Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 216 Xoves, 12 de novembro de 2015 Páx. 42922

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 30 de outubro de 2015 pola que se nomea catedrático de universidade da área de coñecemento de Filoloxía Latina a Arsenio Ferraces Rodríguez.

De conformidade coa proposta da comisión designada para xulgar o concurso de acceso que convocou esta universidade por Resolución do 6 de xullo de 2015 (BOE do 17 de xullo), para a provisión da praza número 15/001 de catedrático de universidade da área de coñecemento de Filoloxía Latina, departamento de Filoloxía Española e Latina desta universidade, a favor de Arsenio Ferraces Rodríguez, con DNI 76519302G, e unha vez que o interesado acreditou os requisitos establecidos na convocatoria.

Esta reitoría, no uso das atribucións que lle confire o artigo 20 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a Arsenio Ferraces Rodríguez catedrático de universidade da área de coñecemento de Filoloxía Latina, departamento de Filoloxía Española e Latina desta universidade.

No prazo máximo de vinte días, contados desde o día siguiente ao da publicación deste nomeamento no Boletín Oficial del Estado, o candidato deberá tomar posesión do seu destino.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente poderase interpoñer recurso de reposición, perante o reitor da Universidade da Coruña, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, sen que neste caso se poida interpoñer o recurso contencioso-administrativo antes mencionado ata que se resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta do de reposición, ao abeiro dos artigos 116 e 117 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

A Coruña, 30 de outubro de 2015

Xosé Luís Armesto Barbeito
Reitor da Universidade da Coruña