Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 203 Venres, 23 de outubro de 2015 Páx. 41133

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Ourense

ANUNCIO de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto, das obras de asfaltado na Capela, Pazo e Canedo, no núcleo de Eirasvedras.

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Concello de Ourense.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación.

c) Obtención da documentación e información:

1º. Dependencia: Servizo de Contratación.

2º. Domicilio: praza do Trigo, nº 2, 3º.

3º. Localidade e código postal: Ourense 32005.

4º. Teléfono: 988 26 93 33.

5º. Fax: 988 22 14 94.

6º. Correo electrónico: contratacion@ourense.es

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante: www.ourense.es

d) Número de expediente: ref. 2297.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: obras.

b) Descrición: contratación, mediante procedemento aberto, das obras de asfaltado na Capela, Pazo e Canedo no núcleo de Eirasvedras.

c) Lugar de execución/entrega: Concello de Ourense.

d) Prazo de execución/entrega: un mes.

e) Admisión de prórroga: non.

f) CPV (referencia de nomenclatura): 45233252-0.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación e a súa ponderación: o único criterio de adxudicación é o prezo.

4. Orzamento base de licitación:

a) Valor estimado do contrato: 65.055,76 euros.

b) O tipo de licitación. Importe neto: 65.055,76 euros. IVE: 13.661,71 euros. Importe total: 78.717,46 euros.

5. Garantías exixidas:

a) Definitiva: 5 % do importe de adxudicación, IVE excluído.

6. Requisitos específicos do contratista:

a) Solvencia económico-financeira: a que se sinala no artigo 9 (doc. 4) do prego de condicións.

b) Solvencia técnica: a que se sinala no artigo 9 (doc. 5) de prego de condicións.

7. Presentación de ofertas:

a) Data límite de presentación: 26 días naturais, contados a partir do seguinte a aquel en que se realicen as publicacións no BOP e no DOG.

b) Modalidade de presentación: a que se sinala no artigo 5 do prego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: rexistro xeral.

2º. Domicilio: praza Maior, nº 1.

3º. Localidade e código postal: Ourense 32005.

4º. Enderezo electrónica: rexistroxeral@ourense.es

d) Prazo de vinculación da oferta: tres (3) meses contados desde a apertura de proposicións.

8. Apertura das ofertas:

a) Enderezo: Concello de Ourense, praza Maior, nº 1.

b) Localidade e código postal: Ourense 32005.

c) Data e hora: anunciarase no perfil do contratante.

9. Gastos de publicidade: o importe dos anuncios será por conta do adxudicatario.

Ourense, 9 de outubro de 2015

Jesús Vázquez Abad
Alcalde