Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Martes, 22 de setembro de 2015 Páx. 37418

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2015, da Área Provincial da Coruña, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 pola que se convocan, na anualidade de 2015, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

A presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) convocou no exercicio 2015, a través da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 11, do 19 de xaneiro), axudas para o alugamento de vivendas no marco do Plan de vivenda 2013-2016.

A Área Provincial do IGVS na Coruña, órgano encargado da instrución do procedemento, código VI432A, revisou as solicitudes presentadas en prazo ao abeiro da dita resolución e identificou tanto as que se presentaron sen erros e dispoñen da documentación preceptiva así como aquelas que non reúnen algún dos requisitos exixidos.

De conformidade co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se a solicitude non reúne os requisitos exixidos, requiriranse as persoas solicitantes para que, nun prazo de dez (10) días hábiles, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixesen, se terán por desistidas da súa petición, logo da correspondente resolución.

Así mesmo, ao tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, o punto décimo segundo da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 dispón que, de conformidade co establecido nos artigos 59, 60 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, os requirimentos de emenda se poderán facer mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirán os mesmos efectos que a notificación individualizada. Esta publicación tamén se realizará na páxina web do IGVS.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes que non están debidamente cubertas e/ou non achegan a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras da Orde do 24 de novembro de 2014 e na resolución de convocatoria. Esta relación achégase como anexo I –solicitudes suxeitas a emenda de documentación– desta resolución.

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes recollidas no anexo I desta resolución de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución. De non o facer, teranse por desistidas na súa petición, logo de resolución que será ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, pola que se regula o réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Xefatura da Área Provincial do IGVS da Coruña.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2015

Rosa Gallego Neira
Xefa da Área Provincial da Coruña

Anexo I
Solicitudes suxeitas a emenda de documentación

Apelido 1

Apelido 2

Nome

NIF/NIE

Número de
expediente

Membro da unidade de convivencia a quen se require a documentación

Requirimento

Parentesco ou relación

Nome e apelidos

Código

Hernández

Jiménez

Emilio

47439290L

201515ALUG01804Q

Solicitante

PA01.2;

PA08;

PA19;

Cónxuxe

Mónica Techera

PA08;

Johnatan Hernández

PA05;

Rodríguez

Garate

Beatriz

72570793C

201515ALUG00522E

Solicitante

PA11;

PA09;

Seoane

Canzobre

María Luz

32405633J

201515ALUG02369Y

Solicitante

PA08;

San Julián

Sánchez

María Belén

32451462A

201515ALUG02477E

Solicitante

PA04;

PA07;

PA09;

PA10;

Montoya

Montoya

Josefina

34272788M

201515ALUG02231Y

Solicitante

PA01.2;

PA07;

PA08;

Ramón Barrul Gabarri

PA01.2;

PA08;

Marin

Paul

X3309959Y

201515ALUG02421N

Solicitante

PA01.1;

PA01.2;

PA15;

PA06;

PA07;

PA08;

PA05;

PA17;

PA18;

PA16;

Fillo

Claudia Musi

PA06;

Filla

Simona Marin

PA06;

Outro

Gerogeta Papara

PA08;

Nai

Vasilica Musi

PA08;

Fillo

Mugur Musi

PA08;

Fillo

Robert Aurel Musi

PA08;

Pérez

Hermo

Mercedes

52458811C

201515ALUG02761F

Solicitante

PA11;

PA08;

Poh

Abdelhabib

X3235883J

201515ALUG02565H

Solicitante

PA17;

PA11;

Cónxuxe

Fátima Sidimmou

PA01.1;

PA06;

PA08;

Muíño

Naveiras

Cristina

32717715P

201515ALUG02696B

Solicitante

PA11;

PA08;

Lamas

Montero

Montserrat

32698900F

201515ALUG02700S

Solicitante

PA01.1;

PA11;

Hernández

Barrul

María del Carmen

44846015V

201515ALUG02577F

Solicitante

PA11;

PA08;

Palomino

Benítez

María Eugenia

49670619A

201515ALUG02571R

Solicitante

PA16;

PA04;

PA11;

Jiménez

Barrul

José Antonio

32791618N

201515ALUG02504A

Solicitante

PA08;

Cónxuxe

Concepción Ribero Borja

PA08;

Giménez

Barrul

María América

53180235A

201515ALUG02897M

Solicitante

PA18;

PA04;

PA08;

Ángel Barrul Jiménez

PA08;

Vizcaíno

Carvajal

Agustín

49330077E

201515ALUG02609Q

Solicitante

PA04;

PA09;

PA08;

Parado

Reyes

Crisanta Zoila

48115313A

201515ALUG02595W

Solicitante

PA04;

PA11;

David Torres Parado

PA08;

Emilia Torres Parado

PA08;

Varela

Mella

Benedicto

33268293N

201515ALUG02856X

Solicitante

PA08;

Jiménez

Cerreduela

Juan

32756425D

201515ALUG02443B

Solicitante

PA04;

PA08;

Cónxuxe

Herminia Jiménez

PA08;

Oulad

Chgar

Soad

X8435338L

201515ALUG02830F

Solicitante

PA11;

PA08;

PA05;

Fillo

Mohammed Ithrour

PA08;

Cónxuxe

Absdelam Ithrour

PA08;

Fathallah

Arssalane

Mohamed

49665839F

201515ALUG02667M

Solicitante

PA01.1;

PA01.3;

PA11;

PA07;

Bouchra Arsalane

PA01.2;

Santana

De Llompart

Danis Miguelina

X2444029A

201515ALUG03004C

Solicitante

PA01.3;

PA08;

González

Jiménez

Dilannia

42240552V

201515ALUG02873G

Solicitante

PA08;

García

Valdés

Carlos Manuel

46292275Z

201515ALUG02807F

Solicitante

PA17;

PA11;

Marques

Da Costa

María Fátima

Y0403059K

201515ALUG02842L

Solicitante

PA04;

PA15;

Do Nascemento

Jiménez

Rina

44481069N

201515ALUG02691Y

Solicitante

PA01.1;

PA01.2;

Filla

Ainara Montoya do Nascemento

PA05;

Bassami

Jalli

Abdallah

45907270Y

201515ALUG02914E

Solicitante

PA01.1;

PA01.3;

PA17;

PA18;

PA16;

PA11;

PA08;

Cónxuxe

Fatima Fathallah

PA08;

Filla

Bouchra Bassami

PA08;

Lage

Blanco

José Manuel

32803849F

201515ALUG03003L

Solicitante

Cónxuxe

Sonia López Gacio

PA08;

Fillo

Borja Lage

PA04;

Sampedro

Pérez

Purificación María

52452033G

201515ALUG02951J

Solicitante

PA04;

PA11;

PA08;

Elarchi

 

Abderrahim

X3967575Y

201515ALUG03101W

Solicitante

PA08;

Cónxuxe

Fatima Elarchi

PA08;

PA06;

Filla

Hasnae Elarchi

PA06;

Fillo

Ikram Elarchi

PA06;

Cotos

Candedo

Iván

79345722T

201515ALUG02795H

Solicitante

PA08;

Bello

Queijo

Mª del Pilar

32803175T

201515ALUG04016C

Solicitante

PA01.3;

PA04;

PA11;

PA08;

Myrilko

 

Halyna

X3957668N

201515ALUG04010Z

Solicitante

PA09;

PA08;

Bermúdez

González

Sofía

53484262Q

201515ALUG03386B

Solicitante

PA17;

PA03;

PA08;

Manso

Mera

Héctor

32690674S

201515ALUG03114S

Solicitante

PA11;

Fernández

Castro

Clara

02095635J

201515ALUG03369V

Solicitante

PA11;

PA09;

PA08;

Rui Manuel Gomes de Sousa

PA05;

Mercedes Rodríguez Cousillas

PA08;

Aimee Gomes Fernández

PA08;

Díaz

Barzaga

Rosa Amelia

49914188W

201515ALUG03179B

Solicitante

PA01.1;

PA08;

PA05;

Fojo

Pérez

Mª Carmen

32656326Y

201515ALUG03205Z

Solicitante

PA01.2;

PA01.3;

PA11;

PA08;

PA05;

Cónxuxe

Manuel Iglesias Barcon

PA01.1;

PA08;

Loureda

Bermúdez

Juan José

32622602T

201515ALUG03242M

Solicitante

PA08;

PA09;

Moreira

Suena

Elsa

32785693K

201515ALUG03061P

Solicitante

PA18;

Fillo

PA01.2;

Suárez

Quinteiro

Jorge

53302622F

201515ALUG03086X

Solicitante

PA05;

Ancares

Minerdo

Eleazar Dionisio

47383662M

201515ALUG03607W

Solicitante

PA09;

Cónxuxe

Graciela Ferreyra

PA08;

Fillo

Víctor Ancares

PA08;

Gómez

Ramírez

Sulay

X9746667A

201515ALUG03038P

Solicitante

PA07;

Rodríguez

Escudero

Verónica

32694407E

201515ALUG03227J

Solicitante

PA11;

PA05;

López

Pérez

Beatriz

02272537E

201515ALUG03296J

Solicitante

PA16;

PA04;

PA08;

Carlos Gómez Lago

PA01.2;

PA08;

Regueiro

Peinado

Mª del Carmen

32660634J

201515ALUG03109X

Solicitante

PA11;

Fillo

Sergio Becerra Regueiro

PA08;

Bermúdez

Cruz

Ana María

32412889R

201515ALUG03032W

Solicitante

PA04;

PA08;

Pérez

Treviño

Marina Mª

33190367X

201515ALUG03500X

Solicitante

PA09;

PA11;

PA16;

Carmona

Bosi

Beatriz Elisa

45959968B

201515ALUG03703Y

Solicitante

PA11;

PA08;

Cónxuxe

Josefino Rey

PA08;

Montoya

Ventos

María Cristina

45848835Z

201515ALUG03266Y

Solicitante

PA01.2;

PA08;

Gaspar Bentos

PA01.1;

PA08;

Gómez

Millán

Jaime José

52930004N

201515ALUG03428F

Solicitante

PA01.1;

PA07;

PA08;

Josefa Millán Sobrido

PA01.1;

PA08;

Jiménez

Borja

José Antonio

20206300H

201515ALUG03704F

Solicitante

PA08;

PA17;

Fillo

Ezequiel Jiménez

PA08;

Cónxuxe

Dolores León

PA08;

Souto

Prego

Vanessa

47356737J

201515ALUG03196M

Solicitante

PA10;

Ribadulla

Vidal

Ánxela

32403275R

201515ALUG03833K

Solicitante

PA01.3;

PA08;

PA09;

Geiser

Inostroza

Jorge Eduardo

50341893E

201515ALUG03412Z

Solicitante

PA11;

PA09;

Angélica Vasquez

PA08;

Gloria Perrazo

PA08;

Vega

Pisa

Ramón

17738099Q

201515ALUG03487C

Solicitante

PA08;

Dulce María Ramírez

PA08;

Lebron

Beltre

Marialis

49685943D

201515ALUG03213E

Solicitante

PA17;

PA08;

Fillo

Yencis Guzman

PA08;

Hermida

Creo

Bárbara

53483820B

201515ALUG03189K

Solicitante

PA01.2;

PA17;

PA08;

Das Neves

Rey

Josue Gabriel

32706719Y

201515ALUG03640N

Solicitante

PA04;

PA08;

Seoane

Varela

Gisela

32636844M

201515ALUG03645V

Solicitante

PA01.1;

Vilela

González

Marta

45957362G

201515ALUG03305E

Solicitante

PA04;

PA07;

PA08;

Montoya

Bentos

María Ángeles

33314088Z

201515ALUG03200D

Solicitante

PA08;

Moisés Bentos Camacho

PA01.2;

PA01.3;

Ares

Lorenzo

María Lucía

35450234N

201515ALUG03270X

Solicitante

PA11;

Bermell

López

David

40990714E

201515ALUG03490T

Solicitante

PA01.1;

PA01.2;

PA04;

PA11;

PA08;

Nuria Barrio

PA01.1;

PA01.3;

Filla

Anahi Bermell

PA05;

Touza

Sánchez

Olga Herminia

32429546Y

201515ALUG04190X

Solicitante

PA01.2;

PA11;

PA10;

Tellez

Villarreal

Doly Yolanda

49669780S

201515ALUG03658F

Solicitante

PA18;

PA16;

PA04;

Mosquera

Marcote

Laura

47373320J

201515ALUG03781S

Solicitante

PA11;

PA07;

Borja

Montoya

María del Carmen

47357884X

201515ALUG04470Z

Solicitante

PA18;

PA04;

PA08;

Westwalewicz

 

Zenon

X0826653X

201515ALUG04158R

Solicitante

PA11;

PA07;

PA15;

PA06;

Filla

Marian

Westwalewicz

PA05;

Lafrid

 

Hassan

X6661123R

201515ALUG04133E

Solicitante

PA18;

PA16;

PA11;

PA07;

PA08;

Razika Elhyhy

PA01.1;

PA01.3;

PA08;

Sarr

 

Maguette

X4591082Y

201515ALUG04083H

Solicitante

PA11;

PA09;

PA01.2;

Cheikh Oumar Dia

PA08;

Loudine

Hachi

Abdelkrim

47376327F

201515ALUG04252A

Solicitante

PA01.1;

PA01.3;

PA16;

PA11;

Malika Basbous

PA01.3;

Pérez

Justiniano

Jackeline Erika

49918594S

201515ALUG04254M

Solicitante

PA16;

PA11;

PA08;

Pérez

Bernárdez

María Jesús

52937109X

201515ALUG03768W

Solicitante

PA17;

PA11;

PA07;

PA08;

PA10;

Graña

Méndez

Francisco

32819600A

201515ALUG04004P

Solicitante

PA01.3;

PA17;

PA08;

Fritz

Pérez

María Julia

45956742M

201515ALUG04021W

Solicitante

PA11;

Muñoz

Hernández

Josefina

32786909H

201515ALUG03715H

Solicitante

PA11;

PA09;

PA08;

Correira Antunes

Dos Santos

João Edmundo

X7629693H

201515ALUG03805Q

Solicitante

PA11;

PA07;

Cónxuxe

Katia Marisa Bravi

PA08;

PA05;

Filla

Carla Veronica da Silva

PA08;

PA05;

Otero

Devesa

Nuria Isabel

44841425G

201515ALUG03865F

Solicitante

PA04;

Calviño

Barreiro

María Elena

79322515T

201515ALUG03760V

Solicitante

PA01.1;

PA16;

PA14;

Ed Dali

 

Thouria

Y0951661G

201515ALUG04608Z

Solicitante

PA11;

PA07;

PA08;

PA05;

Torres

Cabrera

Juan Carlos

76966352A

201515ALUG04319R

Solicitante

PA17;

PA08;

Gerpe

García

Josefa

79312568N

201515ALUG04292C

Solicitante

PA11;

Fayhallah

Mosaid

Naceur

45956735K

201515ALUG04221H

Solicitante

PA01.3;

PA16;

PA11;

PA07;

Rosero

Gaviria

Diana Lida

X6607743G

201515ALUG04035Q

Solicitante

PA18;

PA04;

PA15;

PA11;

Vizoso

Pérez

Hayde

47365217Y

201515ALUG04475L

Solicitante

PA04;

PA11;

PA07;

Fernández

Salazar

Raquel

33229203E

201515ALUG03977G

Solicitante

PA01.2;

PA18;

PA11;

Cónxuxe

José Jiménez Romero

PA10;

Lorenzo

Aguiar

Carlota

33262273H

201515ALUG04494S

Solicitante

PA17;

PA18;

PA16;

PA04;

PA11;

PA07;

PA08;

PA10;

Cónxuxe

Ricardo Alberto Belén Alfonseca

PA08;

Fernández

Fernández

María del Carmen

33294147Z

201515ALUG04520H

Solicitante

PA11;

PA07;

PA09;

PA08;

Juan Manuel Cortés Jiménez

PA01.2;

PA01.3;

PA08;

Fillo

Juan Ramón Cortés Jiménez

PA01.1;

PA01.3;

Fillo

Antonio Cortés Fernández

PA01.1;

PA01.3

PA05;

Filian

García

Nicolette Catherine

51473418Q

201515ALUG04384C

Solicitante

PA08;

El Orche

 

Khadija

X5185327T

201515ALUG04449Q

Solicitante

PA15;

PA11;

PA08;

Bouhuum

 

Mhamed

X2816909F

201515ALUG04269C

Solicitante

PA01.2;

PA01.3;

PA17;

PA03;

PA08;

Cónxuxe

Fatima Til

PA08;

Jiménez

Montoya

José Luis

44472226R

201515ALUG04323M

Solicitante

PA11;

PA09;

PA08;

Pili Camacho

PA01.2;

PA08;

Cabrera

Paz

María del Pilar

42937180K

201515ALUG04486F

Solicitante

PA11;

PA07;

PA08;

PA05;

Miguel Barros González

PA08;

PA05;

Jiménez

Pérez

Brunilda

X1349187F

201515ALUG04548T

Solicitante

PA08;

Juan Pacheco Penedo

PA08;

Loutfi

 

Mustapha

X1843083R

201515ALUG04437G

Solicitante

PA01.1;

PA01.2;

PA18;

PA15;

PA11;

Becerra

Rodeiro

Mario

32707762Z

201515ALUG04339K

Solicitante

PA11;

PA08;

Rosa Ana Rodeiro

PA08;

Fernández

Lozano

Mª Mar

35565703K

201515ALUG04247K

Solicitante

PA01.1;

PA11;

PA07;

PA14;

Vega

Pisa

Ismael

24357657J

201515ALUG04332Z

Solicitante

PA08;

Rosa Echevarría Vega

PA08;

Mendoza

Verdes

José Luis

50417082R

201515ALUG05005C

Solicitante

PA18;

PA16;

PA03;

PA02;

PA07;

PA09;

Aguiar

Anduquia

Claudia Patricia

47435956C

201515ALUG04579P

Solicitante

PA04;

PA02;

PA08;

Insua

Meiras

Manuela

32608734R

201515ALUG04903X

Solicitante

PA08;

Shepard

Fermin

Anicacia

49682006M

201515ALUG04633Q

Solicitante

PA04;

PA11;

PA07;

PA09;

PA08;

Medina

Temprano

Marcos Luis

32834709R

201515ALUG04668M

Solicitante

PA08;

María Temprano Temprano

PA01.2;

PA08;

Córdoba

 

Andrea

X4194504V

201515ALUG04695D

Solicitante

PA02;

PA15;

PA11;

PA07;

PA08;

Ramiro Fonte Peña

PA01.1;

PA01.2;

PA01.3;

PA02;

PA15;

PA08;

Sendón

Gómez

María del Pilar

33247433J

201515ALUG05044J

Solicitante

PA11;

PA07;

PA08;

Iglesias

Botana

María

32434720M

201515ALUG05176F

Solicitante

PA07;

PA08;

Rahaoui Ep Dharari

 

Fatima

X7955462S

201515ALUG04812B

Solicitante

PA07;

PA08;

Cónxuxe

Noureddine Dharia

PA01.1;

PA08;

Filla

Imane Dharia

PA08;

Filla

Abdelilah Dharia

PA05;

Casal

Otero

Ana Isabel

76966803V

201515ALUG05050L

Solicitante

PA01.2;

PA11;

PA07;

Filla

Nerea Casal Otero

PA08;

Sierra

Sierra

Cristina

49682099Y

201515ALUG05416V

Solicitante

PA01.1;

PA17;

PA18;

PA04;

Mesquiza

De Aviz

Antonia Jany

X5147695L

201515ALUG04838Z

Solicitante

PA16;

PA04;

PA15;

PA08;

Torres

Rodríguez

Nélida

33559037J

201515ALUG05221Y

Solicitante

PA08;

Couceiro

Freire

Cristian

32722986N

201515ALUG05025V

Solicitante

PA11;

PA08;

Emma Gabarre

PA01.2;

PA08;

Viejo

Martínez

Mª del Mar

32819283P

201515ALUG05517A

Solicitante

PA01.2;

PA08;

Gonchoroski

 

Alessandra

Y0424188J

201515ALUG05443K

Solicitante

PA08;

Núñez

Roman

Estefanía

53161976Y

201515ALUG05538R

Solicitante

PA11;

PA08;

Santiago Varela

PA08;

Jiménez

Gabarri

Ruth

71119957R

201515ALUG05013M

Solicitante

PA11;

PA05;

Gil

García

Rosalía

33243446M

201515ALUG05247D

Solicitante

PA08;

Paseiro

Plaza

Mª Elena

32358268M

201515ALUG04744N

Solicitante

PA04;

PA08;

PA10;

Arias

Marsal

Bernarda

32836258D

201515ALUG04748Q

Solicitante

PA07;

Hicham

 

Abcelkader

X2241634P

201515ALUG05513E

Solicitante

PA01.1;

Cónxuxe

Mina Kannane

PA08;

M Hamed

 

Khayrou

X0355421W

201515ALUG05140V

Solicitante

PA15;

Uh

Kim

Susana

32818900Q

201515ALUG04841V

Solicitante

PA08;

Tome

Vidal

Mª Yolanda

32837280L

201515ALUG04718D

Solicitante

PA03;

PA17;

Rodríguez

Souto

Alba María

45952390T

201515ALUG05268F

Solicitante

PA04;

PA08;

Gabarri

Suárez

Sarai

47379603V

201515ALUG04626D

Solicitante

PA04;

PA08;

Cónxuxe

Miguel Borja Borja

PA01.2;

Sierra

Ávila

María Alejandra

Y3725646M

201515ALUG05051C

Solicitante

PA15;

PA11;

PA08;

PA12;

PA05;

Cónxuxe

Miguel Ángel López

PA08;

PA12;

Abelleira

Muñiz

Evangelina

76776659Z

201515ALUG05096L

Solicitante

PA17;

PA04;

PA11;

PA07;

PA09;

PA08;

PA08;

Gabarris

Jiménez

Ana

32722335M

201515ALUG04940R

Solicitante

PA04;

PA02;

PA11;

PA07;

PA05;

Rajoy

Rendo

Óscar Luis

46092458K

201515ALUG05067J

Solicitante

PA08;

Silva

Leonett

Hilda Antonia

X1341859Q

201515ALUG04928N

Solicitante

PA15;

Moisés Alejandro Balvis

PA08;

Taibo

López

Juan Carlos

32839341X

201515ALUG04703V

Solicitante

PA01.1;

PA05;

Rumbo

Moure

Sandra

16067465X

201515ALUG05021J

Solicitante

PA18;

PA11;

Martella

Lago

Beatrice

32713225A

201515ALUG05137Z

Solicitante

PA04;

PA11;

PA05;

PA10;

Rodríguez

Trigas

María José

76701612Q

201515ALUG05154P

Solicitante

PA04;

PA08;

Guarddon

Villalba

David

50106690V

201515ALUG04793S

Solicitante

PA11;

PA05;

De Jesús

Pozo

Matea

X2726908M

201515ALUG05522P

Solicitante

PA17;

PA04;

PA15;

PA08;

López

Edreira

María Luisa

76336245G

201515ALUG05438Q

Solicitante

PA04;

PA11;

PA09;

Turcu

 

Viorica

Y1305089Z

201515ALUG04898M

Solicitante

PA05;

PA11;

Miramontes

Romero

Antonio

47353613V

201515ALUG05134B

Solicitante

PA01.3;

Vázquez

Rodríguez

Margarita

44805425E

201515ALUG05432X

Solicitante

PA11;

PA08;

Silva

Iglesias

Rosa Blanca

46911934F

201515ALUG06146B

Solicitante

PA11;

PA07;

PA09;

PA08;

Pérez

Gómez

Alfonso

08781669Q

201515ALUG06050F

Solicitante

PA18;

PA07;

PA09;

Saya

Cortes

José Luis

79341260T

201515ALUG06459W

Solicitante

PA11;

Velo

Porta

Juan Manuel

32638609E

201515ALUG06418F

Solicitante

PA01.1;

PA17;

PA04;

PA02;

PA08;

Cónxuxe

María del Carmen Díaz

PA01.2;

PA08;

Maya

Zafra

Mª Carmen

05871989C

201515ALUG05692V

Solicitante

PA02;

PA11;

PA08;

PA05;

Ana B. Gracia

PA01.1;

PA01.3;

PA08;

Cadabal

Castro

María Iria

53480561H

201515ALUG06062L

Solicitante

PA04;

PA06;

PA11;

PA05;

Juan José Pérez Regueira

PA01.1;

PA14;

PA08;

Quintela

Fuentes

José María

32790961E

201515ALUG06002M

Solicitante

PA01.1;

PA11;

PA05;

PA08;

Cónxuxe

Mariana Tobosaro

PA08;

Fillo

José Manuel Quintela

PA08;

Fillo

Jonathan Quintela

PA08;

Pérez

Araujo

Emeregilda

47438749F

201515ALUG06438G

Solicitante

PA01.3;

PA16;

PA02;

PA11;

PA08;

Andrés Lara Pérez

PA08;

Leal

Blanco

Mary

32643923T

201515ALUG05675T

Solicitante

PA07;

PA09;

PA08;

Méndez

López

Sofía

35486975E

201515ALUG06141Y

Solicitante

PA11;

PA07;

PA09;

PA08;

Víctor Romeo Méndez

PA08;

El Messaoudi

 

Said

X3648968H

201515ALUG06213D

Solicitante

PA01.1;

PA04;

PA11;

PA07;

PA09;

PA17;

PA18;

Moustapha El Messaoudi

PA01.3;

PA08;

Moumni

Mournane

Mohamed

47435697Z

201515ALUG06355J

Solicitante

PA01.1;

PA01.2;

PA01.3;

PA17;

PA11;

PA07;

PA08;

Cónxuxe

Saadia Belaidi

PA08;

Fillo

Hicham Moumni

PA04;

PA08;

PA01.2;

Filla

Wafaa Moumni

PA08;

Pérez

Mejuto

María del Carmen

32641340Q

201515ALUG06931Z

Solicitante

PA09;

ANEXO II
Descrición dos códigos

Requirimento
documento

Descrición do requirimento

PA01

PA01.1

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA01.2

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa consellería competente en materia de economía e facenda.

PA01.3

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

PA02

Deberá achegar o anexo II da solicitude debidamente cuberto e asinado por todas as persoas membros da unidade de convivencia (no caso de menores, asinará un titor legal). No caso de que unha unidade de convivencia estea composta por máis dunha familia, deberá cubrir o número correspondente de follas.

PA03

Deberá achegar a terceira folla da solicitude debidamente asinada polo solicitante.

PA04

Deberá achegar a acreditación de pertencer ao sector preferente indicado na súa solicitude, co documento que en cada caso se precise:
– Familia numerosa: copia compulsada do documento que acredite a condición de familia numerosa.
– Persoa con discapacidade: copia compulsada do documento que acredite a condición de discapacidade.
– Mulleres vítima de violencia de xénero; persoas afectadas por desafiuzamento; persoas vítimas de terrorismo: deberá achegar a documentación específica de acordo co establecido no artigo oitavo da resolución da convocatoria.

PA05

Deberá achegar o certificado de empadroamento que acredite, na data da solicitude, as persoas que teñen o seu domicilio habitual na vivenda obxecto do contrato de arrendamento.

PA06

Deberá achegar copia compulsada do NIE ou DNI.

PA07

Deberá achegar copia do documento, que se incorporará como anexo ao contrato, no cal quede constancia do número de referencia catastral do inmoble, asinado polo propietario e inquilino.

PA08

Deberá achegar a declaración responsable de todos os ingresos obtidos durante o ano 2013, ou de non ter obtido ingresos, debidamente asinada. Xuntarase, ademais, os seguintes documentos: declaración das circunstancias familiares, certificado de retribucións e retencións da empresa ou empresas nas cales estivese de alta no dito exercicio (2013) e, se é o caso, certificado de pensións ou prestacións periódicas, certificado do Instituto Nacional de Emprego e certificados das entidades bancarias de rendementos do capital mobiliario.

PA09

Deberá achegar declaración responsable da actualización da renda do contrato de arrendamento do ano 2015.

PA10

Deberá achegar certificado acreditativo do Rexistro da Propiedade ou do Catastro, que acredite que ningún dos membros da unidade de convivencia ten en usufruto ou propiedade outra vivenda no territorio español, ou acreditación de non dispor do uso e desfrute desta debidamente xustificado.

PA11

Deberá achegar fotocopia do contrato de arrendamento debidamente asinado e compulsado en todas as follas, actualizado (membros e renda) ao ano 2015 e con referencia expresa do número de referencia catastral do inmoble obxecto do alugamento.

PA12

Deberá acreditar os ingresos do estranxeiro pola agregadoría laboral correspondente ou delegación consular de España.

PA13

No caso de que desexe acceder a un arrendamento de vivenda deberá achegar o anexo I da solicitude indicando en cal das zonas territoriais, referidas no punto quinto da convocatoria, se localizará a vivenda que se vai alugar.

PA14

Deberá achegar o certificado da base impoñible do IRPF do exercicio 2013, expedido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA15

Deberá acreditar a residencia legal da persoa solicitante.

PA16

Deberá marcar os catro recadros de declaracións responsables que figuran na 2ª folla da solicitude.

PA17

Número de conta bancaria (con IBAN) co mesmo titular igual que o solicitante.

PA18

Deberá cubrir a declaración de se se solicitaron ou non outras axudas para o mesmo fin, e cales, que vén na primeira folla da solicitude.

PA19

Deberá achegar a acreditación da custodia dos menores de idade.