Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 215 Mércores, 11 de novembro de 2015 Páx. 42816

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (RSU 1781/2014 PM).

Tipo e número de recurso: RSU recurso de suplicación 1781/2014 PM

Xulgado de orixe/autos: Seguridade Social 354/2010 Xulgado do Social número 4 da Coruña

Recorrente: Instituto Nacional da Seguridade Social

Avogado: Servizo Xurídico Seguridade Social

Recorridos: Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Servizo Público de Emprego Estatal, Montajes Metálicos Fervaz, S.L., Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, Prefabricación y Montajes del Norte, Juan Manuel Pombo Muñiz, Maseico, S.L.

Avogados: Sonsoles María Sueiro Lemus, Manuel López Núñez, Federico Novo Prego, Joaquín Miguel Ramón Pitarch

Procuradora: Ana Lage Pérez

M. Asunción Barrio Calle, letrada da Administración de xustiza da Sección Primeira desta Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza da Coruña, fago saber:

Que no procedemento de recurso de suplicación 1781/2014 desta sección, seguido por instancia do Instituto Nacional da Seguridade Social contra a empresa Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Servizo Público de Emprego Estatal, Montajes Metálicos Fervaz, S.L., Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, Prefabricación y Montajes del Norte, Maseico, S.L., sobre incapacidade permanente, se ditou resolución cuxa parte dispositiva é a seguinte:

«Que estimamos o recurso de suplicación formulado polo Instituto Nacional da Seguridade Social contra a sentenza ditada o 4.12.2013 polo Xulgado do Social número 4 da Coruña en autos 354/2010 sobre invalidez permanente base reguladora, seguido por instancia de Juan Manuel Pombo Muñiz contra o recorrente, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social, o Servizo Público Estatal de Emprego, a Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, as empresas Prefabricación y Montajes del Noroeste, S.A., Montajes Metálicos Fervaz, S.L., Maseico, S.L. e a súa administración concursal, e con revogación da dita resolución desestimamos a aplicación da doutrina da paréntese declarando conforme dereito o período tomado pola recorrente de outubro 2004 a setembro de 2009 para determinar a base reguladora da pensión recoñecida, coa correspondente integración de lagoas, mantendo no resto os pronunciamentos da resolución contra a que se recorre.

Notifíqueselles esta resolución ás partes e á Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Modo de impugnación: fáiselles saber ás partes que contra esta sentenza cabe interpor recurso de casación para unificación de doutrina, que se deberá preparar mediante escrito presentado ante esta sala dentro do improrrogable prazo de dez días hábiles inmediatos seguintes á data de notificación da sentenza. Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou beneficiario do réxime público da Seguridade social deberá efectuar:

– O depósito de 600 € na conta de 16 díxitos desta sala, aberta no Banco de Santander (Banesto) co número 1552 0000 35, seguido de catro díxitos correspondentes ao número do recurso e dous díxitos do ano deste.

– Así mesmo, se hai cantidade de condena deberá consignala na mesma conta, pero co código 80 en vez do 35 ou ben presentar aval bancario solidario en forma.

– Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá que emitila á conta de vinte díxitos 0049 3569 92 0005001274 e facer constar no campo “Observacións ou concepto da transferencia” os 16 díxitos que corresponden ao procedemento (1552 0000 80 ou 35 **** ++).

Unha vez que se xa firme, expídase certificación para constancia na peza que se arquivará neste tribunal, incorporándose o orixinal ao correspondente libro de sentenzas, logo de devolución dos autos ao xulgado do social de procedencia.

Así, por esta a nosa sentenza, pronunciámolo, mandámolo e asinámolo».

E para que lle sirva de notificación en legal forma a Montajes Metálicos Fervaz, S.L., en ignorado paradoiro, expido a presente para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 20 de outubro de 2015

Letrada da Administración de xustiza