Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 196 Mércores, 14 de outubro de 2015 Páx. 39899

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía e Industria

RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2015, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Caldas de Reis (expediente IN407A 2015/76-4).

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e autorización administrativa de construción para a instalación eléctrica que a continuación se describe:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Domicilio social: travesía de Vigo, 204, 36207 Vigo.

Denominación: CD Tivo e soterramento LMT e CD TIB805-TIB806.

Situación: Caldas de Reis.

Características técnicas:

LMT aérea a 20 kV:

1. 40 metros con condutor LA-110; orixe: apoio proxectado C-9000-14, entroncando coas LMTA TIVO805-Portas e TIVO806-Clesa Rubiáns; final: apoio existente HV-A-AL-2 (1600/10) CA II.

2. 19 metros con condutor LA-30; orixe: apoio proxectado C-4500-12 na TIB805-Portas, na saída da subestación Tivo; final: apoio existente H-A-AL-1B710-CA I.

LMT subterránea a 20 kV con condutor RHZ:

1. 410 metros, orixe: arqueta proxectada na saída da subestación Tivo; final: apoio proxectado C-9000-14.

2. 18 metros; orixe: CD proxectado; final: apoio proxectado C-4500-12.

Centro de seccionamento, con celas compactas prefabricadas, con corte en SF6, situado na parcela da subestación de Tivo, Caldas de Reis.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e no capítulo II, título VII, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e na Resolución da Consellería de Economía e Industria do 19 de febreiro de 2014, pola que aproba o procedemento de autorización administrativa de construción (DOG núm. 54, do 19 de marzo), esta xefatura territorial resolve:

Conceder autorización administrativa e autorización administrativa de construción para a dita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran no proxecto de execución e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación, e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente.

Esta autorización outórgase sen prexuízo de terceiros e independentemente das autorizacións, licenzas ou permisos de competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras da instalación autorizada.

O prazo de posta en marcha da instalación, de acordo co artigo 131 do Real decreto 1955/2000, será de doce (12) meses a partir da recepción desta resolución. Para os efectos da posible solicitude de prórroga, o peticionario deberá ter en conta o disposto no capítulo IV do Decreto 1775/1967, do 22 de xullo.

Contra esta resolución poderá interpoñer recurso de alzada, ante o conselleiro de Economía e Industria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución. Tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que xulgue pertinente ao seu dereito.

Pontevedra, 18 de setembro de 2015

Ignacio Rial Santomé
Xefe territorial de Pontevedra