Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 177 Mércores, 16 de setembro de 2015 Páx. 36972

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

ORDE do 8 de setembro de 2015 pola que se convoca para o ano 2015, en réxime de concorrencia competitiva, a concesión de axudas de carácter socioeconómico da prima non renovable, cofinanciadas nun 75 % co Fondo Europeo de Pesca (FEP).

A través da Orde do 30 de decembro de 2014 (DOG núm. 13, do 21 de xaneiro de 2015), convocáronse para 2015 as axudas de carácter socioeconómico cofinanciadas nun 75 % co Fondo Europeo de Pesca (FEP). A devandita orde establece as bases reguladoras e o procedemento para a súa concesión.

Tendo en conta que este é o último ano de convocatoria de axudas socioeconómicas do FEP que, entre outras, trata de paliar os efectos do axuste estrutural da frota pesqueira, especialmente no caso da prima non renovable vinculada á paralización definitiva, e considerando o número de tripulantes enrolados en buques pesqueiros afectados polo devandito axuste, cómpre realizar unha nova convocatoria no presente ano para tentar acoller ao maior número de tripulantes afectados pola paralización definitiva do buque e aproveitar ao máximo o fondo comunitario destinado para tal fin.

Por todo isto, e de acordo co disposto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, e en uso das competencias que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e demais normativa de aplicación,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

Convócase para o ano 2015, en réxime de concorrencia competitiva, a concesión de axudas de carácter socioeconómico da prima non renovable do artigo 4 letra B) da Orde do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas de carácter socioeconómico cofinanciadas nun 75 % co Fondo Europeo de Pesca (FEP) e se establece a súa convocatoria para o ano 2015, tramitada como anticipada de gasto, dirixidas a tripulantes de buques pesqueiros que paralizasen a súa actividade definitivamente como consecuencia dun plan de axuste do esforzo pesqueiro coa finalidade de paliar os efectos do axuste estrutural da frota.

Artigo 2. Crédito orzamentario

1. As axudas concederanse con cargo á aplicación orzamentaria 12.30.723A.780.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia por un importe total máximo de 1.249.500 euros.

2. As axudas mencionadas contan co financiamento do FEP nun 75 % e do Estado membro nun 25 %.

Artigo 3. Beneficiarios

1. Poderán ser beneficiarios os tripulantes de buques pesqueiros que paralizasen a súa actividade definitivamente como consecuencia dun plan de axuste do esforzo pesqueiro que non se tivesen presentado en prazo á Orde do 30 de decembro de 2014 (DOG núm. 13, do 21 de xaneiro de 2015).

2. Para seren beneficiarios terán que cumprir o establecido no artigo 5 e artigo 6 letra B) da orde de bases reguladoras destas axudas (Orde do 30 de decembro de 2014; DOG núm. 13, do 21 de xaneiro de 2015).

3. Os beneficiarios deberán cumprir as obrigas do artigo 7 e artigo 8 letra B) da devandita orde reguladora.

Artigo 4. Prazos de solicitude

Para esta convocatoria de 2015 o prazo de presentación das solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último do mes.

Artigo 5. Forma de presentación de solicitudes e documentación necesaria (anexos normalizados e documentación complementaria)

1. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es), de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

2. Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

3. A documentación complementaria poderá presentarse electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto nos artigos 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

4. A documentación complementaria tamén poderá presentarse en formato papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

5. As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

6. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a persoa interesada ou representante deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

7. No caso de que algún dos documentos que vai presentar de forma electrónica a persoa solicitante ou representante supere os tamaños límite establecidos pola sede electrónica, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos. Para iso, e xunto co documento que se presenta, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro. Na sede electrónica da Xunta de Galicia publicarase a relación de formatos, protocolos e tamaño máximo admitido da documentación complementaria para cada procedemento.

8. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

9. A solicitude e demais anexos normalizados está formada por:

– Anexo I de solicitude de axuda.

10. A documentación complementaria está formada por:

a) Informe de vida laboral expedido polo Instituto Social da Mariña.

b) Copia cotexada de todas as follas de todos os cadernos de inscrición marítima, que deberán estar actualizados.

c) Copia cotexada do DNI só no caso de non autorizar o órgano xestor para comprobar os datos de identidade mediante consulta ao Sistema de verificación de datos segundo o Decreto 255/2008, do 23 de outubro (DOG núm. 221, do 13 de novembro) e Orde do 7 de xullo de 2009 (DOG núm. 134, do 10 de xullo).

d) Documentación acreditativa da finalización da actividade laboral en relación co buque paralizado. Para o caso de que a actividade laboral non estea rematada ou non se dispuña da documentación acreditativa no momento de presentar a solicitude, esta documentación presentarase previamente ao pagamento da prima dentro do prazo de xustificación.

e) Para os maiores de 55 anos, ademais, informe COE emitido polo Instituto Social da Mariña en que conste a idade de xubilación, unha vez aplicados os coeficientes redutores.

Artigo 6. Contía da axuda e criterios de selección

A contía da axuda será a establecida no artigo 8 letra B) da Orde de bases reguladoras e as solicitudes serán atendidas segundo o establecido no artigo 13 punto 1.IV) da devandita orde (Orde do 30 de decembro de 2014; DOG núm. 13, do 21 de xaneiro de 2015).

Artigo 7. Órgano competente para a instrución e resolución

Os órganos competentes para a instrución e resolución serán os previstos no artigo 12.1 y 12.3, respectivamente, da devandita orde de bases.

As solicitudes serán resoltas pola persoa titular da Secretaría Xeral do Mar segundo se indica na disposición derradeira primeira da devandita orde de bases.

Artigo 8. Prazo para resolver e notificar a resolución

O prazo máximo para a resolución do procedemento e a súa notificación será o establecido no artigo 12.5 da orde de bases reguladoras das axudas.

Artigo 9. Recursos

A resolución porá fin á vía administrativa e pódese interpoñer recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Consellería do Medio Rural e do Mar no prazo dun (1) mes a partir do día seguinte ao da súa notificación ou, alternativamente, recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación. Se, transcorrido o prazo para resolver establecido no punto 5 deste artigo, non lle é notificada ao interesado a resolución, entenderase desestimada por silencio negativo e caberá interpoñer recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Consellería do Medio Rural e do Mar no prazo de tres (3) meses ou, alternativamente, recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de seis (6) meses contados, en ambos os casos, a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Artigo 10. Prazo de xustificación

Para esta convocatoria de 2015 o prazo de xustificación rematará o 15 de decembro de 2015. A forma de xustificación será a establecida no artigo 15 da orde de bases reguladoras das axudas.

Artigo 11. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación autorizan as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado «Relacións administrativas coa cidadanía e entidades», cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela (A Coruña); ou a través dun correo electrónico a: secretariaxeraltecnica.cmrm@xunta.es.

Disposición derradeira primeira

No non previsto nesta orde observarase o que establece a Orde do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas de carácter socioeconómico cofinanciadas nun 75 % co Fondo Europeo de Pesca (FEP) e se establece a súa convocatoria para o ano 2015, tramitada como anticipada de gasto; o Regulamento (UE) 1198/2007 do Consello, do 27 de xullo de 2006 relativo ao Fondo Europeo de Pesca; o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e posteriores modificacións; o disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e os do seu regulamento de execución; e a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Disposición derradeira segunda

Esta orde producirá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 8 de setembro de 2015

Rosa Quintana Carballo
Conselleira do Medio Rural e do Mar

missing image file
missing image file
missing image file