Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 197 Xoves, 15 de outubro de 2015 Páx. 40185

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba e se fai público o procedemento para a acreditación dos méritos correspondentes á fase de concurso do proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala de topógrafos/as.

En virtude da Orde do 9 de maio de 2014 (DOG núm. 99, do 26 de maio) convocouse o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala de topógrafos/as, que establece como sistema selectivo o de concurso-oposición.

A base II.2.3 da convocatoria dispón que os méritos correspondentes á fase de concurso deberán referirse á data de finalización do prazo de presentación de instancias e deberán acreditarse de conformidade co procedemento que estableza a Dirección Xeral da Función Pública e que será publicado no Diario Oficial de Galicia.

En cumprimento da previsión anterior, e co obxecto de que os/as aspirantes que superen o cuarto exercicio deste proceso selectivo ou estivesen exentos del poidan acreditar os méritos cos que conten na fase de concurso, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar e publicar o procedemento que hai que seguir para a acreditación dos méritos correspondentes á fase de concurso do proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala de topógrafos/as.

Segundo. Para acreditar os méritos recollidos na base II.2.1.1:

a) No caso de servizos prestados na Xunta de Galicia, os/as aspirantes presentarán a documentación segundo o modelo de certificación que figura como anexo a esta resolución e que será expedida e debidamente asinada polas unidades seguintes de acordo co último destino de cada aspirante no día de publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia:

– Servizos centrais: secretario/a xeral técnico/a, subdirector/a xeral ou xefes/as do servizo que teñan atribuídas funcións en materia de xestión de persoal, dependentes da secretaría xeral técnica da consellería respectiva, ou titulares dos órganos ou unidades equivalentes das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.

– Servizos periféricos: xefes/as territoriais ou, de ser o caso, persoal responsable da área de persoal das xefaturas territoriais da consellería respectiva, ou das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.

b) No caso de servizos prestados noutras administracións públicas, os/as aspirantes presentarán a documentación segundo o modelo de certificación que figura como anexo a esta resolución e que será expedida e debidamente asinada polo funcionario responsable da área de persoal da Administración correspondente, e deberán achegar, ademais, fotocopia do contrato ou nomeamento.

Para os efectos do cómputo dos servizos prestados, os meses consideraranse integrados por 30 días naturais e as fraccións de mes poderán sumarse entre si para acadar un mes completo, despreciándose a fracción resultante inferior ao mes.

Non se terán en conta as certificacións que non se axusten ao establecido nesta epígrafe.

Terceiro. Para acreditar os méritos recollidos na base II.2.1.2, os/as aspirantes deberán presentar copia debidamente cotexada dos documentos que acrediten ter realizado os cursos recollidos nela.

Cuarto. Todas as follas de documentación que se acheguen deberán estar numeradas correlativamente.

Quinto. Os/as aspirantes disporán para presentar a documentación sinalada no punto anterior dun prazo de 10 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación polo tribunal no Diario Oficial de Galicia das notas do cuarto exercicio da fase de oposición ou da resolución pola que se declare a todos/as os/as aspirantes exentos/as del. Esta documentación irá dirixida á Consellería de Facenda, Dirección Xeral da Función Pública, Edificio Administrativo de San Caetano, Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 5 de outubro de 2015

José Mª Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Méritos que se fan constar relativos á fase de concurso

Don/Dona

(Nome do/da funcionario/a que certifica)

Cargo

CERTIFICA que segundo os datos que constan neste centro directivo, D./Dna.............................................................................................................., con DNI...............................................................,

ten acreditados os seguintes méritos:

Base II.2.1. Servizos prestados:

Servizos prestados nas administracións públicas na profesión propia da escala coa condición de funcionario interino ou persoal laboral temporal:

Desde

Ata

Meses e días

Tipo de relación

O que fago constar para os efectos de participación do/a interesado/a no proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala de topógrafos/as, convocado pola Orde do 9 de maio de 2014, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 99, do 26 de maio, e asino esta certificación en......................................................... o..................................................................