Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 171 Martes, 8 de setembro de 2015 Páx. 36187

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2015 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2014/15.

Dada conta das solicitudes presentadas ao abeiro do disposto na Orde do 21 de abril de 2015 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2014/15, no marco da aplicación orzamentaria 09.10.423A.481.0, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015 polo importe total de 552.998,00 euros.

E vista a proposta formulada pola comisión avaliadora e elevada a esta secretaría xeral, por conduto do seu presidente,

RESOLVO:

1. Outorgar as axudas a favor das asociacións, federacións e confederacións de nais e pais de alumnos/as que a seguir se detallan (anexo).

2. Denegar a axuda ás seguintes ANPA e declarar a súa desistencia:

• ANPA Pérez Viondi (CEIP Pérez Viondi, A Estrada) e ANPA do CEIP Mestre Valverde Mayo (CEIP Mestre Valverde Mayo, Mos) porque presentaron a solicitude da axuda fóra do tempo establecido na orde da convocatoria.

• ANPA CEIP Lamas de Abade porque non pode considerarse que teña a condición de beneficiario que define o artigo 4 da orde, posto que non emprega as formas de xestión do comedor previstas nese artigo.

• ANPA As Bizocas (CEIP As Bizocas, O Grove) e ANPA Raúl Boullosa (CEIP Conmeniño, O Grove) porque non atenderon o requirimento no prazo establecido e a documentación presentada non repara correctamente os erros ou deficiencias advertidas.

3. Que se dispoñan os créditos necesarios polos importes e as anualidades que se sinalan na relación anterior, con cargo á aplicación 09.10.423A.481.0 dos orzamentos xerais de gastos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.

4. Publíquese no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da consellería e notifíquese esta resolución aos interesados, que disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se produza manifestación expresa entenderase tacitamente aceptada.

Contra esta resolución poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes, a partir do día seguinte a aquel en que se publique no Diario Oficial de Galicia, de acordo co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ser impugnada directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2015

P.D. (Orde do 25 de xaneiro de 2012)
Jesús Oitavén Barcala
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

Entidade

CIF

Centro

Orzamento

Baremo

Axuda

ANPA Bolboreta

G36023125

CEIP Santo Paio de Abaixo

47.888,30 €

19

4.005,13 €

ANPA San Xinés

G36023117

CEIP A Florida

16.109,64 €

19

1.347,33 €

ANPA do CEIP de Portonovo

G36042547

CEIP de Portonovo

22.009,50 €

18

1.743,88 €

ANPA Valle Inclán

G36104347

CEIP Valle Inclán

33.359,00 €

19

2.789,97 €

ANPA do CEIP de Palmeira

G15036122

CEIP de Palmeira

9.512,50 €

19

795,58 €

ANPA As Olivas

G36122257

CEIP nº 2 de Tui

43.896,47 €

15

2.898,37 €

ANPA O Castro

G36151173

CEIP Mestre Martínez Alonso

18.560,50 €

18

1.470,60 €

ANPA Fontes Baíña

G36681856

CEIP Fontes Baíña

11.688,00 €

15

771,73 €

ANPA O Areal

G15170392

EEI Fernández Varela

8.263,50 €

15

545,62 €

ANPA do CEIP de San Cosme de Barreiros

G27304575

CEIP de San Cosme de Barreiros

9.522,10 €

18

754,46 €

ANPA do CEIP de Randufe

G36035921

CEIP Randufe

9.980,47 €

15

658,99 €

ANPA Covaterreña

G36879120

CPI Covaterreña

23.409,75 €

17

1.751,78 €

ANPA Quintán

G15059538

CEIP Pedro Barrié de la Maza

153.896,32 €

15

10.161,39 €

ANPA do CEIP O Couto

G32011314

CEIP O Couto

102.527,00 €

17

7.672,21 €

ANPA do CEIP López Ferreiro

G15059413

CEIP López Ferreiro

158.500,00 €

18

12.558,43 €

ANPA Berbiriana

G15059819

CEIP de Zalaeta

56.879,48 €

20

5.007,48 €

ANPA Rasa do CEIP Ramón de la Sagra

G15283336

CEIP Ramón de la Sagra

87.907,58 €

18

6.965,18 €

ANPA Os Muíños

G36035855

CEIP Alexandre Bóveda

29.129,69 €

15

1.923,36 €

Federación ANPA Pontevedra

G36020311

Varios

619.874,66 €

19,33

52.743,55 €

ANPA CEIP Luís Seoane

G15265051

CEIP Luís Seoane

89.684,91 €

17

6.711,23 €

ANPA do CEP Altamira

G36017473

CEP Altamira

31.708,70 €

18

2.512,38 €

ANPA Cela e Pereiras

G36119659

CEIP Atín-Cela

10.266,00 €

19

858,60 €

ANPA El Rosario

G36752673

CEIP San Lourenzo de Belesar

13.549,00 €

18

1.073,53 €

ANPA O Mencer

G36119550

CEIP Rebordáns

4.620,78 €

14

284,77 €

ANPA Santa Uxía

G15315690

CEIP O Grupo

35.525,00 €

19

2.971,13 €

ANPA Pena de Francia

G36014611

CEIP Pena de Francia

33.626,00 €

19

2.812,30 €

ANPA A Pedra

G36129765

CEIP A Pedra

46.110,50 €

14

2.841,59 €

ANPA Concepción Arenal

G15059421

CEIP Concepción Arenal

84.190,40 €

17

6.300,07 €

ANPA O Castañal

G36682292

CEIP Javier Sensat

56.065,03 €

17

4.195,41 €

ANPA Miguel Hernández

G15744857

IES Miraflores

41.411,28 €

15

2.734,28 €

ANPA A Ferradura

G15310667

CEIP Pío XII

274.995,31 €

11

13.315,32 €

ANPA Cobas

G15140478

CEIP Os Tilos

35.750,00 €

19

2.989,95 €

ANPA Diomedes

G36029924

CEIP nº 1 de Tui

17.145,58 €

20

1.509,44 €

ANPA Torrecela

G36141240

CEIP Torre Cela

7.578,82 €

11

366,97 €

ANPA Os Muíños

G36132348

CEIP Plurilingüe As Solanas-Nicolás Gutiérrez Campo

10.909,56 €

15

720,33 €

ANPA de Riomaior

G36120541

CEP de Riomaior

13.305,60 €

19

1.112,81 €

ANPA Albor

G15138159

CEIP Alborada

83.184,05 €

16

5.858,60 €

ANPA do CEIP Emilio González López

G15256837

CEIP Emilio González López

20.415,55 €

14

1.258,12 €

ANPA As Pedreiras

G15939549

CEIP San Pedro de Visma

43.332,61 €

20

3.814,86 €

ANPA A Gamela

G36450401

CEIP de Lourido

63.921,70 €

18

5.064,71 €

ANPA Viñas Blancas

G36131522

CEIP Carballal

34.776,62 €

19

2.908,54 €

ANPA O Xunqueiro

G36209930

CEIP Chancelas

44.438,72 €

19

3.716,62 €

ANPA do CEIP Igrexa-Chapela

G36210250

CEIP Igrexa-Chapela

13.648,19 €

19

1.141,46 €

ANPA Nosa Sra. do Carme

G15573728

CEIP Heroínas de Sálvora de Aguiño

8.749,37 €

18

693,24 €

ANPA Sagrada Familia

G15097447

CEIP Sagrada Familia

71.659,40 €

18

5.677,79 €

Federación ANPA Ourense

G32009037

Varios

662.299,00 €

18,13

52.854,93 €

ANPA do CEIP Cedeira

G36037166

CEIP Cedeira

32.521,00 €

19

2.719,89 €

ANPA Faro

G15219728

CEIP Víctor López Seoane

58.664,89 €

17

4.389,96 €

ANPA Xanela

G15228604

CEIP María Pita

104.824,30 €

13

5.998,45 €

ANPA Labaca

G15040314

CEIP Labaca

53.824,21 €

17

4.027,73 €

ANPA Castrillón

G15398084

CEIP Juan Fernández Latorre

100.351,34 €

13

5.742,49 €

ANPA Sardiñeira

G15685258

CEP José Cornide Saavedra

14.408,19 €

17

1.078,18 €

ANPA A Gaivota de Meicende Arteixo

G15231251

CEIP San Xosé Obreiro

25.291,15 €

19

2.115,22 €

APA Milnenos do CEIP Emilia Pardo Bazán

G15552250

CEIP Emilia Pardo Bazán

149.109,24 €

13

8.532,60 €

ANPA Herrerías

G15038003

CEIP Montel Touzet

32.788,02 €

19

2.742,22 €

ANPA Castelao

G15270432

CEIP Anxo da Garda

32.788,02 €

19

2.742,22 €

ANPA Manuel Murguía

G15059199

CEIP Galán

50.008,26 €

19

4.182,43 €

ANPA Avantar

G15303571

CEIP Salgado Torres

51.367,24 €

17

3.843,87 €

ANPA San Cristóbal

G15341738

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

64.123,62 €

17

4.798,45 €

ANPA Parque de Belona

G15115041

CEIP Curros Enríquez

26.122,63 €

19

2.184,76 €

ANPA Agarimo

G15884182

CEIP María Barbeito

62.578,26 €

17

4.682,80 €

ANPA Mar de Orzán

G15059272

CEIP Eusebio da Guarda

189.092,82 €

13

10.820,62 €

ANPA Bandaseca

G15399926

CEIP Salustiano Rey Eiras

8.696,70 €

18

689,07 €

ANPA A Cubela

G15059371

CEIP San Francisco Xabier

91.300,00 €

16

6.430,20 €

Federación ANPA A Coruña

G15042617

Varios

258.075,76 €

19,26

21.879,48 €

ANPA Novo Arteixo

G70257373

CEIP de Arteixo

109.346,48 €

17

8.182,52 €

ANPA Torre de Goiáns

G15059512

CEIP Santa Baia

18.190,55 €

15

1.201,08 €

ANPA Picariños

G36154508

CEIP de Figueiroa

52.166,40 €

18

4.133,30 €

ANPA Alecrín

G36136596

CEIP O Foxo

8.503,72 €

12

449,18 €

ANPA do CEIP de Oca

G36169191

CEIP de Oca

6.745,16 €

16

475,06 €

ANPA Atalaia

G36039436

CEIP A Sangriña

10.611,10 €

15

700,62 €

ANPA A Lagoa

G36044675

CEIP Infante Felipe de Borbón

18.292,49 €

19

1.529,89 €

ANPA O Cruceiro de Vilalonga

G36056448

CEIP O Cruceiro

20.625,00 €

15

1.361,82 €

ANPA Porto Cabeiro

G36191682

CEIP Porto Cabeiro

13.312,41 €

19

1.113,38 €

ANPA Toural

G36578722

CPI Toural

9.987,12 €

15

659,42 €

ANPA Amor Ruibal

G36142818

CEIP Amor Ruibal

43.151,58 €

19

3.608,97 €

ANPA do CEIP Antonio Pedrosa Latas

G27019058

CEIP Antonio Pedrosa Latas

25.970,00 €

19

2.172,00 €

ANPA San Juan de Baión

G36181162

CEIP San Juan de Baión

37.730,00 €

15

2.491,22 €

ANPA Centieiras

G15280647

CEIP Centieiras

10.772,42 €

18

853,53 €

ANPA Ponte dos Brozos

G15059553

CEIP Ponte dos Brozos

227.800,00 €

9

9.024,64 €

ANPA do CEP de Sabarís

G36801579

CEP de Sabarís

10.000,00 €

15

660,27 €

ANPA Ernestina Otero

G36043651

CEP Santa Mariña

16.026,66 €

11

776,01 €

ANPA do CEIP Vista Alegre

G27030154

CEIP Vista Alegre

20.852,11 €

19

1.743,96 €

Federación Olívica de ANPA de Vigo e Comarca

G36743946

Varios

1.779.605,94 €

18,73

146.721,99 €

ANPA do CEIP de Petelos

G36174753

CEIP de Petelos

18.160,67 €

19

1.518,86 €

ANPA Avilés de Taramancos

G15681430

CEIP Felipe de Castro

9.880,90 €

18

782,89 €

ANPA do CEIP Virxe do Carme

G27140904

CEIP Virxe do Carme

25.815,67 €

15

1.704,54 €

ANPA Bidueiro

G15244205

CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

159.871,73 €

11

7.741,02 €

ANPA As Marismas

G36250488

EEI A Marisma

15.045,27 €

14

927,17 €

TOTAL

552.998,00 €