Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 141 Martes, 28 de xullo de 2015 Páx. 31302

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 17 de xullo de 2015 pola que se fai pública a resolución do concurso público de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2015, co obxecto de coñecer a lingua dese país, convocadas pola Orde do 19 de marzo de 2015.

Por medio da Orde do 19 de marzo de 2015 (DOG do 8 de abril) aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2015, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

De acordo co establecido no artigo 6 das bases da convocatoria, desde o día 4 ao 15 de xuño de 2015 expuxéronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación. Durante ese mesmo prazo os interesados puideron formular reclamacións ou emendar erros e a falta de documentación perante a Secretaría Xeral de Universidades.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron examinadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 9 das bases da convocatoria e atendendo ao informe proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería,

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlle axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2015, co obxecto de coñecer a lingua dese país, ao alumnado universitario que se relaciona na listaxe de concedidas no anexo desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

No suposto de producirse algunha renuncia ou baixa e tendo en conta o remanente de crédito previsto na orde de convocatoria, procederase a adxudicarlles a bolsa a aqueles solicitantes que figuran nese anexo na listaxe de seleccionados como suplentes e pola orde que nela aparecen, sempre que presenten a documentación xustificativa de ter realizado o curso.

1. Para os efectos de cobramento, os adxudicatarios que figuran na listaxe de concedidos así como os da listaxe de suplentes que realizaron o curso de idiomas deberán presentar na Secretaría Xeral de Universidades a documentación que se sinala no artigo 11 da orde da convocatoria:

a) Orixinal ou copia cotexada do certificado de asistencia ao curso para o cal lle foi concedida a axuda. O certificado deberá especificar o lugar, datas de realización, duración do curso (mínimo tres semanas) e o número de horas lectivas semanais (mínimo 15 horas semanais). No caso de estar en lingua estranxeira deberá traducirse para algunha das linguas oficiais desta comunidade autónoma.

b) Orixinal ou copia cotexada da documentación acreditativa dos gastos da viaxe (billetes, aloxamento...) e do importe aboado polo curso.

2. O prazo de xustificación remata o día 10 de setembro de 2015.

Artigo 2

Denegarlles axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2015, co obxecto de coñecer a lingua dese país, ao alumnado universitario que se relaciona no mesmo anexo desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 3

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 17 de xullo de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Listaxe de axudas concedidas

Núm. de exped.

Solicitante

Universidade

País

Adxudicado

2015/000047-0

Adaá Barrientos, Irene

USC

Francia

900,00

2015/000121-0

Alberte Maneiro, Antía

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000041-0

Albes Gándara, Antía

USC

Irlanda

900,00

2015/000040-0

Albes Gándara, Iago

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000230-0

Alcalde Rubio, María

USC

Irlanda

900,00

2015/000163-0

Añón Gándara, Amara

USC

Polonia

900,00

2015/000221-0

Araújo Nocelo, Lucía

UVIGO

Malta

900,00

2015/000111-0

Areal Alonso, Ada

UVIGO

Reino Unido

900,00

2015/000080-0

Arribi Freijomil, Helena

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000025-0

Arza González, Aingeru

UVIGO

Malta

900,00

2015/000204-0

Balboa Prieto, Jorge

USC

Malta

900,00

2015/000049-0

Bande Otero, Adrián

USC

Reino Unido

900,00

2015/000033-0

Barros Peña, Andrea

UVIGO

Alemaña

900,00

2015/000053-0

Basalo Bembibre, Pedro

USC

Malta

900,00

2015/000016-0

Baulo Bea, Carlota

USC

Irlanda

900,00

2015/000229-0

Bermúdez Alcalde, Viviana

USC

Irlanda

900,00

2015/000092-0

Blanco Varela, Bruno

USC

Malta

900,00

2015/000198-0

Boente Juncal, Andrea

USC

Malta

900,00

2015/000090-0

Briones Mouta, Paula

USC

Malta

900,00

2015/000086-0

Cabado Sánchez, Lucía

USC

Reino Unido

900,00

2015/000037-0

Cadaveira López, Paula

USC

Malta

900,00

2015/000023-0

Campos del Río, Óscar

UVIGO

Malta

900,00

2015/000195-0

Carballal Claro, Maite

UVIGO

Reino Unido

900,00

2015/000167-0

Carballo Ramiro, María Jesus

UVIGO

Malta

900,00

2015/000089-0

Cardoso Cabello, David

USC

Irlanda

900,00

2015/000143-0

Casas Barbeito, Inés

USC

Reino Unido

900,00

2015/000173-0

Castellucci Vera, Giuliana

UDC

Italia

900,00

2015/000231-0

Castro Seivane, Javier

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000021-0

Cendón Cunqueiro, Mariña Qiao-Lin

UDC

Reino Unido

900,00

2015/000216-0

Cernadas Amoedo, Santiago

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000013-0

Chantada Pazos, Alba

USC

Malta

900,00

2015/000223-0

Cid López, Noelia

UVIGO

Malta

900,00

2015/000166-0

Cividanes Vicente, Janire

UVIGO

Malta

900,00

2015/000107-0

Comesaña Fernández, Sara

UVIGO

Malta

900,00

2015/000213-0

Corbacho Cuadrado, César

UVIGO

Reino Unido

900,00

2015/000245-0

Costa Juncal, Marta

UVIGO

Malta

900,00

2015/000094-0

Costoya Rodríguez, Adriana

USC

Irlanda

900,00

2015/000038-0

Coton Conde, María

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000255-0

Cotovad Piñeiro, Irene

USC

Reino Unido

900,00

2015/000071-0

Couce Iglesias, Marta

USC

Italia

900,00

2015/000256-0

Crecente López, Marina

USC

Reino Unido

900,00

2015/000010-0

Crujeiras Paz, José

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000261-0

Cruz Blanco, Santiago

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000074-0

Delgado Calo, Raquel

USC

Irlanda

900,00

2015/000147-0

Domínguez Gómez, Juan Gabriel

UVIGO

Malta

900,00

2015/000149-0

Domínguez Gómez, Miguel

UVIGO

Malta

900,00

2015/000012-0

Durán Gómez, Pablo

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000120-0

Esteban Cartelle, Beatriz

USC

Irlanda

900,00

2015/000158-0

Feijoo Rey, Roberto

USC

Malta

900,00

2015/000260-0

Fernández Domínguez, Amelia

UDC

Malta

900,00

2015/000054-0

Fernández Fernández, Martín

USC

Malta

900,00

2015/000048-0

Fernández Mangana, Cristina María

USC

Irlanda

900,00

2015/000146-0

Fernández Platero, Adrián

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000015-0

Fernández Prado, Diego

USC

Alemaña

900,00

2015/000156-0

Fernández Ramos, Montserrat

USC

Reino Unido

900,00

2015/000105-0

Ferrón Lea, Diego

USC

Irlanda

900,00

2015/000119-0

Fontenla Fortes, Mariña

USC

Irlanda

900,00

2015/000189-0

Fortes Lopes, Beatriz

UVIGO

Malta

900,00

2015/000050-0

Fortes Novoa, Brais

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000087-0

García Bouza, Nadia

USC

Reino Unido

900,00

2015/000154-0

García Camiña, Cristina

UVIGO

Austria

900,00

2015/000115-0

García Crispín, Alexandre

UDC

Italia

900,00

2015/000042-0

García Fonte, María

USC

Irlanda

900,00

2015/000138-0

García Formoso, Néstor

USC

Alemaña

900,00

2015/000006-0

García Justo, María

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000079-0

García Penas, Abel

USC

Irlanda

900,00

2015/000169-0

García Rodríguez, Marta

UVIGO

Malta

900,00

2015/000007-0

Garrido González, Enrique

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000126-0

Gómez Magide, Mirian

USC

Irlanda

900,00

2015/000100-0

Gómez Ouviña, Arturo

USC

Irlanda

900,00

2015/000222-0

González González, Antía

UVIGO

Malta

900,00

2015/000214-0

González González, Patricia

UVIGO

Malta

900,00

2015/000058-0

González Natividad, Bárbara

UVIGO

Malta

900,00

2015/000234-0

Iglesias Castro, Laura

UVIGO

Malta

900,00

2015/000129-0

Jabif Flores, Martín David

USC

Italia

900,00

2015/000188-0

Jorge Rodríguez, Rebeca

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000097-0

Lago Rivera, Darío

USC

Irlanda

900,00

2015/000022-0

Lois Carro, Luis

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000057-0

López Grobas, Iago

USC

Malta

900,00

2015/000175-0

López Rodríguez, Olalla

UDC

Irlanda

900,00

2015/000045-0

López Sánchez, Iris

UVIGO

Malta

900,00

2015/000124-0

López Valladares, Alba

USC

Irlanda

900,00

2015/000028-0

López Varela, Diego

USC

Francia

900,00

2015/000096-0

Lorenzo Gómez, Ramón

USC

Irlanda

900,00

2015/000064-0

Lores Padín, Ana

USC

Irlanda

900,00

2015/000157-0

Losada Márquez, Alejandro Aniba

USC

Malta

900,00

2015/000085-0

Maquieira Salgado, David

USC

Reino Unido

900,00

2015/000159-0

Mariño Costa, María

UVIGO

Francia

900,00

2015/000224-0

Martínez Rodríguez, Jenifer

UVIGO

Malta

900,00

2015/000102-0

Martínez-Risco Sotelo, Sara

USC

Portugal

900,00

2015/000044-0

Mínguez-Goyanes Castilla, Paloma

USC

Reino Unido

900,00

2015/000104-0

Montero Gómez, Rafael

USC

Alemaña

900,00

2015/000192-0

Montes Barbosa, Adrián

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000160-0

Moraleda López, Cristina

UVIGO

Reino Unido

900,00

2015/000005-0

Morales Zapata, Mariolys

USC

Malta

900,00

2015/000250-0

Morgade Vega, Alicia

USC

Irlanda

900,00

2015/000176-0

Mosquera Pérez, Soraya

UDC

Reino Unido

900,00

2015/000132-0

Moure Blanco, Claudia

USC

Malta

900,00

2015/000217-0

Neira Carballo, Eva

USC

Polonia

900,00

2015/000197-0

Padín Beltrán, Marta

UVIGO

Reino Unido

900,00

2015/000065-0

Pardeiro Mariño, Laura

USC

Irlanda

900,00

2015/000075-0

Pazo Rial, Iria

UVIGO

Malta

900,00

2015/000036-0

Peleteiro Abeal, Rebeca Inmacula

UDC

Irlanda

900,00

2015/000051-0

Penas Rey, Bárbara

USC

Reino Unido

900,00

2015/000174-0

Pereira Cabeza, Noelia

UDC

Malta

900,00

2015/000215-0

Pereira Gómez, Iván

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000225-0

Pérez González, Andrea

UVIGO

Malta

900,00

2015/000088-0

Pérez Pallise, Mª Esperanza

USC

Irlanda

900,00

2015/000205-0

Perrino Martínez, Ester

USC

Malta

900,00

2015/000073-0

Polín Núñez, Pablo

USC

Malta

900,00

2015/000208-0

Pou Álvarez, Marta

USC

Malta

900,00

2015/000098-0

Puñal Gerpe, Sheila

USC

Malta

900,00

2015/000068-0

Rapela Gómez, Juan

USC

Reino Unido

900,00

2015/000101-0

Rey Brandón, Celtia

USC

Portugal

900,00

2015/000141-0

Riadigos Sánchez, Carla

USC

Reino Unido

900,00

2015/000103-0

Rico Repiso, Miguel

USC

Alemaña

900,00

2015/000153-0

Ricon Rodríguez, Patricia

UVIGO

Reino Unido

900,00

2015/000004-0

Rivas Pita, David

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000083-0

Riveiro Pardo, Lorena

USC

Italia

900,00

2015/000076-0

Rodeiro Meijide, Mª Nieves

USC

Irlanda

900,00

2015/000140-0

Rodríguez de Anta, Alba María

USC

Irlanda

900,00

2015/000030-0

Rodríguez de la Fuente, Laura

USC

Irlanda

900,00

2015/000055-0

Rodríguez Díez, Iago

USC

Malta

900,00

2015/000043-0

Rodríguez Gómez, Emma

UDC

Irlanda

900,00

2015/000009-0

Rodríguez Méndez, Miriam

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000091-0

Rodríguez Otero, Carmela

USC

Portugal

900,00

2015/000082-0

Rodríguez Pedrares, Laura

USC

Italia

900,00

2015/000118-0

Rodríguez Rivas, Paula

USC

Italia

900,00

2015/000069-0

Rodríguez Rodríguez, Diego

UVIGO

Malta

900,00

2015/000072-0

Rodríguez-Trián Carballal, Jorge

USC

Malta

900,00

2015/000184-0

Ruanova Jorquera, Mírian

UDC

Italia

900,00

2015/000059-0

Saldaña Morquillas, Ana

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000185-0

Sequeiros Fernández, Sara

USC

Francia

900,00

2015/000237-0

Sieiro Alfonsín, María

UVIGO

Portugal

900,00

2015/000145-0

Silva Díaz, Sofía

USC

Reino Unido

900,00

2015/000035-0

Silveira Fernández, Adriana

USC

Irlanda

900,00

2015/000259-0

Somoza Paz, Iria

UDC

Italia

900,00

2015/000209-0

Soto López, Manuel

USC

Reino Unido

900,00

2015/000150-0

Soutullo Novelle, Patricia

UVIGO

Malta

900,00

2015/000019-0

Tenorio Fernández, Abraham

USC

Portugal

900,00

2015/000161-0

Tilves Santiago, Darío

UVIGO

Reino Unido

900,00

2015/000244-0

Troncoso Paradelo, Ana Isabel

UVIGO

Malta

900,00

2015/000117-0

Vargas Ursua, Fernando

USC

Italia

900,00

2015/000032-0

Vázquez Bouzo, Xiana

UVIGO

Irlanda

900,00

2015/000031-0

Vázquez Fernández, Andrea

UVIGO

Malta

900,00

2015/000116-0

Vázquez Fernández, Ricardo

USC

Francia

900,00

2015/000034-0

Veiga Pérez, Celia

UVIGO

Malta

900,00

2015/000106-0

Vieites Parada, Noelia

UVIGO

Malta

900,00

2015/000125-0

Vila Falcón, Daniel

UVIGO

Malta

900,00

2015/000099-0

Viqueira Docampo, Sara

USC

Irlanda

900,00

Listaxe de suplentes

Núm. de orde

Núm. de exped.

Solicitante

Universidade

País

1

2015/000257-0

Diéguez Rey, Pablo

USC

Reino Unido

2

2015/000179-0

Barreiro Garrido, Tania

UDC

Irlanda

3

2015/000178-0

Vázquez Fernández, Damián

UDC

Malta

4

2015/000093-0

Fernández Folgueira, Jeanette

USC

Malta

5

2015/000164-0

Ramallo Fernández de S., José Antonio

UVIGO

Malta

6

2015/000168-0

Menéndez Vald´rs, Carmen Beatriz

USC

Malta

7

2015/000249-0

Vidal Gómez, Alejandra

UVIGO

Malta

8

2015/000218-0

Souto Garrido, Soraya

UVIGO

Italia

9

2015/000243-0

Alonso Mosquera, Vicente A.

UVIGO

Malta

10

2015/000078-0

Domínguez Santana, Carmen María

USC

Irlanda

11

2015/000084-0

Ares Márquez, Fátima

USC

Alemaña

12

2015/000060-0

García Mariño, Elías

UDC

Malta

13

2015/000258-0

Novo Pardavila, María Jesús

UDC

Malta

14

2015/000202-0

Agra Freire, Beatriz

USC

Reino Unido

15

2015/000191-0

Paucek Pagán, Iván

USC

Irlanda

16

2015/000254-0

Domínguez Casanova, Alba

UDC

Reino Unido

17

2015/000046-0

Iglesias Belmonte, Jonatan

UVIGO

Malta

18

2015/000152-0

Sánchez Blanco, Melania

UVIGO

Reino Unido

19

2015/000148-0

Da Silva Otero, Andoni

UVIGO

Malta

20

2015/000020-0

Regueiro Gómez, Miguel

USC

Alemaña

21

2015/000187-0

Álvarez Abalde, Belén

UDC

Malta

22

2015/000246-0

Rodríguez Villanueva, Mario

UVIGO

Malta

23

2015/000142-0

Riadigos Sánchez, Irma

USC

Reino Unido

24

2015/000193-0

Recarey Tomé, Inmaculada

UVIGO

Malta

25

2015/000207-0

Baños Fariñas, Martín

USC

Irlanda

26

2015/000026-0

Rodríguez Nogareda, Christian

UVIGO

Irlanda

27

2015/000203-0

Loson Novo, Marcos

USC

Reino Unido

28

2015/000109-0

Blanco de Saracho, Antía

UVIGO

Reino Unido

29

2015/000200-0

Fuentes Esperón, Juan Manuel

USC

Irlanda

30

2015/000137-0

Agustiño Rodríguez, Antía

UDC

Reino Unido

31

2015/000239-0

Muhammad Mughal, Waheed

UVIGO

Reino Unido

32

2015/000190-0

Mourelos Pernas, Alba

UDC

Malta

33

2015/000151-0

Guillan Tirado, Santiago

UVIGO

Malta

34

2015/000024-0

Gómez Pérez, Miguel Óscar

UVIGO

Malta

35

2015/000081-0

Sayáns Riveiro, Andrea

USC

Malta

36

2015/000227-0

Lozano Garrido, José Alejandro

UVIGO

Malta

37

2015/000056-0

Berridi Solla, Félix

USC

Irlanda

38

2015/000194-0

Abal Domínguez, Luis Miguel

UVIGO

Malta

39

2015/000238-0

Torres Padín, Marcos

UVIGO

Reino Unido

40

2015/000242-0

Pena Sanín, Jesús

UVIGO

Malta

41

2015/000052-0

Tato Arias, Natalia

USC

Reino Unido

42

2015/000114-0

Juan Sierra, Michael

UDC

Italia

43

2015/000183-0

Cortizas Martínez, Alba

USC

Francia

44

2015/000077-0

Garrido Antón, Alexandra

UVIGO

Reino Unido

45

2015/000062-0

Baldor Amengual, José Manuel

UVIGO

Malta

46

2015/000061-0

Lago González, Adrián

USC

Malta

47

2015/000110-0

Pena Fernández, Mª del Carmen

UVIGO

Reino Unido

48

2015/000241-0

Meilán Iglesias, Yago

UVIGO

Malta

49

2015/000039-0

Albes Gándara, Roi

UVIGO

Irlanda

50

2015/000131-0

López Alejandre, Alba

USC

Malta

51

2015/000240-0

Rodríguez García, Jesús

UVIGO

Malta

52

2015/000196-0

Rodríguez Cabaleiro, Fátima

UVIGO

Malta

53

2015/000212-0

Iglesias Alonso, Carlos

UVIGO

Portugal

54

2015/000186-0

Otero García, Cintia

UDC

Alemaña

55

2015/000201-0

Hoces Gutiérrez, Nicolás

USC

Irlanda

56

2015/000235-0

Bastos García, Sergio

UVIGO

Alemaña

57

2015/000236-0

Santirso Recio, Ana

UVIGO

Irlanda

58

2015/000018-0

Pérez Vázquez, Antía

UVIGO

Malta

Listaxe de axudas denegadas

Núm. de exped.

Solicitante

Universidade

Motivo da denegación

2015/000211-0

Aguiar Álvarez, Noelia

USC

Por falta de documentación

2015/000210-0

Aguiar Álvarez, Nuria

UVIGO

Por falta de documentación

2015/000233-0

Aladro Alaez, Andrea Nonia

USC

Por falta de documentación

2015/000063-0

Alonso Pérez, Ana

USC

Por falta de documentación

2015/000232-0

Álvarez Roca, Verónica

UVIGO

Por falta de documentación

2015/000027-0

Álvarez Vázquez, Laura Irene

USC

Por falta de documentación

2015/000162-0

Aristegui Rodal, Rosana

UVIGO

Por falta de documentación

2015/000199-0

Bedia Baixauli, Álvaro

USC

Por falta de documentación

2015/000133-0

Bello Bugallo, Nicolás

USC

Por falta de documentación

2015/000144-0

Bernárdez Curra, Adrián

USC

Por falta de documentación

2015/000226-0

Blanco Alonso, Miguel Ángel

UVIGO

Por falta de documentación

2015/000134-0

Borja Cano, María

USC

Por falta de documentación

2015/000220-0

Bóveda Ferreiro, Marta

UVIGO

Por falta de documentación

2015/000263-0

Bravo Peleteiro, Paula

USC

Por falta de documentación

2015/000182-0

Castro González, Alberto

UDC

Por falta de documentación

2015/000123-0

Castro Meseguer, Nerea

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000206-0

Cid Álvarez, Sara

FSUG

Por falta de documentación

2015/000165-0

Comesaña Chavert, Adrián

UVIGO

Por falta de documentación

2015/000247-0

Corrochano Ponte, José Ramón

USC

Por falta de documentación

2015/000251-0

Danis Viqueira, Laura

UVIGO

Presentación fóra de pazo

2015/000122-0

Do Rego Silva, Beatriz

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000253-0

Domínguez Casanova, Laura

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000001-0

Esparis Figueira, Martín

USC

Por falta de documentación

2015/000265-0

Freiria Prieto, Tais

UVIGO

Por falta de documentación

2015/000155-0

Gallego Piñeiro, Laura

UVIGO

Por falta de documentación

2015/000008-0

Gamallo Pereiras, Marta

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000177-0

González Marmol, Judit

UDC

Por falta de documentación

2015/000011-0

Guerra González, Sara

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000219-0

Iglesias Freire, Lucía Carla

UVIGO

Por falta de documentación

2015/000017-0

Iglesias Rodríguez, Carmen María

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000228-0

Iglesias Vázquez, Laura

USC

Por falta de documentación

2015/000113-0

Lage Domínguez, Rubén

UDC

Por falta de documentación

2015/000108-0

López González, Iria

UVIGO

Por falta de documentación

2015/000029-0

López Veiga, Xeila Mª

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000252-0

Lorenzo Fernández, Pablo

USC

Por falta de documentación

2015/000139-0

Maril Cerquides, Mírian

USC

Por falta de documentación

2015/000172-0

Martínez Fernández, Rosa María

FSUG

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000067-0

Otero Garea, Fátima

USC

Por falta de documentación

2015/000112-0

Patiño Vázquez, Andrea

UDC

Por falta de documentación

2015/000264-0

Pereira Rodríguez, Antiía

UVIGO

Por falta de documentación

2015/000171-0

Pérez García, Alba

UDC

Por falta de documentación

2015/000135-0

Pérez Iglesias, Jacobo

USC

Por falta de documentación

2015/000128-0

Pérez Seoane, Tania

USC

Por falta de documentación

2015/000002-0

Pérez Valbuena, Carolina Isabel

USC

Por falta de documentación

2015/000095-0

Piñeiro García, Andrea

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000136-0

Quintela Silva, Álvaro

UVIGO

Por falta de documentación

2015/000181-0

Ríos Maneiro, Jéssica

UDC

Por falta de documentación

2015/000130-0

Rioseco Manso, Elisa

UDC

Por falta de documentación

2015/000066-0

Rivas de Castro, Navia

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000262-0

Rivera Triana, Elías

UDC

Presentación fóra de prazo

2015/000180-0

Rodríguez Casal, Catarina

UDC

Por falta de documentación

2015/000014-0

Rodríguez Marques, Mª Inmaculada

USC

Por falta de documentación

2015/000170-0

Romero Iranzo, Mª Cristina

UVIGO

Por falta de documentación

2015/000070-0

Sánchez Blanco, Andrea

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000127-0

Sepa Vázquez, Magdalena

UVIGO

Por falta de documentación

2015/000003-0

Suárez Triñanes, José Manuel

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000248-0

Viñas Caneda, Blanca Mª

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria