Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 149 Venres, 7 de agosto de 2015 Páx. 32576

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2015/16.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, establece a ordenación xeral da formación profesional do Sistema educativo de Galicia e regula, entre outros aspectos, a organización dos ciclos formativos, o desenvolvemento dos currículos, a oferta, a admisión, a matrícula e a avaliación nos ciclos formativos, as validacións e exencións dos módulos profesionais e a obtención dos títulos de formación profesional.

O Decreto 107/2014, do 4 de setembro, regula aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do Sistema educativo en Galicia e establece vinte e un currículos de títulos profesionais básicos.

O Decreto 77/2011, do 7 de abril, establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

A Orde do 28 de febreiro de 2007 regula o módulo profesional de Formación en centros de traballo da formación profesional inicial para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Orde do 5 de xuño de 2007 regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.

A Orde do 5 de novembro de 2010 establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional inicial polo réxime para as persoas adultas, nas modalidades a distancia e semipresencial.

A Orde do 12 de xullo de 2011 regula o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

A Orde do 29 de xullo de 2011 desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

A Orde ECD/2159/2014, do 7 de novembro, establece validacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema educativo español e medidas para a súa aplicación, e modifica a Orde do 20 de decembro de 2001 pola que se determinan validacións de estudos de formación profesional específica derivada da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

A Orde do 10 de xuño de 2015 actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2015/16.

A Orde do 11 de xuño de 2015 actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2015/16.

A Orde do 13 de xullo de 2015 regula as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión a estas ensinanzas.

As ordes mencionadas autorizan a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para ditar as instrucións precisas para o desenvolvemento e a aplicación do previsto nelas e, na súa virtude, esta dirección xeral

DISPÓN:

Primeiro. Obxecto e ámbito de aplicación

Esta resolución ten por obxecto ditar instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no ano académico 2015/16 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Segundo. Renuncia, anulación e baixa de oficio de matrícula

1. Con independencia do réxime e do ano de inicio do ciclo, nas modalidades presenciais, a renuncia, a anulación e a baixa de matrícula rexeranse polo disposto nos artigos 7, 8, 9 e 10 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

No caso do alumnado en idade de escolarización obrigatoria matriculado nun ciclo de formación profesional básica, aplicarase soamente e por petición da persoa interesada:

a) A renuncia á matricula no caso de doenza prolongada de carácter físico ou psíquico do alumno ou alumna, que lle impida a realización do ciclo formativo

b) A anulación da matrícula na primeira semana de actividades lectivas. A praza vacante será cuberta polo alumnado en lista de espera, ata completar a cota asignada ao grupo.

De serlle concedida a renuncia ou a anulación de matrícula, a xefatura territorial autorizará a súa incorporación ao curso que corresponda da educación secundaria obrigatoria para continuar os seus estudos.

2. Procederase á baixa de oficio cando un alumno ou unha alumna acumulen o número de faltas inxustificadas a que se fai referencia no artigo 10 da Orde do 12 de xullo de 2011.

a) Para tales efectos e con carácter previo, o centro enviará un apercibimento ao alumnado que acumule un número de faltas de asistencia inxustificadas superior a 10 días lectivos. Nel indicarase a obriga de asistencia e que se procederá á súa baixa de matrícula no caso de que as súas faltas inxustificadas de asistencia representen 15 días lectivos consecutivos ou 25 días lectivos descontinuos. No caso de que se produza a baixa, na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da baixa.

b) Para o alumnado matriculado logo de iniciadas as actividades lectivas, non se terán en consideración os días previos á formalización da matrícula.

c) No caso dos centros privados e públicos non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a persoa titular da dirección enviará ao director ou a directora do centro público a que estea adscrito os documentos coa constancia do apercibimento e da comunicación da baixa ao alumnado para a súa resolución e para que sexa incluído no seu expediente.

d) Contra a resolución de baixa de oficio de matrícula, a persoa solicitante poderá presentar recurso de alzada perante o xefe ou xefa territorial no prazo máximo dun mes a partir da súa notificación. A devandita resolución esgotará a vía administrativa.

3. A solicitude de renuncia, de anulación ou de baixa de matrícula de alumnado menor de idade será asinada por calquera dos/das titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio destes, será necesaria a sinatura de ambos os proxenitores, agás nos supostos de alumnado afectado por situacións de violencia de xénero ou de que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. Nestes casos, será necesario presentar, xunto co documento, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

Terceiro. Perda do dereito á avaliación continua nos ciclos de grao medio e de grao superior

1. Conforme se determina no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011, o número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración total. Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento de réxime interior do centro.

Para tales efectos e con carácter previo, o centro enviará un apercibimento ao alumno ou á alumna cando as faltas de asistencia inxustificadas consonte o anterior nun determinado módulo superen o 6 % respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito á avaliación continua no módulo de acumular un 10 % de inasistencias inxustificadas con respecto á súa duración total. Cando as faltas de asistencia alcancen a citada porcentaxe comunicarase a perda do dereito á avaliación continua. No caso de que se produza a perda do dereito á avaliación continua, na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación continua.

2. Para o alumnado matriculado logo de iniciadas as actividades lectivas, non se terán en consideración as sesións previas á formalización da matrícula.

3. O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua nun determinado módulo terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación final de módulos correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. A cualificación obtida na devandita proba consignarase na avaliación final de módulos do curso correspondente. O devandito alumnado non terá dereito a realizar para eses módulos as correspondentes actividades de recuperación a que se refiren os artigos 29.3, 31.4 e 34.3 da Orde do 12 de xullo de 2011, e no caso do segundo curso do réxime ordinario non terá acceso ao módulo de Formación en centros de traballo no período ordinario.

Cuarto. Validacións e exencións de módulos profesionais

1. Os módulos profesionais validados cualificaranse cun 5, para os efectos da obtención da nota media, segundo o artigo 3.5 da Orde ECD/2159/2014, do 7 de novembro (BOE do 20 de novembro), pola que se establecen validacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema educativo español e medidas para a súa aplicación, e se modifica a Orde do 20 de decembro de 2001 pola que se determinan validacións de estudos de formación profesional específica derivada da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

2. O alumnado matriculado en ciclos formativos de títulos de formación profesional establecidos pola Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo (LOXSE), poderá validar os módulos profesionais que correspondan, logo da aplicación do disposto:

a) Nos anexos I e II da Orde do 20 de decembro de 2001 (BOE do 9 de xaneiro de 2002), pola que se determinan validacións de estudos de formación profesional específica derivada da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, da ordenación xeral do sistema educativo, e na Orde ECD/1842/2002, do 9 de xullo (BOE do 19 de xullo), pola que se rectifican erros advertidos na Orde do 20 de decembro de 2001.

b) No anexo I da Orde ECD/2159/2014.

3. O alumnado matriculado en ciclos formativos dos títulos de formación profesional ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE), poderá validar:

a) Os módulos profesionais que correspondan a partir de módulos superados de títulos da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo (LOXSE), de acordo co establecido no anexo III da Orde ECD/2159/2014.

b) Os módulos profesionais que posúan similares resultados de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos básicos, con independencia do ciclo en que se inclúa, a partir de módulos superados de títulos da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, que están establecidos no anexo II da Orde ECD/2159/2014.

c) O módulo profesional de Formación e orientación laboral, ou o módulo de Empresa e iniciativa emprendedora, de ter aprobado o mesmo módulo en calquera dos ciclos formativos correspondentes aos títulos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio.

d) O módulo de Formación e orientación laboral, sempre que se dea algunha das seguintes circunstancias:

1º. Que se acredite ter superado o módulo profesional de Formación e orientación laboral establecido ao abeiro da Lei 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, e se acredite a formación establecida para o desempeño das funcións de nivel básico da actividade preventiva, expedida de acordo co disposto no Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento dos servizos de prevención, con indicación expresa dos contidos superados. A data de finalización desta formación debe ser anterior á formalización da matrícula no módulo de Formación e orientación laboral.

2º. Que se achegue o título de técnico superior en Prevención de Riscos Profesionais aprobado segundo a Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

3º. Que se obtivese a acreditación de todas as unidades de competencia incluídas no título, mediante o procedemento establecido no Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral, ou mediante certificados de profesionalidade elaborados a partir do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, se acredite, polo menos, un ano de experiencia laboral e se estea en posesión da acreditación da formación establecida para o desempeño das funcións de nivel básico da actividade preventiva, expedida de acordo co disposto no Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento dos servizos de prevención, con indicación expresa dos contidos superados. A data de finalización desta formación debe ser anterior á formalización da matrícula no módulo de Formación e orientación laboral.

e) Os módulos profesionais que se establecen na norma pola que se regula cada título, por ter acreditada algunha unidade de competencia que forme parte do Catálogo nacional de cualificacións profesionais obtida exclusivamente mediante o procedemento de avaliación e acreditación das competencias profesionais establecido no Real decreto 1224/2009. Non é posible a validación de módulos achegando unha unidade de competencia obtida pola superación de módulos profesionais do sistema educativo. Neste caso aplicarase a validación de módulos que corresponda.

4. Os módulos profesionais de Inglés ou Lingua estranxeira, sempre que se trate da mesma lingua, serán obxecto de validación con módulos profesionais, certificados e titulacións universitarias oficiais, de nivel avanzado B2 ou superior, segundo o establecido nos anexos da Orde ECD/2159/2014.

5. Os módulos profesionais que xa fosen previamente validados non poderán ser achegados como formación para solicitar outra validación de módulos.

6. Os estudos que, por petición da persoa interesada, teñan concedida unha resolución individualizada de equivalencia específica ou xenérica, para os efectos académicos e/ou profesionais, con títulos de formación profesional non poderán ser utilizados pola súa vez para a validación de módulos profesionais.

7. A resolución favorable ou desfavorable do recoñecemento das validacións recollidas nos puntos anteriores corresponde á dirección do centro docente público onde conste o expediente académico do alumno ou a alumna.

8. As persoas que teñan acreditadas unidades de competencia de títulos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo (LOXSE), segundo o procedemento establecido na Orde do 25 de febreiro de 2008 ou na Orde do 1 de setembro de 2009 pola que se convocan unidades de competencia e prazas para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional, e se determina o correspondente procedemento experimental, poderán solicitar a validación dos módulos profesionais asociados perante a persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

9. Os módulos profesionais que non estean incluídos nos puntos anteriores poderán ser obxecto de validación, de ser o caso, pola Subdirección Xeral de Orientación e Formación Profesional do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. A solicitude de validación formalizarase utilizando o modelo establecido no anexo IV da Orde ECD/2159/2014, indicando de xeito expreso na solicitude o código e a denominación exacta dos módulos profesionais para os que solicita a validación.

10. O procedemento de validacións de módulos profesionais de ciclos formativos de formación profesional aterase ao disposto no artigo 41 da Orde do 12 de xullo de 2011.

11. Contra a resolución de validación da persoa titular da dirección do centro, a persoa solicitante poderá presentar recurso de alzada perante o xefe ou a xefa territorial no prazo máximo dun mes a partir da súa notificación. Se a resolución de validación é competencia da persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, interporase ante a persoa titular da consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Segundo o artigo 6 da Orde ECD/2159/2014, no caso de que a resolución de validación sexa emitida pola Subdirección Xeral de Orientación e Formación Profesional, o recurso será interposto ante a Dirección Xeral de Formación Profesional do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. As resolucións esgotarán a vía administrativa.

12. Para os efectos de formalización de matrícula polo réxime ordinario no curso que corresponda, os módulos que son validables pola dirección do centro teranse en conta como superados para determinar o cumprimento dos criterios de promoción.

No caso do réxime para as persoas adultas, estes módulos non se considerarán para os efectos de compatibilidade e carga horaria a que se fai referencia no artigo 5.1 da Orde do 12 de xullo de 2011.

Así mesmo, no caso da matrícula simultánea de ensinanzas, estes módulos non se considerarán para os efectos de compatibilidade a que se fai referencia no artigo 6.1 da Orde do 12 de xullo de 2011.

13. Os módulos profesionais que teñan os mesmos códigos e as mesmas denominacións, capacidades terminais ou resultados de aprendizaxe, contidos e duración, serán considerados idénticos, independentemente do ciclo formativo a que pertenzan; trasladaranse as cualificacións obtidas nos módulos profesionais superados a calquera dos ciclos en que os devanditos módulos estean incluídos

14. O alumnado que, logo de resoltas as solicitudes de validación ou que, logo do traslado da cualificación obtida nun módulo profesional superado noutro ciclo formativo en que este estea incluído, teña todos os módulos profesionais de centro educativo superados poderá ser proposto para realizar anticipadamente o módulo de Formación en centros de traballo e o módulo de Proxecto, de ser o caso.

15. O alumnado que, logo de resolta a exención do módulo de formación en centros de traballo, teña todos os módulos profesionais do ciclo formativo superados poderá anticipar a proposta de título.

Quinto. Solicitude de convocatoria extraordinaria

1. O alumnado que esgotase as convocatorias a que tiña dereito poderá solicitar a autorización dunha única convocatoria extraordinaria para poder rematar os seus estudos, de acordo co procedemento e nas condicións que se establecen nos artigos 11 e 12 da Orde do 12 de xullo de 2011.

No caso dos centros privados e públicos non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a dirección dará traslado das solicitudes ao centro público a que estea adscrito no prazo máximo de cinco días hábiles.

2. O prazo de presentación de solicitudes de convocatoria extraordinaria abranguerá desde o 17 de xuño ata o 15 de setembro, de acordo co establecido no artigo 12.5 da citada Orde do 12 de xullo de 2011. No caso do alumnado que teña pendente de superación unicamente o módulo de Formación en centros de traballo, poderá solicitarse en calquera momento do curso académico co fin de efectuar a matrícula no devandito módulo nas condicións establecidas no artigo 6.5 da Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de Formación en centros de traballo da formación profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.

3. De acordo co artigo 12.4 da citada Orde do 12 de xullo de 2011, logo de concedida a convocatoria extraordinaria, o alumno ou a alumna deberán formalizar a matrícula no ciclo formativo dun centro educativo que teña a condición de liberado para rematar os seus estudos.

Sexto. Horario do ciclo formativo

1. A distribución dos módulos que constitúen os ciclos formativos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, así como o seu número mínimo de horas, serán os establecidos no anexo da Orde do 23 de abril de 2007 pola que se regulan o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional, en réxime ordinario e para as persoas adultas, e as probas libres para a obtención dos títulos de técnico e técnico superior.

No caso dos títulos de formación profesional establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, observarase o disposto no anexo da presente resolución.

2. Os centros que polas súas características específicas ou polas dos ciclos que imparten precisen unha modalidade horaria especial poderán ser autorizados polo departamento territorial correspondente, logo de informe do Servizo de Inspección Educativa, respectando, en todo caso, a distribución por curso e o número de horas totais dos módulos.

3. A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá autorizar outras modalidades horarias diferentes adecuadas ás singulares características de colectivos concretos.

4. Os centros integrados de formación profesional, dentro do marco da autonomía organizativa, pedagóxica e de xestión recollida no artigo 41 do Decreto 77/2011, do 7 de abril, presentarán para cada curso académico unha proposta de desenvolvemento das actividades formativas, de conformidade co artigo 2 da Orde do 29 de xullo de 2011.

5. Coa finalidade de que se poida verificar o cumprimento do horario mínimo establecido para cada módulo de cada ciclo, así como a súa programación, a dirección do centro remitiralle ao Servizo Territorial de Inspección Educativa antes do inicio das actividades lectivas un calendario no que vaian especificados os días lectivos de formación no centro educativo, xunto co horario semanal do grupo, así como as programacións de cada módulo profesional, de conformidade co artigo 9 da Orde do 8 de xuño de 2015 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2015/2016, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Sétimo. Horario do profesorado de centros públicos

1. Cando as características horarias dos módulos para os que o profesorado de cada departamento teña atribución docente non permitan completar, na asignación inicial de módulos, o horario lectivo legalmente establecido, as horas que falten deberanse dedicar a outras actividades lectivas, segundo as directrices do director ou da directora do centro, tales como impartición de materias afíns doutros departamentos, actividades de reforzo ou recuperación do alumnado do propio departamento, apoio á docencia noutros niveis, ou participación nalgún proxecto docente ou complementario incluído na programación xeral do centro, realización da titoría do módulo de Formación en centros de traballo e do módulo de Proxecto, e/ou colaboración na súa coordinación e no seu desenvolvemento, e ademais, no caso do profesorado dos centros integrados de formación profesional, aquelas actividades formativas e accións que se encadren dentro do seu ámbito de competencias.

2. Mentres que o alumnado do ciclo formativo estea a realizar o módulo profesional de Formación en centros de traballo, o xefe ou a xefa de estudos, co apoio da persoa responsable da titoría do ciclo formativo e da xefatura do departamento, elaborarán o novo horario do profesorado que quede coas horas vacantes, e darállelo a coñecer ao profesorado e, de ser o caso, aos pais ou ás nais, ou a quen exerza a titoría legal. Durante este período, o profesorado con atribución docente no ciclo ou no módulo realizará, entre outras, algunha das seguintes actividades:

a) Impartición e avaliación de actividades de recuperación ao alumnado que teña pendente de superar algún módulo profesional. Para tal fin, a persoa responsable da xefatura de estudos, co apoio do titor ou a titora do ciclo formativo, elaborarán o novo horario do profesorado que resulte con horas vacantes.

b) Apoio naqueles módulos con alumnado repetidor, pertencente a ciclos formativos da mesma familia profesional, para os que se teña atribución docente, segundo figura nos decretos que regulan os correspondentes currículos.

c) Apoio á titoría de ciclos formativos e á coordinación e o seguimento da FCT e do módulo de Proxecto, no caso de ciclos formativos de grao superior.

d) Impartición de actividades de formación profesional para o emprego, en caso de estaren autorizadas no centro educativo.

e) Realización voluntaria de operacións programadas polo departamento para a mellora das instalacións onde se imparta o ciclo formativo.

f) Participación nas actividades de actualización e formación que convoque a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

g) Impartición de actividades formativas e accións que se desenvolvan nos centros integrados de formación profesional.

h) Outras que a dirección do centro lle encomende, dentro do seu ámbito de competencias.

En calquera caso, a permanencia obrigatoria en horario fixo no centro do profesorado afectado polo cambio de horario será de 23 horas semanais, e a súa permanencia mínima diaria no centro non será inferior ás tres horas.

A proposta do novo horario enviarase, para a súa aprobación definitiva, ao servizo correspondente de inspección educativa no prazo de cinco días, logo de finalizada a sesión de avaliación previa á realización do módulo de formación en centros de traballo.

3. Así mesmo, o xefe ou a xefa de estudos, co apoio da persoa responsable da titoría do ciclo formativo e da xefatura do departamento, poderán adaptar o horario do profesorado que quede coas horas vacantes logo de realizada a terceira avaliación parcial de módulos para o período a que se refiren os artigos 29.2 e 34.2 da Orde do 12 de xullo de 2011, para realizar, entre outras, as actividades que se describen nas epígrafes anteriores. Tal adaptación non poderá supor variación do número global de horas semanais de permanencia no centro previsto no horario lectivo do profesorado.

Oitavo. Titoría de ciclos

1. Cada grupo de alumnos e alumnas dun ciclo formativo terá un profesor ou unha profesora que desempeñen a titoría, que pertencerá ao equipo que imparta docencia en cada curso académico.

2. No caso do réxime ordinario, a redución horaria para as persoas responsables da titoría de ciclos formativos, establecida no artigo 84 da Orde do 1 de agosto de 1997, poderá ser de ata tres horas semanais para o segundo curso. Nos ciclos formativos de duración inferior a 2.000 horas, logo de rematado o módulo de formación en centros de traballo, a dirección reasignará estas horas para actividades lectivas ou complementarias, en función das necesidades do centro.

3. No caso do réxime para as persoas adultas, entenderase que o alumnado matriculado en módulos do mesmo ciclo formativo constitúe un único grupo. A redución horaria para as persoas responsables da titoría deste será de ata tres horas semanais.

Noveno. Títulos

Con carácter xeral, as propostas de títulos realizaranse tres veces por ano, ao final de cada trimestre lectivo: decembro, marzo e xuño.

Décimo. Módulo profesional de Segunda lingua estranxeira

1. Os centros realizarán a oferta do módulo profesional de Segunda lingua estranxeira para os ciclos formativos en que así se establece no correspondente currículo, consonte os recursos dispoñibles, de entre os seguintes: alemán, francés, italiano e portugués.

2. En todo caso, a lingua que se imparta será a mesma para todo o alumnado do grupo.

Décimo primeiro. Módulo profesional de Proxecto integrado

1. O módulo profesional de Proxecto integrado é propio da Comunidade Autónoma de Galicia e forma parte do currículo de determinados ciclos formativos de grao superior establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, segundo se indica no anexo da Orde do 23 de abril de 2007.

Será impartido con carácter globalizador de todas as ensinanzas que constitúen o ciclo formativo.

2. O módulo de Proxecto integrado será impartido preferentemente por profesorado que imparta docencia nos módulos do ciclo formativo correspondente.

3. A programación deste módulo será elaborada polo profesor ou a profesora que se encargue del e deberá ser aprobada polo equipo docente do ciclo, que supervisará a súa impartición.

4. O módulo de Proxecto integrado debe contribuír de xeito específico ao logro das seguintes finalidades:

a) Comprender globalmente aspectos salientables da competencia profesional característica do título que se abordasen noutros módulos profesionais do ciclo formativo.

b) Integrar ordenadamente coñecementos sobre organización, características, condicións, tipoloxías, técnicas e procesos que se desenvolvan nas actividades produtivas do sector a que corresponde o título.

c) Adquirir, de ser o caso, coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que favorezan o desenvolvemento das capacidades relacionadas coa profesión para a que se forma que, malia seren demandadas polo ámbito produtivo en que radica o centro, non se poidan recoller no resto de módulos profesionais.

5. O proxecto integrado desenvolverase tomando como referencia un proceso produtivo, real ou simulado, e deberá cumprir o seguinte:

a) Analizar a relación e a contribución das etapas da organización, a programación e o control dun proceso.

b) Determinar as especificacións do proceso produtivo dun artigo (materia prima, medio produtivo, método operativo, etc.) e os métodos que aseguren a calidade, a partir das especificacións dun deseño, dun pedido, de obxectivos de calidade, dos recursos dispoñibles e de catálogos comerciais de materiais.

c) Determinar a viabilidade das especificacións do proceso de produción e, de cumprir, as medidas correctoras a partir da elaboración e a avaliación do prototipo.

d) Determinar a cantidade de recursos, o nivel óptimo de existencias, os sistemas de traballo e de control da produción máis adecuados, e a organización das liñas de produción, aprovisionamento e mantemento preventivo dos recursos, así como as fases produtivas necesarias para a produción, en función dos recursos dispoñibles, do volume do pedido, da súa variedade e dos prazos establecidos.

e) Determinar as medidas correctoras que se deban tomar e a súa viabilidade no hipotético proceso de produción, para garantir as condicións de produción establecidas, considerando as posibles anomalías, incidencias ou desviacións simuladas.

6. A avaliación realizarase de xeito individual por cada alumno ou alumna tomando como referencia as capacidades terminais elementais que se indican no módulo.

7. O módulo profesional de proxecto integrado é específico do ciclo formativo correspondente polo que non será validable en ningún caso.

Décimo segundo. Módulo profesional de Proxecto

1. O módulo profesional de Proxecto incluído nos currículos dos ciclos formativos de grao superior que se impartan na Comunidade Autónoma de Galicia ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, terá por finalidade, consonte o establecido no artigo 14 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do Sistema educativo de Galicia, a integración efectiva dos aspectos máis salientables das competencias profesionais, persoais e sociais características do título que se abordaran no resto dos módulos profesionais, xunto con aspectos relativos ao exercicio profesional e á xestión empresarial.

Esta integración concretarase nun proxecto de carácter globalizador que considere as variables tecnolóxicas e organizativas relacionadas co título. Definirase consonte as características da actividade laboral do ámbito do ciclo formativo e con aspectos relativos ao exercicio profesional e á xestión empresarial.

2. Desenvolverase logo da avaliación positiva de todos os módulos profesionais de formación no centro educativo, coincidindo coa realización dunha parte do módulo profesional de formación en centros de traballo, e avaliarase logo de cursado este, co obxecto de posibilitar a incorporación das competencias adquiridas nel.

3. O desenvolvemento deste módulo organizarase sobre a base da titoría individual e colectiva:

a) A titoría colectiva implicará a participación da totalidade do equipo docente do ciclo formativo nas actividades de programación, seguimento e avaliación previstas para este módulo.

b) A titoría individual correrá a cargo dun único profesor ou profesora, integrante do equipo docente do ciclo, con carácter xeral o titor ou a titora do ciclo formativo, que actuarán como titor ou titora para todo o alumnado que estea en disposición de cursar este módulo, así como de coordinador ou coordinadora das funcións do equipo docente en relación con el.

4. A programación para o módulo profesional de proxecto ha consistir nun documento de especificacións sobre as características e o alcance do traballo para realizar, que en todo caso deberá tomar como referencia un proceso produtivo real ou simulado específico do campo profesional de que se trate.

5. Os traballos para desenvolver polos alumnos e as alumnas serán coordinados polo profesorado con atribución docente no módulo de Proxecto, preferentemente o que estea a impartir docencia no segundo curso do ciclo formativo. Para tal efecto, realizarán as propostas de traballo ao principio do primeiro trimestre de cada curso académico tomando como referencia as orientacións pedagóxicas establecidas no currículo correspondente para o módulo, e deberán incluír o seguinte:

a) Especificación detallada do conxunto do traballo para realizar, con indicación expresa daquelas actividades que se deban traballar de forma individual ou en grupo, así como de forma presencial ou a distancia.

b) Datas e horarios previstos para as actividades de titoría e seguimento, para o que se establecerán canles de comunicación presencial, telefónica ou telemática.

c) Prazos de entrega do traballo para a súa supervisión.

d) Criterios de avaliación, con especial atención ao formato de presentación da documentación e á exposición do informe final de traballo.

6. Logo de realizada a sesión de avaliación parcial ou final de proposta de acceso á realización do módulo de formación en centros de traballo, e antes da incorporación a el, o profesor ou a profesora responsables do módulo de proxecto asignarán os traballos propostos ao alumnado que estea en disposición de cursar o devandito módulo.

7. Para o seguimento presencial do módulo profesional de proxecto, logo de iniciada a realización do módulo de formación en centros de traballo, aproveitarase a xornada quincenal de recepción do alumnado no centro educativo para o seguimento deste.

8. A avaliación realizarase de xeito individual para cada alumno ou alumna tomando como referencia os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación que se indican no currículo correspondente do módulo.

9. O alumnado será convocado polo profesor ou a profesora responsables do módulo de Proxecto para a presentación e a exposición, ante o equipo docente, dos proxectos realizados.

10. O profesor ou a profesora responsables do módulo encargaranse de asinar as actas de avaliación finais coas cualificacións obtidas por cada alumno ou alumna, de acordo coa valoración efectuada polo equipo docente.

Décimo terceiro. Matrícula de honra en ciclos formativos

Consonte o establecido no artigo 26.4 da Orde do 12 de xullo de 2011, os alumnos e as alumnas que obteñan unha nota final do ciclo formativo igual ou superior a nove puntos poderán recibir a mención de matrícula de honra. A obtención da mención de matrícula de honra será consignada nos documentos de avaliación do alumno ou a alumna.

O número de matrículas de honra que se poderán conceder en cada centro nun determinado ciclo formativo no curso académico 2015/16, con independencia do réxime e da modalidade, será como máximo de dúas. Non obstante, no caso de que o número de alumnos e alumnas matriculados con opción a titular no ciclo formativo no curso académico 2013/14 sexa inferior a vinte, só se poderá conceder unha matrícula de honra.

Para estes efectos, e dado que o alumnado pode titular en diferentes períodos do curso académico, a mención de matrícula de honra só poderá realizarse no mes de xuño logo de realizada a avaliación final de módulos correspondente. No caso de que o alumnado beneficiario rematase o ciclo formativo noutro mes do curso, a mención de matrícula de honra será consignada cunha dilixencia nos documentos de avaliación do alumno ou da alumna.

Décimo cuarto. Actas de avaliación en centros privados e públicos non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Os centros privados e públicos non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria remitirán un exemplar das actas de avaliación ao centro público a que estean adscritos. Enviarase copia validada das actas de avaliación final ao servizo territorial de inspección educativa no prazo de 15 días a partir da data de realización da correspondente sesión.

Disposición adicional única. Prazas vacantes do réxime ordinario ocupadas polo alumnado en réxime de persoas adultas

1. O alumnado matriculado nas prazas que resulten vacantes do réxime ordinario polo réxime de persoas adultas, segundo o establecido na disposición adicional primeira da Orde do 11 de xuño de 2015 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2015/16, asistirá ás actividades lectivas coa organización establecida para o réxime ordinario e, en todo caso, a avaliación realizarase polo réxime de persoas adultas.

2. O alumnado matriculado no curso 2015/16 polo réxime de persoas adultas en módulos profesionais dun ciclo formativo nun centro que tamén ofreza as mesmas ensinanzas polo réxime ordinario poderá ampliar a súa matrícula no mesmo centro nos módulos profesionais que resulten vacantes, aos cales se refire a disposición adicional primeira da Orde do 11 de xuño de 2015, logo de finalizadas as correspondentes fases de admisión e matrícula polo réxime ordinario. En todo caso, a matrícula parcial de módulos realizarase para o mesmo ciclo formativo e non poderá superar a carga lectiva anual de 1.000 horas. Para estes efectos, o profesorado destes módulos do réxime ordinario incorporarase á xunta de avaliación correspondente de persoas adultas.

Disposición transitoria única. Realización do módulo de Formación en centros de traballo en títulos extinguidos

O alumnado que estivese matriculado e non causase baixa no curso 2014/15 nun título extinguido establecido ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, e teña pendente de superación unicamente o módulo de formación en centros de traballo, poderá cursalo no primeiro período do ano académico 2015/16 no mesmo centro en que estivese matriculado, sen prexuízo do establecido na Orde do 8 de maio de 2015 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

Disposición derradeira primeira. Difusión

1. A dirección dos centros educativos que impartan estas ensinanzas arbitrarán as medidas necesarias para que esta resolución sexa coñecida por todos os membros da comunidade educativa.

2. Os departamentos territoriais, a través dos servizos territoriais de inspección educativa e dos directores e as directoras dos centros educativos, garantirán o cumprimento do disposto na presente resolución e asesorarán sobre o seu contido.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta resolución entrará en vigor o día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2015

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO I
Distribución por curso dos módulos que constitúen os ciclos de formación profesional, duración anual e distribución horaria semanal en períodos lectivos

A) Ciclos formativos de formación profesional básica

No primeiro curso do ciclo formativo dedicaranse 35 horas á titoría, e 27 horas no segundo curso, ata completar as 2.000 horas.

Ciclo

Curso

Módulo profesional

Duración
anual en horas

Períodos lectivos

BADG01. Servizos Administrativos

MP3001. Tratamento informático de datos

204

7

MP3003. Técnicas administrativas básicas

179

6

MP3004. Arquivamento e comunicación

146

5

MP3009. Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011. Comunicación e sociedade I

206

7

Total 1º

910

31

MP3002. Aplicacións básicas de ofimática

240

10

MP3005. Atención á clientela

58

3

MP3006. Preparación de pedidos e venda de produtos

113

5

MP3008. Formación en centros de traballo

320

MP3010. Ciencias aplicadas II

162

7

MP3012. Comunicación e sociedade II

135

6

Total 2º

1028

31

BAGA01. Agroxardinaría e Composicións Florais

MP3009. Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011. Comunicación e sociedade I

206

7

MP3051. Operacións auxiliares de preparación do terreo, plantación e sementeira de cultivos

117

4

MP3053. Operacións básicas de produción e mantemento de plantas en viveiros e centros de xardinaría

175

6

MP3055. Operacións básicas en instalación de xardíns, parques e zonas verdes

117

4

MP3056. Operacións básicas para o mantemento de xardíns, parques e zonas verdes

120

4

Total 1º

910

31

MP3012. Comunicación e sociedade II

135

6

MP3050. Actividades de rega, fertilización e tratamentos en cultivos

157

7

MP3054. Operacións auxiliares na elaboración de composicións con flores e plantas

135

6

MP3057. Materiais de floraría

119

5

MP3058. Formación en centros de traballo

320

MP3059. Ciencias aplicadas II

162

7

Total 2º

1028

31

BAGA02. Actividades Agropecuarias

MP3009. Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011. Comunicación e sociedade I

206

7

MP3051. Operacións auxiliares de preparación do terreo, plantación e sementeira de cultivos

117

4

MP3052. Operacións auxiliares de obtención e colleita de cultivos

237

8

MP3114. Operacións básicas de manexo da produción gandeira

175

6

Total 1º

910

31

MP3012. Comunicación e sociedade II

135

6

MP3059. Ciencias aplicadas II

162

7

MP3111. Envasamento e distribución de materias primas agroalimentarias

90

4

MP3113. Operacións auxiliares de cría e alimentación do gando

231

10

MP3115. Operacións auxiliares de mantemento e hixiene en instalacións gandeiras

90

4

MP3117. Formación en centros de traballo

320

Total 2º

1028

31

BARG01. Artes Gráficas

MP3005. Atención á clientela

58

2

MP3009. Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011. Comunicación e sociedade I

206

7

MP3123. Informática básica aplicada en industrias gráficas

117

4

MP3124. Traballos de reprografía

177

6

MP3125. Acabamentos en reprografía e finalización de produtos gráficos

177

6

Total 1º

910

31

MP3010. Ciencias aplicadas II

162

7

MP3012. Comunicación e sociedade II

135

6

MP3126. Operacións de almacén en industrias gráficas

90

4

MP3127. Operacións de produción gráfica

157

7

MP3128. Manipulacións en industrias gráficas

164

7

MP3129. Formación en centros de traballo

320

Total 2º

1028

31

BCOM01. Servizos Comerciais

MP3001. Tratamento informático de datos

204

7

MP3009. Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011. Comunicación e sociedade I

206

7

MP3069. Técnicas básicas de merchandising

179

6

MP3070. Operacións auxiliares de almacenaxe

146

5

Total 1º

910

31

MP3002. Aplicacións básicas de ofimática

240

10

MP3005. Atención á clientela

58

3

MP3006. Preparación de pedidos e venda de produtos

113

5

MP3010. Ciencias aplicadas II

162

7

MP3012. Comunicación e sociedade II

135

6

MP3072. Formación en centros de traballo

320

Total 2º

1028

31

BELE01. Electricidade e Electrónica

MP3009. Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011. Comunicación e sociedade I

206

7

MP3013. Instalacións eléctricas e domóticas

296

10

MP3015. Equipamentos eléctricos e electrónicos

233

8

Total 1º

910

31

MP3012. Comunicación e sociedade II

135

6

MP3014. Instalacións de telecomunicacións

205

9

MP3016. Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos

206

9

MP3018. Formación en centros de traballo

320

MP3019. Ciencias aplicadas II

162

7

Total 2º

1028

31

BEOC01. Reforma e Mantemento de Edificios

MP3009. Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011. Comunicación e sociedade I

206

7

MP3082. Albanelaría básica

234

8

MP3086. Reformas e mantemento básico de edificios

179

6

MP3087. Traballos de pavimentación exterior e de urbanización

116

4

Total 1º

910

31

MP3012. Comunicación e sociedade II

135

6

MP3019. Ciencias aplicadas II

162

7

MP3083. Gornecementos e revocaduras

112

5

MP3084. Falsos teitos

112

5

MP3085. Pintura e empapelamento

187

8

MP3089. Formación en centros de traballo

320

Total 2º

1028

31

BFME01. Fabricación e Montaxe

MP3009. Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011. Comunicación e sociedade I

206

7

MP3020. Operacións básicas de fabricación

179

6

MP3021. Soldadura e carpintaría metálica

175

6

MP3022. Carpintaría de aluminio e PVC

175

6

Total 1º

910

31

MP3012. Comunicación e sociedade II

135

6

MP3019. Ciencias aplicadas II

162

7

MP3023. Redes de evacuación

157

7

MP3024. Fontanaría e calefacción básica

157

7

MP3025. Montaxe de equipamentos de climatización

97

4

MP3027. Formación en centros de traballo

320

Total 2º

1028

31

BHOT01. Cociña e Restauración

MP3005. Atención á clientela

58

2

MP3009. Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011. Comunicación e sociedade I

206

7

MP3034. Técnicas elementais de preelaboración

175

6

MP3035. Procesos básicos de produción culinaria

179

6

MP3036. Aprovisionamento e conservación de materias primas e hixiene na manipulación

117

4

Total 1º

910

31

MP3012. Comunicación e sociedade II

135

6

MP3037. Técnicas elementais de servizo

157

7

MP3038. Procesos básicos de preparación de alimentos e bebidas

164

7

MP3039. Preparación e montaxe de materiais para colectividades e cátering

90

4

MP3041. Formación en centros de traballo

320

MP3042. Ciencias aplicadas II

162

7

Total 2º

1028

31

BHOT02. Aloxamento e Lavandaría

MP3009. Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011. Comunicación e sociedade I

206

7

MP3077. Materiais e produtos téxtiles

88

3

MP3093. Lavado e secado de roupa

117

4

MP3094. Pasada do ferro e embolsamento de roupa

116

4

MP3130. Posta a punto de habitacións e zonas comúns en aloxamento

208

7

Total 1º

910

31

MP3005. Atención á clientela

58

3

MP3012. Comunicación e sociedade II

135

6

MP3039. Preparación e montaxe de materiais para colectividades e cátering

90

4

MP3042. Ciencias aplicadas II

162

7

MP3131. Lavandaría e mantemento de lenzaría no aloxamento

263

11

MP3132. Formación en centros de traballo

320

Total 2º

1028

31

BIFC01. Informática e Comunicacións

MP3009. Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011. Comunicación e sociedade I

206

7

MP3015. Equipamentos eléctricos e electrónicos

233

8

MP3029. Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

296

10

Total 1º

910

31

MP3012. Comunicación e sociedade II

135

6

MP3016. Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos

206

9

MP3019. Ciencias aplicadas II

162

7

MP3030. Operacións auxiliares para a configuración e a explotación

205

9

MP3032. Formación en centros de traballo

320

Total 2º

1028

31

BIFC02. Informática de Oficina

MP3009. Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011. Comunicación e sociedade I

206

7

MP3029. Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

296

10

MP3031. Ofimática e arquivamento de documentos

233

8

Total 1º

910

31

MP3012. Comunicación e sociedade II

135

6

MP3016. Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos

206

9

MP3019. Ciencias aplicadas II

162

7

MP3030. Operacións auxiliares para a configuración e a explotación

205

9

MP3033. Formación en centros de traballo

320

Total 2º

1028

31

BIMP01. Peiteado e Estética

MP3009. Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011. Comunicación e sociedade I

206

7

MP3060. Preparación do contorno profesional

87

3

MP3062. Depilación mecánica e descoloración da peluxe superflua

117

4

MP3064. Lavado e cambios de forma do cabelo

175

6

MP3065. Cambio de cor do cabelo

150

5

Total 1º

910

31

MP3005. Atención á clientela

58

3

MP3012. Comunicación e sociedade II

135

6

MP3042. Ciencias aplicadas II

162

7

MP3061. Coidados estéticos básicos de uñas

135

6

MP3063. Maquillaxe

218

9

MP3067. Formación en centros de traballo

320

Total 2º

1028

31

BINA01. Industrias Alimentarias

MP3009. Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011. Comunicación e sociedade I

206

7

MP3070. Operacións auxiliares de almacenaxe

146

5

MP3133. Operacións auxiliares na industria alimentaria

146

5

MP3134. Elaboración de produtos alimentarios

237

8

Total 1º

910

31

MP3012. Comunicación e sociedade II

135

6

MP3042. Ciencias aplicadas II

162

7

MP3135. Limpeza e mantemento de instalacións e equipamentos

209

9

MP3136. Operacións básicas de laboratorio

202

9

MP3137. Formación en centros de traballo

320

Total 2º

1028

31

BMAM01. Carpintaría e Moble

MP3009. Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011. Comunicación e sociedade I

206

7

MP3074. Operacións básicas de mecanizado de madeira e derivados

281

10

MP3075. Instalación de elementos de carpintaría e moble

160

5

MP3077. Materiais e produtos téxtiles

88

3

Total 1º

910

31

MP3005. Atención á clientela

58

3

MP3012. Comunicación e sociedade II

135

6

MP3019. Ciencias aplicadas II

162

7

MP3076. Acabamentos básicos da madeira

180

8

MP3078. Tapizado de mobles

173

7

MP3080. Formación en centros de traballo

320

Total 2º

1028

31

BMAP01. Actividades Marítimo-Pesqueiras

MP3009. Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011. Comunicación e sociedade I

206

7

MP3140. Mantemento de equipamentos auxiliares en barcos de pesca

267

9

MP3142. Mantemento de motores en barcos de pesca

204

7

MP3143. Seguridade e primeiros auxilios en barcos de pesca

58

2

Total 1º

910

31

MP3012. Comunicación e sociedade II

135

6

MP3019. Ciencias aplicadas II

162

7

MP3138. Actividades en cubertas de barcos de pesca

135

6

MP3139. Pesca con palangre, arrastre e cerco

141

6

MP3141. Pesca con artes de enmalle e marisqueo

135

6

MP3144. Formación en centros de traballo

320

Total 2º

1028

31

BTCP01. Arranxos e Reparación de Artigos Téxtiles e de Pel

MP3009. Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011. Comunicación e sociedade I

206

7

MP3091. Reparación de artigos de marroquinaría e elaboración de pequenos artigos de gornicionaría

175

6

MP3092. Reparación de calzado e actividades complementarias

150

5

MP3101. Confección de artigos téxtiles para decoración

204

7

Total 1º

910

31

MP3005. Atención á clientela

58

3

MP3010. Ciencias aplicadas II

162

7

MP3012. Comunicación e sociedade II

135

6

MP3077. Materiais e produtos téxtiles

88

4

MP3095. Arranxos e adaptacións en pezas de vestir e roupa de fogar

265

11

MP3097. Formación en centros de traballo

320

Total 2º

1028

31

BTCP02. Tapizaría e Cortinaxe

MP3009. Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011. Comunicación e sociedade I

206

7

MP3077. Materiais e produtos téxtiles

88

3

MP3100. Confección e montaxe de cortinas e estores

237

8

MP3101. Confección de artigos téxtiles para decoración

204

7

Total 1º

910

31

MP3005. Atención á clientela

58

3

MP3010. Ciencias aplicadas II

162

7

MP3012. Comunicación e sociedade II

135

6

MP3078. Tapizado de mobles

173

7

MP3099. Tapizado de murais e enteamento de superficies

180

8

MP3103. Formación en centros de traballo

320

Total 2º

1028

31

BTMV01. Mantemento de Vehículos

MP3009. Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011. Comunicación e sociedade I

206

7

MP3043. Mecanizado e soldadura

175

6

MP3044. Amovibles

208

7

MP3045. Preparación de superficies

146

5

Total 1º

910

31

MP3012. Comunicación e sociedade II

135

6

MP3019. Ciencias aplicadas II

162

7

MP3046. Electricidade do vehículo

165

7

MP3047. Mecánica do vehículo

246

11

MP3049. Formación en centros de traballo

320

Total 2º

1028

31

B) Ciclos formativos de grao medio.

Ciclo

Curso

Módulo profesional

Duración
anual en horas

Períodos lectivos

MADG01. Xestión Administrativa

MP0156. Inglés

160

6

MP0438. Operacións administrativas da compravenda

133

5

MP0440. Tratamento informático da información

267

10

MP0441. Técnica contable

133

5

MP0448. Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

160

6

MP0449. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0437. Comunicación empresarial e atención á clientela

123

7

MP0439. Empresa e administración

123

7

MP0442. Operacións administrativas de recursos humanos

123

7

MP0443. Tratamento da documentación contable

105

6

MP0446. Empresa na aula

156

9

MP0451. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MAGA01. Produción Agroecolóxica

MP0404. Fundamentos agronómicos

159

6

MP0405. Fundamentos zootécnicos

160

6

MP0406. Implantación de cultivos ecolóxicos

160

6

MP0407. Taller e equipamentos de tracción

160

6

MP0408. Infraestruturas e instalacións agrícolas

107

4

MP0409. Principios de sanidade vexetal

107

4

MP0414. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0410. Produción vexetal ecolóxica

192

11

MP0411. Produción gandeira ecolóxica

210

12

MP0412. Manexo sanitario do agrosistema

105

6

MP0413. Comercialización de produtos agroecolóxicos

70

4

MP0415. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0416. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MAGA02. Produción Agropecuaria

MP0404. Fundamentos agronómicos

159

6

MP0405. Fundamentos zootécnicos

160

6

MP0407. Taller e equipamentos de tracción

160

6

MP0408. Infraestruturas e instalacións agrícolas

107

4

MP0409. Principios de sanidade vexetal

107

4

MP0475. Implantación de cultivos

160

6

MP0480. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0476. Produción agrícola

193

11

MP0477. Produción de leite, ovos e animais para vida

140

8

MP0478. Produción de carne e outras producións gandeiras

157

9

MP0479. Control fitosanitario

87

5

MP0481. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0482. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MAGA03. Xardinaría e Floraría

MP0404. Fundamentos agronómicos

159

6

MP0407. Taller e equipamentos de tracción

160

6

MP0408. Infraestruturas e instalacións agrícolas

107

4

MP0409. Principios de sanidade vexetal

107

4

MP0576. Implantación de xardíns e zonas verdes

134

5

MP0578. Produción de plantas e terróns de céspede en viveiro

186

7

MP0582. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0479. Control fitosanitario

87

5

MP0577. Mantemento e mellora de xardíns e zonas verdes

176

10

MP0579. Composicións florais e con plantas

140

8

MP0580. Establecementos de floraría

87

5

MP0581. Técnicas de venda en xardinaría e floraría

87

5

MP0583. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0584. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MAGA04. Aproveitamento e Conservación do Medio Natural

MP0404. Fundamentos agronómicos

159

6

MP0409. Principios de sanidade vexetal

107

4

MP0832. Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

214

8

MP0835. Produción de planta forestal en viveiro

159

6

MP0837. Maquinaria e instalacións forestais

214

8

MP0839. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0479. Control fitosanitario

87

5

MP0833. Aproveitamento do medio natural

193

11

MP0834. Conservación das especies cinexéticas e piscícolas

123

7

MP0836. Prevención de incendios forestais

87

5

MP0838. Uso público en espazos naturais

87

5

MP0840. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0841. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MARG01. Impresión Gráfica

MP0877. Preparación e regulación de máquinas offset

240

9

MP0879. Impresión en flexografía

213

8

MP0882. Preparación de materiales para a impresión

293

11

MP0883. Impresión en baioxorrelevo

107

4

MP0884. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MARG02. Preimpresión Dixital

MP0866. Tratamento de textos

240

9

MP0867. Tratamento de imaxe en mapa de bits

267

10

MP0871. Identificación de materiais en preimpresión

133

5

MP0872. Ensamblaxe de publicacións electrónicas

213

8

MP0874. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0868. Imposición e obtención dixital da forma impresora

105

6

MP0869. Impresión dixital

157

9

MP0870. Compaxinación

228

13

MP0873. Ilustración vectorial

87

5

MP0875. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0876. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MCOM01. Actividades Comerciais

MP0156. Inglés

160

6

MP1226. Márketing na actividade comercial

160

6

MP1229. Xestión de compras

80

3

MP1231. Dinamización do punto de venda

160

6

MP1232. Procesos de venda

160

6

MP1233. Aplicacións informáticas para o comercio

133

5

MP1236. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MELE01. Instalacións Eléctricas e Automáticas

MP0232. Automatismos industriais

213

8

MP0233. Electrónica

107

4

MP0234. Electrotecnia

213

8

MP0235. Instalacións eléctricas interiores

320

12

MP0241. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0236. Instalacións de distribución

155

9

MP0237. Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

123

7

MP0238. Instalacións domóticas

123

7

MP0239. Instalacións solares fotovoltaicas

53

3

MP0240. Máquinas eléctricas

123

7

MP0242. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0243. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MELE02. Instalacións de Telecomunicacións

MP0359. Electrónica aplicada

266

10

MP0360. Equipamentos microinformáticos

133

5

MP0362. Instalacións eléctricas básicas

187

7

MP0363. Instalacións de megafonía e sonorización

160

6

MP0365. Instalacións de radiocomunicacións

107

4

MP0366. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0237. Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

123

7

MP0238. Instalacións domóticas

123

7

MP0361. Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía

174

10

MP0364. Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica

157

9

MP0367. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0368. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MEOC01. Construción

MP0995. Construción

133

5

MP0996. Interpretación de planos de construción

107

4

MP0997. Fábricas

160

6

MP0998. Revestimentos

160

6

MP0999. Encofrados

160

6

MP1000. Formigón armado

133

5

MP1006. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP1001. Organización de traballos de construción

87

5

MP1002. Obras de urbanización

105

6

MP1003. Solados, azulexados e chapados

192

11

MP1004. Cubricións

140

8

MP1005. Impermeabilizacións e illamentos

53

3

MP1343. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP1344. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MEOC02. Obras de Interior, Decoración e Rehabilitación

MP0995. Construción

133

5

MP0996. Interpretación de planos de construción

107

4

MP1194. Revestimentos continuos

187

7

MP1195. Particións prefabricadas

187

7

MP1196. Anteparos e chans técnicos

107

4

MP1197. Teitos suspendidos

132

5

MP1201. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP1003. Solados, azulexados e chapados

192

11

MP1198. Revestimentos lixeiros

123

7

MP1199. Pintura decorativa en construción

192

11

MP1200. Organización de traballos de interior, decoración e rehabilitación

70

4

MP1202. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP1203. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MFME01. Mecanizado

MP0001. Procesos de mecanizado

160

6

MP0004. Fabricación por arranque de labra

400

15

MP0005. Sistemas automatizados

160

6

MP0007. Interpretación gráfica

133

5

MP0008. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0002. Mecanizado por control numérico

314

18

MP0003. Fabricación por abrasión, electroerosión, corte e conformado, e por procesos especiais

140

8

MP0006. Metroloxía e ensaios

123

7

MP0009. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0010. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MFME02. Soldadura e Caldeiraría

MP0007. Interpretación gráfica

133

5

MP0091. Trazado, corte e conformación

213

8

MP0092. Mecanizado

160

6

MP0093. Soldadura en atmosfera natural

347

13

MP0096. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0006. Metroloxía e ensaios

123

7

MP0094. Soldadura en atmosfera protexida

261

15

MP0095. Montaxe

193

11

MP0097. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0098. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MHOT01. Cociña e Gastronomía

MP0026. Procesos básicos de pastelaría e repostaría

240

9

MP0031. Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

53

2

MP0046. Preelaboración e conservación de alimentos

240

9

MP0047. Técnicas culinarias

320

12

MP0049. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0028. Sobremesas en restauración

140

8

MP0045. Ofertas gastronómicas

87

5

MP0048. Produtos culinarios

350

20

MP0050. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0051. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MHOT02. Servizos en Restauración

MP0031. Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

53

2

MP0150. Operacións básicas en bar e cafetaría

267

10

MP0151. Operacións básicas en restaurante

320

12

MP0155. Técnicas de comunicación en restauración

53

2

MP0156. Inglés

160

6

MP0157. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0045. Ofertas gastronómicas

87

5

MP0152. Servizos en bar e cafetaría

140

8

MP0153. Servizos en restaurante e eventos especiais

210

12

MP0154. O viño e o seu servizo

140

8

MP0158. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0159. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MIFC01. Sistemas Microinformáticos e Redes

MP0221. Montaxe e mantemento de equipamentos

240

9

MP0222. Sistemas operativos monoposto

160

6

MP0223. Aplicacións ofimáticas

240

9

MP0225. Redes locais

213

8

MP0229. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0224. Sistemas operativos en rede

157

9

MP0226. Seguridade informática

140

8

MP0227. Servizos en rede

157

9

MP0228. Aplicacións web

123

7

MP0230. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0231. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MIMA01. Instalacións Frigoríficas e de Climatización

MP0036. Máquinas e equipamentos térmicos

240

9

MP0037. Técnicas de montaxe de instalacións

240

9

MP0038. Instalacións eléctricas e automatismos

266

10

MP0039. Configuración de instalacións de frío e climatización

107

4

MP0043. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0040. Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial

157

9

MP0041. Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais

210

12

MP0042. Montaxe e mantemento de instalacións de climatización, ventilación e extracción

210

12

MP0044. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0244. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MIMA02. Instalacións de Produción de Calor

MP0036. Máquinas e equipamentos térmicos

240

9

MP0037. Técnicas de montaxe de instalacións

240

9

MP0038. Instalacións eléctricas e automatismos

266

10

MP0266. Configuración de instalacións caloríficas

107

4

MP0394. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0302. Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

192

11

MP0310. Montaxe e mantemento de instalacións de auga

175

10

MP0392. Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

87

5

MP0393. Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

123

7

MP0395. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0396. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MIMA03. Mantemento Electromecánico

MP0949. Técnicas de fabricación

240

9

MP0950. Técnicas de unión e montaxe

133

5

MP0951. Electricidade e automatismos eléctricos

240

9

MP0952. Automatismos pneumáticos e hidráulicos

240

9

MP0956. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0953. Montaxe e mantemento mecánico

210

12

MP0954. Montaxe e mantemento eléctrico-electrónico

192

11

MP0955. Montaxe e mantemento de liñas automatizadas

175

10

MP0957. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0958. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MIMP01. Estética e Beleza

MP0633. Técnicas de hixiene facial e corporal

186

7

MP0634. Maquillaxe

160

6

MP0636. Estética de mans e pés

107

4

MP0638. Análise estética

107

4

MP0640. Imaxe corporal e hábitos saudables

133

5

MP0641. Cosmetoloxía para estética e beleza

160

6

MP0644. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MIMP02. Peiteado e Cosmética Capilar

MP0636. Estética de mans e pés

107

4

MP0640. Imaxe corporal e hábitos saudables

133

5

MP0842. Peiteados e recollidos

266

10

MP0844. Cosmética para peiteado

160

6

MP0848. Peiteado e estilismo masculino

80

3

MP0849. Análise capilar

107

4

MP0851. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0643. Márketing e venda en imaxe persoal

70

4

MP0843. Coloración capilar

210

12

MP0845. Técnicas de corte do cabelo

210

12

MP0846. Cambios de forma permanente do cabelo

87

5

MP0852. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0853. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MIMS01. Video

Disc-Jockey e Son

MP1298. Instalación e montaxe de equipamentos de son

213

8

MP1299. Captación e gravación de son

213

8

MP1301. Preparación de sesións de vídeo disc-jockey

187

7

MP1304. Toma e edición dixital de imaxe

240

9

MP1305. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP1300. Control, edición e mestura de son

157

9

MP1302. Animación musical en vivo

210

12

MP1303. Animación visual en vivo

210

12

MP1306. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP1307. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MINA01. Panadaría, Repostaría e Confeitaría

MP0024. Materias primas e procesos en panadaría, pastelaría e repostaría

133

5

MP0025. Elaboracións de panadaría e bolaría

347

13

MP0026. Procesos básicos de pastelaría e repostaría

240

9

MP0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria

80

3

MP0031. Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

53

2

MP0033. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0027. Elaboracións de confeitaría e outras especialidades

192

11

MP0028. Sobremesas en restauración

140

8

MP0029. Produtos de obradoiro

175

10

MP0032. Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría

70

4

MP0034. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0035. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MINA02. Aceites de Oliva e Viños

MP0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria

80

3

MP0031. Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

53

2

MP0316. Materias primas e produtos na industria oleícola, vinícola e doutras bebidas

346

13

MP0317. Extracción de aceites de oliva

107

4

MP0318. Elaboración de viños

267

10

MP0322. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0116. Principios de mantemento electromecánico

105

6

MP0146. Venda e comercialización de produtos alimentarios

70

4

MP0319. Acondicionamento de aceites de oliva

105

6

MP0320. Elaboración doutras bebidas e derivados

192

11

MP0321. Análise sensorial

105

6

MP0323. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0324. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MINA03. Elaboración de Produtos Alimentarios

MP0030. Operacións e control de almacén na industria alimentaria

80

3

MP0031. Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

53

2

MP0141. Materias primas na industria alimentaria

267

10

MP0142. Operacións de acondicionamento de materias primas

213

8

MP0143. Tratamentos de transformación e conservación

240

9

MP0147. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0116. Principios de mantemento electromecánico

105

6

MP0144. Procesamento de produtos alimentarios

175

10

MP0145. Procesos tecnolóxicos na industria alimentaria

227

13

MP0146. Venda e comercialización de produtos alimentarios

70

4

MP0148. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0149. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MMAM01. Carpintaría e Moble

MP0538. Materiais en carpintaría e moble

133

5

MP0539. Solucións construtivas

187

7

MP0540. Operacións básicas de carpintaría

240

9

MP0541. Operacións básicas de moblaxe

240

9

MP0542. Control de almacén

53

2

MP0548. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0543. Documentación técnica

140

8

MP0544. Mecanizado de madeira e derivados

158

9

MP0545. Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble

105

6

MP0546. Montaxe de carpintaría e moble

87

5

MP0547. Acabamentos en carpintaría e moble

87

5

MP0549. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0550. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MMAM02. Instalación e Amoblamento

MP0538. Materiais en carpintaría e moble

133

5

MP0539. Solucións construtivas

187

7

MP0540. Operacións básicas de carpintaría

240

9

MP0541. Operacións básicas de moblaxe

240

9

MP0542. Control de almacén

53

2

MP0782. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0778. Planificación da instalación

140

8

MP0779. Instalación de moblaxe

87

5

MP0780. Instalación de carpintaría

210

12

MP0781. Instalación de estruturas de madeira

140

8

MP0783. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0784. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MMAP01. Cultivos Acuícolas

MP0703. Técnicas de cultivos auxiliares

187

7

MP0704. Técnicas de engorda de peixes

213

8

MP0705. Técnicas de engorda de moluscos

213

8

MP0706. Instalacións e equipamentos de cultivo

240

9

MP0710. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0707. Técnicas de criadeiro de peixes

192

11

MP0708. Técnicas de criadeiro de moluscos

192

11

MP0709. Técnicas de cultivo de crustáceos

193

11

MP0711. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0712. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MMAP02. Operacións Subacuáticas e Hiperbáricas

MP0758. Intervención hiperbárica con aire e nitrox

346

13

MP0759. Instalacións e equipamentos hiperbáricos

240

9

MP0763. Fisiopatoloxía do mergullo e emerxencias

107

4

MP0765. Manobra e propulsión

160

6

MP0766. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0760. Reparacións e reflotacións

140

8

MP0761. Corte e soldadura

122

7

MP0762. Construción e obra hidráulica

140

8

MP0764. Navegación

105

6

MP0767. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0768. Formación en centros de traballo

410

MP1248. Inmersión desde campá húmida

70

4

Total 2º

1040

36

MMAP03. Navegación e Pesca de Litoral

MP0156. Inglés

160

6

MP1027. Técnicas de navegación e comunicacións

213

8

MP1030. Despacho e administración do buque

107

4

MP1033. Atención sanitaria a bordo

53

2

MP1035. Técnicas de manobra

160

6

MP1036. Estabilidade, trimaxe e estiba do buque

160

6

MP1037. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP1028. Procedementos de garda

105

6

MP1029. Pesca de litoral

210

12

MP1032. Seguridade marítima

157

9

MP1034. Instalacións e servizos

105

6

MP1038. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP1039. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MMAP04. Mantemento e Control de Maquinaria de Buques e Embarcacións

MP0156. Inglés

160

6

MP1033. Atención sanitaria a bordo

53

2

MP1172. Mantemento da planta propulsora e maquinaria auxiliar

240

9

MP1173. Procedementos de mecanizado e soldadura en buques e embarcacións

240

9

MP1175. Mantemento das instalacións e máquinas eléctricas en buques e embarcacións

160

6

MP1178. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP1032. Seguridade marítima

157

9

MP1174. Regulación e mantemento de automatismos en buques e embarcacións

175

10

MP1176. Instalación e mantemento de maquinaria de frío e climatización en buques e embarcacións

175

10

MP1177. Procedementos de garda de máquinas

70

4

MP1179. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP1180. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MQUI02. Operacións de Laboratorio

MP1249. Química aplicada

240

9

MP1250. Mostraxe e operacións unitarias de laboratorio

213

8

MP1251. Probas fisicoquímicas

187

7

MP1253. Seguridade e organización no laboratorio

133

5

MP1257. Almacenamento e distribución no laboratorio

80

3

MP1258. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MSAN01. Emerxencias Sanitarias

MP0052. Mantemento mecánico preventivo do vehículo

80

3

MP0053. Loxística sanitaria en emerxencias

160

6

MP0054. Dotación sanitaria

107

4

MP0055. Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia

266

10

MP0058. Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia

53

2

MP0060. Teleemerxencias

80

3

MP0061. Anatomofisioloxía e patoloxía básicas

107

4

MP0062. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0056. Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia

227

13

MP0057. Evacuación e traslado de pacientes

245

14

MP0059. Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles

105

6

MP0063. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0064. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MSAN02. Farmacia e Parafarmacia

MP0061. Anatomofisioloxía e patoloxía básicas

107

4

MP0099. Disposición e venda de produtos

107

4

MP0101. Dispensación de produtos farmacéuticos

213

8

MP0103. Operacións básicas de laboratorio

239

9

MP0104. Formulación maxistral

187

7

MP0106. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0020. Primeiros auxilios

53

3

MP0100. Oficina de farmacia

157

9

MP0102. Dispensación de produtos parafarmacéuticos

210

12

MP0105. Promoción da saúde

157

9

MP0107. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0108. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MSSC01. Atención a Persoas en Situación de Dependencia

MP0212. Características e necesidades das persoas en situación de dependencia

160

6

MP0213. Atención e apoio psicosocial

240

9

MP0215. Apoio domiciliario

240

9

MP0216. Atención sanitaria

213

8

MP0218. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0020. Primeiros auxilios

53

3

MP0210. Organización da atención ás persoas en situación de dependencia

123

7

MP0211. Destrezas sociais

123

7

MP0214. Apoio á comunicación

87

5

MP0217. Atención hixiénica

87

5

MP0219. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0220. Formación en centros de traballo

410

MP0831. Teleasistencia

104

6

Total 2º

1040

36

MTCP01. Confección e Moda

MP0264. Moda e tendencias

107

4

MP0267. Corte de materiais

213

8

MP0269. Confección industrial

266

10

MP0271. Información e atención á clientela

80

3

MP0272. Formación e orientación laboral

107

4

MP0275. Materiais téxtiles e pel

187

7

Total 1º

960

36

MP0116. Principios de mantemento electromecánico

105

6

MP0265. Patróns

123

7

MP0268. Confección á medida

209

12

MP0270. Acabamentos en confección

140

8

MP0273. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0274. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MTMV01. Carrozaría

MP0254. Elementos amovibles

212

8

MP0255. Elementos metálicos e sintéticos

267

10

MP0256. Elementos fixos

267

10

MP0260. Mecanizado básico

107

4

MP0261. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0257. Preparación de superficies

172

10

MP0258. Elementos estruturais do vehículo

193

11

MP0259. Embelecemento de superficies

212

12

MP0262. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0263. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

MTMV02. Electromecánica de Vehículos Automóbiles

MP0260. Mecanizado básico

107

4

MP0452. Motores

133

5

MP0454. Circuítos de fluídos, suspensión e dirección

213

8

MP0455. Sistemas de transmisión e freada

187

7

MP0456. Sistemas de carga e arranque

213

8

MP0459. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0453. Sistemas auxiliares do motor

245

14

MP0457. Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo

175

10

MP0458. Sistemas de seguridade e confortabilidade

157

9

MP0460. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0461. Formación en centros de traballo

410

Total 2º

1040

36

C) Ciclos formativos de grao superior.

Ciclo

Curso

Módulo profesional

Duración
anual en horas

Períodos lectivos

SADG01. Administración e Finanzas

MP0179. Inglés

160

6

MP0647. Xestión da documentación xurídica e empresarial

80

3

MP0648. Recursos humanos e responsabilidade social corporativa

80

3

MP0649. Ofimática e proceso da información

240

9

MP0650. Proceso integral da actividade comercial

133

5

MP0651. Comunicación e atención á clientela

160

6

MP0658. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0652. Xestión de recursos humanos

105

6

MP0653. Xestión financeira

123

7

MP0654. Contabilidade e fiscalidade

157

9

MP0655. Xestión loxística e comercial

105

6

MP0656. Simulación empresarial

140

8

MP0657. Proxecto de administración e finanzas

26

MP0660. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SADG02. Asistencia á Dirección

MP0179. Inglés

160

6

MP0647. Xestión da documentación xurídica e empresarial

80

3

MP0648. Recursos humanos e responsabilidade social corporativa

80

3

MP0649. Ofimática e proceso da información

240

9

MP0650. Proceso integral da actividade comercial

133

5

MP0651. Comunicación e atención á clientela

160

6

MP0665. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

SAGA01. Xestión Forestal e do Medio Natural

MP0690. Botánica agronómica

80

3

MP0692. Fitopatoloxía

107

4

MP0693. Topografía agraria

107

4

MP0694. Maquinaria e instalacións agroforestais

186

7

MP0790. Técnicas de educación ambiental

107

4

MP0810. Xestión dos aproveitamentos do medio forestal

133

5

MP0811. Xestión e organización do viveiro forestal

133

5

MP0818. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0812. Xestión cinexética

105

6

MP0813. Xestión da pesca continental

87

5

MP0814. Xestión de montes

157

9

MP0815. Xestión da conservación do medio natural

123

7

MP0816. Defensa contra incendios forestais

105

6

MP0817. Proxecto de xestión forestal e conservación do medio

26

MP0819. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0820. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SAGA02. Paisaxismo e Medio Rural

MP0690. Botánica agronómica

80

3

MP0691. Xestión e organización do viveiro

213

8

MP0692. Fitopatoloxía

107

4

MP0693. Topografía agraria

107

4

MP0694. Maquinaria e instalacións agroforestais

186

7

MP0698. Conservación de xardíns e céspedes deportivos

160

6

MP0700. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0695. Planificación de cultivos

193

11

MP0696. Xestión de cultivos

209

12

MP0697. Deseño de xardíns e restauración da paisaxe

175

10

MP0699. Proxecto de paisaxismo e medio rural

26

MP0701. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0702. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SARG01. Deseño e Xestión da Produción Gráfica

MP1417. Materiais de produción gráfica

133

5

MP1478. Organización dos procesos de preimpresión dixital

373

14

MP1479. Deseño de produtos gráficos

267

10

MP1480. Comercialización de produtos gráficos e atención á clientela

80

3

MP1543. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

SARG02. Deseño e Edición de Publicacións Impresas e Multimedia

MP1417. Materiais de produción gráfica

133

5

MP1478. Organización dos procesos de preimpresión dixital

373

14

MP1479. Deseño de produtos gráficos

267

10

MP1480. Comercialización de produtos gráficos e atención á clientela

80

3

MP1487. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

SCOM01. Transporte e Loxística

MP0179. Inglés

160

6

MP0622. Transporte internacional de mercadorías

187

7

MP0623. Xestión económica e financeira da empresa

187

7

MP0624. Comercialización do transporte e a loxística

132

5

MP0627. Xestión administrativa do comercio internacional

187

7

MP0631. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0621. Xestión administrativa do transporte e a loxística

175

10

MP0625. Loxística de almacenamento

123

7

MP0626. Loxística de aprovisionamento

105

6

MP0628. Organización do transporte de viaxeros/as

87

5

MP0629. Organización do transporte de mercadorías

140

8

MP0630. Proxecto de transporte e loxística

26

MP0632. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SCOM02. Comercio Internacional

MP0179. Inglés

160

6

MP0622. Transporte internacional de mercadorías

187

7

MP0623. Xestión económica e financeira da empresa

187

7

MP0627. Xestión administrativa do comercio internacional

187

7

MP0824. Negociación internacional

132

5

MP0829. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

SCOM03. Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

MP0179. Inglés

160

6

MP0623. Xestión económica e financeira da empresa

187

7

MP0930. Políticas de márketing

187

7

MP0931. Márketing dixital

187

7

MP0933. Formación e orientación laboral

107

4

MP1010. Investigación comercial

132

5

Total 1º

960

36

SCOM04. Márketing e Publicidade

MP0179. Inglés

160

6

MP0623. Xestión económica e financeira da empresa

187

7

MP0930. Políticas de márketing

187

7

MP0931. Márketing dixital

187

7

MP1010. Investigación comercial

132

5

MP1014. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP1007. Deseño e elaboración de material de comunicación

141

8

MP1008. Medios e soportes de comunicación

87

5

MP1009. Relacións públicas e organización de eventos de márketing

105

6

MP1011. Traballo de campo na investigación comercial

105

6

MP1012. Proxecto de márketing e publicidade

26

MP1013. Formación en centros de traballo

384

MP1109. Lanzamento de produtos e servizos

105

6

MP1110. Atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias

87

5

Total 2º

1040

36

SELE01. Sistemas Electrotécnicos e Automatizados

MP0517. Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións

187

7

MP0518. Técnicas e procesos en instalacións eléctricas

240

9

MP0520. Sistemas e circuítos eléctricos

213

8

MP0521. Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas

213

8

MP0527. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0519. Documentación técnica en instalacións eléctricas

105

6

MP0522. Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación

122

7

MP0523. Configuración de instalacións domóticas e automáticas

140

8

MP0524. Configuración de instalacións eléctricas

140

8

MP0526. Proxecto de sistemas electrotécnicos e automatizados

26

MP0528. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0529. Formación en centros de traballo

384

MP0602. Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas

70

4

Total 2º

1040

36

SELE02. Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos

MP0525. Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións

107

4

MP0551. Elementos de sistemas de telecomunicacións

240

9

MP0552. Sistemas informáticos e redes locais

213

8

MP0553. Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións

160

6

MP0559. Formación e orientación laboral

107

4

MP0713. Sistemas de telefonía fixa e móbil

133

5

Total 1º

960

36

MP0554. Sistemas de produción audiovisual

174

10

MP0555. Redes telemáticas

105

6

MP0556. Sistemas de radiocomunicacións

105

6

MP0557. Sistemas integrados e fogar dixital

123

7

MP0558. Proxecto de sistemas de telecomunicacións e informáticos

26

MP0560. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0561. Formación en centros de traballo

384

MP0601. Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións

70

4

Total 2º

1040

36

SELE03. Automatización e Robótica Industrial

MP0959. Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos

160

6

MP0960. Sistemas secuenciais programables

160

6

MP0961. Sistemas de medida e regulación

133

5

MP0962. Sistemas de potencia

186

7

MP0963. Documentación técnica

107

4

MP0964. Informática industrial

107

4

MP0970. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0965. Sistemas programables avanzados

123

7

MP0966. Robótica industrial

87

5

MP0967. Comunicacións industriais

192

11

MP0968. Integración de sistemas de automatización industrial

175

10

MP0969. Proxecto de automatización e robótica industrial

26

MP0971. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0972. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SELE04. Mantemento Electrónico

MP1051. Circuítos electrónicos analóxicos

240

9

MP1052. Equipamentos microprogramables

266

10

MP1055. Mantemento de equipamentos de electrónica industrial

160

6

MP1058. Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamento electrónicos

187

7

MP1061. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP1053. Mantemento de equipamentos de radiocomunicacións

140

8

MP1054. Mantemento de equipamentos de voz e datos

140

8

MP1056. Mantemento de equipamentos de audio

105

6

MP1057. Mantemento de equipamentos de vídeo

122

7

MP1059. Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico

70

4

MP1060. Proxecto de mantemento electrónico

26

MP1062. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP1063. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SENA01. Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica

MP0121. Equipamentos e instalacións térmicas

213

8

MP0122. Procesos de montaxe de instalacións

213

8

MP0123. Representación gráfica de instalacións

160

6

MP0349. Eficiencia enerxética de instalacións

160

6

MP0352. Configuración de instalacións solares térmicas

107

4

MP0356. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0350. Certificación enerxética de edificios

210

12

MP0351. Xestión eficiente da auga en edificación

105

6

MP0353. Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares térmicas

175

10

MP0354. Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga

87

5

MP0355. Proxecto de eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

26

MP0357. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0358. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SENA02. Enerxías Renovables

MP0668. Sistemas eléctricos en centrais

160

6

MP0669. Subestacións eléctricas

187

7

MP0670. Telecontrol e automatismos

187

7

MP0671. Prevención de riscos eléctricos

52

2

MP0680. Sistemas de enerxías renovables

160

6

MP0681. Configuración de instalacións solares fotovoltaicas

107

4

MP0687. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0682. Xestión da montaxe de instalacións solares fotovoltaicas

192

11

MP0683. Xestión da montaxe de parques eólicos

192

11

MP0684. Operación e mantemento de parques eólicos

193

11

MP0686. Proxecto de enerxías renovables

26

MP0688. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0689. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SEOC01. Proxectos de Edificación

MP0562. Estruturas de construción

107

4

MP0563. Representacións de construción

347

13

MP0565. Implantacións de construción

133

5

MP0567. Deseño e construción de edificios

133

5

MP0568. Instalacións en edificación

133

5

MP0573. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0564. Medicións e valoracións de construción

87

5

MP0566. Planificación de construción

87

5

MP0569. Eficiencia enerxética en edificación

70

4

MP0570. Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial

210

12

MP0571. Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencial

123

7

MP0572. Proxecto en edificación

26

MP0574. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0575. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SEOC02. Proxectos de Obra Civil

MP0562. Estruturas de construción

107

4

MP0563. Representacións de construción

347

13

MP0565. Implantacións de construción

133

5

MP0769. Urbanismo e obra civil

133

5

MP0770. Redes e servizos en obra civil

133

5

MP0775. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0564. Medicións e valoracións de construción

87

5

MP0566. Planificación de construción

87

5

MP0771. Levantamentos topográficos

123

7

MP0772. Desenvolvemento de proxectos urbanísticos

175

10

MP0773. Desenvolvemento de proxectos de obras lineais

105

6

MP0774. Proxecto en obra civil

26

MP0776. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0777. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SFME01. Programación da Produción en Fabricación Mecánica

MP0007. Interpretación gráfica

133

5

MP0160. Definición de procesos de mecanizado, conformación e montaxe

213

8

MP0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica

160

6

MP0164. Execución de procesos de fabricación

187

7

MP0166. Verificación de produtos

160

6

MP0168. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0002. Mecanizado por control numérico

262

15

MP0161. Fabricación asistida por computador (CAM)

70

4

MP0163. Programación da produción

140

8

MP0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental

105

6

MP0167. Proxecto de fabricación de produtos mecánicos

26

MP0169. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0170. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SFME02. Construcións Metálicas

MP0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica

160

6

MP0245. Representación gráfica en fabricación mecánica

213

8

MP0246. Deseño de construcións metálicas

267

10

MP0248. Procesos de mecanizado, corte e conformación en construcións metálicas

213

8

MP0251. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0163. Programación da produción

140

8

MP0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental

105

6

MP0247. Definición de procesos de construcións metálicas

140

8

MP0249. Procesos de unión e montaxe en construcións metálicas

192

11

MP0250. Proxecto de construcións metálicas

26

MP0252. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0253. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SFME03. Deseño en Fabricación Mecánica

MP0245. Representación gráfica en fabricación mecánica

213

8

MP0427. Deseño de produtos mecánicos

320

12

MP0429. Deseño de moldes e modelos de fundición

133

5

MP0432. Técnicas de fabricación mecánica

187

7

MP0434. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0428. Deseño de utensilios de procesamento de chapa e estampación

227

13

MP0430. Deseño de moldes para produtos poliméricos

140

8

MP0431. Automatización da fabricación

210

12

MP0433. Proxecto de deseño de produtos mecánicos

26

MP0435. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0436. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SFME04. Programación da Produción en Moldeamento de Metais e Polímeros

MP0007. Interpretación gráfica

133

5

MP0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica

160

6

MP0530. Caracterización de materiais

133

5

MP0532. Moldeamento aberto

267

10

MP0533. Verificación de produtos conformados

160

6

MP0535. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0163. Programación da produción

140

8

MP0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental

105

6

MP0531. Moldeamento pechado

332

19

MP0534. Proxecto de programación da produción en moldeamento de metais e polímeros

26

MP0536. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0537. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SHOT01. Xestión de Aloxamentos Turísticos

MP0171. Estrutura do mercado turístico

133

5

MP0173. Márketing turístico

160

6

MP0174. Dirección de aloxamentos turísticos

240

9

MP0176. Recepción e reservas

160

6

MP0179. Inglés

160

6

MP0182. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0172. Protocolo e relacións públicas

105

6

MP0175. Xestión do departamento de pisos

105

6

MP0177. Recursos humanos no aloxamento

87

5

MP0178. Comercialización de eventos

123

7

MP0180. Segunda lingua estranxeira

157

9

MP0181. Proxecto xestión aloxamento turístico

26

MP0183. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0184. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SHOT02. Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos

MP0171. Estrutura do mercado turístico

133

5

MP0173. Márketing turístico

160

6

MP0179. Inglés

160

6

MP0383. Destinos turísticos

213

8

MP0384. Recursos turísticos

187

7

MP0401. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0172. Protocolo e relacións públicas

105

6

MP0180. Segunda lingua estranxeira

157

9

MP0397. Xestión de produtos turísticos

105

5

MP0398. Venda de servizos turísticos

123

7

MP0399. Dirección de entidades de intermediación turística

87

6

MP0400. Proxecto de axencias de viaxes e xestión de eventos

26

MP0402. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0403. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SHOT03. Guía, Información e Asistencia Turísticas

MP0171. Estrutura do mercado turístico

133

5

MP0173. Márketing turístico

160

6

MP0179. Inglés

160

6

MP0383. Destinos turísticos

213

8

MP0384. Recursos turísticos

187

7

MP0389. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0172. Protocolo e relacións públicas

105

6

MP0180. Segunda lingua estranxeira

157

9

MP0385. Servizos de información turística

70

4

MP0386. Procesos de guía e asistencia turística

105

6

MP0387. Deseño de produtos turísticos

140

8

MP0388. Proxecto de guía, información e asistencia turísticas

26

MP0390. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0391. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SHOT04. Dirección de Cociña

MP0179. Inglés

160

6

MP0496. Control do aprovisionamento de materias primas

53

2

MP0497. Procesos de preelaboración e conservación en cociña

240

9

MP0499. Procesos de elaboración culinaria

267

10

MP0501. Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias

80

3

MP0502. Gastronomía e nutrición

53

2

MP0506. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0498. Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña

210

12

MP0500. Xestión da produción en cociña

244

14

MP0503. Xestión administrativa e comercial en restauración

70

4

MP0504. Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

53

3

MP0505. Proxecto de dirección de cociña

26

MP0507. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0508. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SHOT05. Dirección de Servizos de Restauración

MP0179. Inglés

160

6

MP0496. Control do aprovisionamento de materias primas

53

2

MP0501. Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias

80

3

MP0502. Gastronomía e nutrición

53

2

MP0509. Procesos de servizos en bar-cafetaría

240

9

MP0510. Procesos de servizos en restaurante

267

10

MP0514. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0180. Segunda lingua estranxeira

157

9

MP0503. Xestión administrativa e comercial en restauración

70

4

MP0504. Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

53

3

MP0511. Sommelier

157

9

MP0512. Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración

140

8

MP0513. Proxecto de dirección de servizos en restauración

26

MP0515. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0516. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SIFC01. Administración de Sistemas Informáticos en Rede

MP0369. Implantación de sistemas operativos

213

8

MP0370. Planificación e administración de redes

213

8

MP0371. Fundamentos de hardware

107

4

MP0372. Xestión de bases de datos

187

7

MP0373. Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

133

5

MP0380. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0374. Administración de sistemas operativos

140

8

MP0375. Servizos de rede e internet

140

8

MP0376. Implantación de aplicacións web

122

7

MP0377. Administración de sistemas xestores de bases de datos

70

4

MP0378. Seguridade e alta dispoñibilidade

105

6

MP0379. Proxecto de administración de sistemas informáticos en rede

26

MP0381. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0382. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SIFC02. Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

MP0373. Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

133

5

MP0483. Sistemas informáticos

186

7

MP0484. Bases de datos

187

7

MP0485. Programación

240

9

MP0487. Contornos de desenvolvemento

107

4

MP0493. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0486. Acceso a datos

157

9

MP0488. Desenvolvemento de interfaces

140

8

MP0489. Programación multimedia e dispositivos móbiles

123

7

MP0490. Programación de servizos e procesos

70

4

MP0491. Sistemas de xestión empresarial

87

5

MP0492. Proxecto de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

26

MP0494. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0495. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SIFC03. Desenvolvemento de Aplicacións Web

MP0373. Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

133

5

MP0483. Sistemas informáticos

186

7

MP0484. Bases de datos

187

7

MP0485. Programación

240

9

MP0487. Contornos de desenvolvemento

107

4

MP0617. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0612. Desenvolvemento web en contorno cliente

157

9

MP0613. Desenvolvemento web en contorno servidor

175

10

MP0614. Despregamento de aplicacións web

88

5

MP0615. Deseño de interfaces web

157

9

MP0616. Proxecto de desenvolvemento de aplicacións web

26

MP0618. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0619. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SIMA01. Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións Térmicas e de Fluídos

MP0120. Sistemas eléctricos e automáticos

187

7

MP0121. Equipamentos e instalacións térmicas

213

8

MP0122. Procesos de montaxe de instalacións

213

8

MP0123. Representación gráfica de instalacións

160

6

MP0124. Enerxías renovables e eficiencia enerxética

80

3

MP0130. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0125. Configuración de instalacións de climatización, calefacción e AQS

175

10

MP0126. Configuración de instalacións frigoríficas

157

9

MP0127. Configuración de instalacións de fluídos

140

8

MP0128. Planificación da montaxe de instalacións

105

6

MP0129. Proxecto de instalacións térmicas e de fluídos

26

MP0131. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0132. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SIMA02. Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos

MP0120. Sistemas eléctricos e automáticos

187

7

MP0121. Equipamentos e instalacións térmicas

213

8

MP0122. Procesos de montaxe de instalacións

213

8

MP0123. Representación gráfica de instalacións

160

6

MP0124. Enerxías renovables e eficiencia enerxética

80

3

MP0138. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0133. Xestión da montaxe, da calidade e o mantemento

105

6

MP0134. Configuración de instalacións térmicas e de fluídos

192

11

MP0135. Mantemento de instalacións frigoríficas e de climatización

140

8

MP0136. Mantemento de instalacións caloríficas e de fluídos

140

8

MP0137. Proxecto de mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

26

MP0139. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0140. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SIMA03. Mecatrónica Industrial

MP0935. Sistemas mecánicos

187

7

MP0937. Sistemas eléctricos e electrónicos

213

8

MP0938. Elementos de máquinas

107

4

MP0939. Procesos de fabricación

213

8

MP0940. Representación gráfica de sistemas mecatrónicos

133

5

MP0946. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0936. Sistemas hidráulicos e pneumáticos

105

6

MP0941. Configuración de sistemas mecatrónicos

140

8

MP0942. Procesos e xestión de mantemento e calidade

105

6

MP0943. Integración de sistemas

157

9

MP0944. Simulación de sistemas mecatrónicos

70

4

MP0945. Proxecto de mecatrónica industrial

26

MP0947. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0948. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SIMP01. Estética Integral e Benestar

MP0744. Aparellos de estética

133

5

MP0747. Masaxe estética

240

9

MP0750. Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoal

133

5

MP0751. Dermoestética

160

6

MP0752. Cosmética aplicada á estética e benestar

187

7

MP0755. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0745. Estética hidrotermal

123

7

MP0746. Depilación avanzada

123

7

MP0748. Drenaxe estética e técnicas por presión

87

5

MP0749. Micropigmentación

105

6

MP0753. Tratamentos estéticos integrais

139

8

MP0754. Proxecto de estética integral e benestar

26

MP0756. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0757. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SIMP02. Estilismo e Dirección de Peiteado

MP0750. Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoal

133

5

MP1064. Dermotricoloxía

160

6

MP1065. Recursos técnicos e cosméticos

187

7

MP1067. Procedementos e técnicas de peiteado

293

11

MP1072. Peiteado en coidados especiais

80

3

MP1074. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP1066. Tratamentos capilares

105

6

MP1068. Peiteados para producións audiovisuais e de moda

123

7

MP1069. Estilismo en peiteado

175

10

MP1070. Estudo da imaxe

87

5

MP1071. Dirección e comercialización

87

5

MP1073. Proxecto de estilismo e dirección de peiteado

26

MP1075. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP1076. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SIMP03. Asesoría de Imaxe Persoal e Corporativa

MP1181. Asesoría cosmética

133

5

MP1183. Estilismo en vestiario e complementos

213

8

MP1184. Asesoría de peiteado

187

7

MP1187. Asesoría estética

187

7

MP1188. Habilidades comunicativas

133

5

MP1191. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

SIMS01. Produción de Audiovisuais e Espectáculos

MP0910. Medios técnicos audiovisuais e escénicos

187

7

MP0915. Planificación de proxectos audiovisuais

266

10

MP0918. Planificación de proxectos de espectáculos e eventos

213

8

MP0920. Recursos expresivos audiovisuais e escénicos

187

7

MP0923. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0916. Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia

157

9

MP0917. Xestión de proxectos de televisión e radio

140

8

MP0919. Xestión de proxectos de espectáculos e eventos

105

6

MP0921. Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos

175

10

MP0922. Proxecto de produción de audiovisuais e espectáculos

26

MP0924. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0925. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SIMS02. Realización de Proxectos Audiovisuais e Espectáculos

MP0902. Planificación da realización en cine e vídeo

160

6

MP0904. Planificación da realización en televisión

160

6

MP0906. Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais

186

7

MP0908. Planificación da rexedoría de espectáculos e eventos

160

6

MP0910. Medios técnicos audiovisuais e escénicos

187

7

MP0912. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0903. Procesos de realización en cine e vídeo

157

9

MP0905. Procesos de realización en televisión

140

8

MP0907. Realización da montaxe e posprodución de audiovisuais

140

8

MP0909. Procesos de rexedoría de espectáculos e eventos

140

8

MP0911. Proxecto de realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos

26

MP0913. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0914. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SIMS03. Animacións 3D, Xogos e Contornos Interactivos

MP1085. Proxectos de animación audiovisual 2D e 3D

107

4

MP1086. Deseño, debuxo e modelaxe para animación

267

10

MP1087. Animación de elementos 2D e 3D

292

11

MP1090. Realización de proxectos multimedia interactivos

187

7

MP1094. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0907. Realización da montaxe e posprodución de audiovisuais

140

8

MP1088. Cor, iluminación e acabamentos 2D e 3D

227

13

MP1089. Proxectos de xogos e contornos interactivos

87

5

MP1091. Desenvolvemento de contornos interactivos multidispositivo

123

7

MP1092. Formación en centros de traballo

384

MP1093. Proxecto de animacións 3D, xogos e contornos interactivos

26

MP1095. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

Total 2º

1040

36

SIMS04. Son para Audiovisuais e Espectáculos

MP1096. Planificación de proxectos de son

107

4

MP1097. Instalacións de son

213

8

MP1098. Son para audiovisuais

267

10

MP1103. Electroacústica

133

5

MP1104. Comunicación e expresión sonora

133

5

MP1106. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP1099. Control de son en directo

140

8

MP1100. Gravación en estudio

175

10

MP1101. Axustes de sistemas de sonorización

87

5

MP1102. Posprodución de son

175

10

MP1105. Proxecto de son para audiovisuais e espectáculos

26

MP1107. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP1108. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SIMS05. Iluminación, Captación e Tratamento de Imaxe

MP1158. Planificación de cámara en audiovisuais

133

5

MP1159. Toma de imaxe audiovisual

187

7

MP1161. Luminotecnia

213

8

MP1162. Control da iluminación

133

5

MP1164. Toma fotográfica

187

7

MP1169. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP1160. Proxectos de iluminación

105

6

MP1163. Proxectos fotográficos

122

7

MP1165. Tratamento fotográfico dixital

140

8

MP1166. Procesos finais fotográficos

70

4

MP1167. Gravación e edición de reportaxes audiovisuais

140

8

MP1168. Proxecto de iluminación, captación e tratamento de imaxe

26

MP1170. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP1171. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SINA01. Vitivinicultura

MP0077. Viticultura

160

6

MP0078. Vinificacións

187

7

MP0079. Procesos bioquímicos

213

8

MP0081. Análise enolóxica

213

8

MP0083. Cata e cultura vitivinícola

80

3

MP0088. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0080. Estabilización, crianza e envasamento

140

8

MP0082. Industrias derivadas

87

5

MP0084. Comercialización e loxística na industria alimentaria

123

7

MP0085. Lexislación vitivinícola e seguridade alimentaria

140

8

MP0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria

87

5

MP0087. Proxecto na industria vitivinícola

26

MP0089. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0090. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SINA02. Procesos e Calidade na Industria Alimentaria

MP0191. Mantemento electromecánico en industrias de proceso

133

5

MP0463. Biotecnoloxía alimentaria

107

4

MP0464. Análise de alimentos

160

6

MP0465. Tratamentos de preparación e conservación dos alimentos

160

6

MP0466. Organización da produción alimentaria

107

4

MP0468. Nutrición e seguridade alimentaria

107

4

MP0470. Innovación alimentaria

79

3

MP0472. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0084. Comercialización e loxística na industria alimentaria

123

7

MP0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria

87

5

MP0462. Tecnoloxía alimentaria

210

12

MP0467. Control microbiolóxico e sensorial dos alimentos

70

4

MP0469. Procesos integrados na industria alimentaria

87

5

MP0471. Proxecto de procesos e calidade na industria alimentaria

26

MP0473. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0474. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SMAM01. Deseño e Amoblamento

MP0982. Procesos en industrias de carpintaría e moble

133

5

MP0983. Fabricación en carpintaría e moble

213

8

MP0984. Representación en carpintaría e moblaxe

213

8

MP0987. Automatización en carpintaría e moble

187

7

MP0990. Xestión da produción en carpintaría e moble

107

4

MP0992. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0985. Prototipos en carpintaría e moble

157

9

MP0986. Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble

175

10

MP0988. Instalacións de carpintaría e moblaxe

105

6

MP0989. Deseño de carpintaría e moble

140

8

MP0991. Proxecto de deseño e amoblamento

26

MP0993. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0994. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SMAP01. Acuicultura

MP1015. Técnicas e xestión da produción de cultivos auxiliares

187

7

MP1016. Técnicas e xestión da produción de peixes

267

10

MP1017. Técnicas e xestión da produción de moluscos

292

11

MP1020. Técnicas analíticas e métodos de control sanitario en acuicultura

107

4

MP1026. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP1018. Técnicas e xestión da produción de crustáceos

175

10

MP1019. Instalacións, innovación e sistemas de automatización en acuicultura

192

11

MP1021. Xestión ambiental dos procesos acuícolas

70

4

MP1022. Acuarofilia

140

8

MP1023. Formación en centros de traballo

384

MP1024. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP1025. Proxecto de implantación dun centro de produción acuícola

26

Total 2º

1040

36

SMAP02. Transporte Marítimo e Pesca de Altura

MP0179. Inglés

160

6

MP0798. Manobra e estiba

240

9

MP0799. Navegación, goberno e comunicacións do buque

267

10

MP0802. Organización da asistencia sanitaria a bordo

53

2

MP0803. Administración e xestión do buque e da actividade pesqueira

133

5

MP0806. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0800. Control das emerxencias

157

9

MP0804. Garda de ponte

210

12

MP0805. Pesca de altura e grande altura

210

12

MP0807. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0808. Proxecto de implementación dunha ruta de transporte marítimo

26

MP0809. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SMAP03. Organización do Mantemento de Maquinaria de Buques e Embarcacións

MP0179. Inglés

160

6

MP0802. Organización da asistencia sanitaria a bordo

53

2

MP1308. Organización do mantemento de planta propulsora e maquinaria auxiliar de buques

240

9

MP1309. Organización do mantemento en seco de buques e embarcacións, e montaxe de motores térmicos

213

8

MP1311. Organización do mantemento e da montaxe de instalacións e sistemas eléctricos de buques e embarcacións

187

7

MP1316. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0800. Control das emerxencias

157

9

MP1310. Programación e mantemento de automatismos hidráulicos e pneumáticos en buques e embarcacións

157

9

MP1312. Organización do mantemento e da montaxe de instalacións frigoríficas e sistemas de climatización de buques e embarcacións

157

9

MP1313. Planificación do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

53

3

MP1314. Organización da garda de máquinas

53

3

MP1315. Proxecto de organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

26

MP1317. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP1318. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SQUI01. Laboratorio de Análise e de Control de Calidade

MP0065. Mostraxe e preparación da mostra

213

8

MP0066. Análises químicas

320

12

MP0069. Ensaios fisicoquímicos

160

6

MP0070. Ensaios microbiolóxicos

160

6

MP0074. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0067. Análise instrumental

226

13

MP0068. Ensaios físicos

123

7

MP0071. Ensaios biotecnolóxicos

105

6

MP0072. Calidade e seguridade no laboratorio

123

7

MP0073. Proxecto de laboratorio de análise e de control de calidade

26

MP0075. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0076. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SQUI02. Química Industrial

MP0186. Transporte de sólidos e fluídos

160

6

MP0188. Operacións básicas na industria química

266

10

MP0191. Mantemento electromecánico en industrias de proceso

133

5

MP0192. Formulación e preparación de mesturas

107

4

MP0193. Acondicionamento e almacenaxe de produtos químicos

107

4

MP0194. Prevención de riscos en industrias químicas

80

3

MP0196. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0185. Organización e xestión en industrias químicas

70

4

MP0187. Xeración e recuperación de enerxía

157

9

MP0189. Reactores químicos

140

8

MP0190. Regulación e control de proceso químico

210

12

MP0195. Proxecto de industrias de proceso químico

26

MP0197. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0198. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SSAN01. Audioloxía Protésica

MP0199. Características anatomosensoriais auditivas

292

11

MP0200. Tecnoloxía electrónica en audioprótese

267

10

MP0201. Acústica e elementos de protección sonora

187

7

MP0204. Atención á persoa hipoacúsica

107

4

MP0207. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0202. Elaboración de moldes e protectores auditivos

262

15

MP0203. Elección e adaptación de próteses auditivas

262

15

MP0205. Audición e comunicación verbal

53

3

MP0206. Proxecto de audioloxía protésica

26

MP0208. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0209. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SSAN02. Próteses Dentais

MP0821. Laboratorio de próteses dentais

80

3

MP0854. Deseño funcional de próteses

133

5

MP0855. Próteses completas

187

7

MP0856. Aparellos de ortodoncia e férulas oclusais

266

10

MP0857. Restauracións e estruturas metálicas en prótese fixa

187

7

MP0862. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0858. Próteses parciais removibles metálicas, de resina e mixtas

210

12

MP0859. Restauracións e recubrimentos estéticos

210

12

MP0860. Próteses sobre implantes

157

9

MP0861. Proxecto de próteses dentais

26

MP0863. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0864. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SSAN04. Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear

MP1345. Atención ao/á paciente

160

6

MP1346. Fundamentos físicos e equipamentos

267

10

MP1347. Anatomía pola imaxe

266

10

MP1348. Protección radiolóxica

160

6

MP1356. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

SSAN05. Laboratorio Clínico e Biomédico

MP1367. Xestión de mostras biolóxicas

213

8

MP1368. Técnicas xerais de laboratorio

240

9

MP1369. Bioloxía molecular e citoxenética

187

7

MP1370. Fisiopatoloxía xeral

213

8

MP1376. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

SSAN06. Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico

MP1367. Xestión de mostras biolóxicas

213

8

MP1368. Técnicas xerais de laboratorio

240

9

MP1369. Bioloxía molecular e citoxenética

187

7

MP1370. Fisiopatoloxía xeral

213

8

MP1384. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

SSAN07. Radioterapia e Dosimetría

MP1345. Atención ao/á paciente

160

6

MP1346. Fundamentos físicos e equipamentos

267

10

MP1347. Anatomía pola imaxe

266

10

MP1348. Protección radiolóxica

160

6

MP1364. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

SSAN08. Documentación e Administración Sanitarias

MP0649. Ofimática e proceso da información

240

9

MP1516. Terminoloxía clínica e patoloxía

213

7

MP1517. Extracción de diagnósticos e procedementos

160

7

MP1518. Arquivamento e documentación sanitarios

133

5

MP1521. Atención psicosocial a pacientes e persoas usuarias

107

4

MP1525. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

SSAN09. Hixiene Bucodental

MP0730. Recepción e loxística na clínica dental

80

3

MP0731. Estudo da cavidade oral

213

8

MP0732. Exploración da cavidade oral

134

5

MP0733. Intervención bucodental

213

8

MP0739. Formación e orientación laboral

107

4

MP1370. Fisiopatoloxía xeral

213

8

Total 1º

960

36

SSEA01. Educación e Control Ambiental

MP0785. Estrutura e dinámica do ambiente

133

5

MP0786. Medio natural

187

7

MP0787. Actividades humanas e problemática ambiental

133

5

MP0788. Xestión ambiental

213

8

MP0789. Métodos e produtos cartográficos

80

3

MP0790. Técnicas de educación ambiental

107

4

MP0795. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0017. Habilidades sociais

123

7

MP0791. Programas de educación ambiental

210

12

MP0792. Actividades de uso público

157

9

MP0793. Desenvolvemento no medio

87

5

MP0794. Proxecto de educación e control ambiental

26

MP0796. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0797. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SSSC01. Educación Infantil

MP0011. Didáctica da educación infantil

240

9

MP0013. O xogo infantil e a súa metodoloxía

187

7

MP0014. Expresión e comunicación

213

8

MP0015. Desenvolvemento cognitivo e motor

213

8

MP0021. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0012. Autonomía persoal e saúde infantil

155

9

MP0016. Desenvolvemento socioafectivo

123

7

MP0017. Habilidades sociais

123

7

MP0018. Intervención con familias e atención a menores en risco social

123

7

MP0019. Proxecto de atención á infancia

26

MP0020. Primeiros auxilios

53

3

MP0022. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0023. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

SSSC02. Integración Social

MP0337. Contexto da intervención social

133

5

MP0338. Inserción sociolaboral

213

8

MP0339. Atención ás unidades de convivencia

161

6

MP0342. Promoción da autonomía persoal

213

8

MP0344. Metodoloxía da intervención social

133

5

MP0346. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

SSSC03. Animación Sociocultural e Turística

MP0179. Inglés

160

6

MP0344. Metodoloxía da intervención social

133

5

MP1125. Animación e xestión cultural

213

8

MP1128. Desenvolvemento comunitario

107

4

MP1129. Información xuvenil

133

5

MP1131. Contexto da animación sociocultural

107

4

MP1133. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

SSSC04. Mediación Comunicativa

MP1111. Metodoloxía da integración social das persoas con dificultades de comunicación, linguaxe e fala

80

3

MP1112. Sensibilización social e participación

80

3

MP1113. Intervención socioeducativa con persoas xordocegas

133

5

MP1114. Contexto da mediación comunicativa con persoas xordocegas

160

6

MP1115. Lingua de signos

240

9

MP1118. Técnicas de intervención comunicativa

160

6

MP1120. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

STCP01. Patronaxe e Moda

MP0264. Moda e tendencias

107

4

MP0276. Materiais en téxtil, confección e pel

160

6

MP0277. Técnicas en confección

187

7

MP0278. Procesos en confección industrial

133

5

MP0285. Patronaxe industrial en téxtil e pel

266

10

MP0288. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental

105

6

MP0280. Organización da produción en confección industrial

87

5

MP0283. Análise de deseños en téxtil e pel

87

5

MP0284. Elaboración de prototipos

157

9

MP0286. Industrialización e escalaxe de patróns

141

8

MP0287. Proxecto de patronaxe e moda

26

MP0289. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0290. Formación en centros de traballo

384

Total 2º

1040

36

STMV01. Automoción

MP0291. Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade

240

9

MP0293. Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares

267

10

MP0294. Elementos amovibles e fixos non estruturais

213

8

MP0297. Xestión e loxística do mantemento de vehículos

133

5

MP0299. Formación e orientación laboral

107

4

Total 1º

960

36

MP0292. Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe

209

12

MP0295. Tratamento e recubrimento de superficies

192

11

MP0296. Estruturas do vehículo

123

7

MP0298. Proxecto en automoción

26

MP0300. Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

MP0301. Formación en centros de traballo

384

MP0309. Técnicas de comunicación e de relacións

53

3

Total 2º

1040

36