Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 156 Martes, 18 de agosto de 2015 Páx. 33838

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 12 de agosto de 2015, da Dirección Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 4 de maio de 2015.

Antecedentes:

1. Mediante a Orde do 4 de maio de 2015 (DOG núm. 90, do 15 de maio) establecéronse as bases reguladoras e anunciouse a convocatoria de subvención para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.

2. Transcorrido o prazo para a presentación das solicitudes de axuda, leváronse a cabo os requirimentos de emenda daquelas solicitudes que non reunían os requisitos previstos na convocatoria.

3. Rematado o prazo de emenda, a comisión de valoración, como órgano colexiado encargado de informar e valorar as solicitudes, emitiu a proposta de resolución de acordo cos criterios establecidos no artigo 14 da convocatoria.

Consideracións legais e técnicas:

1. A Subdirección Xeral de Planificación e Dinamización Lingüística é o órgano competente para instruír o procedemento administrativo e corresponde ao seu titular formular o informe proposta das subvencións e a súa contía que, xunto co informe da Comisión, elevara á persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, quen resolverá, por delegación do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, segundo o estipulado na disposición adicional da Orde do 25 de xaneiro de 2012 (DOG núm. 27, do 8 de febreiro).

2. No artigo 16 das bases establécese que o prazo máximo para resolver a concesión de axudas non poderá exceder cinco meses, contados a partir da publicación da orde de subvencións no Diario Oficial de Galicia (15 de maio de 2015).

De acordo co anterior, dentro do prazo fixado pola norma reguladora da convocatoria, esta secretaría

RESOLVE:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 09.30.151A.470.1 que figuran no anexo I desta resolución.

Segundo. Desestimar os títulos que se relacionan no anexo II, polos motivos que aparecen citados na epígrafe correspondente. Neste anexo especifícanse tamén as solicitudes que non atenderon ao requirimento de emenda de erros na forma e/ou no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Terceiro. De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, a Secretaría Xeral de Política Lingüística publicará, na súa páxina web, no enderezo www.xunta.es/linguagalega, a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas. Así mesmo, en cumprimento co disposto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a Secretaría Xeral fará públicos os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións concedidas, así como as sancións impostas aos beneficiarios.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 modificados pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, quen resolverá por delegación do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de acordo co establecido na disposición adicional da Orde do 25 de xaneiro de 2012, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de agosto de 2015

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO I

Número de expediente

Solicitante

Título

Importe

2015/000001-0

Xerme Edicións, S.L.

Letra a letra. Lingua 1º primaria (libro + caderno)

1.270,00 €

2015/000005-0

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias sociais 1º primaria. Celme (libro + caderno)

1.120,00 €

2015/000006-0

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias da natureza 1º primaria. Celme (libro + caderno)

996,00 €

2015/000007-0

Xerme Edicións, S.L.

Música 1º primaria. Celme (libro + caderno)

842,00 €

2015/000008-0

Xerme Edicións, S.L.

Plástica 1º primaria. Celme

945,00 €

2015/000009-0

Xerme Edicións, S.L.

Valores sociais e cívicos. 1º primaria. Celme (libro + caderno)

1.022,00 €

2015/000010-0

Xerme Edicións, S.L.

Lingua 3º primaria. Celme (libro + 3 cadernos)

1.287,00 €

2015/000011-0

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias sociais 3º primaria. Celme (libro + caderno)

1.206,00 €

2015/000012-0

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias da natureza 3º primaria. Celme

949,00 €

2015/000013-0

Xerme Edicións, S.L.

Música 3º primaria. Celme (ibro + caderno)

924,00 €

2015/000014-0

Xerme Edicións, S.L.

Plástica 3º primaria. Celme

996,00 €

2015/000015-0

Xerme Edicións, S.L.

Valores sociais e cívicos 3º primaria. Celme (libro + guía)

1.052,00 €

2015/000016-0

Xerme Edicións, S.L.

Lingua 5º primaria. Celme (libro + 3 cadernos)

1.488,00 €

2015/000017-0

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias sociais. 5º primaria. Celme (libro + atlas)

1.206,00 €

2015/000018-0

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias da natureza 5º primaria. Celme

1.018,00 €

2015/000019-0

Xerme Edicións, S.L.

Música 5º primaria. Celme (libro + caderno)

958,00 €

2015/000020-0

Xerme Edicións, S.L.

Plástica 5º primaria

996,00 €

2015/000021-0

Xerme Edicións, S.L.

Valores sociais e cívicos 5º primaria. Celme (libro + guía)

1.077,00 €

2015/000022-0

Xerme Edicións, S.L.

1º EP KAIRÉ. Relixión católica (libro + cadernos + historias)

1.090,00 €

2015/000023-0

Xerme Edicións, S.L.

2º EP KAIRÉ. Relixión católica (libro + cadernos + historias)

1.086,00 €

2015/000024-0

Xerme Edicións, S.L.

3º EP KAIRÉ. Relixión católica (libro + cadernos + historias)

1.107,00 €

2015/000025-0

Xerme Edicións, S.L.

4º EP KAIRÉ. Relixión católica (libro + cadernos + historias)

1.125,00 €

2015/000026-0

Xerme Edicións, S.L.

5º EP KAIRÉ. Relixión católica (libro + cadernos + historias)

1.163,00 €

2015/000027-0

Xerme Edicións, S.L.

6º EP KAIRÉ. Relixión católica (libro + cadernos + historias)

1.146,00 €

2015/000028-0

Servipost Editores, S.L.

Técnicas administrativas básicas. Formación profesional básica. Servizos administrativos

1.360,00 €

2015/000029-0

Servipost Editores, S.L.

Promoción da saúde. Ciclo grao medio, farmacia e parafarmacia

1.385,00 €

2015/000030-0

Servipost Editores, S.L.

Prohibido non pensar. Historia da filosofía 2º bacharelato

1.394,00 €

2015/000031-0

Servipost Editores, S.L.

Foro II. Latín 2º bacharelato

1.009,00 €

2015/000032-0

Galinova Editorial, S.L.

Melodía 1º Música primaria

1.223,00 €

2015/000033-0

Galinova Editorial, S.L.

Melodía 2º Música primaria

1.261,00 €

2015/000034-0

Galinova Editorial, S.L.

Melodía 3º Música primaria

1.278,00 €

2015/000035-0

Galinova Editorial, S.L.

Melodía 4º Música primaria

1.278,00 €

2015/000036-0

Galinova Editorial, S.L.

Melodía 5º Música primaria

1.253,00 €

2015/000037-0

Galinova Editorial, S.L.

Melodía 6º Música primaria

1.176,00 €

2015/000038-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

Lingua -1.1, 1.2, 1.3, aula activa libro alumno e alumna

1.479,00 €

2015/000039-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

Lingua - 3.1, 3.2, 3.3, aula activa libro alumno e alumna

1.522,00 €

2015/000040-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

Lingua - 5.1, 5.2, 5.3, aula activa libro alumno e alumna

1.522,00 €

2015/000041-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

Sociais - 1, aula activa libro alumno e alumna

1.633,00 €

2015/000042-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

Sociais - 3, aula activa libro alumno e alumna

1.458,00 €

2015/000043-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

Sociais - 5, aula activa libro alumno e alumna (libro + caderno)

1.603,00 €

2015/000044-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

Naturais - 1, aula activa libro alumno e alumna

1.428,00 €

2015/000045-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

Naturais - 3, aula activa libro alumno e alumna

1.428,00 €

2015/000046-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

Naturais - 5, aula activa libro alumno e alumna

1.428,00 €

2015/000047-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

Valores - 1, aula activa libro alumno e alumna

1.283,00 €

2015/000048-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

Valores - 3, aula activa libro alumno e alumna

1.278,00 €

2015/000049-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

Valores - 5, aula activa libro alumno e alumna

1.321,00 €

2015/000050-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira)

Ciencias sociais 2º primaria

1.278,00 €

2015/000051-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira)

Ciencias sociais 4º primaria

1.308,00 €

2015/000052-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira)

Lingua 2º primaria

1.616,00 €

2015/000053-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira)

Ciencias da natureza 2º primaria

1.402,00 €

2015/000054-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira)

Lingua 4º primaria

1.616,00 €

2015/000055-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira)

Ciencias da natureza 4º primaria

1.402,00 €

2015/000056-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira)

Lingua 6º primaria

1.338,00 €

2015/000057-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira)

Lingua e literatura 1º ESO

1.505,00 €

2015/000058-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira)

Bioloxía e xeoloxía 1º ESO

1.351,00 €

2015/000059-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira)

Relixión católica 1º ESO

1.266,00 €

2015/000060-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira)

Lingua e literatura 3º ESO

1.505,00 €

2015/000061-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira)

Filosofía 1º bacharelato

1.214,00 €

2015/000062-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira)

Lingua e literatura 1º bacharelato

1.505,00 €

2015/000063-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Estrelamar globalizado 1º primaria (libro + unidade)

1.321,00 €

2015/000064-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Valores sociais e cívicos 1º primaria

1.009,00 €

2015/000065-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Lingua 2º primaria

1.514,00 €

2015/000066-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Lingua 4º primaria (libro + caderno)

1.586,00 €

2015/000067-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Lingua 5º primaria (libro + fichas)

1.586,00 €

2015/000068-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Lingua 6º primaria (libro + caderno)

1.591,00 €

2015/000069-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Ciencias da natureza 1º primaria

1.257,00 €

2015/000070-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Ciencias da natureza 2º primaria

1.184,00 €

2015/000071-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Ciencias da natureza 3º primaria (libro + caderno)

1.270,00 €

2015/000072-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Ciencias da natureza 4º primaria (libro + caderno)

1.270,00 €

2015/000073-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Ciencias da natureza 5º primaria (libro + caderno)

1.231,00 €

2015/000074-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Ciencias da natureza 6º primaria (libro + 2 cadernos)

1.231,00 €

2015/000075-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Ciencias sociais 2º primaria

1.244,00 €

2015/000076-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Ciencias sociais 3º primaria (libro + atlas)

1.163,00 €

2015/000077-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Ciencias sociais 4º primaria (libro + atlas)

1.291,00 €

2015/000078-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Ciencias sociais 5º primaria (libro + atlas)

1.360,00 €

2015/000079-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Ciencias sociais 6º primaria (libro + caderno)

1.231,00 €

2015/000080-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua 1º primaria

1.125,00 €

2015/000081-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua 2º primaria

1.142,00 €

2015/000082-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Pegadas 3. Lingua 3º primaria

1.283,00 €

2015/000083-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua 4º primaria

1.411,00 €

2015/000084-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Pegadas 5. Lingua 5º primaria

1.402,00 €

2015/000085-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua 6º primaria

1.505,00 €

2015/000086-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Pompas de xabón. E.I. 3 anos

1.283,00 €

2015/000087-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Pompas de xabón. E.I. 4 anos

1.266,00 €

2015/000088-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Pompas de xabón. E.I. 5 anos

1.214,00 €

2015/000090-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Pompas de xabón. Vacacións 4 anos

1.000,00 €

2015/000091-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Pompas de xabón. Vacacións 5 anos

1.000,00 €

2015/000092-0

Editorial Luis Vives

Lingua galega e literatura 1º primaria (libro + conto)

1.219,00 €

2015/000093-0

Editorial Luis Vives

Lingua galega e literatura 2º primaria (libro + conto)

1.287,00 €

2015/000094-0

Editorial Luis Vives

Lingua galega e literatura 3º primaria (libro + banda deseñada)

1.377,00 €

2015/000095-0

Editorial Luis Vives

Lingua galega e literatura 4º primaria (libro + banda deseñada)

1.467,00 €

2015/000096-0

Editorial Luis Vives

Lingua galega e literatura 5º primaria (libro + banda deseñada)

1.501,00 €

2015/000097-0

Editorial Luis Vives

Lingua galega e literatura 6º primaaria (libro + caderno + banda deseñada)

1.518,00 €

2015/000098-0

Editorial Luis Vives

Ciencias sociais 1º primaria (libro + libro de lecturas).

1.154,00 €

2015/000099-0

Editorial Luis Vives

Ciencias sociais 2º primaria (libro + caderno)

1.223,00 €

2015/000100-0

Editorial Luis Vives

Ciencias sociais 3º primaria (libro + caderno + banda deseñada).

1.214,00 €

2015/000101-0

Editorial Luis Vives

Ciencias sociais 5º primaria (libro + caderno + banda deseñada).

1.219,00 €

2015/000102-0

Editorial Luis Vives

Ciencias da natureza 1º primaria (libro + caderno)

1.056,00 €

2015/000103-0

Editorial Luis Vives

Ciencias da natureza 2º primaria (libro + caderno + banda deseñada)

1.073,00 €

2015/000104-0

Editorial Luis Vives

Ciencias da natureza 3º primaria (libro + caderno + banda deseñada)

1.206,00 €

2015/000106-0

Editorial Luis Vives

Ciencias da natureza 5º primaria (libro + caderno + banda deseñada)

1.206,00 €

2015/000108-0

Editorial Luis Vives

Calzadas romanas. E.I.

781,00 €

2015/000109-0

Grupo Anaya, S.A.

Lingua 2º primaria

1.325,00 €

2015/000110-0

Grupo Anaya, S.A.

Ciencias da natureza 2º primaria

1.001,00 €

2015/000111-0

Grupo Anaya, S.A.

Ciencias sociais 2º primaria

1.005,00 €

2015/000113-0

Grupo Anaya, S.A.

Relixión católica 2º primaria

958,00 €

2015/000114-0

Grupo Anaya, S.A.

Aprender a crecer xuntos 2º primaria (libro + caderno)

1.497,00 €

2015/000115-0

Grupo Anaya, S.A.

Lingua 4º primaria

1.556,00 €

2015/000116-0

Grupo Anaya, S.A.

Ciencias da natureza 4º primaria

1.227,00 €

2015/000119-0

Grupo Anaya, S.A.

Música 4º primaria

1.048,00 €

2015/000120-0

Grupo Anaya, S.A.

Valores sociais e cívicos 4º primaria. Con razón

928,00 €

2015/000121-0

Grupo Anaya, S.A.

Lingua 6º primaria

1.556,00 €

2015/000122-0

Grupo Anaya, S.A.

Ciencias da natureza 6º primaria

1.227,00 €

2015/000123-0

Grupo Anaya, S.A.

Ciencias sociais 6º primaria

1.146,00 €

2015/000124-0

Grupo Anaya, S.A.

Música 6º primaria

1.048,00 €

2015/000125-0

Grupo Anaya, S.A.

Valores sociais e cívicos 6º primaria. Con razón

975,00 €

2015/000126-0

Grupo Anaya, S.A.

Lingua galega e literatura 1º ESO

1.488,00 €

2015/000127-0

Grupo Anaya, S.A.

Bioloxía e xeoloxía 1º ESO

1.573,00 €

2015/000128-0

Grupo Anaya, S.A.

Xeografía e historia 1º ESO

1.608,00 €

2015/000129-0

Grupo Anaya, S.A.

Relixión católica 1º ESO

1.009,00 €

2015/000131-0

Grupo Anaya, S.A.

Lingua galega e literatura 3º ESO

1.488,00 €

2015/000132-0

Grupo Anaya, S.A.

Bioloxía e xeoloxía 3º ESO

1.317,00 €

2015/000133-0

Grupo Anaya, S.A.

Xeografía e historia 3º ESO

1.625,00 €

2015/000136-0

Grupo Anaya, S.A.

Cultura clásica 3º ESO

1.095,00 €

2015/000137-0

Grupo Anaya, S.A.

Lingua galega e literatura 1º bacharelato

1.505,00 €

2015/000139-0

Grupo Anaya, S.A.

Bioloxía e xeoloxía. 1º bacharelato

1.223,00 €

2015/000140-0

Grupo Anaya, S.A.

Física e química. 1º bacharelato

1.129,00 €

2015/000141-0

Grupo Anaya, S.A.

Historia do mundo contemporáneo. 1º bacharelato

1.095,00 €

2015/000142-0

Grupo Anaya, S.A.

Filosofía 1º bacharelato

1.129,00 €

2015/000144-0

Baia Edicións A Coruña, S.L.

Lingua e literatura galega 1º ESO

1.625,00 €

2015/000145-0

Baia Edicións A Coruña, S.L.

Lingua e literatura galega 1º bacharelato

1.368,00 €

2015/000146-0

Baia Edicións A Coruña, S.L.

Xeografía e historia 3º ESO

1.573,00 €

2015/000147-0

Baia Edicións A Coruña, S.L.

Valores éticos 1º ESO

1.291,00 €

2015/000148-0

Baia Edicións A Coruña, S.L.

Valores éticos 3º ESO

1.514,00 €

ANEXO II

Número de expediente

Solicitante

Título

Importe

2015/000002-0

Imaxina Novas Tecnoloxías, S.L.

Historia natural. Orixes

Artigo 14.a) 7 último parágrafo

2015/000003-0

Imaxina Novas Tecnoloxías, S.L.

Os sentidos

Artigo 14.a) 7 último parágrafo

2015/000004-0

Imaxina Novas Tecnoloxías, S.L.

Arquitectura da antiga Grecia, arquitectura da antiga Roma, artes figurativas da antiga Grecia

Artigo 8.10

2015/000089-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Pompas de xabón. Vacacións 3 anos

Art. 14.a) 3 segundo parágrafo

2015/000107-0

Editorial Luis Vives

Cociña e alimentos

Artigo 14.b) penúltimo parágrafo

2015/000112-0

Grupo Anaya, S.A.

Música 2º primaria

Artigo 8.5

2015/000117-0

Grupo Anaya, S.A.

Ciencias sociais 4º primaria

Artigo 8.5

2015/000118-0

Grupo Anaya, S.A.

Relixión católica 4º primaria

Artigo 8.5

2015/000130-0

Grupo Anaya, S.A.

Valores éticos 1º ESO

Artigo 8.5

2015/000134-0

Grupo Anaya, S.A.

Relixión católica 3º ESO

Artigo 8.5

2015/000135-0

Grupo Anaya, S.A.

Valores éticos 3º ESO

Artigo 8.5

2015/000138-0

Grupo Anaya, S.A.

Matemáticas 1º ESO

Artigo 8.5

2015/000143-0

Grupo Anaya, S.A.

Valores sociais e cívicos 2º primaria

Artigo 8.5

2015/000149-0

Baia Edicións A Coruña, S.L.

Filosofía 1º bacharelato

Artigo 8.5