración as características do contexto social e cultural, as necesidades do alumnado, con especial atención ás de quen presente unha discapacidade, e as posibilidades formativas do contorno.

A fase de formación práctica facilitará o desenvolvemento das capacidades sociolaborais que requiran ser completadas e verificadas nun contorno real de traballo, así como aqueloutras necesarias para completar as competencias profesionais acadadas no centro educativo.

O módulo de proxecto integrado nos ciclos formativos de grao superior ten como obxecto que o alumnado sexa capaz de integrar, aplicar e valorar os coñecementos, destrezas e capacidades específicas do campo profesional da especialidade a través da formulación e realización dun proxecto, adecuado ao nivel académico cursado, que evidencie rigor técnico, cultura plástica, expresión artística e sensibilidade estética e posibilidade de realización e viabilidade.

Finalmente, na aplicación deste decreto por parte dos centros docentes, terase en conta o establecido no Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, así como o disposto nos artigos 9, 14 e 22 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no exercicio da facultade outorgada polo artigo 34.5 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, unha vez consultado o Consello Escolar de Galicia, tras o ditame do Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores, de acordo co Consello Consultivo, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día once de xuño de dous mil quince,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I

Obxecto

Artigo 1. Obxecto

O presente decreto establece o currículo que será de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia para as ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, pertencente á familia profesional artística de Comunicación gráfica e audiovisual, de acordo co establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación; no Real decreto 596/2007, do 4 de maio, polo que se establece a ordenación xeral das ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño, e no Real decreto 1432/2012, do 11 de outubro, polo que se establece o título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, pertencente á familia profesional artística de Comunicación gráfica e audiovisual e se aproban as correspondentes ensinanzas mínimas.

CAPÍTULO II

Identificación do título, perfil profesional, contorno profesional
e prospectiva do título no sector

Artigo 2. Identificación do título

O título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía identifícase polos seguintes elementos:

Denominación: técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía.

Nivel: grao superior das ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño.

Duración: dúas mil horas.

Familia profesional artística: Comunicación gráfica e audiovisual.

Referente europeo: CINE-5b (Clasificación internacional normalizada da educación).

Artigo 3. Perfil profesional do título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía

O perfil profesional do título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía determínase pola súa competencia xeral e polas súas competencias profesionais.

Artigo 4. Competencia xeral

A competencia xeral do título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía consiste en:

a) Elaborar obra orixinal de fotografía a partir dun encargo profesional determinado ou dun proxecto propio.

b) Definir as variables formais, funcionais, estéticas e técnicas do proxecto de fotografía, planificar o proceso e saber realizalo.

c) Organizar e desenvolver as diferentes fases do proxecto e os controis de calidade correspondentes para garantir un produto fotográfico acorde aos parámetros profesionais exixibles.

Artigo 5. Competencias profesionais

As competencias profesionais do título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía son as que se relacionan:

a) Concretar as características temáticas, estilísticas e comunicativas dun encargo fotográfico a partir das especificacións dadas.

b) Escoller e analizar documentos e materiais de referencia do proxecto fotográfico.

c) Achegar ideas e propor diversas solucións fotográficas para os traballos asignados.

d) Dotar a imaxe fotográfica dos elementos persuasivos, informativos e/ou identificativos adecuados aos obxectivos do encargo.

e) Levar a cabo o encargo fotográfico atendendo ao posterior medio e soporte de comunicación e dotalo dos recursos gráficos comunicativos máis eficientes.

f) Dominar as diferentes técnicas e formatos fotográficos, nos seus aspectos teóricos e prácticos e levalas a cabo coa calidade exixible a nivel profesional.

g) Desenvolver o proceso fotográfico en todas as súas etapas: realización, procesamento, posprodución e presentación, realizando os controis de calidade correspondentes.

h) Coñecer e dominar as técnicas de arquivamento, indexación e recuperación de documentos fotográficos segundo os estándares internacionais.

i) Coñecer as especificidades do material e os equipamentos profesionais así como o seu coidado e mantemento.

j) Coñecer e cumprir a normativa que regula a actividade profesional.

Artigo 6. Contorno profesional

A persoa que obtén o título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía desenvolve a súa actividade como profesional autónomo/a e como traballador/a por conta allea.

A persoa que obtén o título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía pode colaborar con outros/as profesionais transmitindo ideas ou conceptos mediante produtos fotográficos destinados a editarse en diferentes medios e soportes.

A persoa que obtén o título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía pode exercer as súas competencias como creador/a independente ou realizador/a asalariado/a nunha empresa ou equipo.

Artigo 7. Prospectiva do título no sector

1. A persoa que obtén o título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía pode exercer a súa profesión nos sectores produtivos no ámbito público ou privado, en empresas do sector da comunicación, axencias de publicidade, estudios de deseño, de moda, prensa, editoriais, TV, en empresas e institucións doutros sectores que así o requiran, en museos e empresas de restauración de obras de arte, arqueoloxía, laboratorios forenses, investigación policial, medicina legal, peritación, etc.

A orientación laboral destes/as profesionais pode referirse a:

a) Especialista en proxectos de comunicación.

b) Proxectos fotográficos propios como actividade artística independente.

2. A persoa que obtén o título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía é un/unha profesional cualificado/a para desenvolver os seguintes postos de traballo e ocupacións:

a) Fotoperiodista. Cobertura gráfica da información para os diferentes medios de comunicación.

b) Fotógrafo/a de reportaxe social. Documentación de actos sociais e retratos.

c) Fotografo/a publicitario/a. Traballos para axencias de publicidade, estudios de deseño gráfico e bancos de imaxes.

d) Fotógrafo/a de moda. Encargos de deseñadores/as, fabricantes, distribuidores/as e revistas de moda.

e) Fotógrafo/a de arquitectura e interiorismo. Traballos editoriais, documentación e seguimento de obra.

f) Fotógrafo/a artístico/a. Realización de obra propia para o circuíto comercial da arte.

g) Fotógrafo/a de xacementos arqueolóxicos.

h) Posprodución fotográfica dixital.

i) Técnico/a especialista en laboratorio fotográfico forense.

j) Técnico/a especialista de laboratorio fotográfico de conservación e restauración de obras de arte.

k) Técnico/a especialista en arquivo fotográfico e banco de imaxes.

CAPÍTULO III

Ensinanzas do ciclo formativo e parámetros básicos

Artigo 8. Obxectivos xerais do ciclo formativo

Os obxectivos xerais do ciclo formativo de grao superior correspondentes ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía son os seguintes:

a) Configurar proxectos de fotografía e definir con eficiencia e eficacia os seus obxectivos a partir da valoración idónea das especificacións funcionais, técnicas e artísticas do encargo.

b) Dominar os procesos básicos da realización fotográfica nos seus aspectos teóricos e prácticos.

c) Saber utilizar as diferentes técnicas e estilos fotográficos co nivel de calidade exixible profesionalmente nos distintos ámbitos da fotografía.

d) Resolver os problemas artísticos, funcionais e técnicos que aparezan no proceso de realización do encargo fotográfico.

e) Realizar proxectos de fotografía levando a cabo todas as súas fases e controis de calidade correspondentes ata a obtención dun produto final de calidade técnica, artística e comunicativa.

f) Desenvolver método, rigor e capacidade de comunicación para a presentación e defensa dunha idea ou proxecto ante o/a cliente/a e/ou o equipo de traballo.

g) Adaptar a proposta fotográfica ao contexto gráfico en que se sitúe a proposta comunicativa.

h) Interpretar a evolución das tendencias formais e técnicas que contribúen a configurar un determinado estilo fotográfico.

i) Iniciarse na procura creativa dun estilo propio con atención á necesaria calidade técnica e artística de imaxes.

j) Coñecer e dominar as técnicas de arquivamento, indexación e recuperación de documentos fotográficos segundo os estándares internacionais.

k) Coñecer con detalle as especificacións técnicas e o mantemento dos materiais e equipamentos utilizados.

l) Adaptarse en condicións de competitividade aos cambios tecnolóxicos e organizativos do sector.

m) Buscar, escoller e utilizar as canles de información e formación continua relacionadas co exercicio profesional.

n) Comprender e aplicar o marco legal e normativo que regula e condiciona a actividade profesional e os seus contidos.

ñ) Valorar e aplicar os principios da ética profesional no desenvolvemento da actividade profesional, na súa xestión e administración.

Artigo 9. Obxectivos básicos, contidos e criterios de avaliación dos módulos formativos

Os obxectivos básicos, contidos e criterios de avaliación dos módulos formativos son os establecidos no anexo I.

1. Os obxectivos básicos defínense como a capacidade do alumnado para levar a cabo, con eficiencia e eficacia, as tarefas profesionais definidas nos obxectivos xerais do ciclo.

2. Os contidos, expresados en relación con cada un dos módulos que integran o currículo, constitúen o enunciado da área de coñecemento que lle é propia e serán suficientemente desenvolvidos e delimitados na súa extensión e nivel polo equipo docente do ciclo formativo.

3. Os criterios de avaliación definen aspectos da actividade do alumnado e aspectos dos resultados prácticos desta que permiten, en relación coas capacidades terminais de cada módulo, valorar segundo unha escala o grao de consecución das ditas capacidades e competencias.

Artigo 10. Espazos, equipamento, instalacións e condicións materiais

1. Os requisitos de espazos, equipamento, instalacións e condicións materiais que deben reunir os centros de ensino que impartan o ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía da Comunidade Autónoma de Galicia son os que se determinan nos artigos 3 e 12 do Real decreto 303/2010, do 15 de marzo.

2. De conformidade co Real decreto 1432/2012, do 11 de outubro, os espazos disporán da superficie necesaria e suficiente para desenvolver as actividades de ensino dos módulos profesionais que se imparten en cada un dos espazos. Ademais, deberán cumprir as seguintes condicións:

a) A superficie establecerase en función do número de persoas que ocupen o espazo formativo e deberá permitir o desenvolvemento das actividades de ensino coa ergonomía e a mobilidade requiridas dentro deste.

b) Deberán cubrir a necesidade espacial de mobiliario, equipamento e instrumentos auxiliares de traballo.

c) Deberán respectar os espazos ou superficies de seguridade que exixan as máquinas e equipamentos en funcionamento.

d) Respectarán a normativa sobre prevención de riscos laborais, a normativa sobre seguridade e saúde no posto de traballo e cantas outras normas sexan de aplicación.

3. De conformidade co Real decreto 1432/2012, do 11 de outubro, os equipamentos que se inclúen en cada espazo serán os necesarios e suficientes para garantir a calidade do ensino. Ademais deberán cumprir as seguintes condicións:

a) O equipamento (equipamentos, máquinas e outros) disporá da instalación necesaria para o seu correcto funcionamento, cumprirá coas normas de seguridade e prevención de riscos e con cantas outras sexan de aplicación.

b) A cantidade e características do equipamento deberán estar en función do número de alumnos/as e permitir a adquisición dos resultados de aprendizaxe, tendo en conta os criterios de avaliación e os contidos que se inclúen en cada un dos módulos profesionais que se impartan nos referidos espazos.

Artigo 11. Competencia docente

As competencias docentes do persoal funcionario pertencente aos corpos de profesores/as e mestres/as de taller de artes plásticas e deseño para a impartición dos módulos correspondentes ás ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía son as determinadas no anexo II.

CAPÍTULO IV

Acceso ao ciclo formativo, acceso a outros estudos, exencións e validacións

Artigo 12. Requisitos de acceso ao ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía

1. Conforme o artigo 52.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e o artigo 14.2 e a disposición adicional cuarta do Real decreto 596/2007, do 4 de maio, para acceder ao ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía será necesario estar en posesión do título de bacharel ou título declarado equivalente para os efectos de acceso.

2. Así mesmo, para acceder ao ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, ademais dos requisitos académicos recollidos no punto anterior, deberase superar unha proba específica que permita demostrar as aptitudes e coñecementos artísticos necesarios para cursar con aproveitamento estas ensinanzas. A consellería competente en materia de educación convocará, polo menos unha vez ao ano, a dita proba específica.

Artigo 13. Exencións da proba específica de acceso ao ciclo formativo

1. Estarán exentos/as de realizar a proba específica de acceso ao ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, a que se refire o artigo anterior, os/as que estean en posesión de:

a) Calquera título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño da familia profesional artística de Comunicación gráfica e audiovisual, ou título declarado equivalente.

b) Título de Bacharel, na modalidade de artes, ou de Bacharelato artístico experimental.

c) Título superior de Artes Plásticas e título superior de Deseño nas súas diferentes especialidades, ou títulos declarados equivalentes.

d) Título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas súas diferentes especialidades.

e) Licenciatura en Belas Artes.

f) Arquitectura.

g) Enxeñaría técnica en Deseño Industrial.

2. Quen, estando en posesión do título de bacharel ou título declarado equivalente, acredite ter una experiencia laboral de polo menos un ano en tarefas directamente relacionadas coas competencias profesionais do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, tamén estará exento de realizar a proba específica de acceso, para o cal debe achegar a certificación da empresa na que teña adquirido a experiencia laboral en que conste especificamente a duración do contrato, a actividade desenvolvida e o período de tempo en que se realizou a dita actividade. No caso de traballadores/as por conta propia, deberá achegarse certificación de alta no censo de obrigados/as tributarios/as. O órgano competente para resolver sobre as solicitudes de exención da proba específica de acceso ao ciclo formativo será a comisión avaliadora da dita proba.

Artigo 14. Acceso ao ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía para quen non reúna os requisitos académicos

1. Conforme o artigo 52.3 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá acceder ao grao superior das ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño sen estar en posesión dos requisitos académicos de acceso establecidos no artigo 12.1 deste decreto quen acredite, mediante a superación dunha proba de acceso, posuír a madureza en relación cos obxectivos do bacharelato, ademais das aptitudes e dos coñecementos artísticos necesarios a que se refire o artigo 12.2 e teña como mínimo 19 anos feitos no ano de realización da proba, ou 18 anos se se acredita estar en posesión dun título de técnico relacionado con aquel a que se desexa acceder.

2. Esta proba de acceso constará de dúas partes:

a) Parte xeral: versará sobre os coñecementos e capacidades básicas das materias comúns do bacharelato.

b) Parte específica: a proba permitirá valorar as aptitudes e coñecementos artísticos necesarios para cursar con aproveitamento as ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía.

3. Quedará exento/a da realización da parte xeral da proba de acceso sinalada no artigo 14.2 quen teña superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. Tamén quedará exento/a da realización da parte específica da proba de acceso sinalada no punto anterior quen acredite ter unha experiencia laboral de polo menos un ano, relacionada directamente coas competencias profesionais do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía. Para iso deberá achegar a documentación sinalada no artigo 13.2.

Artigo 15. Regulamentación e validez das probas de acceso

1. A estrutura, os contidos, os criterios de avaliación e a organización das probas de acceso a que se refiren os artigos 12 e 14 serán determinados pola consellería competente en materia de educación, facilitando o acceso ao alumnado con discapacidade que o requira.

2. As cualificacións das probas de acceso expresaranse en termos numéricos, segundo unha escala de cero a dez, con dous decimais, e será preciso acadar unha cualificación igual ou superior a cinco para a súa superación.

3. As probas de acceso ao ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía terán validez en todo o territorio nacional e a súa superación dará dereito a matricularse, conforme a normativa en vigor, no ciclo formativo correspondente, sen prexuízo da dispoñibilidade de prazas nos diferentes centros.

4. A superación da parte xeral da proba de acceso regulada no artigo 14.2 terá validez para posteriores convocatorias.

Artigo 16. Reserva de prazas

A consellería competente en materia de educación poderá establecer, no ámbito das súas competencias, unha porcentaxe de prazas de reserva para acceder ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño nos supostos recollidos nos artigos 15 e 16 do Real decreto 596/2007, do 4 de maio.

Artigo 17. Efectos do título e acceso a outros estudos

1. A superación da totalidade dos módulos que integran o ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía dará dereito á obtención do título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía.

2. O título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía ten carácter oficial e validez académica e profesional en todo o territorio nacional. Acredita o nivel de formación, as competencias profesionais que contén e produce os efectos establecidos na lexislación vixente, sen que iso constitúa regulación do exercicio profesional.

3. O título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía dará dereito ao acceso directo aos estudos superiores de Deseño, aos estudos superiores de Artes Plásticas e ás ensinanzas de Conservación e Restauración de Bens Culturais.

4. O título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía dará dereito ao acceso a calquera outro ciclo formativo de grao medio ou superior, coa exención da proba específica de acceso, para aqueles casos previstos no artigo 15 do Real decreto 596/2007, do 4 de maio.

5. O título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño permitirá o acceso ao bacharelato, de acordo co disposto no artigo 22.3 do Real decreto 596/2007, do 4 de maio.

6. O título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño dará dereito ao acceso directo aos estudos universitarios que se determinen, de acordo coa normativa en vigor sobre procedementos de ingreso na universidade, e tendo en conta a súa relación coas ensinanzas correspondentes, de acordo co establecido no artigo 22.5 do Real decreto 596/2007, do 4 de maio.

7. O título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía permitirá o acceso aos estudos universitarios de conformidade co establecido no Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro.

8. De conformidade co disposto no artigo 6.5 do Real decreto 1432/2012, do 11 de outubro, asígnanse 120 créditos ECTS á totalidade do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, distribuídos entre os módulos profesionais correspondentes.

Artigo 18. Validacións, recoñecementos e exencións

1. Validacións:

a) A relación de módulos que se validan entre ciclos formativos da familia artística profesional de Comunicación gráfica e audiovisual e o ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, de conformidade co establecido no Real decreto 1432/2012, do 11 de outubro, é a establecida no anexo III, segundo o procedemento en vigor.

b) A relación de módulos que se validan entre ciclos formativos da familia profesional de Deseño gráfico regulados no Real decreto 1456/1995, do 1 de setembro, e os do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía regulado neste decreto, de conformidade co Real decreto 1432/2012, do 11 de outubro, é a establecida no anexo IV, segundo o procedemento en vigor.

c) O módulo de formación e orientación laboral será obxecto de validación sempre que se teña superado nun ciclo de artes plásticas e deseño.

d) O procedemento e os requisitos para o recoñecemento das ditas validacións serán os establecidos na normativa vixente.

2. Recoñecementos:

a) Os módulos das ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía regulado neste decreto, que se recoñecerán para os efectos da incorporación do alumnado a este por módulos do ciclo formativo de grao superior en Fotografía Artística superados en plans de estudos establecidos ao abeiro do Real decreto 1456/1995, do 1 de setembro, de acordo co establecido no Real decreto 1432/2012, do 11 de outubro, son os establecidos no anexo VI.

b) Ao abeiro da disposición transitoria segunda do Real decreto 1432/2012, do 11 de outubro, a relación de módulos do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía regulado neste decreto que se considerarán superados mediante adaptación curricular, por módulos superados segundo o currículo establecido polo Real decreto 340/1998, do 6 de marzo, ou polo Decreto 84/2002, do 14 de febreiro, é a establecida no anexo VII.

c) O procedemento e os requisitos para o recoñecemento dos citados módulos serán os establecidos na normativa vixente.

3. Exencións:

a) Os módulos integrados no ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía regulado neste decreto que serán obxecto de exención pola súa correspondencia coa práctica laboral, de acordo co artigo 24 do Real decreto 596/2007, do 4 de maio, e co Real decreto 1432/2012, do 11 de outubro, son os establecidos no anexo V.

b) Con carácter xeral, determinarase a exención total ou parcial da fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres, sempre que se acredite unha experiencia laboral de, polo menos, un ano nun campo profesional directamente relacionado co do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía regulado neste decreto.

c) A consellería competente en materia de educación regulará o procedemento para o recoñecemento das exencións. En calquera caso, para a acreditación da experiencia laboral deberá presentarse a documentación que se indica no artigo 13.2. Os módulos e a fase de formación práctica que fosen obxecto de exención pola súa correspondencia coa práctica laboral figurarán no expediente académico do/da alumno/a coa expresión de «Exento/a».

4. En ningún caso será obxecto de validación, recoñecemento ou exención o módulo de proxecto integrado, ao ter por obxecto a integración dos coñecementos, destrezas e capacidades específicas do campo profesional da especialidade de fotografía a través da realización dunha obra ou proxecto adecuado ao nivel académico cursado.

CAPÍTULO V

Ordenación académica e docencia

Artigo 19. Ordenación dos módulos

1. As ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía estrutúranse en cursos académicos e organízanse en módulos formativos de duración variable impartidos no centro educativo máis a fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres.

2. Nos módulos de formación do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía impartidos nos centros manterase unha relación numérica máxima de profesorado/alumnado de 1/30 para as clases teóricas e teórico-prácticas e de 1/15 nas clases prácticas e talleres. Para o módulo de proxecto integrado contarase coa titoría individualizada do profesorado que imparta docencia no ciclo formativo.

Artigo 20. Desenvolvemento curricular

1. Os centros que impartan o ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía desenvolverán e completarán o currículo establecido neste decreto mediante a posta en práctica do seu proxecto educativo e a implementación de programacións didácticas que tomen en consideración as características do contorno social e cultural, a integración transversal da perspectiva de xénero, as necesidades do alumnado, con especial atención ás de quen presente unha discapacidade, e as posibilidades formativas do contorno.

2. O proxecto educativo do centro incluirá, así mesmo, a distribución das capacidades terminais, os contidos e criterios de avaliación de cada módulo e a súa programación de aula.

3. Os/as profesores/as desenvolverán a programación de aula de acordo co currículo do ciclo e co proxecto educativo do centro docente, tendo en conta que a metodoloxía didáctica das ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño integrará os aspectos artísticos, científicos, técnicos, tecnolóxicos e organizativos propios deste ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, co fin de que o alumnado acade unha visión global dos procesos e procedementos propios da fotografía.

4. Os proxectos educativos dos centros completarán e desenvolverán os elementos necesarios para garantir que o alumnado do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía acade e desenvolva as competencias incluídas no currículo en «deseño para todas as persoas».

CAPÍTULO VI

Avaliación e mobilidade do alumnado

Artigo 21. Avaliación do alumnado

1. A avaliación das ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía será continua e terá en conta o progreso e a madureza académica do alumnado en relación cos obxectivos xerais e as competencias profesionais propias do ciclo formativo.

2. A avaliación levarase a cabo de maneira diferenciada para cada módulo, tomando como referencia os obxectivos de cada un deles, expresados en termos de competencias, capacidades e habilidades, e os seus respectivos criterios de avaliación establecidos neste decreto, completados e organizados polos correspondentes equipos docentes e programados polos/polas docentes que os imparten. En calquera caso, a aplicación do proceso de avaliación continua do alumnado requirirá da súa asistencia regular ás clases e actividades lectivas programadas.

3. Os resultados da avaliación final de cada módulo expresaranse en termos de cualificación de acordo cunha escala numérica de cero a dez. Consideraranse positivas as cualificacións iguais ou superiores a cinco e negativas as restantes.

4. Na avaliación da fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres, colaborará o/a responsable da formación do alumnado designado/a polo centro de traballo durante a estadía do/da alumno/a nela. Os resultados desta avaliación expresaranse en termos de «apto-a/non apto-a». Para a superación da fase de formación práctica en estudios, empresas e talleres, o alumnado disporá de dúas convocatorias.

5. O número máximo de convocatorias para a superación de cada módulo será de catro. A consellería competente en materia de educación establecerá o procedemento para a solicitude e concesión dunha convocatoria extraordinaria por motivos de enfermidade, discapacidade ou outros que impidan o normal desenvolvemento dos estudos.

6. A consellería competente en materia de educación establecerá as condicións para a anulación da matrícula e para a renuncia á convocatoria de todos ou algúns dos módulos que integran o ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, incluída a fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres. A renuncia á convocatoria reflectirase nos documentos de avaliación coa expresión «Renuncia».

7. A consellería competente en materia de educación establecerá os requisitos para a promoción de curso, en calquera caso, será precisa a avaliación positiva en módulos cuxa carga lectiva sume, polo menos, o 75 por 100 do primeiro curso.

8. A fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres realizarase durante o segundo curso do ciclo formativo. Para a cualificación desta fase será necesaria a cualificación positiva do alumnado en todos os módulos que integran o ciclo formativo, agás o de proxecto integrado, e será cualificada na convocatoria final correspondente ao segundo curso do ciclo formativo.

9. A superación do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía requirirá a avaliación positiva en todos os módulos que o integran e, así mesmo, a cualificación de «apto/a» na fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres.

10. A cualificación media final do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía obterase unha vez superados os módulos impartidos no centro educativo e a fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres, e consistirá na media aritmética das cualificacións medias ponderadas dos distintos módulos que o compoñen, expresada con dous decimais. A cualificación media ponderada de cada módulo obterase multiplicando o número de créditos que lle corresponde ao módulo pola cualificación final obtida nel e dividindo o resultado entre o número total de créditos cursados.

11. Para os efectos do cálculo da cualificación media final do ciclo, non será computada a fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres nin aqueles módulos que fosen obxecto de validación e/ou exención por correspondencia coa práctica laboral.

Artigo 22. Mobilidade do alumnado

1. Cando un/unha alumno/a obteña praza nun centro da Comunidade Autónoma de Galicia co fin de continuar os seus estudos no ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía regulado neste decreto, e iniciados nun centro dependente doutra Administración educativa, o centro de destino solicitará ao centro de orixe o expediente académico do/da alumno/a. Unha vez recibido o expediente, a Administración educativa receptora procederá á correspondente adaptación dos módulos superados, co fin de que o/a alumno/a se incorpore aos módulos e ao curso que lle corresponda. Para estes efectos, os módulos superados na súa totalidade e que segundo o criterio da dita Administración educativa sexan similares en contidos e carga lectiva aos establecidos neste decreto serán recoñecidos de xeito automático como adaptados e, para outros casos, poderase prever a superación dos complementos de formación que se consideren convenientes.

2. Os módulos adaptados figurarán no expediente do/da alumno/a coa expresión «Adaptado». Cando sexa preciso facer unha ponderación das cualificacións, os módulos que figuren como adaptados computaranse coa cualificación do centro de orixe.

Artigo 23. Documentación da avaliación e mobilidade do alumnado

1. Os documentos básicos de avaliación deste ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía son:

a) O expediente académico persoal, que se acredita coa certificación académica persoal.

b) As actas de avaliación.

c) Os informes individualizados de avaliación.

2. Toda a información relativa ao proceso de avaliación do alumnado recollerase, de xeito sintético, no expediente académico do/da alumno/a. No dito expediente figurarán a identificación do centro e os datos persoais do/da alumno/a, a modalidade de acceso ao ciclo, o número e a data da matrícula, os resultados da avaliación e, de ser o caso, as medidas de adaptación curricular e a cualificación media final do ciclo.

3. Os documentos básicos de avaliación farán constar en lugar preferente a presente norma que desenvolve o currículo do título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía no ámbito da Comunidade Autónoma galega.

4. Co obxecto de garantir a mobilidade académica e territorial do alumnado, terán a consideración de documentos básicos de mobilidade a certificación académica persoal, obtida do expediente académico, e o informe de avaliación individualizado.

5. A certificación académica persoal ten valor acreditativo dos estudos realizados polo/pola alumno/a e constitúe o documento oficial básico que recolle a referencia normativa do plan de estudos, o curso académico, as cualificacións obtidas con expresión da convocatoria (ordinaria ou extraordinaria), os módulos que fosen obxecto de validación e/ou correspondencia coa práctica laboral e, se for o caso, as anulacións de matrícula e/ou renuncia ás convocatorias.

6. Cando o/a alumno/a se traslade de centro, consignarase nun informe de avaliación individualizado toda aquela información necesaria para a continuidade do proceso de aprendizaxe.

7. A consellería competente en materia de educación establecerá o modelo de expediente académico do alumnado, os modelos de acta de avaliación e os modelos de informe individualizado de avaliación, e propiciará o seu tratamento informático, no ámbito da súa competencia e de xestión.

Disposición adicional primeira. Accesibilidade universal nas ensinanzas deste título

1. A consellería competente en materia de educación establecerá as medidas oportunas que garantan o cumprimento do establecido no Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, co fin de facilitar ao alumnado os medios e recursos que se precisen para acceder e cursar as ensinanzas deste ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía.

2. As programacións didácticas que desenvolvan o currículo establecido neste decreto deberán ter en conta o principio de deseño para todas as persoas e incorporarán ás ditas programacións as unidades didácticas que correspondan coa finalidade de que o alumnado acade a sensibilidade e as competencias relacionadas con este concepto e as aplique ao longo da súa aprendizaxe e do seu labor profesional.

3. As programacións didácticas que desenvolvan o currículo establecido neste decreto recollerán as medidas necesarias coa finalidade de que o alumnado con discapacidade poida acadar a competencia xeral do título, expresada a través das competencias profesionais, así como os resultados da aprendizaxe de cada un dos módulos.

Disposición adicional segunda. Cursos de especialización

Coa finalidade de promover a formación ao longo da vida, os centros que impartan o ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía poderán organizar e desenvolver cursos de especialización vinculados ás ensinanzas deste, que deberán ser obxecto dunha certificación acreditativa da formación adquirida en que se indique a superación do curso, o número de horas de duración e a súa equivalencia en créditos ECTS. A dita certificación poderá ter, de ser o caso, valor acreditativo no sistema nacional de cualificacións e formación profesional que corresponda.

Os cursos de formación anteditos serán autorizados pola consellería competente en materia de educación, que establecerá, asemade, as condicións e o procedemento para a súa autorización.

Disposición adicional terceira. Autorización a centros privados para a impartición das ensinanzas reguladas neste decreto

A autorización a centros privados para a impartición das ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía exixirá que desde o inicio do curso escolar se cumpran os requisitos de profesorado, espazos, instalacións, equipamentos e condicións materiais regulados nel.

Disposición adicional cuarta. Formación do profesorado

A consellería competente en materia de educación preverá medidas de apoio ao profesorado, especialmente na formación permanente e na investigación e innovación, para contribuír ao mellor desenvolvemento e aplicación do novo currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía.

Disposición adicional quinta. Competencia docente

Ao abeiro do establecido na disposición transitoria primeira do Real decreto 303/2010, do 15 de marzo, e no artigo 3 e anexo II do Real decreto 1432/2012, do 11 de outubro, a competencia docente dos/das profesores/as e mestres/as de taller de Artes Plásticas e Deseño para impartir os módulos que integran este ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía será a que se indica no anexo II.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

1. Queda derrogado o Decreto 84/2002, do 14 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior de Artes Plásticas e Deseño de Fotografía Artística, correspondente á familia profesional de Deseño gráfico, así como o acceso ao dito ciclo formativo.

2. Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto neste decreto.

Disposición transitoria única. Implantación das ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía

A consellería competente en materia de educación determinará o calendario e as condicións para a extinción ordenada do plan de estudos correspondente, garantindo a obtención dos títulos das ensinanzas que se extinguen, nas condicións que oportunamente se establezan, conforme o disposto na disposición transitoria segunda do Real decreto 1432/2012, do 11 de outubro.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Autorízase a persoa titular da consellería competente en materia de educación para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento deste decreto no relativo á organización e ás materias propias do seu departamento.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, once de xuño de dous mil quince

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

1. Distribución horaria das ensinanzas.

Estrutura xeral

Horas totais
por curso

Créditos ECTS asociados

Módulos impartidos no centro docente

1.850

114

Fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres

150

6

Total horas de ensino:

2.000

120

2. Formación no centro docente.

2.1. Módulos correspondentes ás ensinanzas impartidas no centro docente.*

Módulos

Ratio profesorado/alumnado

Horas totais por curso

Créditos ECTS asociados

1º curso

2º curso

1º curso

2º curso

1. Fundamentos da representación e a expresión visual

1/30

144

-----

8

-----

2. Teoría da imaxe

1/30

72

-----

4

-----

3. Historia da fotografía

1/30

72

-----

4

-----

4. Medios informáticos

1/15

144

-----

8

-----

5. Técnica fotográfica I

1/15

216

-----

10

-----

6. Proxectos de fotografía I

1/15

288

-----

18

-----

7. Linguaxe e tecnoloxía audiovisual I

1/15

144

-----

8

-----

8. Teoría fotográfica

1/30

-----

144

-----

8

9. Técnica fotográfica II

1/15

-----

144

-----

8

10. Proxectos de fotografía II

1/15

-----

216

-----

8

11. Linguaxe e tecnoloxía audiovisual II

1/15

-----

144

-----

8

12. Proxecto integrado

1/1

-----

50

-----

18

13. Formación e orientación laboral

1/30

-----

72

-----

4

Totais:

1.080

770

60

54

Total créditos ECTS:

114

* Para os efectos do cómputo horario considéranse 36 semanas para cada un dos dous cursos que dura o ciclo formativo.

* Ratio profesorado/alumnado: está referido ás clases teóricas e teórico-prácticas e ás clases prácticas e talleres.

2.2. Obxectivos, contidos e criterios de avaliación dos módulos.

1. Fundamentos da representación e a expresión visual.

Obxectivos:

1º. Analizar os elementos que configuran a representación do espazo nun soporte bidimensional e as interrelacións que se establecen entre eles.

2º. Utilizar adecuadamente os elementos e as técnicas propias da linguaxe plástica e visual na representación gráfica de imaxes.

3º. Adecuar a representación gráfica aos obxectivos comunicacionais da mensaxe.

4º. Comprender os fundamentos e a teoría da cor, a súa importancia nos procesos de creación artístico-plástica e utilizalos de maneira creativa na representación gráfica de mensaxes.

5º. Analizar a cor e os demais elementos da linguaxe plástica e visual presentes en diferentes imaxes bidimensionais e tridimensionais.

6º. Utilizar as ferramentas e recursos do debuxo na elaboración de esbozos, guións gráficos e story-boards para a realización de proxectos fotográficos e audiovisuais.

7º. Exercitar a capacidade de invención e ideación e desenvolver a sensibilidade estética e creativa.

Contidos:

1º. Configuración do espazo bidimensional. Elementos formais, expresivos e simbólicos da linguaxe plástica e visual.

2º. Forma e estrutura. Elementos proporcionais.

3º. Forma e composición na expresión bidimensional.

4º. Fundamentos e teoría da luz e da cor.

5º. Valores expresivos e simbólicos da cor.

6º. Interacción da cor na representación creativa.

7º. Instrumentos, técnicas e materiais.

8º. Características formais e funcionais do debuxo para a planificación do produto fotográfico e audiovisual. Esbozos, story-board.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/da alumno/a para:

1º. Representar imaxes de acordo coas técnicas e procedementos expresivos máis adecuados.

2º. Analizar, estruturar e representar o espazo compositivo dunha imaxe a partir dunha formulación previa.

3º. Utilizar adecuadamente a metodoloxía, e os diferentes materiais e técnicas do debuxo na representación gráfica de formas da realidade ou da propia inventiva.

4º. Explorar con iniciativa e sensibilidade as posibilidades expresivas do debuxo, da cor e da composición e utilizalas de maneira creativa na realización de imaxes.

5º. Utilizar a cor con intencionalidade significativa e estética na representación gráfica de ideas e mensaxes.

6º. Realizar esbozos e story-boards adecuados ás especificacións de proxectos audiovisuais e fotográficos.

7º. Valorar argumentadamente os aspectos formais, estéticos e simbólicos nunha representación visual determinada.

2. Teoría da imaxe.

Obxectivos:

1º. Identificar, valorar e interpretar imaxes aplicando diferentes modelos de análise.

2º. Coñecer os principios teóricos da percepción visual.

3º. Interpretar os códigos significativos na imaxe.

4º. Identificar e valorar a función expresiva da imaxe no seu contexto.

5º. Identificar e analizar as estratexias de comunicación na imaxe.

6º. Coñecer os diferentes ámbitos e contornos de produción da imaxe fixa e en movemento.

Contidos:

1º. A representación e os elementos morfolóxicos, dinámicos e medibles da imaxe.

2º. Identificación, análise e valoración da imaxe.

3º. Sintaxe visual.

4º. A visualización da realidade. Teorías perceptivas.

5º. O signo: expresión e contido. Denotación e connotación.

6º. Tipos de signos. Propiedades e convencións. Os signos e os seus valores significativos.

7º. A comunicación visual. O proceso comunicativo.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/da alumno/a para:

1º. Identificar os elementos morfolóxicos e sintácticos da imaxe dada.

2º. Analizar imaxes de acordo cos contidos expresivos da linguaxe visual utilizada e o seu significado.

3º. Elaborar propostas de representación gráfica para os conceptos e principios fundamentais da percepción visual.

4º. Propor solucións gráficas adecuadas a problemas de comunicación e valoralas argumentadamente.

5º. Elaborar estratexias de comunicación visual para a transmisión de ideas e mensaxes propias ou asignadas e explicalas argumentadamente.

3. Historia da fotografía.

Obxectivos:

1º. Comprender a linguaxe e as particularidades da fotografía e doutros medios de comunicación gráfica e visual.

2º. Coñecer as orixes e a evolución da fotografía en relación co contexto histórico-artístico.

3º. Comprender a evolución histórica, técnica e formal da fotografía, e identificar as principais tendencias, autores/as e obras.

4º. Analizar e valorar as obras fotográficas na súa dimensión artística, comunicativa e expresiva.

5º. Amosar interese e sensibilidade en relación coas imaxes fotográficas que se realizan na actualidade.

Contidos:

1º. Orixes e expansión da fotografía. A súa relación con outras manifestacións artísticas.

2º. Os xéneros fotográficos e a súa evolución. A fotografía en relación co contexto histórico-artístico.

3º. Percorrido pola evolución histórica, técnica e estética da fotografía. Manifestacións máis significativas. Tendencias, estilos e autores/as máis significativos/as.

4º. A fotografía nos medios de comunicación. Influencia e aplicacións tecnolóxicas.

5º. Tendencias e realizacións actuais.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/da alumno/a para:

1º. Analizar e interpretar as variables formais, estilísticas e técnicas das imaxes fotográficas en relación co contexto histórico-artístico en que se producen.

2º. Identificar as manifestacións, estilos, autores/as significativos/as e as súas achegas e innovacións máis relevantes no contexto da especialidade.

3º. Explicar razoadamente a evolución técnica e formal da fotografía, en relación co contexto histórico e cultural, utilizando adecuadamente a terminoloxía específica.

4º. Valorar criticamente as fotografías con base no coñecemento histórico e en relación coas súas características técnicas e formais.

4. Medios informáticos.

Obxectivos:

1º. Analizar a evolución dos medios informáticos na sociedade actual e a presenza das novas tecnoloxías na realización e edición da imaxe animada.

2º. Coñecer os fundamentos informáticos, a relación hardware e software e comprender as súas características e funcións.

3º. Comprender e aplicar os conceptos fundamentais da imaxe dixital vectorial e a imaxe bitmap, o tratamento da tipografía dixital, sistemas de cor e formatos adecuados a cada necesidade.

4º. Dixitalizar imaxes, almacenalas e convertelas a formatos axeitados.

5º. Coñecer e utilizar as aplicacións dos programas informáticos específicos de deseño.

6º. Utilizar os medios informáticos como instrumentos de ideación, xestión e comunicación do propio traballo.

Contidos:

1º. Evolución da informática e internet. A sociedade da información. Software libre.

2º. Sistemas operativos. Ordenador, periféricos e redes, cloud computing.

3º. Sistemas de cores, dixitalización, vectorización, OCR. Tipografía dixital.

4º. Comunicación entre diferentes contornos. Importación e exportación de arquivos.

5. A imaxe vectorial. Software de creación. A área de traballo. Ferramentas de debuxo.

6º. Organización de obxectos: capas, agrupamentos, máscaras e estilos.

7º. A imaxe bitmap. Software de creación, tratamento e xestión de imaxes bitmap e fotografía dixital. Ferramentas de debuxo.

8º. Fotografía dixital. Preparación de ficheiros para distribución e saída.

9º. Tipos de arquivos para distribución e saída. Organización da información.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/da alumno/a para:

1º. Valorar argumentadamente a evolución tecnolóxica e a importancia das novas tecnoloxías nos procesos produtivos, industriais e artísticos e especificamente no exercicio profesional do deseño gráfico nos seus distintos ámbitos.

2º. Identificar os compoñentes físicos e lóxicos dun sistema informático.

3º. Comprender e utilizar adecuadamente os diversos tipos de formatos gráficos para aplicacións gráficas e multimedia e as diferentes posibilidades de organizar a información.

4º. Preparar os formatos, a resolución e o tamaño para traballar en aplicacións gráficas e multimedia.

5º. Diferenciar os formatos de imaxe dixital vectorial e bitmap e comprender as súas características fundamentais.

6º. Empregar con destreza as ferramentas da ilustración vectorial e bitmap.

7º. Escoller e utilizar adecuadamente os materiais e equipamentos informáticos no desenvolvemento do propio traballo tanto no proceso creativo e proxectual como no de comunicación.

5. Técnica fotográfica I.

Obxectivos:

1º. Dominar a terminoloxía específica do medio.

2º. Estudar o feito fotográfico desde aspectos científicos e mecánicos.

3º. Analizar a base científica e tecnolóxica da fotografía.

4º. Coñecer as especificacións e características técnicas dos materiais e equipamentos fotográficos.

5º. Desenvolver procedementos operativos de control técnico.

Contidos:

1º. Principios físicos. A luz e a óptica.

2º. Leis que interveñen directamente no feito fotográfico.

3º. As cámaras e os equipamentos fotográficos.

4º. Fotometría.

5º. Sistemas, equipamentos e técnicas de iluminación.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/da alumno/a para:

1º. Comprender e utilizar adecuadamente a terminoloxía e os conceptos técnicos da fotografía.

2º. Comprender o manexo das cámaras e os equipamentos fotográficos.

3º. Manexar con destreza cámaras e equipamentos fotográficos.

4º. Escoller e levar a cabo o sistema de iluminación que mellor corresponda ás especificacións técnicas, comunicativas e artísticas de exercicios prácticos da especialidade.

6. Proxectos de fotografía I.

Obxectivos:

1º. Coñecer e saber utilizar os materiais e equipamentos, e técnicas que interveñen no proceso fotográfico.

2º. Transmitir ideas e comunicar mensaxes a través da representación fotográfica.

3º. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe e no uso das metodoloxías de traballo máis adecuadas á solución de problemas.

4º. Realizar proxectos fotográficos de calidade técnica e artística dentro dos distintos ámbitos da fotografía.

Contidos:

1º. O proxecto fotográfico. Metodoloxía.

2º. A toma fotográfica: variables de control técnico e expresivo.

3º. A medición da luz e determinación da exposición.

4º. A iluminación natural e artificial.

5º. A cámara técnica.

6º. Xestión de arquivos. Metadatos. Técnicas de arquivamento, indexación e recuperación de documentos fotográficos.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/da alumno/a para:

1º. Manexar equipamentos fotográficos e procesar imaxes con dominio técnico.

2º. Adecuar as solucións técnicas, formais e expresivas ás especificacións temáticas e comunicativas do proxecto.

3º. Organizar, planificar e levar a cabo os traballos fotográficos co nivel de calidade exixible profesionalmente.

4º. Desenvolver proxectos individuais e en equipo, en todas as súas fases, ata a obtención dun produto fotográfico de calidade artística, técnica e comunicativa.

5º. Escoller e organizar adecuadamente os elementos materiais e humanos que serán fotografados.

6º. Dotar a fotografía de elementos persuasivos, informativos e/ou identificativos que transmitan ideas e mensaxes acordes cos obxectivos comunicativos do proxecto.

7. Linguaxe e tecnoloxía audiovisual I.

Obxectivos:

1º. Dominar a técnica e a tecnoloxía dos medios audiovisuais.

2º. Coñecer a evolución histórica e a linguaxe da imaxe en movemento.

Contidos:

1º. Control técnico dos equipamentos de toma e posprodución.

2º. O guión. A narrativa visual.

3º. Os elementos da linguaxe audiovisual.

4º. A ordenación do espazo representado.

5º. A ordenación do tempo representado.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/da alumno/a para:

1º. Comprender e utilizar correctamente a terminoloxía e os conceptos técnicos do medio audiovisual.

2º. Manexar os equipamentos e as técnicas audiovisuais con destreza e precisión.

3º. Utilizar adecuadamente os mecanismos e recursos expresivos do medio audiovisual.

8. Teoría fotográfica.

Obxectivos:

1º. Comprender e analizar os fundamentos da linguaxe fotográfica e aplicalos na valoración argumentada de imaxes fotográficas.

2º. Emitir unha crítica argumentada sobre o seu propio traballo fotográfico e o de autores/as recoñecidos/as.

3º. Estudar textos significativos da teoría fotográfica e as súas relacións coa praxe da fotografía.

4º. Analizar as diversas técnicas fotográficas como condicionantes do significado, da expresividade e da estética das fotografías.

5º. Valorar os coñecementos achegados polo módulo e utilizalos no propio proceso de creación e realización de traballos profesionais.

Contidos:

1º. A imaxe fotográfica. Concepto e evolución das teorías fotográficas.

2º. Os conceptos da imaxe, os seus usos e funcións.

3º. O valor do referente. A clasificación en xéneros.

4º. Os elementos de representación espacial na fotografía.

5º. A representación do tempo e do movemento.

6º. A luz na fotografía. Iluminación natural e artificial: criterios estéticos e funcionais.

7º. A cor na fotografía. Evolución e usos expresivos.

8º. A fotografía e outros medios de expresión: artes plásticas, cine, literatura.

9º. Fotografía e documento.

10º. Teorías estéticas e artísticas.

11º. Conceptos artísticos contemporáneos. Interaccións coa fotografía.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/da alumno/a para:

1º. Analizar imaxes fotográficas utilizando e relacionando adecuadamente os conceptos do módulo.

2º. Desenvolver estratexias de análise de fotografías con base nos coñecementos achegados polo módulo e ao criterio propio.

3º. Analizar e interpretar razoadamente textos significativos da teoría da fotografía.

4º. Valorar criticamente o lugar da fotografía no mundo da comunicación e os usos que se fan dela.

5º. Emitir unha crítica argumentada en relación con fotografías propias e alleas tomando en consideración aspectos técnicos, comunicacionais e artísticos.

9. Técnica fotográfica II.

Obxectivos:

1º. Coñecer as tecnoloxías aplicadas á reprodución e impresión da imaxe fotográfica.

2º. Aplicar os contidos propios da especialidade nunha gran diversidade de exercicios específicos.

3º. Manexar e utilizar equipamentos fotográficos propios desde a realización da toma ata a edición da imaxe.

4º. Procesar imaxes mediante diferentes técnicas.

5º. Coñecer na teoría e na práctica os diferentes sistemas de iluminación e exercitarse na realización de fotografías en todo tipo de condicións de iluminación.

6º. Coñecer as peculiaridades técnicas e artísticas dos xéneros fotográficos e aplicalas en exercicios prácticos.

Contidos:

1º. O control técnico na toma.

2º. O procesamento fotográfico fotoquímico e dixital. Técnicas e equipamentos. Retoque e manipulación.

3º. Xestión e tratamentos especiais de B/N e cor.

4º. A materialización da imaxe fotográfica, a súa reprodución e edición. Tecnoloxías de reprodución e impresión. Sistemas Computer to print, Computer to Plate, Computer to Film.

5º. Condicionamentos técnicos, artísticos e comunicativos da práctica fotográfica nos diferentes xéneros.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/da alumno/a para:

1º. Dominar as técnicas de procesamento da imaxe fotográfica e as súas fases.

2º. Levar a cabo adecuadamente o control de calidade da reprodución da imaxe e da cor.

3º. Resolver exercicios prácticos de fotografía fotoquímica e dixital realizando correctamente todo o proceso ata a materialización das imaxes da calidade técnica exixible a nivel profesional.

4º. Procesar correctamente imaxes mediante diferentes técnicas e realizar o tratamento adecuado do B/N e da cor.

5º. Dado un exercicio específico de fotografía, identificar as peculiaridades técnicas e artísticas do xénero a que pertence, escoller o equipamento e procesamento máis adecuado e levalo a cabo correctamente en todas as súas fases.

10. Proxectos de fotografía II.

Obxectivos:

1º. Desenvolver a capacidade de comunicación gráfica, a creatividade e expresividade persoais.

2º. Analizar proxectos fotográficos nas súas variables técnicas, artísticas e comunicativas e emitir unha valoración crítica fundamentada.

3º. Dominar as novas tecnoloxías propias da especialidade.

4º. Coñecer e dominar as técnicas de arquivamento, indexación e recuperación de documentos fotográficos segundo os estándares internacionais.

5º. Desenvolver actitudes de colaboración que permitan e optimicen o traballo en equipo.

6º. Coñecer a normativa específica de aplicación á especialidade.

Contidos:

1º. Revelado de negativo dixital. Técnicas de axuste tonal e tratamento da imaxe.

2º. A edición. Selección e organización de imaxes.

3º. O acabamento e a presentación. Montaxe e exhibición.

4º. Os ámbitos da fotografía: reportaxe, publicidade e arte. Xéneros.

5º. Normativa de aplicación á especialidade.

6º. A memoria e a comunicación do proxecto.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/da alumno/a para:

1º. Realizar imaxes temática e estilisticamente acordes co ámbito profesional e co xénero de que se trate.

2º. Amosar autonomía na planificación e realización do traballo fotográfico.

3º. Presentar e defender fundamentadamente as propias ideas e o traballo realizado, e emitir unha valoración argumentada deste.

4º. Utilizar con destreza a tecnoloxía propia da especialidade tanto na realización como na comunicación do proxecto.

5º. Aterse nos proxectos á normativa vinculada ao exercicio profesional como, por exemplo, a relativa ao dereito á intimidade, á honra e á propia imaxe.

11. Linguaxe e tecnoloxía audiovisual II.

Obxectivos:

1º. Elaborar guións literarios e gráficos.

2º. Realizar produtos audiovisuais en todas as súas fases.

Contidos:

1º. A montaxe.

2º. A elaboración do produto audiovisual. Produción e posprodución.

3º. Escenografía, actores/actrices e iluminación.

4º. O son.

5º. Os xéneros e os produtos audiovisuais.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/da alumno/a para:

1º. Realizar correctamente guións gráficos e literarios para pezas audiovisuais.

2º. Realizar audiovisuais levando a cabo os controis de calidade correspondentes en cada fase do proceso.

3º. Valorar argumentadamente imaxes audiovisuais con base nos coñecementos achegados polo módulo ao seu propio criterio e sensibilidade.

4º. Desenvolver actitudes de colaboración que posibiliten e optimicen o traballo en equipo.

5º. Coñecer a normativa específica de aplicación á especialidade.

12. Proxecto integrado.

Obxectivos:

1º. Propor e materializar un proxecto da especialidade, propio ou encargado, de calidade técnica, artística e comunicacional.

2º. Realizar o proxecto, levando a cabo todas as etapas e controis de calidade correspondentes.

3º. Desenvolver, mediante a proxectación e realización dun proxecto orixinal da especialidade, as destrezas profesionais propias dela.

Contidos:

1º. A creación e a realización do proxecto de fotografía. Metodoloxía. Etapas. Especificacións. Condicionantes. Documentación gráfica.

2º. Materialización do proxecto de fotografía ata a obtención do produto acabado. Verificación do control de calidade nas diferentes etapas.

3º. A comunicación, presentación e defensa do proxecto.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/da alumno/a para:

1º. Realizar un proxecto da especialidade que cumpra co nivel técnico, artístico e comunicacional exixible no ámbito profesional.

2º. Utilizar unha metodoloxía proxectual adecuada aos condicionantes e especificacións do encargo.

3º. Realizar o control de calidade do proxecto nos seus aspectos formais, expresivos, técnicos, tecnolóxicos e funcionais.

4º. Presentar adecuamente o proxecto e emitir unha valoración persoal técnica, artística e funcional utilizando correctamente os conceptos e a terminoloxía do seu ámbito profesional.

13. Formación e orientación laboral.

Obxectivos:

1º. Analizar e interpretar o marco legal de traballo e coñecer os dereitos e obrigas que derivan das relacións laborais.

2º. Coñecer os requisitos e condicionantes legais para organizar e xestionar unha pequena ou mediana empresa, considerando os factores de produción, xurídicos, mercantís e sociolaborais.

3º. Identificar as distintas vías de acceso ao mercado de traballo e a formación permanente, así como coñecer os organismos institucionais, nacionais e comunitarios dedicados a estes fins.

4º. Comprender e aplicar as normas sobre seguridade e hixiene laboral e desenvolver sensibilidade cara á protección do ambiente, como factores determinantes da calidade de vida.

5º. Valorar as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a lactación, e de menores.

Contidos:

1º. O marco xurídico das relacións laborais: Estatuto dos traballadores e regulacións específicas. Prestacións da Seguridade Social e desemprego.

2º. Sistemas de acceso ao mundo laboral. O mercado de traballo: estrutura. Técnicas e organismos que facilitan a inserción laboral. Iniciativas para o traballo por conta propia. A formación permanente.

3º. A empresa. Distintos modelos xurídicos de empresas e características. Organización, administración e xestión. Obrigas xurídicas e fiscais.

4º. Conceptos básicos de mercadotecnia. A organización da produción, comercialización e distribución na empresa. Métodos de análise de custos e control da calidade.

5º. O contrato. Modalidades de contrato de traballo. Dereitos e deberes derivados da relación laboral. Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

6º. O/a empresario/a individual. Trámites para o inicio da actividade empresarial. Orzamentos, taxacións e facturación de traballos.

7º. Os dereitos de propiedade intelectual e industrial. Rexistro da propiedade intelectual. Entidades de xestión: copyright e copyleft. Propiedade industrial: os modelos e debuxos industriais e artísticos. Rexistro e procedemento rexistral.

8º. Os signos distintivos: marca, rótulo e nome comercial. Transmisibilidade.

9º. Medidas de seguridade e hixiene no traballo aplicables na profesión.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/da alumno/a para:

1º. Analizar a lexislación e normativa vixente de aplicación ao mundo laboral e á regulación empresarial en que se integra esta especialidade profesional.

2º. Identificar as fontes e vías de acceso ao emprego e á formación permanente directamente relacionadas coa profesión.

3º. Saber levar a cabo a actividade empresarial tanto no ámbito individual como societario.

4º. Redactar o plan de creación e organización dun taller artístico e/ou dunha pequena ou mediana empresa en que se consideren os aspectos xurídicos e sociolaborais correspondentes, os recursos materiais e humanos precisos, as accións de márketing, comercialización e distribución dos produtos e os mecanismos de seguridade laboral, ambiental e de prevención de riscos exixidos para iniciar o seu funcionamento.

5º. Realizar correctamente contratos e emitir facturas.

6º. Coñecer as normas sobre seguridade e saúde no traballo e as diferentes técnicas de prevención de riscos laborais.

7º. Coñecer, identificar e aplicar a lexislación sobre dereitos de autor/a e rexistro da propiedade intelectual e industrial.

8º. Valorar as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva de homes e mulleres.

9º. Valorar o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego, nas condicións de traballo e no desenvolvemento profesional.

3. Fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres.

Obxectivos:

1. A fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres ten como obxectivos os seguintes:

1º. Completar a formación académica do alumnado mediante a integración nas rutinas diarias de traballo dunha empresa de comunicación gráfica ou estudio de fotografía e a realización das funcións profesionais correspondentes ao seu nivel formativo.

2º. Facilitar a toma de contacto dos/das alumnos/as co mundo do traballo e a incorporación ao sistema de relacións sociais, laborais e técnicas da empresa.

3º. Contrastar os coñecementos, formación e capacitación acadados no centro educativo coa realidade empresarial e laboral do sector.

4º. Permitirlle ao alumnado que, a través do contacto coa empresa, incorpore á súa formación os coñecementos sobre a propia especialidade, a situación e relacións de mercado, as tendencias artísticas e culturais, a organización e coordinación do traballo, a xestión empresarial, as relacións sociolaborais na empresa, etc., necesarios para o inicio da actividade laboral.

5º. Acadar os coñecementos técnicos de útiles, ferramentas, materiais e maquinaria que, pola súa especialización, custo ou novidade, non están ao alcance do centro educativo.

6º. Participar de xeito activo nas fases do proceso de produción e edición fotográfica baixo as orientacións do/da titor/a ou coordinador/a correspondente.

7º. Aplicar os coñecementos, habilidades e destrezas acadadas durante o período de formación teórica e práctica impartida no centro educativo.

2. O seguimento e a avaliación da fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres corresponderalle ao/á titor/a de prácticas designado/a polo centro educativo, quen tomará en consideración o grao de cumprimento dos obxectivos e a valoración que realice a empresa.

ANEXO II

Competencia docente dos/das funcionarios/as pertencentes aos corpos de profesores/as e mestres/as de taller de artes plásticas e deseño para a impartición dos módulos correspondentes ás ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, da familia profesional artística de Comunicación gráfica e audiovisual, regulado neste decreto.

Módulos

Profesores/as de Artes Plásticas
e Deseño

Mestres/as de taller de Artes Plásticas e Deseño

1. Fundamentos da representación
e a expresión visual

Debuxo artístico e cor

-------------------------

2. Teoría da imaxe

Deseño gráfico

-------------------------

Fotografía

-------------------------

3. Historia da fotografía

Historia da arte

-------------------------

4. Medios informáticos

Medios informáticos

-------------------------

5. Técnica fotográfica I

-------------------------

Fotografía e procesos de reprodución

6. Técnica fotográfica II

-------------------------

Fotografía e procesos de reprodución

7. Proxectos de fotografía I

Fotografía

-------------------------

8. Proxectos de fotografía II

Fotografía

-------------------------

9. Linguaxe e tecnoloxía audiovisual I

Medios audiovisuais

-------------------------

10. Linguaxe e tecnoloxía audiovisual II

Medios audiovisuais

-------------------------

11. Teoría fotográfica

Fotografía

-------------------------

12. Proxecto integrado

Fotografía

-------------------------

13. Formación e orientación laboral

Organización industrial e lexislación

-------------------------

ANEXO III

Relación de módulos das ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, regulado neste decreto, que se validarán con módulos de ciclos formativos de grao superior da familia profesional artística de Comunicación gráfica e audiovisual.

Módulos superados en ciclos formativos de grao superior da familia profesional de Comunicación gráfica e audiovisual

Módulos que se validarán

Fundamentos da representación e da expresión visual

Fundamentos da representación e a expresión visual

Teoría da imaxe

Teoría da imaxe

Medios informáticos

Medios informáticos

Linguaxe e tecnoloxía audiovisual (integrados nos ciclos: Gráfica audiovisual e Gráfica interactiva)

Linguaxe e tecnoloxía audiovisual

ANEXO IV

Relación de módulos das ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, regulado neste decreto, que se validarán por módulos superados en ciclos formativos de grao superior da familia profesional de Deseño gráfico, cursados segundo os plans de estudos establecidos ao abeiro do Real decreto 1456/1995, do 1 de setembro.

Módulos formativos superados en ciclos formativos de grao superior (RD 1456/1995, do 1 de setembro)

Módulos que se validarán

Debuxo artístico

(ciclo formativo de grao superior: Ilustración)

Fundamentos da representación e a expresión visual

Teoría da imaxe publicitaria

(ciclo formativo de grao superior: Gráfica publicitaria)

Teoría da imaxe

Medios informáticos

(ciclo formativo de grao superior: Gráfica publicitaria)

Medios informáticos

Deseño gráfico asistido por ordenador

(ciclo formativo de grao superior: Ilustración)

Medios informáticos

ANEXO V

Relación de módulos das ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, regulado neste decreto, que poderán ser obxecto de exención pola súa correspondencia coa práctica laboral.

– Formación e orientación laboral.

– Medios informáticos.

– Técnica fotográfica.

– Linguaxe e tecnoloxía audiovisual.

ANEXO VI

Relación de módulos das ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, regulado neste decreto, que se recoñecerán por módulos do ciclo formativo de grao superior de Fotografía Artística cursados e superados en plans de estudos establecidos ao abeiro do Real decreto 1456/1995, do 1 de setembro.

Módulos superados no ciclo formativo
de grao superior de Fotografía Artística
(RD 1456/1995, do 1 de setembro)

Módulos que se recoñecerán

Curso

ECTS recoñecidos

Expresión plástica: fotografía

Fundamentos da representación e a expresión visual

8

Fotografía artística

Teoría fotográfica

8

Técnica fotográfica I

10

Técnica fotográfica II

10

Medios audiovisuais

Linguaxe e tecnoloxía audiovisual I

8

Linguaxe e tecnoloxía audiovisual II

8

Historia da fotografía

Historia da fotografía

4

ANEXO VII

Relación de módulos do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, regulado neste decreto, que se considerarán superados mediante adaptación curricular, pola superación de módulos cursados e superados segundo o currículo establecido polo Real decreto 340/1998, do 6 de marzo, ou polo Decreto 84/2002, do 14 de febreiro.

Módulos cursados segundo o RD 340/1998, do 6 de marzo, ou o Decreto 84/2002,
do 14 de febreiro

Curso

Módulos do ciclo formativo de grao superior de Fotografía que se considerarán superados por adaptación curricular

Curso

ECTS recoñecidos

Teoría da imaxe

Teoría da imaxe

4

Medios informáticos: fotografía artística

Medios informáticos

8

Técnica fotográfica

Técnica fotográfica I

10

Fotografía artística

Proxectos de fotografía I

18

Proxecto integrado: fotografía

Proxectos de fotografía II

18