Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 222 Venres, 20 de novembro de 2015 Páx. 44000

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

ANUNCIO do 22 de outubro de 2015, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, pola que se notifican as resolucións dos recursos de alzada ditadas en expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres, devoltas polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente XC-00460-O-2014 e once máis).

A persoa titular da Dirección Xeral de Mobilidade ditou as resolucións dos recursos de alzada presentados nos expedientes sancionadores número XC-00460-O-2014 e once máis por infracción da normativa sobre transporte terrestre.

Intentada a notificación da resolución por correo certificado con xustificante de recepción no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo e de conformidade co artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse as resolucións ditadas ás persoas interesadas.

Infórmaselles que os expedientes sancionadores se encontran á súa disposición nas oficinas da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, situadas na praza de Europa, 5A, 2º, Santiago de Compostela.

Contra as ditas resolucións, que poñen fin á vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, de conformidade cos artigos 8 e 14 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

No caso de non ter aboado a sanción, deberán pagar o seu importe dentro do prazo establecido no artigo 62 da Lei 58/2003, do 12 de decembro, xeral tributaria, empregando o modelo impreso que se facilitará nas oficinas da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte.

De non efectuarse o ingreso no dito prazo, procederase ao seu cobramento pola vía de constrinximento, segundo o disposto no artigo 97 da Lei 30/1992, do 26 novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 22 de outubro de 2015

Mercedes López Caneda
Subdirectora xeral de Inspección do Transporte

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Persoa sancionada

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción cometida

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto
sancionador

Sanción imposta

Resolución recurso

XC-00460-O-2014

5886-DKG

Garda Civil 1500 R-76589-W

Transportes J. y Arizaga

B94084662

Concepción Arenal, 119, piso 2

36900 Marín (Pontevedra)

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

20.12.2013; 5.15; AP-9;15

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

Desestimado

XC-00708-O-2014

3399-FGN

Garda Civil 1500 R76589W

Transportes J. y Arizaga 260396, S.L.

B94084662

Rúa Calvo Sotelo, 119

36900 Marín (Pontevedra)

Atenuante-Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

17.10.2013; 23.35; AC-523; 0,800

Art. 140.1 en relación co art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

Desestimado

XC-00862-O-2014

9835-FPD

Garda Civil 1504 Z27752V

Transportes Javier García Santos, S.L.

B15853740

Regueiro Escuro, 9, San Pedro de Nós 9

15176 Oleiros (A Coruña)

Diminución do descanso diario reducido en máis de 2 horas (sobre 9 horas). Atenuante-Igual ou superior a 6 horas e inferior a 7 horas.

16.11.2013; 8.58; N-634; 709,500

Art. 141.25 en relación co art. 140.37.5 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra d) LOTT

401 euros

Desestimado

XC-00968-O-2014

3226FSM

Garda Civil 1501 H45914F

Frigoríficos Sete Pías, S.L.

B36530749

Polg. ind. Sete Pías, 24

36630 Cambados (Pontevedra)

A condución sen respectar as pausas regulamentariamente exixidas. Superior a 4 horas e 30 minutos e inferior ou igual a 5 horas.

4.1.2014; 16.00; AC524; 1,1

Art. 142.17 LOTT

Art. 143.1.g) en relación coa letra b) LOTT

100 euros

Desestimado

XC-00969-O-2014

3226FSM

Garda Civil 1501 H45914F

Frigoríficos Sete Pías, S.L.

B36530749

Polg. ind. Sete Pías, 24

36630 Cambados (Pontevedra)

Exceso nos tempos máximos de condución diaria (sobre 9 horas). Máis de 9 horas ata 10 horas.

4.1.2014; 15.47; AC524; 1,1

Art. 142.17 LOTT

Art. 143.1.a) LOTT

100 euros

Desestimado

XC-01130-O-2014

5514CKD

Garda Civil 1503 N41519R

Jesús Ramón Álvarez Carro

32788800T

Lugar Donopedre, 10, Castelo

15189 Culleredo (A Coruña)

Exceso nos tempos máximos de condución diaria (sobre 10 horas). Máis de 10 horas ata 11 horas.

2.1.2014; 9.27; AP9F; 25,5

Art. 142.17 LOTT

Art. 143.1.a) LOTT

100 euros

Estimado parcial

XC-01560-O-2014

5886-DKG

Garda Civil 1500 R76589W

Transportes J. y Arizaga

B94084662

Concepción Arenal, 119, piso 2

36900 Marín (Pontevedra)

Diminución do descanso diario, en condución en equipo, en máis de 2 horas (sobre 9 horas nun período de 30 horas). Atenuante-Menos de 4 horas e 30 minutos.

20.12.2013; 5.15; AP9; 15,0

Art. 141.25 en relación co art. 140.37.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra d) LOTT

600 euros

Desestimado

XC-02247-O-2014

7663-FMV

Garda Civil 1503 A54682C

Navarro Balaguer, Juan

18995397L

Guillén de Moncada, 12

12520 Nules
(Castellón/Castelló)

A condución durante máis de cinco horas, aínda que sen superar as seis, sen respectar as pausas regulamentariamente exixidas. Superior a 5 horas e inferior ou igual a 6 horas.

5.2.2014; 19.10; AP9F; 25,2

Art. 141.24.3 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

Desestimado

XC-02251-O-2014

7663-FMV

Garda Civil 1503 A54682C

Navarro Balaguer, Juan

18995397L

Chiva, 11, pta. 5 dta.

46960 Nules
(Valencia/València)

Diminución do descanso diario reducido en máis de 2 horas (sobre 9 horas). Atenuante-Igual ou superior a 6 horas e inferior a 7 horas.

5.2.2014; 19.11; AP9F; 25,2

Art. 141.25 en relación co art. 140.37.5 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

Desestimado

XC-02502-O-2014

4780-HTD

Garda Civil 1503 A54682C

Casal Vega, Marcos

76408575E

Rúa Rollo, 6

27800 Vilalba (Lugo)

Diminución do descanso diario reducido en máis de 2 horas (sobre 9 horas). Atenuante-Menos de 4 horas e 30 minutos.

7.2.2014; 12.21; N-VI; 577,5

Art. 141.25 en relación co art. 140.37.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra d) LOTT

600 euros

Desestimado

XC-02503-O-2014

4780-HTD

Garda Civil 1503 A54682C

Casal Vega, Marcos

76408575E

Rúa Rollo, 6

27800 Vilalba (Lugo)

Diminución do descanso diario reducido en máis de 2 horas (sobre 9 horas). Atenuante-Igual ou superior a 6 horas e inferior a 7 horas.

7.2.2014; 12.22; N-VI; 577,5

Art. 141.25 en relación co art. 140.37.5 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra d) LOTT

401 euros

Desestimado

XC-03071-O-2013

4887-FSL

Garda Civil 1500 R-76589-W

Ttes. Javier García Santos, S.L.

B15853740

Regueiro Escuro (San Pedro de Nós) 9 baixo

15176 Oleiros (A Coruña)

A realización de transportes públicos de mercadorías así como a contratación como carrexador ou a facturación en nome propio de servizos de transporte, carecendo da autorización, sempre que se acredite que no momento de realizalos ou contratalos, se cumprían todos os requisitos exixidos para a súa obtención e que esta se solicitou dentro dos 15 días seguintes á notificación do inicio do expediente.

27.9.2013; 3.30; N-550; 57

Art. 142.1 LOTT

Art. 143.1.c) LOTT

301 euros

Desestimado