Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Martes, 22 de setembro de 2015 Páx. 37375

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 11 de setembro de 2015, da Área Provincial de Pontevedra, pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 pola que se convocan na anualidade de 2015, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

A presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) convocou no exercicio 2015, a través da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 11, do 19 de xaneiro), axudas para o alugamento de vivendas no marco do Plan de vivenda 2013-2016.

A Área Provincial do IGVS de Pontevedra, órgano encargado da instrución do procedemento, código VI432A, revisou as solicitudes presentadas en prazo ao abeiro da dita resolución e identificou tanto as que se presentaron sen erros e dispoñen da documentación preceptiva como aquelas que non reúnen algún dos requisitos exixidos.

De conformidade co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se a solicitude non reúne os requisitos exixidos, requiriranse as persoas solicitantes para que, nun prazo de dez (10) días hábiles, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixeren, se terán por desistidas da súa petición, logo da correspondente resolución.

Así mesmo, ao tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, o punto décimo segundo da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 dispón que, de conformidade co establecido nos artigos 59, 60 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, os requirimentos de emenda poderanse facer mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirán os mesmos efectos que a notificación individualizada. Esta publicación tamén se realizará na páxina web do IGVS.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes que non están debidamente cubertas e/ou non achegan a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras da Orde do 24 de novembro de 2014 e na resolución de convocatoria. Esta relación achégase como anexo I desta resolución.

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes recollidas no anexo I desta resolución de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución. De non o facer, teranse por desistidas na súa petición, logo de resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, pola que se regula o réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Xefatura da Área Provincial do IGVS de Pontevedra.

Pontevedra, 11 de setembro de 2015

María Martínez Allegue
Xefa da Área Provincial de Pontevedra

ANEXO I

Solicitudes suxeitas a emenda de documentación

Apelido 1

Apelido 2

Nome

NIF/NIE

Número de expediente

Membro da unidade de convivencia a quen se require a documentación

Requirimento

Parentesco ou relación

Nome
e apelidos

Aboufaras

Arafaoui

Miloudi

77546799E

201536ALUG01223Q

Solicitante

 

PA01.1; PA01.3;

Aboufaras

El Arfaoui

Mustapha

77548576M

201536ALUG01273C

Solicitante

 

PA11;

Aboufaras

El Arfaoui

Mustapha

77548576M

201536ALUG01273C

Cónxuxe

Nadia Temmar Aboufaras

PA08;

Adir

Lover

X7812620A

201536ALUG01689E

Solicitante

 

PA01.2; PA06; PA08;

Adir

Lover

X7812620A

201536ALUG01689E

Outros

Nicoleta Botea

PA06; PA08;

Adnani

Mohamed

X1052164Y

201536ALUG01452S

Solicitante

 

PA06;

Adnani

Mohamed

X1052164Y

201536ALUG01452S

Cónxuxe

Saida Hamdaoui

PA06;

Adnani

Mohamed

X1052164Y

201536ALUG01452S

Fillo/filla

Abdel Wahed Adnani

PA06;

Adnani

Mohamed

X1052164Y

201536ALUG01452S

Fillo/filla

Achraf Adnani

PA06; PA08;

Ahmed

Mahmoud

Mohamed Lamin

Y1939984V

201536ALUG02404R

Solicitante

 

PA01.3; PA07; PA08;

Ahmed

Mahmoud

Mohamed Lamin

Y1939984V

201536ALUG02404R

Cónxuxe

Aba Galitu

PA01.3; PA06; PA07;

Alban

Gómez

María Rosa

76999668S

201536ALUG02422L

Solicitante

 

PA05; PA08; PA11; 

Alban

Gómez

María Rosa

76999668S

201536ALUG02422L

Fillo/filla

Rosa María Martínez Albán

PA08;

Alcaine

Sánchez

María Ángeles

35461706F

201536ALUG01242N

Solicitante

 

PA11;

Ani

Mohammed

X7195585N

201536ALUG01714R

Solicitante

 

PA07;

Ani

Mohammed

X7195585N

201536ALUG01714R

Cónxuxe

Zohra Ennessyry

PA01.3;

Ani

Mohammed

X7195585N

201536ALUG01714R

Fillo/filla

Ismail Ani

PA01.3; PA08;

Araujo

Fernández

Patricia

35575155C

201536ALUG00278Z

Solicitante

 

PA08; PA17;

Asebban

 

Naima

X8009303J

201536ALUG00056E

Solicitante

 

PA07; PA09;

Asebban

 

Naima

X8009303J

201536ALUG00056E

Cónxuxe

Brahim Nabih

PA01.3;

Badou

Ed Aboufaris

Noura

X5849517L

201536ALUG01104N

Solicitante

 

PA07;

Badou

Ed Aboufaris

Noura

X5849517L

201536ALUG01104N

Cónxuxe

Rachid Aboufaris

PA01.1; PA01.2; PA01.3;

Balaram

 

Iulian

Y1566828J

201536ALUG01088L

Solicitante

 

PA01.3; PA05; PA06; PA08; PA10;

Balaram

 

Iulian

Y1566828J

201536ALUG01088L

Cónxuxe

Hapau Sandama

PA01.3; PA08;

Barros

Buela

Mónica

44806931X

201536ALUG00187S

Solicitante

 

PA04; PA07; PA08; 

Barrul

Jiménez

Ruth

35585129N

201536ALUG00188Q

Solicitante

 

PA07;

Barrul

Jiménez

Ruth

35585129N

201536ALUG00188Q

Parella de feito

Manuel León Barrul

PA08;

Batiz

Mejía

Inés Karen

Y1095881Z

201536ALUG01654X

Solicitante

 

PA01.1; PA01.3; PA06; PA07; PA08; PA15;

Batiz

Mejía

Inés Karen

Y1095881Z

201536ALUG01654X

Fillo/filla

Maderlin Waldina Neal Batiz

PA02; PA06; PA08;

Bediako

 

Ekow

Y2229571B

201536ALUG01603M

Solicitante

 

PA01.2; PA01.3;

Belghatti

 

Ghyzlane

X7833358H

201536ALUG01206E

Solicitante

 

PA06;

Belghatti

 

Ghyzlane

X7833358H

201536ALUG01206E

Outros

Abderrahim Bhegrane

PA01.2; PA01.3; PA06; PA08;

Bentos

Montoya

Pilar

44848913V

201536ALUG01569V

Solicitante

 

PA02; PA04; PA08;

Bentos

Montoya

Pilar

44848913V

201536ALUG01569V

Cónxuxe

Alejandro Giménez Borja

PA08;

Bocos

Álvarez

Elvira Susana

70252915J

201536ALUG01699D

Solicitante

 

PA01.2; PA07;

Burgos

Barrio

Gezabel

77400575D

201536ALUG01294H

Solicitante

 

PA04; PA11; PA16;

Chariji

Ait Hammou

Abderrahim

54319571B

201536ALUG01405Z

Solicitante

 

PA01.1; PA08;

Chariji

Ait Hammou

Abderrahim

54319571B

201536ALUG01405Z

Cónxuxe

Naima Ahbahou

PA06; PA08;

Cherti

Amil

Mohamed

35582328V

201536ALUG00258V

Solicitante

 

PA01.2;

Chouri

 

Ouafa

X5857654Z

201536ALUG02444H

Solicitante

 

PA06; PA08;

Chouri

 

Ouafa

X5857654Z

201536ALUG02444H

Cónxuxe

Tifa Bassou

PA01.3; PA06; PA08;

Chouri

 

Ouafa

X5857654Z

201536ALUG02444H

Outros

Fatima Ghanim

PA06; PA08;

Cis

 

Ousseynou

Y0983428P

201536ALUG01701B

Solicitante

 

PA01.1; PA01.3; PA06; PA07;

Conde

Molares

Estrella

35243763N

201536ALUG01705S

Solicitante

 

PA08;

Conde

Azcona

Ana Isabel

18210070G

201536ALUG00246M

Solicitante

 

PA04; PA07; PA09;

Contreras

Canchica

Liz Elena

Y2341625D

201536ALUG01712E

Solicitante

 

PA01.3; PA05; PA06; PA07;

Costache

 

Maricica

Y2312896F

201536ALUG02224M

Solicitante

 

PA01.3; PA18;

Costache

 

Maricica

Y2312896F

201536ALUG02224M

Cónxuxe

Costel Costache

PA01.3; PA08;

Couceiro

Otero

Herminia

76871092D

201536ALUG00169C

Solicitante

 

PA08;

Crespo

Fernández

Consuelo

36138357K

201536ALUG01740G

Solicitante

 

PA07; PA08; PA16;

Crespo

Fernández

Consuelo

36138357K

201536ALUG01740G

Cónxuxe

Barral Martínez Jesús Miguel

PA01.1; PA08;

Crespo

Pallares

María Milena

35212197W

201536ALUG01266J

Solicitante

 

PA08;

Curt

 

Doina

X4871018D

201536ALUG00990J

Solicitante

 

PA01.3; PA06; PA08; PA11; PA17;

Curt

 

Doina

X4871018D

201536ALUG00990J

Cónxuxe

Paul Curt

PA01.3; PA08;

Curt

 

Doina

X4871018D

201536ALUG00990J

Fillo/filla

Petre Alexandru Curt

PA01.3; PA08;

Cuterea

 

Paula

X8908976H

201536ALUG01211G

Solicitante

 

PA06; PA08;

Cuterea

 

Paula

X8908976H

201536ALUG01211G

Cónxuxe

Virgil Cuterea

PA06; PA08;

Cuterea

 

Paula

X8908976H

201536ALUG01211G

Fillo/filla

Costel Cuterea

PA06; PA08;

D´Urso

Mónaco

Ángela

Y1519545H

201536ALUG01293V

Solicitante

 

PA01.3; PA05; PA06; PA08; PA10;

D´Urso

Mónaco

Ángela

Y1519545H

201536ALUG01293V

Cónxuxe

Eduardo Parise Leonetti

PA01.3; PA05; PA06; PA08; PA10;

Da Motta

 

Valci

Y1101555F

201536ALUG01973F

Solicitante

 

PA01.3; PA06; PA08; PA11; PA15;

Da Silva

Vázquez

María Nieves

39466068T

201536ALUG01811Y

Solicitante

 

PA08; PA11;

De Assis

Carvalho

Eliane

32729356B

201536ALUG01213Y

Solicitante

 

PA03; PA08; PA11;

Díaz

Jiménez

Francisco

35309332P

201536ALUG02275X

Solicitante

 

PA11;

Díez

Dios

Kassandra

35463992Q

201536ALUG01227C

Outros

Sebastián Núñez Lorenzo

PA01.2;

Docampo

Novas

José Manuel

77400435F

201536ALUG01704Z

Solicitante

 

PA01.1; PA14;

Docampo

Novas

José Manuel

77400435F

201536ALUG01704Z

Outros

Laura Molinero Falagan

PA08;

Dopazo

Vence

Isaac

76926035M

201536ALUG01144Y

Solicitante

 

PA11;

Dopazo

Vence

Isaac

76926035M

201536ALUG01144Y

Outros

Aurelia Florina Dragomir

PA01.3; PA06; PA08;

Duarte

Iglesias

Adriana

44093606F

201536ALUG01148X

Solicitante

 

PA11;

Durac

 

Valentin

Y1568493E

201536ALUG00218T

Solicitante

 

PA01.3; PA04; PA05; PA08; PA09; 

Durac

 

Valentin

Y1568493E

201536ALUG00218T

Cónxuxe

Durac Tanta Lenuta

PA01.3; PA08;

Durac

 

Ionica

Y2003589G

201536ALUG02086M

Solicitante

PA01.3; PA08; PA14; PA18;

Durac

 

Ionica

Y2003589G

201536ALUG02086M

Cónxuxe

Ionita Durac

PA01.1; PA01.3; PA08;

El Barnossi

Ep Ibrahimi

Souad

X8193676H

201536ALUG00248F

Solicitante

 

PA01.1; PA04; PA08; PA09;

El Bouabi

Hailas

El Houssine

77545817Y

201536ALUG01572C

Solicitante

 

PA02; PA08; PA11;

El Bouabi

Hailas

El Houssine

77545817Y

201536ALUG01572C

Cónxuxe

Loubna Hannane

PA06; PA08;

El Hamdaoui

 

Maati

X0814552F

201536ALUG01191F

Solicitante

 

PA01.3; PA06; PA08; PA10;

El Hamdaoui

 

Maati

X0814552F

201536ALUG01191F

Cónxuxe

Araid Saadia

PA06; PA08;

El Hamdaoui

 

Maati

X0814552F

201536ALUG01191F

Fillo/filla

Smail El Hamdaoui

PA06; PA08;

El Hariri

Ghanim

Khalid

35637137V

201536ALUG02412D

Solicitante

 

PA08;

El Hariri

Ghanim

Khalid

35637137V

201536ALUG02412D

Cónxuxe

Saadia Granim Ep El Hariri

PA06; PA08;

Elaichi

 

Miloud

X2924828X

201536ALUG01197J

Solicitante

 

PA01.1; PA01.3; PA05; PA08; PA10; PA13;

Elkasdi

Elghouziani

Naima

77970647A

201536ALUG01083Z

Solicitante

 

PA01.2; PA08; PA10;

Elkasdi

Elghouziani

Naima

77970647A

201536ALUG01083Z

Cónxuxe

Najid Mhamed

PA08;

Entenza

Sanjorge

Fernando

52494073T

201536ALUG01447X

Solicitante

 

PA01.3;

Entenza

Sanjorge

Fernando

52494073T

201536ALUG01447X

Cónxuxe

Amparo Díaz Barcia

PA01.3;

Ep El Kadili

Khalafi

Khadija

X1551389Q

201536ALUG01784W

Solicitante

 

PA04; PA06; PA08; PA15;

Ep El Kadili

Khalafi

Khadija

X1551389Q

201536ALUG01784W

Cónxuxe

El Kadili El Maati

PA01.1; PA01.2; PA06; PA15;

Ep El Kadili

Khalafi

Khadija

X1551389Q

201536ALUG01784W

Fillo/filla

El Kadili Amine

PA01.2; PA06; PA15;

Ep El Kadili

Khalafi

Khadija

X1551389Q

201536ALUG01784W

Fillo/filla

El Kadili Zakaria

PA06; PA15;

Ep El Kadili

Khalafi

Khadija

X1551389Q

201536ALUG01784W

Fillo/filla

El Kadili Khalid

PA01.2; PA06; PA15;

Es Sahm

 

Said

X2449266L

201536ALUG01866S

Solicitante

 

PA01.1; PA01.3; PA05; PA06; PA08; PA09; PA10;

Es Sahm

 

Said

X2449266L

201536ALUG01866S

Cónxuxe

El Mounadil Najat

PA06; PA08; 

Esquivel

Ravelo

F. Eduardo

Y3390101F

201536ALUG00227D

Solicitante

 

PA01.3; PA05; PA07; PA12; PA17;

Esquivel

Ravelo

F. Eduardo

Y3390101F

201536ALUG00227D

Cónxuxe

María Goreti Búa Santos

PA01.1;

Estévez

Ferreira

Javier

36149156X

201536ALUG02487S

Solicitante

 

PA01.1; PA08; PA14;

Estévez

López

Estela

53183169Q

201536ALUG01959Q

Solicitante

 

PA01.2;

Fahmi

Raoui

Yassine

77971307L

201536ALUG01322T

Solicitante

 

PA01.1; PA01.2; PA01.3; PA18;

Fahmi

Raoui

Yassine

77971307L

201536ALUG01322T

Cónxuxe

Sabah Elkarouachia

PA05; PA06;

Falete

Hadis

Mounir

35636955L

201536ALUG00176G

Solicitante

 

PA01.1; PA01.2; PA04; PA07; PA09;

Falhani

Echchorfi

Said

77680606S

201536ALUG01358J

Solicitante

 

PA01.2; PA05;

Falhani

Echchorfi

Said

77680606S

201536ALUG01358J

Cónxuxe

Samira Mguild

PA06; PA08;

Farfan

Farfan

Belkis Josefina

53863850N

201536ALUG01161T

Solicitante

 

PA08;

Fernández

Fernández

Verónica

76725807S

201536ALUG01703J

Solicitante

 

PA01.2; PA05; PA08;

Fittipaldi

Heffler

Anabelia María

53187723Q

201536ALUG02474W

Solicitante

 

PA08;

Flores

Amores

Raúl

48897702R

201536ALUG01982Q

Solicitante

 

PA01.1; PA01.2; PA01.3; PA05; PA07; PA14;

Fontán

Lafuente

Dolores Rosario

35442975K

201536ALUG01338Q

Solicitante

 

PA11;

Forero

Arévalo

Fredy Oswaldo

39486375K

201536ALUG01749J

Solicitante

 

Forero

Arévalo

Fredy Oswaldo

39486375K

201536ALUG01749J

Parella de feito

Tocora Camacho Sindy Dayan

PA01.1; PA01.3; PA06;

Frometa

Reyes

Juana Elisanyela

35640897M

201536ALUG00259H

Solicitante

 

PA04; PA07;

García

Torres

Miguel Ángel

35469547M

201536ALUG01216D

Solicitante

 

PA06; PA08;

García

Torres

Miguel Ángel

35469547M

201536ALUG01216D

Cónxuxe

Ana Carolina da Silva Evangelista

PA01.1; PA01.2; PA01.3; PA06; PA08;

García

Fernández

María Jesús

34963459D

201536ALUG01965E

Solicitante

 

PA01.3;

García

Godinez

Yudenia

54384889D

201536ALUG01830W

Solicitante

 

PA01.2; PA02; PA04;

García

Godinez

Yudenia

54384889D

201536ALUG01830W

Cónxuxe

Ariel Aristides Noa Mola

PA06; PA08;

Gaspar

Otero

María José

35435086K

201536ALUG00184N

Solicitante

 

PA07; PA08;

Gonçalves

Moledo

Rebeca

36141744G

201536ALUG01942E

Solicitante

 

PA01.1; PA01.3; PA05;

González

Soliño

Amelia

35280219J

201536ALUG01078D

Solicitante

 

PA04; PA05; PA06; PA08; PA10;

González

González

David

53178494X

201536ALUG00061G

Solicitante

 

PA08;

González

González

David

53178494X

201536ALUG00061G

Outros

María del Carmen Bravo Lanoix

PA08;

Gourmaj

 

Abdellah

X9615896X

201536ALUG01564N

Solicitante

 

PA01.2; PA06; PA15;

Gourmaj

 

Abdellah

X9615896X

201536ALUG01564N

Cónxuxe

Saadia Asdih

PA06; PA08;

Guisande

Fernández

Vanessa

77001966J

201536ALUG01906D

Solicitante

 

PA02;

Guisande

Fernández

Vanessa

77001966J

201536ALUG01906D

Cónxuxe

David Mendoza Durán

PA01.1; PA01.2; PA01.3; PA14;

Hadis

Madkouri

Omar

35636402H

201536ALUG00217E

Solicitante

 

PA01.1; PA01.3; PA09;

Halliovi

 

Mourad

X3068014K

201536ALUG01497Z

Solicitante

 

PA01.3; PA04; PA05; PA08;

Halliovi

 

Mourad

X3068014K

201536ALUG01497Z

Cónxuxe

Rabia Akhraz

PA01.2; PA01.3; PA08;

Hanchachi

 

Mohammed

X5854581T

201536ALUG01168F

Solicitante

 

PA05; PA06; PA08; PA10; PA11;

Hanchachi

 

Mohammed

X5854581T

201536ALUG01168F

Fillo/filla

Hanchachi Imad

PA06; PA08;

Hanchachi

 

Mohammed

X5854581T

201536ALUG01168F

Fillo/filla

Hanchachi Anwar

PA06; PA08;

Hasbi

 

Nawal

Y0243259W

201536ALUG01199S

Solicitante

 

PA01.3; PA04; PA06; PA08; PA10;

Hasbi

 

Nawal

Y0243259W

201536ALUG01199S

Outros

Dakhiri Khalil

PA01.2; PA01.3; PA06;

Idbrm

 

Mouloud

X7505670B

201536ALUG01154Q

Solicitante

 

PA05; PA06; PA07; PA08; PA10;

Idbrm

 

Mouloud

X7505670B

201536ALUG01154Q

Cónxuxe

Fatima Bentaib

PA08;

Jamardo

Rey

Josefa

35922924Y

201536ALUG01496J

Solicitante

 

PA07;

Jamardo

Rey

Josefa

35922924Y

201536ALUG01496J

Neto/a

Lidia Estévez Jamardo

PA08;

Kaldi

Rossaf

Abderrahi

35584624J

201536ALUG02415N

Solicitante

 

PA08;

Kaldi

Rossaf

Abderrahi

35584624J

201536ALUG02415N

Cónxuxe

Jamai Esdp Kalai Rachida

PA08;

Kaldi

Rossaf

Abderrahi

35584624J

201536ALUG02415N

Fillo/filla

Kalai Jamai Youssef S

PA08;

Khatabi

 

El Rhalia

X6145310D

201536ALUG01128J

Solicitante

 

PA08;

Khatabi

 

El Rhalia

X6145310D

201536ALUG01128J

Fillo/filla

Imane Ajalaaroussi

PA06;

Kourati

 

Rabia

X2648755Y

201536ALUG01343K

Solicitante

 

PA08; PA09;

Kourati

 

Rabia

X2648755Y

201536ALUG01343K

Cónxuxe

Said Echchorfi

PA08;

Leghrissi

 

Mohamed

X1818794T

201536ALUG02409Y

Solicitante

 

PA01.3; PA06; PA08;

Leghrissi

 

Mohamed

X1818794T

201536ALUG02409Y

Outros

Naoul Daanouni

PA06; PA08;

Lemos

Oliveira

Alice Rosa

X9171193N

201536ALUG01683Q

Solicitante

 

PA05; PA06; PA11; PA16;

Lopes

De Oliveira

Roberta

X7203031Y

201536ALUG01888Z

Solicitante

 

PA06; PA07;

López

Montero

Begoña Felicísimo

44075819E

201536ALUG01633N

Solicitante

 

PA02; PA08;

López

Montero

Begoña Felicísimo

44075819E

201536ALUG01633N

Cónxuxe

José Fernández Gómez

PA08;

López

Taboada

Luis Enrique

39454290K

201536ALUG00131M

Solicitante

 

PA12;

López

Taboada

Luis Enrique

39454290K

201536ALUG00131M

Cónxuxe

Ana María da Motta Machado

PA12;

Lorenzo

Nogueira

Vanesa

76907231S

201536ALUG00064F

Solicitante

 

PA07; PA08;

Malleiro

Arias

Alberto

39451266X

201536ALUG01815X

Solicitante

 

PA09;

Marín

Montoya

Pilar

34876258R

201536ALUG01151J

Solicitante

 

PA01.2; PA08; PA11;

Marín

Montoya

Pilar

34876258R

201536ALUG01151J

Cónxuxe

Miguel Ángel Montoya Montoya

PA01.2; PA08;

Martínez

Montero

Surarmy Mercedes

Y3094439X

201536ALUG01063V

Solicitante

 

PA01.3; PA05; PA06; PA10;

Martínez

García

Fátima Hildelisa

39468311N

201536ALUG01479L

Solicitante

 

PA01.1; PA01.3; PA11;

Martínez

Morales

José María

35915917Z

201536ALUG01763G

Solicitante

 

PA08; PA11; 

Martínez

Morales

José María

35915917Z

201536ALUG01763G

Cónxuxe

María Rita García Escudero

PA08;

Mendoza

Vigo

Rocío del Pilar

77483475V

201536ALUG01415R

Solicitante

 

PA07; PA08; PA09;

Mendoza

Vigo

Rocío del Pilar

77483475V

201536ALUG01415R

Cónxuxe

Roger Augusto Flores Morante

PA08;

Mene

Pazos

Gloria María

35558079X

201536ALUG01933J

Solicitante

 

Mene

Pazos

Gloria María

35558079X

201536ALUG01933J

Fillo/filla

Lidia Mene Pazos

PA05; PA08;

Moldes

Fontán

Asunción

76805702P

201536ALUG01136K

Solicitante

 

PA08;

Montoya

Montoya

Silvestre

71653766A

201536ALUG00088P

Solicitante

 

PA01.3; PA04; PA08;

Montoya

Montoya

Silvestre

71653766A

201536ALUG00088P

Outros

Isabel Larralde Marín

PA08;

Montoya

Montoya

María Nancy

44477761Q

201536ALUG00255Z

Solicitante

 

PA01.2; PA07; PA08;

Montoya

Montoya

María Nancy

44477761Q

201536ALUG00255Z

Outros

Sebastián Montoya Camacho

PA01.2; PA08;

Moukhass

 

Salah

X9050909H

201536ALUG02418S

Solicitante

 

PA01.2; PA08; PA11;

Moukhass

 

Salah

X9050909H

201536ALUG02418S

Cónxuxe

Moukhass Aicha

PA08;

Moukhass

 

Salah

X9050909H

201536ALUG02418S

Outros

Moukhass Salwa

PA08;

Moukhass

Hraiba

Abdellatif

54429049D

201536ALUG02232J

Solicitante

 

PA01.2; PA17; PA18;

Moukhass

Hraiba

Abdellatif

54429049D

201536ALUG02232J

Cónxuxe

Fatima Ezzahra Moukhass

PA01.3; PA08;

Moustaghfir

Moustaghfir

Mustapha

35643194W

201536ALUG01060Z

Solicitante

 

PA05;

Nichami

 

Rachid

X1637860F

201536ALUG01011B

Solicitante

 

PA01.3; PA04; PA05; PA06; PA08; PA10;

Nichami

 

Rachid

X1637860F

201536ALUG01011B

Cónxuxe

Fatima Qaraooy

PA01.3; PA08;

Novas

Pontes

Lara

53612914Y

201536ALUG01123P

Solicitante

 

PA08;

Oliveros

Pinto

Dilia Rosa

Y0665222F

201536ALUG01115T

Solicitante

 

PA01.3; PA06;

Oliveros

Pinto

Dilia Rosa

Y0665222F

201536ALUG01115T

Fillo/filla

Oriana González Oliveros

PA01.3;

Oliveros

Pinto

Dilia Rosa

Y0665222F

201536ALUG01115T

Fillo/filla

Dariana González Oliveros

PA01.3;

Orellana

Pérez

Jessica

76914887N

201536ALUG01504K

Solicitante

 

PA07; PA08;

Osorio

Giraldo

Diana Yanet

77681152D

201536ALUG00139J

Solicitante

 

PA01.2; PA01.3; PA17;

Paulino

Bonilla

Ana Iris

X9783893S

201536ALUG02442Q

Solicitante

 

PA06; PA08;

Paulino

Bonilla

Ana Iris

X9783893S

201536ALUG02442Q

Cónxuxe

Riveros Munera José Jainer

PA06; PA08;

Paulino

Bonilla

Ana Iris

X9783893S

201536ALUG02442Q

Outros

De la Cruz Mercedes Enmanuel

PA01.1; PA08;

Paulino

Bonilla

Ana Iris

X9783893S

201536ALUG02442Q

Outros

Echevarría Gerónimo Aliradel

PA08;

Peiteado

Solla

Vanesa

77402623X

201536ALUG01325A

Solicitante

 

Peiteado

Solla

Vanesa

77402623X

201536ALUG01325A

Parella de feito

Francisco López Arian

PA08;

Pequeño

Barríos

Iliana Marcela

X6855309K

201536ALUG01998D

Solicitante

 

PA04; PA06; PA07; PA15;

Pérez

Sobral

Eduardo

77404513Z

201536ALUG00124K

Solicitante

 

PA08;

Planas

Benítez

Rolando Idalberto

X3076784M

201536ALUG00264T

Solicitante

 

PA02; PA04;

Planas

Benítez

Rolando Idalberto

X3076784M

201536ALUG00264T

Outros

B. Menéndez Valdes

PA01.3; PA04;

Planas

Benítez

Rolando Idalberto

X3076784M

201536ALUG00264T

Cónxuxe

E. Nico Menéndez

PA08;

Puga

Márquez

Mónica

34877424V

201536ALUG01951P

Solicitante

 

Puga

Márquez

Mónica

34877424V

201536ALUG01951P

Outros

Bruno Sobral López

PA01.1; PA01.3; PA08;

Qasmaoui

 

Hanan

X9683163W

201536ALUG01319C

Solicitante

 

PA06; PA08;

Qasmaoui

 

Hanan

X9683163W

201536ALUG01319C

Cónxuxe

Mohamed Bourhid

PA01.3; PA06; PA08;

Rahhou

 

Houria

X5866312R

201536ALUG01176S

Solicitante

 

PA05; PA06; PA07; PA08; PA10;

Ramos

Fernández

Gerardo

49470124E

201536ALUG01241B

Solicitante

 

PA01.1; PA05; PA11;

Ramos Guerreiro

Henriques

Celia de Deus

X7553565C

201536ALUG01097M

Solicitante

 

PA04; PA05; PA06; PA08; PA10;

Rial

Viñas-Guiance

Patricia

77405503S

201536ALUG02426T

Solicitante

 

PA04; PA08;

Ríos

González

María

76803786R

201536ALUG01582F

Solicitante

 

PA08; PA13;

Ríos

González

María

76803786R

201536ALUG01582F

Pai/nai

María Ríos González

PA08;

Ríos

González

David

77412922M

201536ALUG00080T

Solicitante

 

Ríos

González

David

77412922M

201536ALUG00080T

Cónxuxe

Gisele Deveza Mesquita

PA01.3;

Ríos

González

David

77412922M

201536ALUG00080T

Outros

Zilma María de Jesús Deveza

PA01.3;

Ríos

González

David

77412922M

201536ALUG00080T

Outros

Cintia Deveza Mesquita

PA01.3;

Rivas

Martínez

María Jesús

35479845E

201536ALUG01087H

Solicitante

 

PA05; PA06; PA08; PA10;

Riveiro

Rodríguez

María Teresa

44076326T

201536ALUG01170D

Solicitante

 

PA04; PA05; PA08; PA10;

Rodríguez

Rodríguez

Alejandro

53611736R

201536ALUG01327M

Solicitante

 

PA08;

Rodríguez

Rodríguez

Alejandro

53611736R

201536ALUG01327M

Outros

Alba Fernández Vilas

PA08;

Rodríguez

Vilavedra

Delia

76904220V

201536ALUG01797S

Solicitante

 

PA08;

Rodríguez

Cid

Roberto

36085760W

201536ALUG01610N

Solicitante

 

PA11;

Rodríguez

Cid

Roberto

36085760W

201536ALUG01610N

Fillo/filla

Nerea Rodríguez Alonso

PA08;

Rodríguez

Opitz

Patricia

54469016W

201536ALUG02172E

Solicitante

 

PA08;

Rodríguez

Opitz

Patricia

54469016W

201536ALUG02172E

Cónxuxe

Iván R, Escobar Maradey

PA01.3; PA08;

Román

Sesto

Francisco José

36051144R

201536ALUG00011T

Solicitante

 

PA01.1; PA01.3; PA07; PA08; PA09;

Román

Sesto

Francisco José

36051144R

201536ALUG00011T

Outros

Rita Sánchez Davila

PA08;

Roris

Otero

Juan José

36166864P

201536ALUG01899W

Solicitante

 

PA09;

Salas

 

Cinthia Lorena

X9730732F

201536ALUG01247V

Solicitante

 

PA01.2; PA05; PA06; PA08; PA10; PA11;

Salas

Sosa

Miguelina

Y3053650T

201536ALUG02405W

Solicitante

 

PA01.2; PA01.3; PA06; PA08;

Salazar

Jiménez

Mercedes

71417619C

201536ALUG01586B

Solicitante

 

PA01.2; PA05; PA11;

Salazar

Jiménez

Mercedes

71417619C

201536ALUG01586B

Cónxuxe

Marcos Montoya Jiménez

PA01.2;

Salcedo

De Vázquez

Santiaga

77548423J

201536ALUG01290Z

Solicitante

 

PA05; PA08; PA10;

Salcedo

De Vázquez

Santiaga

77548423J

201536ALUG01290Z

Fillo/filla

Eduardo Humberto Vázquez Salcedo

PA05; PA10;

Salcedo

De Vázquez

Santiaga

77548423J

201536ALUG01290Z

Fillo/filla

José Vicente Vázquez Salcedo

PA05; PA10;

Salcedo

De Vázquez

Santiaga

77548423J

201536ALUG01290Z

Outros

Nayla Estefanía Vázquez Vega

PA05; PA06; PA08; PA10;

Salgueiro

Otero

Juan

39451473X

201536ALUG01981S

Solicitante

 

PA01.1; PA14;

Santana

Talavera

Luis Alexis

44703106F

201536ALUG01512Y

Solicitante

 

PA01.2;

Sarih

 

Soukaina

Y1528818E

201536ALUG01070R

Solicitante

 

PA01.3; PA04; PA05; PA06; PA07; PA08; PA10;

Sassahara

Aviles

Yoko

26265560C

201536ALUG01160E

Cónxuxe

Majdali Abdellah

PA01.3; PA06;

Silva

Balbuena

Cynthia

X8545646L

201536ALUG01399P

Solicitante

 

PA06; PA17;

Simoes

Macedo

Laurentino

X1204043Q

201536ALUG01274K

Solicitante

 

PA04; PA05; PA08;

Suárez

Fernández

Tamara

53192380G

201536ALUG01261P

Solicitante

 

PA07; PA08;

Suárez

Fernández

Tamara

53192380G

201536ALUG01261P

Outros

David Pérez Díaz

PA08;

Tache

 

Ionel

X9448649L

201536ALUG01462W

Solicitante

 

PA08; PA11;

Tache

 

Ionel

X9448649L

201536ALUG01462W

Cónxuxe

Aurelia Tache

PA01.3;

Talica

 

Gabriel

X8835981W

201536ALUG01846H

Solicitante

 

PA05; PA06; PA07; PA08;

Talica

 

Gabriel

X8835981W

201536ALUG01846H

Outros

Talica Aglaia

PA06; PA08;

Talica

 

Gabriel

X8835981W

201536ALUG01846H

Outros

María Turcanu

PA01.3; PA06; PA08;

Tamar

 

Samira

Y0505161A

201536ALUG01441G

Solicitante

 

PA01.3; PA05;

Tarrida

Rodríguez

Daniel

53187777R

201536ALUG01768D

Solicitante

 

PA07;

Toader

 

Anisoara

X9085488M

201536ALUG01772J

Solicitante

 

PA01.1; PA01.3; PA06; PA08;

Torres

Iglesias

María Elena

35292264Y

201536ALUG01341L

Solicitante

 

PA05; PA11;

Torres

Bea

María Teresa

77410479T

201536ALUG01539X

Solicitante

 

PA01.1; PA01.3;

Torres

Cañón

Eleuteria

72249109Z

201536ALUG00168L

Solicitante

 

PA01.2; PA08;

Touriño

Pulido

Thirsa

77463447E

201536ALUG01977B

Solicitante

 

PA01.3;

Touriño

Pulido

Thirsa

77463447E

201536ALUG01977B

Cónxuxe

Francisco Bugallo González

PA01.3;

Touriño

Pulido

Thirsa

77463447E

201536ALUG01977B

Fillo/filla

Rafael A. Adames Touriño

PA01.3;

Trettin

Leivas

Soña Hediwg

52491721V

201536ALUG01521S

Solicitante

 

PA06; PA08; PA09;

Urlea

 

Elena

Y3648879N

201536ALUG01826K

Solicitante

 

PA01.3; PA04; PA06; PA08;

Urlea

 

Daniela

Y0443548F

201536ALUG01962L

Solicitante

 

PA01.3; PA06; PA08; PA16;

Urlea

 

Daniela

Y0443548F

201536ALUG01962L

Cónxuxe

Marian Urlea

PA06;

Varela

Rodríguez

Susana Carolina

49710011L

201536ALUG01332X

Solicitante

 

PA07; PA08;

Varela

Rodríguez

Susana Carolina

49710011L

201536ALUG01332X

Cónxuxe

Shantal Peña Varela

PA08;

Vasile

 

Silvia Florina

X4822478E

201536ALUG01939L

Solicitante

 

PA05; PA06; PA07;

Vica

Luminita

Musi

Y2048757T

201536ALUG02234S

Solicitante

 

PA01.3; PA08;

Vica

Luminita

Musi

Y2048757T

201536ALUG02234S

Cónxuxe

Constantin Musi

PA01.3; PA08;

Vidican

 

Ioan Florin

X06683256P

201536ALUG01585X

Solicitante

 

PA01.1; PA01.2; PA06; PA08;

Vidican

 

Ioan Florin

X06683256P

201536ALUG01585X

Cónxuxe

Simona Vidian

PA01.1; PA01.2; PA06; PA08;

Vilas

Padín

María de los Ángeles

35491326A

201536ALUG01458K

Solicitante

 

PA16;

Vilas

Padín

María de los Ángeles

35491326A

201536ALUG01458K

Outros

Cristian Alves Castro

PA01.1; PA08;

Villaverde

Sánchez

Arturo

35923993V

201536ALUG01770B

Solicitante

 

PA01.2; PA08;

Zamora

Giraldo

Jennifer

77482264W

201536ALUG01329F

Solicitante

 

PA01.2;

Zendi

Tair

Mohamed

77547416H

201536ALUG01062Q

Solicitante

 

PA05; PA06; PA07; PA10;

Zendi

Tair

Mohamed

77547416H

201536ALUG01062Q

Cónxuxe

Nouvijah Bahija

PA01.3; PA08; 

Zurbano

De León

Lilian Margot

X8443688C

201536ALUG01801L

Solicitante

 

PA04; PA07;

ANEXO II

Requirimento
Documento

Descrición do requirimento
Descrición do documento

PA01

PA01.1

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA01.2

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa consellería competente en materia de economía e facenda.

PA01.3

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS)

PA02

Deberá achegar o anexo II da solicitude debidamente cuberto e asinado por todas as persoas membros da unidade de convivencia (no caso de menores, asinará un titor legal). No caso de que unha unidade de convivencia estea composta por máis dunha familia, deberá cubrir o número correspondente de follas.

PA03

Deberá achegar a terceira folla da solicitude debidamente asinada polo solicitante.

PA04

Deberá achegar a acreditación de pertencer ao sector preferente indicado na súa solicitude, co documento que en cada caso se precise:
– Familia numerosa: copia compulsada do documento que acredite a condición de familia numerosa.
– Persoa con discapacidade: copia compulsada do documento que acredite a condición de discapacidade.
– Mulleres vítima de violencia de xénero; persoas afectadas por desafiuzamentos; persoas vítimas de terrorismo: deberá achegar a documentación específica de acordo co establecido no artigo oitavo da resolución da convocatoria.

PA05

Deberá achegar o certificado de empadroamento que acredite, na data da solicitude, as persoas que teñen o seu domicilio habitual na vivenda obxecto do contrato de arrendamento.

PA06

Deberá achegar copia compulsada do NIE ou DNI.

PA07

Deberá achegar copia do documento, que se incorporará como anexo ao contrato, no cal quede constancia do número de referencia catastral do inmoble, asinado polo propietario e inquilino.

PA08

Deberá achegar a declaración responsable de todos os ingresos obtidos durante o ano 2013, debidamente asinada. Xuntará, ademais, os seguintes documentos: declaración das circunstancias familiares, certificado de retribucións e retencións da empresa ou empresas nas cales estivese de alta no dito exercicio (2013) e, se é o caso, certificado de pensións, ou prestacións periódicas, certificado do Instituto Nacional de Emprego e certificados das entidades bancarias de rendementos do capital mobiliario.

PA09

Deberá achegar declaración responsable da actualización da renda do contrato de arrendamento do ano 2015.

PA10

Deberá achegar certificado acreditativo do Rexistro da Propiedade ou do Catastro, que acredite que ningún dos membros da unidade de convivencia ten en usufruto, ou propiedade, outra vivenda no territorio español, ou acreditación de non dispoñer do uso e desfrute desta debidamente xustificado.

PA11

Deberá achegar fotocopia do contrato de arrendamento debidamente asinado e compulsado en todas as follas, actualizado (membros e renda) ao ano 2015 e con referencia expresa do número de referencia catastral do inmoble obxecto do alugamento.

PA12

Deberá acreditar os ingresos autenticados pola agregadoría laboral correspondente ou delegación consular de España.

PA13

No caso de que desexe acceder a un arrendamento de vivenda deberá achegar o anexo I da solicitude indicando en cal das zonas territoriais, referidas no punto quinto da convocatoria, se localizará a vivenda que se vai alugar.

PA14

Deberá achegar o certificado da base impoñible do IRPF do exercicio 2013, expedido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA15

Deberá acreditar a residencia legal da persoa solicitante.

PA16

Deberá marcar os catro recadros da declaración responsable que figuran na segunda folla da solicitude.

PA17

Deberá achegar o número de conta bancaria (con IBAN) en que conste o/a solicitante como titular.

PA18

Deberá cubrir a declaración de se se solicitaron ou non outras axudas para o mesmo fin, de ser o caso, indíqueas. A dita declaración está na primeira folla da solicitude.