Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 146 Martes, 4 de agosto de 2015 Páx. 32202

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2015, da Dirección de Recursos Económicos, pola que se anuncia a licitación mediante procedemento aberto multicriterio, suxeito a regulación harmonizada, documentalmente simplificado e tramitación ordinaria, para a adquisición de equipamento de apoio á investigación con destino a distintos centros, cofinanciada pola Unión Europea nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe estratéxico 1.02.1 (6 lotes) (expediente AI-SER2-15-013).

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Recursos Económicos. Subdirección Xeral de Investimentos. Servizo de Montaxe e Equipamento.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servizo de Montaxe e Equipamento.

2) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 2º andar.

3) Localidade e código postal: 15703 Santiago de Compostela.

4) Teléfonos: 881 54 27 66/881 54 27 68.

5) Telefax: 881 54 86 11.

6) Data límite de obtención de documentos e información: o último día do prazo de presentación de ofertas.

7) Páxina web onde obter información relativa á convocatoria ou onde se poden obter os pregos: www.sergas.es.

d) Número do expediente: AI-SER2-15-013.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: subministración.

b) Descrición do obxecto: adquisición de equipamento de apoio á investigación con destino a distintos centros do Servizo Galego de Saúde.

c) División por lotes e número: 6 lotes.

d) Lugar de entrega da subministración: EOXI de Vigo, EOXI de Santiago de Compostela e EOXI da Coruña.

e) Prazo máximo de entrega: 20 días naturais.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: adxudicación baseada na pluralidade de criterios.

4. Valor estimado do contrato: 559.160,00 €.

5. Orzamento base de licitación.

Orzamento sen IVE: 559.160,00 €.

Orzamento con IVE: 676.583,60 €.

6. Garantías.

a) Garantía provisional: non se exixe.

b) Garantía definitiva: 5 % do orzamento de licitación.

7. Requisitos específicos do contratista.

a) Solvencia económica e financeira: ver o prego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia técnica: ver o prego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.

a) Data límite de presentación: antes das 14.00 horas do día 3.9.2015.

b) Documentación que hai que presentar: ver o prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Rexistro Xeral da Consellería de Sanidade e Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: tres (3) meses contados desde a data de apertura das proposicións.

e) Admisión de variantes: non se admiten.

f) Admisión de ofertas conxuntas: non se admiten.

g) Outras informacións: toda información relativa ao expediente se fará pública na páxina web que se cita neste anuncio.

9. Apertura das proposicións: a data, a hora e o lugar de realización das mesas de apertura dos sobres B e C (acto público) publicarase no perfil do contratante www.sergas.es.

10. Gastos de anuncios: serán por conta do adxudicatario. O importe estimado máximo está indicado no prego de cláusulas administrativas particulares.

11. Data do envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea: 29.7.2015.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2015

Lourdes Vilachán Angueira
Directora xeral de Recursos Económicos