Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 223 Luns, 23 de novembro de 2015 Páx. 44081

I. Disposicións xerais

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DECRETO 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, establece os principios xerais que deben rexer o sistema educativo, e no seu artigo 46, que a definición do contido das ensinanzas artísticas superiores, así como a súa avaliación, farase no contexto da ordenación da educación superior española no marco europeo. Así mesmo, no seu artigo 58.1, establece que lle corresponde ao Goberno, logo de consulta ás comunidades autónomas e ao Consello Superior de Ensinanzas Artísticas, definir a estrutura e o contido básicos dos diferentes estudos de ensinanzas artísticas superiores regulados na lei.

En virtude da citada lei orgánica, publicouse o Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas artísticas superiores reguladas na dita lei. Conforme o artigo 11 deste, o Goberno definirá, de acordo coas directrices establecidas no real decreto, e logo de consulta ás comunidades autónomas e ao Consello Superior de Ensinanzas Artísticas, o contido básico ao que deberán adecuarse os plans de estudos conducentes á obtención dos títulos superiores de Ensinanzas Artísticas nas correspondentes especialidades, que se referirá ás competencias, materias e aos seus descritores, contidos e número de créditos correspondentes. Así mesmo, establece dito artigo que as administracións educativas, no ámbito das súas competencias, aprobarán o plan de estudos correspondente a cada título, de acordo co establecido no real decreto, debendo publicarse os ditos plans de estudos nos respectivos boletíns oficiais.

En desenvolvemento das previsións do Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, promulgouse o Real decreto 633/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Deseño establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 maio, de educación.

Por outra banda, o Real decreto 1027/2011, do 15 de xullo, establece o Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior (MECES).

Finalmente, o Real decreto 1850/2009, do 4 de decembro, regula a expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no que se fixa o modelo do suplemento europeo ao título de ensinanzas artísticas superiores.

Xa que logo, e co fin de dar cumprimento ao artigo 23 do Real decreto 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, no curso académico 2010/2011 iniciouse a implantación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño coa publicación da Orde do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ao dito grao.

En consecuencia, iniciada a implantación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño, cómpre agora desenvolver plenamente a normativa aplicable a través do presente decreto, que ten por obxecto establecer, vista a proposta dos centros, o plan de estudos e, entre as súas finalidades, a de deseñar estes con identidade propia e adaptados ás particularidades dos centros que os imparten, que aproveiten eficazmente os seus recursos humanos e materiais, en función da súa tradición pedagóxica e do seu contorno sociocultural, con criterios de rigor, calidade e excelencia.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no exercicio da facultade outorgada polo artigo 34.5 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, logo dos ditames do Consello Escolar de Galicia e de Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores, de acordo co Consello Consultivo, e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e nove de outubro de dous mil quince,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

1. O presente decreto ten por obxecto establecer o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño, ao abeiro do disposto no Real decreto 633/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Deseño establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

2. O presente decreto será de aplicación no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2. Centros de ensinanzas artísticas superiores de Deseño

1. Os estudos superiores de Deseño cursaranse nos centros superiores de Deseño.

2. Así mesmo, as ensinanzas artísticas oficiais de máster reguladas no Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, impartiranse nos ditos centros. Os estudos de doutoramento regulados no Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, poderán impartirse nas escolas superiores de Deseño mediante convenios coas universidades. A competencia para subscribir os ditos convenios corresponde á consellería competente en materia de educación.

3. A consellería competente en materia de educación establecerá medidas que favorezan a autonomía pedagóxica, de organización e de xestión da que dispoñen estes centros para o exercicio das súas actividades docentes, investigadoras e de difusión do coñecemento, co fin de garantir o cumprimento das súas funcións como centros educativos superiores do Espazo Europeo de Educación Superior.

4. Os centros de ensinanzas artísticas superiores de Deseño fomentarán programas de investigación científica e técnica propios desta disciplina, para contribuír á xeración e difusión do coñecemento e á innovación no dito ámbito. A consellería competente en materia de educación establecerá os mecanismos axeitados para que estes centros poidan realizar ou dar soporte á investigación científica e técnica, que lles permita integrarse no Sistema Español de Ciencia e Tecnoloxía.

Artigo 3. Finalidade das ensinanzas artísticas superiores de Deseño e perfil profesional

1. As ensinanzas artísticas superiores de Deseño terán como obxectivo a formación cualificada de profesionais no ámbito do deseño, capaces de comprender, definir e optimizar os produtos e servizos do deseño nos seus diferentes ámbitos, dominar os coñecementos científicos, humanísticos, tecnolóxicos e artísticos e os métodos e procedementos asociados a eles, así como xerar valores de significación artística, cultural, social e ambiental, en resposta aos cambios sociais e tecnolóxicos que se vaian producindo.

2. O perfil do/a titulado/a superior de Deseño corresponde ao/á dun/dunha profesional cualificado/a capaz de concibir, fundamentar e documentar un proceso creativo a través do dominio dos principios teóricos e prácticos do deseño e da metodoloxía proxectual, capaz de integrar as diversas linguaxes, as técnicas e as tecnoloxías na correcta materialización de mensaxes, ambientes e produtos e significativos.

3. Os/as titulados/as Superiores de Deseño estarán capacitados/as para o exercicio da creación e da investigación.

Artigo 4. Título superior de Deseño e especialidades

1. A superación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño dará lugar á obtención do título superior de Deseño, especificando a especialidade correspondente, que queda incluído para todos os efectos no nivel 2 do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior e será equivalente ao título universitario de grao.

2. As especialidades das ensinanzas artísticas superiores de Deseño que se desenvolven no presente decreto son as seguintes: gráfico, interiores, moda e produto.

Artigo 5. Acceso e proba específica

1. Para o acceso ás ensinanzas oficiais conducentes ao título Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais, requirirase cumprir os requisitos establecidos no artigo 57.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no artigo 12 do Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro.

2. Para os/as maiores de dezaoito anos de idade que non cumpran os requisitos establecidos no artigo 12 do Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, a consellería competente en materia de educación, a través da dirección xeral correspondente, regulará, convocará e organizará unha proba anual que acredite que o/a aspirante posúe os coñecementos, habilidades e aptitudes necesarios para cursar con aproveitamento as correspondentes ensinanzas.

3. A proba específica de acceso a estes estudos terá como finalidade valorar a madureza, os coñecementos e as aptitudes para cursar con aproveitamento estas ensinanzas.

4. A consellería competente en materia de educación, a través da dirección xeral correspondente, convocará, organizará, desenvolverá e avaliará, con carácter anual, unha proba específica de acceso a estes estudos.

5. A superación da proba á que fai referencia o punto anterior, faculta, unicamente, para matricularse no curso académico para a que fose convocada.

6. De acordo co establecido no artigo 5.7 do Real decreto 633/2010, do 14 de maio, poderá acceder directamente ás ensinanzas artísticas superiores de Deseño, sen necesidade de realizar a proba específica de acceso, quen estea en posesión do título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño, na porcentaxe que a consellería competente en materia de educación determine.

Artigo 6. Contido do plan de estudos conducentes á obtención do título superior de Deseño

1. As ensinanzas artísticas superiores de Deseño abranguerán unha formación básica e unha formación especializada orientada á preparación para o exercicio profesional. Para a consecución da dita finalidade, estes estudos desenvolverán de xeito integrador capacidades artísticas, científicas e tecnolóxicas.

2. As competencias transversais, xerais e específicas e os perfís profesionais definidos para cada unha das especialidades son os establecidos nos anexos.

3. O plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño que se establece no decreto abrangue, para cada unha das especialidades, 4 cursos académicos cun total de 240 créditos.

4. Cada un dos cursos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño terá 60 créditos ECTS, cunha equivalencia de 25 horas por crédito, e a súa duración será de 38 semanas, incluíndo os períodos lectivos e os dedicados a outras actividades presenciais.

5. O curso será a unidade temporal de organización académica e abranguerá os períodos de impartición de docencia presencial e os períodos dedicados á realización de probas de avaliación.

Artigo 7. Plan de estudos

1. O plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño, establécese nos anexos.

2. Os centros educativos determinarán que disciplina ou disciplinas se impartirán nunha lingua estranxeira para garantir a adquisición da competencia transversal correspondente, seguindo as directrices que para tal fin estableza a consellería competente en materia de educación.

3. O principio de igualdade entre mulleres e homes integrarase de xeito transversal no desenvolvemento e na aplicación polos centros do plan de estudos establecido no decreto.

Artigo 8. Creación de novas especialidades

A consellería competente en materia de educación, unha vez vista a proposta dos centros, poderá propor a creación de novas especialidades, nos termos establecidos no artigo 8 do Real decreto 633/2010, do 14 de maio.

Artigo 9. Avaliación

1. De conformidade co artigo 9.1 do Real decreto 633/2010, do 14 de maio, a avaliación do proceso de aprendizaxe do/a estudante basearase no grao e nivel de adquisición e consolidación das competencias transversais, xerais e específicas definidas para estes estudos.

2. A avaliación será continuada, diferenciada por disciplinas e terá un carácter integrador en relación coas competencias definidas para cada unha delas no plan de estudos. A avaliación e a cualificación do traballo fin de estudos será única e requirirá ter aprobadas a totalidade das disciplinas que integran o plan de estudos.

3. Os criterios de avaliación establécense no anexo I e serán obxecto de concreción nas guías docentes, debendo ser obxectivables e mensurables de acordo cos parámetros que os centros definan para tal efecto.

4. A obtención dos créditos correspondentes a unha disciplina requirirá superar as correspondentes probas de avaliación ou exames.

5. A obtención do título superior de Deseño requirirá a superación da totalidade das disciplinas, as prácticas e o traballo de fin de estudos que constitúen o plan de estudos.

6. Correspóndelle á consellería competente en materia de educación a regulación do proceso de avaliación e dos sistemas de cualificación, así como o establecemento dos documentos oficiais correspondentes de avaliación, respectando, na regulación que se poida efectuar dos sistemas de cualificación, o disposto no artigo 5 do Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro.

Artigo 10. Recoñecemento e transferencia de créditos

Para a transferencia e recoñecemento de créditos nas ensinanzas artísticas superiores de Deseño haberá que aterse ao disposto no artigo 10 do Real decreto 633/2010, do 14 de maio, e no artigo 6 do Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, así como nas normas que, en desenvolvemento destas previsións, dite a consellería competente en materia de educación.

Artigo 11. Participación en programas de mobilidade de estudantes e profesores/as e prácticas dos/as estudantes

1. A consellería competente en materia de educación establecerá medidas que faciliten o intercambio e a mobilidade dos/as estudantes, titulados/as e profesorado das ensinanzas artísticas superiores de Deseño no Espazo Europeo de Educación Superior, dentro dos programas europeos existentes conforme a súa propia normativa. A consellería competente en materia de educación tamén poderá crear outros programas de carácter específico para estas ensinanzas.

2. A consellería competente en materia de educación, ou os centros de ensinanzas artísticas superiores de Deseño, fomentarán a sinatura de convenios de cooperación con institucións e empresas, co fin de impulsar a mobilidade e o intercambio de profesores/as, investigadores/as e estudantes destas ensinanzas, e para a realización de prácticas externas por parte do alumnado que cursa estas ensinanzas.

Disposición adicional primeira. Alumnado con discapacidade

1. No marco do establecido no Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, deberanse cumprir as disposicións vixentes en materia de promoción da accesibilidade.

2. A consellería competente en materia de educación adoptará as medidas oportunas para a adaptación do presente plan de estudos ás necesidades do alumnado con discapacidade.

Disposición adicional segunda. Formación do profesorado

1. A consellería competente en materia de educación propiciará plans de formación do profesorado, relativos ao coñecemento dos principios, a estrutura, a organización, as novas metodoloxías e os sistemas de avaliación e investigación correspondentes ao Espazo Europeo de Educación Superior.

2. Así mesmo, a consellería competente en materia de educación, por proposta dos centros, desenvolverá plans de formación do profesorado para a actualización e afondamento das disciplinas propias do deseño nos seus diferentes ámbitos, así como formación concreta en galego, con coñecemento do vocabulario específico.

Disposición adicional terceira. Incorporación de alumnado procedente de plans anteriores

De acordo co previsto na disposición adicional cuarta do Real decreto 633/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Deseño, establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, a consellería competente en materia de educación, a través da dirección xeral correspondente, establecerá o sistema de recoñecemento de créditos ao alumnado procedente de plans de estudos anteriores, debendo superar a formación adicional que se determine.

Disposición adicional cuarta. Organización de ensinanzas conxuntas con outras institucións de educación superior

A consellería competente en materia de educación poderá, mediante convenio con outras institucións de educación superiores nacionais ou estranxeiras, organizar ensinanzas conxuntas conducentes á obtención dun único título superior oficial e de máster.

Disposición adicional quinta. Recursos humanos e materiais

Atendendo ás directrices do proceso da converxencia das ensinanzas artísticas superiores no Espazo Europeo da Educación Superior, a consellería competente en materia de educación procederá á ordenación dos recursos humanos e materiais, de xeito que se garanta o mellor uso destes recursos, con criterios de racionalidade e eficiencia.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

1. Queda derrogado o Decreto 233/2005, do 14 de xullo, polo que se establece o currículo dos estudos superiores de Deseño e se regula o acceso ás ditas ensinanzas.

2. Igualmente, quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao establecido neste decreto. En concreto, queda derrogada a Orde do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ao dito grao, agás o establecido nos seus artigos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 e 25, así como a disposición adicional segunda, que manterán a súa vixencia en todo o que non se opoña ao disposto neste decreto, en tanto non se diten as normas para o seu desenvolvemento.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Facúltase a persoa titular da consellería competente en materia de educación para ditar cantas disposicións sexan precisas para o desenvolvemento do que se establece no presente decreto.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e nove de outubro de dous mil quince

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Competencias transversais e xerais e criterios de avaliación
do título superior de Deseño

Competencias transversais do título superior de Deseño

Ao rematar os seus estudos os/as titulados/as superiores de Deseño deben posuír as seguintes competencias transversais:

T1. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2. Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3. Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4. Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T5. Comprender e utilizar, polo menos, unha lingua estranxeira no ámbito do seu desenvolvemento profesional.

T6. Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7. Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8. Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T10. Liderar e xestionar grupos de traballo.

T11. Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12. Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13. Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14. Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15. Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16. Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17. Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Competencias xerais do título superior de Deseño

Ao rematar os seus estudos os/as titulados/as superiores de Deseño deben posuír as seguintes competencias xerais:

X1. Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2. Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

X3. Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4. Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X5. Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X6. Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X7. Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X8. Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9. Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10. Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11. Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X12. Afondar na historia e na tradición das artes e o deseño.

X13. Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X14. Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X15. Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X16. Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X17. Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X18. Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19. Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20. Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21. Dominar a metodoloxía de investigación.

X22. Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Criterios de avaliación dos títulos superiores de Deseño
Criterios de avaliación comúns ás titulacións das ensinanzas artísticas superiores

1. Afacerse ás condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

2. Amosar condutas de liderado responsable na xestión de grupos de traballo.

3. Amosar unha actitude autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

4. Amosar unha actitude de responsabilidade no uso dos medios e recursos ao seu alcance en relación co patrimonio cultural e ambiental.

5. Apreciar a importancia da sensibilización social respecto do valor do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

6. Apreciar a sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

7. Colaborar de modo integrado en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

8. Comprender e usar, polo menos, unha lingua estranxeira no ámbito do seu desenvolvemento profesional.

9. Esforzarse no traballo autónomo.

10. Formular razoada e criticamente ideas e argumentos.

11. Localizar e compilar información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

12. Manexar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

13. Manexar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

14. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

15. Preocuparse por buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

16. Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

17. Usar as habilidades comunicativas e amosar unha actitude crítica construtiva no traballo en equipo.

18. Valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Criterios de avaliación xerais do título superior de Deseño

1. Amosar unha actitude aberta e positiva respecto das novidades tecnolóxicas, estéticas, sociais e artísticas máis recentes.

2. Aplicar a capacidade de recoñecemento organoléptico e sensorial dos materiais e produtos que interveñen no deseño.

3. Desempeñar eficazmente o traballo especializado en equipos multidisciplinares afectos a proxectos complexos.

4. Coñecer as tipoloxías históricas máis salientables desde o punto de vista estético, funcional e significativo do deseño.

5. Coñecer en profundidade o proceso proxectual nas súas dimensións estética, funcional e técnica.

6. Coñecer as implicacións sociais, económicas e laborais do deseño como feito diferencial nas sociedades avanzadas.

7. Coñecer e respectar a lexislación relativa á profesión de deseñador/a.

8. Coñecer e respectar a lexislación relativa á produción, distribución, venda, uso e goce dos obxectos producidos.

9. Coñecer o contexto social, cultural e económico en que se desenvolve a práctica profesional, con especial atención ao seu contorno máis inmediato pero con atención á súa dimensión global.

10. Coñecer e usar as metodoloxías de estudo e investigación que lle permitan a optimización de recursos e a innovación na súa actividade profesional.

11. Coñecer as características estéticas e funcionais dos produtos deseñados relacionándoas co contexto social, económico e cultural en que se produce.

12. Coñecer os valores significativos do deseño e aplicalos na actividade proxectual propia.

13. Coñecer en profundidade os materiais propios da súa actividade e prescribir o uso destes en relación coa optimización ergonómica do seu uso e goce, e segundo os criterios dunha economía sustentable.

14. Incorporar á súa actividade as tendencias estéticas e culturais con criterios de significación.

15. Controlar e defender os propios criterios estéticos na mellor defensa dos intereses dos/as consumidores/as, usuarios/as e clientes/as.

16. Introducir no proceso proxectual os valores da creación, a recreación e a innovación como valor engadido ao produto.

17. Expoñer verbal e documentadamente os seus proxectos, en calquera das fases de elaboración destes, a profesionais do sector usando o vocabulario e técnicas de comunicación adecuadas.

18. Expoñer e debater verbalmente os seus puntos de vista sobre a actividade proxectual propia e allea.

19. Expresar a través de recursos técnicos e intelectuais asimilados aos propios conceptos, coñecementos e posicións estéticas.

20. Identificar, coñecer e analizar un repertorio amplo e actualizado de propostas estéticas e funcionais que permita un enriquecemento das propias.

21. Identificar e describir os principios teóricos do deseño.

22. Identificar os principios filosóficos, culturais e políticos dos principais movementos artísticos e intelectuais e describilos de forma clara e completa.

23. Coñecer, describir e analizar as características dun conxunto suficientemente amplo de obras máis representativas do deseño en xeral.

24. Incorporar de xeito creativo e razoado os valores creativos máis significativos da historia do deseño á propia actividade.

25. Ler e interpretar correctamente a documentación gráfica, infográfica e volumétrica que integra o proceso proxectual.

26. Utilizar os métodos de traballo máis apropiados para aumentar a eficiencia e a eficacia da propia actividade como deseñador/a.

27. Manexar recursos expresivos e comunicativos propios do deseño na formulación de propostas e proxectos.

28. Recoñecer os materiais empregados na materialización dos deseños, o proceso da súa produción, transformación e posta a punto como parte integrante do deseño.

29. Recoñecer valores significativos nos deseños alleos, tanto actuais como históricos, desde unha posición de crítica intelectual.

30. Entender a autoformación como un dos recursos máis valiosos para a mellora persoal e profesional ao longo da vida.

Criterios de avaliación específicos do título superior de Deseño
na especialidade de Gráfico

1. Amosar unha actitude positiva para a adaptación aos cambios no contorno produtivo e aos retos creativos múltiples.

2. Aplicar as novas tecnoloxías ao ámbito do deseño gráfico nunha variedade de contextos e formatos, incluíndo as colaboracións con outros campos artísticos.

3. Comprender, usar e actualizar as metodoloxías necesarias para a investigación e experimentación no campo do deseño gráfico.

4. Coñecer e valorar as tendencias e propostas máis recentes en distintos campos da creación plástica, visual e comunicativa.

5. Coñecer desde un punto de vista crítico as tendencias principais no campo do deseño gráfico nun amplo abano de épocas e estilos.

6. Coñecer os aspectos expresivos, comunicativos e de significación da obra gráfica producida historicamente, relacionándoa co seu contexto económico e cultural.

7. Coñecer os fundamentos da comunicación gráfica, as características das mensaxes, as posibilidades dos medios de comunicación de masas, e a súa capacidade de influencia individual e social, así como as posibilidades de combinación.

8. Describir e explicar verbalmente un xuízo teórico, analítico, estético e crítico ben estruturado, respecto da obra gráfica propia e allea.

9. Cultivar unha personalidade artística singular e flexible.

10. Identificar, analizar e describir as principais propostas estéticas e formais que se produzan no ámbito social e cultural no que traballa.

11. Interesarse pola investigación e a experimentación gráfica e estética.

12. Interpretar analiticamente a formalización de propostas gráficas en todos e cada un dos aspectos e niveis estruturais que as conforman.

13. Recoñecer e comprender visual e intelectualmente distintos tipos de propostas gráficas e a súa adaptación a unha función comunicativa definida.

14. Utilizar e comprender as técnicas e recursos das principais tendencias estéticas gráficas, históricas e recentes.

Criterios de avaliación específicos do título superior de Deseño
na especialidade de Interiores

1. Aceptar e respectar as diferentes funcións subordinadas, participativas ou de liderado que se poden dar na redacción dun proxecto de deseño de interiores.

2. Liderar e coordinar as funcións e intereses dos/as diferentes colaboradores/as na realización das obras de deseño de interiores.

3. Comunicar, como deseñador/a, a estrutura, funcionalidade, valores estéticos de significación e características dun proxecto de deseño de interiores.

4. Coñecer as implicacións técnicas que supón a súa actividade profesional e ser capaz de desenvolvelas nas súas aplicacións prácticas.

5. Coñecer os procesos e recursos propios do traballo de deseño en equipo multidisciplinar, mostrando capacidade de adaptación e flexibilidade ante as exixencias do traballo e capacidade de integración no grupo.

6. Construír unha idea da actividade do/a deseñador/a de interiores coherente e propia.

7. Debater e explicar verbalmente as súas formulacións proxectuais a promotores/as, clientes/as ou usuarios/as, así como responder ao reto que supón facilitar a comprensión destas a colectivos diversos.

8. Dominar a lectura de necesidades funcionais e a formalización de respostas coherentes.

9. Interactuar de xeito coherente e eficaz en todo tipo de proxectos de deseño de interiores participativos, con independencia do seu ámbito ou complexidade.

10. Interpretar a propia actividade como deseñador/a de interiores como unha oportunidade de posta en marcha de prescricións que contribúan ao desenvolvemento de actividades produtivas economicamente sustentables.

11. Dar resposta na propia actividade como deseñador/a ás exixencias ergonómicas, funcionais, construtivas e proxectuais que atendan á diversidade do ser humano practicando un deseño para todas as persoas.

Criterios de avaliación específicos do título superior de Deseño
na especialidade de Moda

1. Aceptar e respectar as diferentes funcións subordinadas, participativas ou de liderado que se poden dar na creación dun proxecto de deseño de moda ou colección.

2. Comunicar, como deseñador/a, a estrutura, funcionalidade, valores estéticos de significación e características dun proxecto de deseño de moda.

3. Coñecer as implicacións técnicas que supón a súa actividade profesional e ser capaz de desenvolvelas nas súas aplicacións prácticas.

4. Coñecer os procesos e recursos propios do traballo de deseño en equipo multidisciplinar, mostrando capacidade de adaptación e flexibilidade ante as exixencias do traballo e capacidade de integración no grupo.

5. Construír unha idea da actividade do/a deseñador/a de moda coherente e propia.

6. Debater e explicar verbalmente as súas formulacións proxectuais a promotores/as, clientes/as ou usuarios/as, así como responder ao reto que supón facilitar a comprensión destas a colectivos diversos.

7. Dominar a lectura de necesidades funcionais, tendencias formais e de colorido e a formalización de respostas coherentes.

8. Interactuar de xeito coherente e eficaz en todo tipo de proxectos de deseño de moda participativos, con independencia do seu ámbito ou complexidade.

9. Interpretar a propia actividade como deseñador/a de moda como unha oportunidade de posta en marcha de prescricións que contribúan ao desenvolvemento de actividades produtivas economicamente sustentables.

10. Dar resposta na propia actividade como deseñador/a de moda ás exixencias ergonómicas, funcionais, construtivas e proxectuais que atendan á diversidade do ser humano practicando un deseño de moda para todas as persoas.

11. Coñecer e integrar na propia actividade de deseño de moda, os condicionantes culturais, relixiosos, económicos, comerciais e políticos que supón a produción e comercialización dun produto de consumo universal.

12. Actualizar permanentemente a información relativa aos cambios sociolóxicos para incorporar aos deseños de moda as demandas e tendencias estéticas dos/as consumidores/as.

Criterios de avaliación específicos do título superior de Deseño
na especialidade de Produto

1. Aceptar e respectar as diferentes funcións subordinadas, participativas ou de liderado que se poden dar na redacción dun proxecto de deseño dun produto.

2. Comunicar, como deseñador/a, a estrutura, funcionalidade, valores estéticos de significación e características do proxecto dun produto, nun contexto artesanal ou industrial determinado.

3. Coñecer as implicacións técnicas máis significativas que supón a súa actividade profesional e ser capaz de desenvolvelas nas súas aplicacións prácticas, con independencia do xeito concreto da forma de produción en que se atope.

4. Coñecer os procesos e recursos propios do traballo de deseño en equipo multidisciplinar, mostrando capacidade de adaptación e flexibilidade ante as exixencias do traballo e capacidade de integración no grupo.

5. Construír unha idea da actividade do/a deseñador/a de produtos coherente e propia, con independencia das relacións de produción concretas.

6. Debater e explicar verbalmente as súas formulacións proxectuais a fabricantes, clientes/as ou usuarios/as, así como responder ao reto que supón facilitar a comprensión destas a colectivos diversos.

7. Dominar a lectura de necesidades funcionais e a formalización de respostas coherentes no deseño e na produción de obxectos.

8. Interactuar de xeito coherente e eficaz en todo tipo de proxectos de deseño de produtos participativos, con independencia do seu ámbito de formalización, complexidade ou produción.

9. Interpretar a propia actividade como deseñador/a de produtos como unha oportunidade de posta en marcha de prescricións que contribúan ao desenvolvemento de actividades produtivas economicamente sustentables.

10. Dar resposta na propia actividade como deseñador/a de produtos ás exixencias ergonómicas, funcionais, construtivas e proxectuais que atendan á diversidade do ser humano practicando un deseño para todas as persoas.

11. Actualizar permanentemente información relativa aos cambios sociolóxicos, ás relacións de produción e distribución de produtos e incorporar as súas consecuencias á propia actividade de deseño.

ANEXO II
Competencias específicas, perfil profesional, cadro lectivo, descritores/contidos e competencias das disciplinas do título superior de Deseño
na especialidade de Gráfico

Competencias específicas do título superior de Deseño na especialidade de Gráfico

Ao rematar os seus estudos, os/as titulados/as superiores de Deseño na especialidade de Gráfico deben posuír as seguintes competencias específicas:

EG1. Xerar, desenvolver e materializar ideas, conceptos e imaxes para programas comunicativos complexos.

EG2. Dominar os recursos formais da expresión e a comunicación visual.

EG3. Comprender e utilizar a capacidade de significación da linguaxe gráfica.

EG4. Dominar os procedementos de creación de códigos comunicativos.

EG5. Establecer estruturas organizativas da información.

EG6. Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EG7. Determinar e, de ser o caso, crear solucións tipográficas adecuadas aos obxectivos do proxecto.

EG8. Coñecer as canles que sirvan de soporte á comunicación visual e utilizalas conforme os obxectivos comunicativos do proxecto.

EG9. Analizar o comportamento dos/as receptores/as do proceso comunicacional en función dos obxectivos do proxecto.

EG10. Aplicar métodos de verificación da eficacia comunicativa.

EG11. Dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación visual.

EG12. Dominar a tecnoloxía dixital para o tratamento de imaxes, textos e sons.

EG13. Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño gráfico.

EG14. Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

EG15. Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Perfil profesional do título superior de Deseño na especialidade de Gráfico

O/a deseñador/a gráfico/a é un/unha creador/a cuxa actividade ten por obxecto a utilización da linguaxe gráfica para xerar mensaxes e comunicar contidos de natureza diversa con diferentes medios e para as distintas canles de comunicación. Os ámbitos principais en que desenvolve a súa actividade son:

Identidade corporativa e visual.

Deseño editorial.

Produción gráfica.

Deseño de envases e embalaxes.

Dirección de arte en publicidade.

Deseño audiovisual.

Grafismo en televisión.

Deseño multimedia.

Deseño de interacción, deseño web.

Deseñador/a ambiental: gráfica e comunicacións aplicadas ao espazo.

Deseño de material didáctico.

Investigación e docencia.

Cadro lectivo do título superior de Deseño na especialidade de Gráfico

Para os efectos do presente decreto, as abreviaturas que figuran no cadro lectivo do título superior de Deseño na especialidade de Gráfico, teñen o seguinte significado:

Carácter: carácter da disciplina (F.B.: formación básica, O.E.: obrigatoria na especialidade, Op.: disciplinas optativas).

Tipo: T.: teórica, T.P.: teórico-práctica, P.: práctica.

Horas clase/semana: horas de clase programadas semanalmente coa presenza do/a profesor/a.

Horas clase/curso: horas totais de clase coa presenza do/a profesor/a, que unha disciplina debe ter ao longo do ano académico.

Créditos ECTS: créditos ECTS asociados a unha disciplina, e que se lle recoñecerá ao alumnado logo de superala.

O plan de estudos conducente ao título superior de Deseño na especialidade de Gráfico esténdese ao longo de 38 semanas lectivas completas para cada un dos cursos académicos en que se desenvolve.

Cadro lectivo: 1º curso de gráfico

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas clase/ semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

Fundamentos do deseño.

Fundamentos do deseño.

F.B.

T.P.

2

72

4

Deseño básico.

F.B.

T.P.

3

108

8

Linguaxes e técnicas de representación e comunicación.

Debuxo artístico.

F.B.

T.P.

5

180

10

Volume.

F.B.

T.P.

4

144

8

Sistemas de representación.

F.B.

T.P.

2

72

6

Tecnoloxía dixital.

F.B.

T.P.

3

108

6

Historia das artes e o deseño.

Historia das artes e o deseño.

F.B.

T.

3

108

6

Ciencia aplicada ao deseño.

Ciencia aplicada ao deseño.

F.B.

T.

2

72

6

Tecnoloxía aplicada ao deseño gráfico.

Laboratorio de imaxe.

O.E.

T.P.

3

108

6

Totais:

27

972

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 1º curso do plan de estudos do título superior de Deseño na especialidade de Gráfico

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Fundamentos do deseño

Gráfico

Descritor/contidos:

– Coñecementos básicos do deseño: estrutura, forma, cor, espazo e volume.

– Análise da forma, composición e percepción.

– Antropometría, ergonomía e introdución á biónica.

– Teoría, metodoloxía, ideación e concepción do proxecto.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EG1

Xerar, desenvolver e materializar ideas, conceptos e imaxes para programas comunicativos complexos.

EG2

Dominar os recursos formais da expresión e a comunicación visual.

EG4

Dominar os procedementos de creación de códigos comunicativos.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Deseño básico

Gráfico

Descritor/contidos:

– Fundamentos do deseño: técnicas de creatividade.

– Metodoloxía do deseño. Fundamentación práctica dos procedementos, técnicas, linguaxes e metodoloxías de realización do proxecto. Ideación e realización.

– Aplicación práctica dos criterios de análise, síntese e metodoloxía. Criterios de decisión.

– Modelos, maquetas e prototipos.

– Resolución de proxectos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

Específicas

EG3

Comprender e utilizar a capacidade de significación da linguaxe gráfica.

EG4

Dominar os procedementos de creación de códigos comunicativos.

EG6

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EG8

Coñecer as canles que sirvan de soporte á comunicación visual e utilizalas conforme os obxectivos comunicativos do proxecto.

EG11

Dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación visual.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Debuxo artístico

Gráfico

Descritor/contidos:

– Debuxo de observación, expresión e representación.

– Técnicas instrumentais da estrutura, a expresión e a representación bidimensional e tridimensional.

– Coñecemento e análise das distintas técnicas de representación.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

– A cor.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

Específicas

EG1

Xerar, desenvolver e materializar ideas, conceptos e imaxes para programas comunicativos complexos.

EG2

Dominar os recursos formais da expresión e da comunicación visual.

EG4

Dominar os procedementos de creación de códigos comunicativos.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Volume

Gráfico

Descritor/contidos:

– Investigación do volume e da concepción espacial.

– Técnicas instrumentais da estrutura, da expresión e da representación bidimensional e tridimensional.

– Relación recíproca entre a técnica e a materia.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EG1

Xerar, desenvolver e materializar ideas, conceptos e imaxes para programas comunicativos complexos.

EG2

Dominar os recursos formais da expresión e a comunicación visual.

EG3

Comprender e utilizar a capacidade de significación da linguaxe gráfica.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Sistemas de representación

Gráfico

Descritor/contidos:

– Xeometría plana e descritiva.

– Coñecemento e análise dos distintos sistemas de representación.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e a comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EG2

Dominar os recursos formais da expresión e a comunicación visual.

EG3

Comprender e utilizar a capacidade de significación da linguaxe gráfica.

EG6

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Tecnoloxía dixital

Gráfico

Descritor/contidos:

– Fotografía e medios audiovisuais.

– Representación gráfica mediante a tecnoloxía dixital.

– Coñecemento de software aplicable ás dúas dimensións, aplicación na elaboración de proxectos.

– Coñecemento e análise das distintas técnicas de presentación dixital: maquetación.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e a comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

Específicas

EG3

Comprender e utilizar a capacidade de significación da linguaxe gráfica.

EG6

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EG12

Dominar a tecnoloxía dixital para o tratamento de imaxes, textos e sons.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Historia das artes e o deseño

Gráfico

Descritor/contidos:

– Historia e teoría das artes, a arquitectura e o deseño.

– Coñecemento, análise e significado histórico do deseño.

– Deseñadores/as e tendencias contemporáneos.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X12

Afondar na historia e na tradición das artes e do deseño.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EG13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño gráfico.

EG15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Ciencia aplicada ao deseño

Gráfico

Descritor/contidos:

– Coñecementos de matemáticas, física e química aplicada ao deseño.

– O método científico: métodos para a análise e a simulación.

– Ecoeficiencia e sustentabilidade.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EG15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Laboratorio de imaxe

Gráfico

Descritor/contidos:

– Tecnoloxía dixital. Redes e comunicacións. Imaxe dixital. Edición e publicación electrónica. Usabilidade e accesibilidade. Comunicación multimedia.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

Específicas

EG2

Dominar os recursos formais da expresión e da comunicación visual.

EG8

Coñecer as canles que sirvan de soporte á comunicación visual e utilizalas conforme os obxectivos comunicativos do proxecto.

EG10

Aplicar métodos de verificación da eficacia comunicativa.

EG11

Dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación visual.

Cadro lectivo: 2º curso de gráfico

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas clase/ semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

Tipografía.

Tipografía.

O.E.

T.P.

4

144

6

Cultura do deseño.

Cultura do deseño.

F.B.

T.

2

72

6

Tecnoloxía aplicada ao deseño gráfico.

Tecnoloxía dixital aplicada I.

O.E.

P.

4

144

12

Fotografía.

O.E.

T.P.

2

72

6

Produción gráfica.

O.E.

T.P.

2

72

6

Historia do deseño gráfico.

Historia do deseño gráfico.

O.E.

T.

2

72

6

Proxectos de deseño gráfico.

Proxectos de deseño gráfico I.

O.E.

T.P.

6

216

12

Optativas.

-----------------------------------------

Op.

----

2

72

6

Totais:

24

864

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 2º curso do plan de estudos do título superior de Deseño na especialidade de Gráfico

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Tipografía

Gráfico

Descritor/contidos:

– Escritura e comunicación. Tecnoloxía tipográfica. Historia e evolución.

– A caligrafía. Ortotipografía e lexibilidade. Arquitectura e estilos tipográficos. Tipografía e estrutura da información. Sistemas reticulares.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X17

Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

Específicas

EG3

Comprender e utilizar a capacidade de significación da linguaxe gráfica.

EG5

Establecer estruturas organizativas da información.

EG7

Determinar e, de ser o caso, crear solucións tipográficas adecuadas aos obxectivos do proxecto.

EG9

Analizar o comportamento dos/as receptores/as do proceso comunicacional en función dos obxectivos do proxecto.

EG12

Dominar a tecnoloxía dixital para o tratamento de imaxes, textos e sons.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Cultura do deseño

Gráfico

Descritor/contidos:

– O significado do deseño na cultura e na sociedade contemporánea. Teoría da información e da comunicación, da semioloxía e da estética.

– A teoría da forma, da función e da estrutura.

– Fundamentos de antropoloxía aplicados ao deseño.

– Fundamentos da socioloxía e cultura do consumo.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e na sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

Específicas

EG13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño gráfico.

EG15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Tecnoloxía dixital aplicada I

Gráfico

Descritor/contidos:

– A imaxe dixital e vectorial. Edición e publicación electrónica.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

Específicas

EG1

Xerar, desenvolver e materializar ideas, conceptos e imaxes para programas comunicativos complexos.

EG8

Coñecer as canles que sirvan de soporte á comunicación visual e utilizalas conforme os obxectivos comunicativos do proxecto.

EG11

Dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación visual.

EG12

Dominar a tecnoloxía dixital para o tratamento de imaxes, textos e sons.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Fotografía

Gráfico

Descritor/contidos:

– A fotografía: técnicas e procesos.

– A fotografía dixital aplicada ao deseño gráfico.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e na sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

Específicas

EG2

Dominar os recursos formais da expresión e da comunicación visual.

EG3

Comprender e utilizar a capacidade de significación da linguaxe gráfica.

EG11

Dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación visual.

EG12

Dominar a tecnoloxía dixital para o tratamento de imaxes, textos e sons.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Produción gráfica

Gráfico

Descritor/contidos:

– Sistemas de impresión industrial.

– Soportes para a impresión. Preimpresión e tratamento de imaxes.

– Reprodución e impresión. Impresión dixital.

– Técnicas de gravado.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EG8

Coñecer as canles que sirvan de soporte á comunicación visual e utilizalas conforme os obxectivos comunicativos do proxecto.

EG11

Dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación visual.

EG12

Dominar a tecnoloxía dixital para o tratamento de imaxes, textos e sons.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Historia do deseño gráfico

Gráfico

Descritor/contidos:

– Coñecemento, análise e significado do deseño gráfico. Deseñadores/as e tendencias.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X12

Afondar na historia e na tradición das artes e do deseño.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

Específicas

EG15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Proxectos de deseño gráfico I

Gráfico

Descritor/contidos:

– Definición e realización de proxectos.

– Metodoloxía e investigación. Estratexia e criterios de decisión, innovación e calidade.

– Técnicas para a visualización de ideas. Identidade corporativa e de produto. Envase e embalaxe.

– A gráfica e o tratamento gráfico da información. Gráfica e comunicacións aplicadas ao espazo. Sinalética. Deseño editorial.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

Específicas

EG3

Comprender e utilizar a capacidade de significación da linguaxe gráfica.

EG5

Establecer estruturas organizativas da información.

EG6

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EG7

Determinar e, de ser o caso, crear solucións tipográficas adecuadas aos obxectivos do proxecto.

EG12

Dominar a tecnoloxía dixital para o tratamento de imaxes, textos e sons.

Cadro lectivo: 3º curso de gráfico

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas clase/ semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

Tecnoloxía aplicada ao deseño gráfico.

Técnicas audiovisuais e de animación.

O.E.

T.P.

6

216

16

Tecnoloxía dixital aplicada II.

O.E.

P.

2

72

6

Proxectos de deseño gráfico.

Proxectos de deseño gráfico II.

O.E.

T.P.

6

216

16

Xestión do deseño.

Organización e lexislación.

F.B.

T.

2

72

4

Optativas.

Optativa I.

Op.

----

2

72

6

Optativa II.

Op.

----

2

72

6

Optativa III.

Op.

----

2

72

6

Totais:

22

792

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 3º curso do plan de estudos do título superior de Deseño na especialidade de Gráfico

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas audiovisuais e de animación

Gráfico

Descritor/contidos:

– Técnicas audiovisuais: produción e edición. Técnicas de animación.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

Específicas

EG2

Dominar os recursos formais da expresión e da comunicación visual.

EG4

Dominar os procedementos de creación de códigos comunicativos.

EG8

Coñecer as canles que sirvan de soporte á comunicación visual e utilizalas conforme os obxectivos comunicativos do proxecto.

EG11

Dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación visual.

EG12

Dominar a tecnoloxía dixital para o tratamento de imaxes, textos e sons.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Tecnoloxía dixital aplicada II

Gráfico

Descritor/contidos:

– Tecnoloxía dixital: redes de comunicación.

– Comunicación multimedia. Usabilidade e accesibilidade.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

Específicas

EG1

Xerar, desenvolver e materializar ideas, conceptos e imaxes para programas comunicativos complexos.

EG8

Coñecer as canles que sirvan de soporte á comunicación visual e utilizalas conforme os obxectivos comunicativos do proxecto.

EG10

Aplicar métodos de verificación da eficacia comunicativa.

EG11

Dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación visual.

EG12

Dominar a tecnoloxía dixital para o tratamento de imaxes, textos e sons.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Proxectos de deseño gráfico II

Gráfico

Descritor/contidos:

– O deseño gráfico audiovisual. Preprodución, produción e posprodución de proxectos de imaxe en movemento.

– O deseño interactivo. Sistemas de interacción. Xestión de contidos.

– Representación gráfica da información. Usabilidade e accesibilidade.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EG1

Xerar, desenvolver e materializar ideas, conceptos e imaxes para programas comunicativos complexos.

EG2

Dominar os recursos formais da expresión e da comunicación visual.

EG3

Comprender e utilizar a capacidade de significación da linguaxe gráfica.

EG4

Dominar os procedementos de creación de códigos comunicativos.

EG5

Establecer estruturas organizativas da información.

EG6

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EG8

Coñecer as canles que sirvan de soporte á comunicación visual e utilizalas conforme os obxectivos comunicativos do proxecto.

EG11

Dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación visual.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Organización e lexislación

Gráfico

Descritor/contidos:

– Propiedade intelectual e industrial.

– Organización e economía de empresa.

– Técnicas de análise de mercado.

– Fundamentos da economía de produción.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas.

Específicas

EG13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño gráfico.

EG14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

EG15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Cadro lectivo: 4º curso de gráfico

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas clase/ semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

Proxectos de deseño gráfico.

Proxecto interdisciplinar.

O.E.

T.P.

--------

72

12

Xestión do deseño gráfico.

Xestión do deseño gráfico.

O.E.

T.

--------

72

6

Prácticas externas.

O.E.

P.

--------

------

12

Optativas.

Optativa I.

Op.

----

--------

72

6

Optativa II.

Op.

----

--------

72

6

Proxectos de deseño gráfico.

Traballo fin de estudos.

O.E.

T.P.

--------

72

18

Totais:

-------

360

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 4º curso do plan de estudos do título superior de Deseño na especialidade de Gráfico

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Proxecto interdisciplinar

Gráfico

Descritor/contidos:

– Métodos de investigación no deseño. O proceso proxectual como investigación. Deseño publicitario. O traballo en equipo.

– Tecnoloxía dixital para a presentación e a comunicación do proxecto.

– Elaboración de proxectos interdisciplinares integrados.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T10

Liderar e xestionar grupos de traballo.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EG1

Xerar, desenvolver e materializar ideas, conceptos e imaxes para programas comunicativos complexos.

EG2

Dominar os recursos formais da expresión e da comunicación visual.

EG3

Comprender e utilizar a capacidade de significación da linguaxe gráfica.

EG4

Dominar os procedementos de creación de códigos comunicativos.

EG8

Coñecer as canles que sirvan de soporte á comunicación visual e utilizalas conforme os obxectivos comunicativos do proxecto.

EG9

Analizar o comportamento dos/as receptores/as do proceso comunicacional en función dos obxectivos do proxecto.

EG10

Aplicar métodos de verificación da eficacia comunicativa.

EG13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño gráfico.

EG15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Xestión do deseño gráfico

Gráfico

Descritor/contidos:

– Comunicación e marketing do deseño gráfico. Recursos, custos e organización da actividade profesional.

– O valor do deseño gráfico.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

Específicas

EG5

Establecer estruturas organizativas da información.

EG13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño gráfico.

EG14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Prácticas externas

Gráfico

Descritor/contidos:

– Aplicación e complementación das competencias profesionais adquiridas no centro educativo.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T10

Liderar e xestionar grupos de traballo.

Xerais

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EG13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño gráfico.

EG14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

EG15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Traballo fin de estudos

Gráfico

Descritor/contidos:

– Elaboración dun proxecto de comunicación gráfica global de xeito individual polo/a alumno/a para demostrar que está capacitado/a para desempeñar unha actividade profesional no campo do deseño gráfico.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X17

Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EG1

Xerar, desenvolver e materializar ideas, conceptos e imaxes para programas comunicativos complexos.

EG4

Dominar os procedementos de creación de códigos comunicativos.

EG5

Establecer estruturas organizativas da información.

EG12

Dominar a tecnoloxía dixital para o tratamento de imaxes, textos e sons.

EG15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

ANEXO III
Competencias específicas, perfil profesional, cadro lectivo, descritores/contidos
e competencias das disciplinas do título superior de Deseño
na especialidade de Interiores

Competencias específicas do título superior de Deseño
na especialidade de Interiores

Ao rematar os seus estudos os/as titulados/as superiores de Deseño na especialidade de Interiores, deben posuír as seguintes competencias específicas:

EI1. Xerar e materializar solucións funcionais, formais e técnicas que permitan o aproveitamento e a utilización idónea de espazos interiores.

EI2. Concibir e desenvolver proxectos de deseño de interiores con criterios que comporten mellora na calidade, uso e consumo das producións.

EI3. Dirixir e certificar a realización de proxectos de interiores.

EI4. Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI5. Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e construtivos que xurdan durante o desenvolvemento e a execución do proxecto.

EI6. Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EI7. Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e o comportamento dos materiais utilizados no deseño de interiores.

EI8. Coñecer os procesos de fabricación, produción e manufacturado máis usuais nos diferentes sectores vinculados ao deseño de interiores.

EI9. Adecuar a metodoloxía e as propostas á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EI10. Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de interiores.

EI11. Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e execución de proxectos de interiorismo.

EI12. Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de interiores.

EI13. Coñecer o marco económico e organizativo en que se desenvolve a actividade empresarial do interiorismo.

EI14. Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

EI15. Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Perfil profesional do título superior de Deseño na especialidade de Interiores

O/a deseñador/a de interiores é un/unha profesional capaz de analizar, investigar e proxectar, dirixir equipos de proxectos e de execución de obras de deseño de interiores, así como actuar de interlocutor/a directo/a ante as administracións públicas no ámbito da súa profesión. Os ámbitos principais nos que desenvolve a súa actividade son:

Vivenda e deseño dos espazos interiores para o hábitat.

Deseño de espazos comerciais e de ocio.

Deseño de espazos administrativos.

Deseño de espazos culturais, educativos e lúdicos.

Deseño de espazos efémeros.

Rehabilitación de vivendas.

Paisaxismo e deseño de espazos públicos.

Xestión empresarial de actividades creativas.

Deseño dos espazos interiores dos distintos sistemas de transporte.

Xestión de obras, medicións, orzamentos e prevención de riscos no ámbito do deseño de interiores.

Dirección de obra no ámbito do deseño de interiores.

Investigación e docencia.

Cadro lectivo do título superior de Deseño na especialidade de Interiores

Para os efectos do presente decreto, as abreviaturas que figuran no cadro lectivo do título superior de Deseño na especialidade de Interiores, teñen o seguinte significado:

Carácter: carácter da disciplina (F.B.: formación básica, O.E.: obrigatoria na especialidade, Op. : disciplinas optativas).

Tipo: T.: teórica, T.P.: teórico-práctica, P.: práctica.

Horas clase/semana: horas de clase programadas semanalmente coa presenza do profesor/a.

Horas clase/curso: horas totais de clase coa presenza do profesor/a, que unha disciplina debe ter ao longo do ano académico.

Créditos ECTS: créditos ECTS asociados a unha disciplina, e que se lle recoñecerán ao alumnado logo de superala.

O plan de estudos conducente ao título superior de Deseño, na especialidade de Interiores esténdese ao longo de 38 semanas lectivas completas para cada un dos cursos académicos en que se desenvolve.

Cadro lectivo: 1º curso de interiores

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas clase/ semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

Fundamentos do deseño.

Fundamentos do deseño.

F.B.

T.P.

2

72

4

Deseño básico.

F.B.

T.P.

3

108

8

Linguaxes e técnicas de representación e comunicación.

Debuxo artístico.

F.B.

T.P.

5

180

10

Volume.

F.B.

T.P.

4

144

8

Sistemas de representación.

F.B.

T.P.

2

72

6

Tecnoloxía dixital.

F.B.

T.P.

3

108

6

Ciencia aplicada ao deseño.

Ciencia aplicada ao deseño.

F.B.

T.

2

72

6

Historia das artes e do deseño

Historia das artes e o deseño.

F.B.

T.

3

108

6

Proxectos de deseño de interiores

Debuxo técnico aplicado ao deseño de interiores.

O.E.

T.P.

3

108

6

Totais:

27

972

60

Descritores/contidos das disciplinas do 1º curso do plan de estudos do título superior de Deseño na especialidade de Interiores

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Fundamentos do deseño

Interiores

Descritor/contidos:

– Coñecementos básicos do deseño: estrutura, forma, cor, espazo e volume.

– Análise da forma, composición e percepción.

– Antropometría, ergonomía e introdución á biónica.

– Teoría, metodoloxía, ideación e concepción do proxecto.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI6

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EI12

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de interiores.

EI15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Deseño básico

Interiores

Descritor/contidos:

– Fundamentos do deseño: técnicas de creatividade.

– Metodoloxía do deseño. Fundamentación práctica dos procedementos, técnicas, linguaxes e metodoloxías de realización do proxecto. Ideación e realización.

– Aplicación práctica dos criterios de análise, síntese e metodoloxía. Criterios de decisión.

– Modelos, maquetas e prototipos.

– Resolución de proxectos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

Específicas

EI1

Xerar e materializar solucións funcionais, formais e técnicas que permitan o aproveitamento e a utilización idónea de espazos interiores.

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI5

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e construtivos que xurdan durante o desenvolvemento e execución do proxecto.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Debuxo artístico

Interiores

Descritor/contidos:

– Debuxo de observación, expresión e representación.

– Técnicas instrumentais da estrutura, a expresión e a representación bidimensional e tridimensional.

– Coñecemento e análise das distintas técnicas de representación.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

– A cor.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

Específicas

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI6

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EI10

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de interiores.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Volume

Interiores

Descritor/contidos:

– Investigación do volume e da concepción espacial.

– Técnicas instrumentais da estrutura, da expresión e da representación bidimensional e tridimensional.

– Relación recíproca entre a técnica e a materia.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EI1

Xerar e materializar solucións funcionais, formais e técnicas que permitan o aproveitamento e a utilización idónea de espazos interiores.

EI2

Concibir e desenvolver proxectos de deseño de interiores con criterios que comporten mellora na calidade, uso e consumo das producións.

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e o comportamento dos materiais utilizados no deseño de interiores.

EI9

Adecuar a metodoloxía e as propostas á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Sistemas de representación

Interiores

Descritor/contidos:

– Xeometría plana e descritiva.

– Coñecemento e análise dos distintos sistemas de representación.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI6

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Tecnoloxía dixital

Interiores

Descritor/contidos:

– Fotografía e medios audiovisuais.

– Representación gráfica mediante a tecnoloxía dixital.

– Coñecemento de software aplicable ás dúas dimensións, aplicación na elaboración de proxectos.

– Coñecemento e análise das distintas técnicas de presentación dixital: maquetación.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

Específicas

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI9

Adecuar a metodoloxía e as propostas á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EI10

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de interiores.

EI11

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e execución de proxectos de interiorismo.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Ciencia aplicada ao deseño

Interiores

Descritor/contidos:

– Coñecementos de matemáticas, física e química aplicada ao deseño.

– O método científico: métodos para a análise e a simulación.

– Ecoeficiencia e sustentabilidade.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T16

Usar os medios e os recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e o comportamento dos materiais utilizados no deseño de interiores.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Historia das artes e o deseño

Interiores

Descritor/contidos:

– Historia e teoría das artes, da arquitectura e do deseño.

– Coñecemento, análise e significado histórico do deseño.

– Deseñadores/as e tendencias contemporáneos.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X12

Afondar na historia e na tradición das artes e do deseño.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EI6

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EI12

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de interiores.

EI15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Debuxo técnico aplicado ao deseño de interiores

Interiores

Descritor/contidos:

– Técnicas instrumentais da estrutura, da expresión e da representación bidimensional e tridimensional.

– Coñecemento e análise das distintas técnicas de representación gráfica no deseño de interiores.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

Específicas

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

Cadro lectivo: 2º curso de interiores

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas clase/ semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

Proxectos de deseño de interiores.

Proxectos de deseño de interiores I.

O.E.

T.P.

6

216

16

Tecnoloxía dixital aplicada I.

O.E.

T.P.

3

108

6

Materiais e tecnoloxía aplicados ao deseño de interiores.

Construción I.

O.E.

T.P.

4

144

8

Materiais.

O.E.

T.P.

3

108

6

Instalacións I.

O.E.

T.P.

4

144

8

Cultura do deseño.

Cultura do deseño.

F.B.

T.

2

72

6

Xestión do deseño.

Organización e lexislación.

F.B.

T.

2

72

4

Optativas.

Optativa.

Op.

----

2

72

6

Totais:

26

936

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 2º curso do plan de estudos do título superior de Deseño na especialidade de Interiores

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Proxectos de deseño de interiores I

Interiores

Descritor/contidos:

– Proxecto e investigación. Proxecto e comunicación: técnicas de representación.

– Estudo analítico dos usos, produtos e servizos.

– Vivenda e deseño de espazos interiores para o hábitat: condicionantes funcionais, espaciais, técnicos, estéticos, económicos e comunicativos.

– Criterios de innovación e sustentabilidade.

– Métodos de investigación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

Específicas

EI1

Xerar e materializar solucións funcionais, formais e técnicas que permitan o aproveitamento e a utilización idónea de espazos interiores.

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI5

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e construtivos que xurdan durante o desenvolvemento e a execución do proxecto.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Tecnoloxía dixital aplicada I

Interiores

Descritor/contidos:

– Tecnoloxía dixital para a presentación e a comunicación de proxectos.

– Representación gráfica mediante tecnoloxía dixital. Tratamento e adquisición da imaxe dixital.

– Coñecemento de software aplicable ás tres dimensións.

– Utilización do ordenador como ferramenta e técnicas de aplicación no proceso creativo e de comunicación no deseño de interiores.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI9

Adecuar a metodoloxía e as propostas á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EI10

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de interiores.

EI11

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e execución de proxectos de interiorismo.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Construción I

Interiores

Descritor/contidos:

– Xustificación e descrición dos sistemas construtivos necesarios para que o edificio cumpra coa súa funcionalidade:

– O sistema estrutural. Accións na edificación. Cimentación. Muros. Arcos. Bóvedas. Entramados.

– Elementos de comunicación vertical. Escaleiras: diferentes tipoloxías.

– O sistema envolvente: cubertas e cerramentos. Carpintaría exterior.

– As particións interiores, acabados e revestimentos interiores. Carpintaría interior.

– Normativa aplicable.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

Específicas

EI1

Xerar e materializar solucións funcionais, formais e técnicas que permitan o aproveitamento e a utilización idónea de espazos interiores.

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI5

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e construtivos que xurdan durante o desenvolvemento e execución do proxecto.

EI8

Coñecer os procesos de fabricación, produción e manufacturado máis usuais nos diferentes sectores vinculados ao deseño de interiores.

EI9

Adecuar a metodoloxía e as propostas á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Materiais

Interiores

Descritor/contidos:

– Estudo sistemático dos materiais utilizados na construción de edificios.

– Clasificación dos materiais. Ensaios. Características físicas e químicas.

– Características extrínsecas dos materiais. Durabilidade, ciclo de vida. Sustentabilidade. Reciclaxe.

– Calidade dos materiais: CTE, normas, marcado CE, etc.

– Propiedades mecánicas. Elasticidade. Estudo de tracción e compresión. Estudo da flexión, a torsión e a cizalladura. Predimensionado.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

Específicas

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI5

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e construtivos que xurdan durante o desenvolvemento e execución do proxecto.

EI7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e o comportamento dos materiais utilizados no deseño de interiores.

EI8

Coñecer os procesos de fabricación, produción e manufacturado máis usuais nos diferentes sectores vinculados ao deseño de interiores.

EI9

Adecuar a metodoloxía e as propostas á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EI15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Instalacións I

Interiores

Descritor/contidos:

– Deseño de instalación de salubridade. Sistemas de aforro enerxético, control de calidade, execución e mantemento.

– Instalacións de protección ante incendios e de accesibilidade. Control de calidade, execución e mantemento.

– Deseño de instalación de electricidade. Sistemas de aforro enerxético. Control de calidade, execución e mantemento.

– Normativa aplicable.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X17

Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EI1

Xerar e materializar solucións funcionais, formais e técnicas que permitan o aproveitamento e a utilización idónea de espazos interiores.

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI5

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e construtivos que xurdan durante o desenvolvemento e a execución do proxecto.

EI8

Coñecer os procesos de fabricación, produción e manufactura máis usuais nos diferentes sectores vinculados ao deseño de interiores.

EI9

Adecuar a metodoloxía e as propostas á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EI14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Cultura do deseño

Interiores

Descritor/contidos:

– O significado do deseño na cultura e na sociedade contemporánea. Teoría da información e a comunicación, da semioloxía e a estética.

– A teoría da forma, a función e a estrutura.

– Fundamentos de antropoloxía aplicados ao deseño.

– Fundamentos da socioloxía e cultura do consumo.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e na sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

Específicas

EI6

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EI12

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de interiores.

EI15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Organización e lexislación

Interiores

Descritor/contidos:

– Propiedade intelectual e industrial.

– Organización e economía de empresa.

– Técnicas de análise de mercado.

– Fundamentos da economía de produción.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas.

Específicas

EI14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

EI15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Cadro lectivo: 3º curso de interiores

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas clase/ semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

Proxectos de deseño de interiores.

Proxectos de deseño de interiores II.

O. E.

T. P.

6

216

16

Tecnoloxía dixital aplicada II.

O. E.

T. P.

3

108

6

Materiais e tecnoloxía aplicados ao deseño de interiores.

Construción II.

O. E.

T. P.

4

144

10

Instalacións II.

O. E.

T. P.

3

108

8

Historia do deseño de interiores.

Historia do deseño de interiores.

O. E.

T.

2

72

4

Xestión do deseño de interiores.

Economía.

O. E.

T.

2

72

4

Optativas.

Optativa I.

Op.

-----

2

72

6

Optativa II.

Op.

-----

2

72

6

Totais:

24

864

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 3º curso do plan de estudos do título superior de Deseño na especialidade de Interiores

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Proxectos de deseño de interiores II

Interiores

Descritor/contidos:

– Investigación e proxecto. Realización de proxectos no ámbito terciario: estudo analítico dos usos, produtos e servizos.

– Aplicación de estratexias e criterios de decisión, innovación e sustentabilidade.

– Coñecemento e análise das tendencias do deseño actual para a investigación proxectual.

– Argumentación crítica do proxecto.

– Métodos de investigación no deseño. O proceso proxectual como investigación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

Específicas

EI1

Xerar e materializar solucións funcionais, formais e técnicas que permitan o aproveitamento e a utilización idónea de espazos interiores.

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI5

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e construtivos que xurdan durante o desenvolvemento e execución do proxecto.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Tecnoloxía dixital aplicada II

Interiores

Descritor/contidos:

– Representación gráfica mediante tecnoloxía dixital.

– Infografía e montaxe mediante programas de retoque dixital na documentación e presentación de proxectos de deseño de interiores.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI9

Adecuar a metodoloxía e as propostas á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EI10

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de interiores.

EI11

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e execución de proxectos de interiorismo.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Construción II

Interiores

Descritor/contidos:

– Confort ambiental: térmico, acústico, lumínico e calidade do ar. O detalle construtivo como problema xeométrico, físico, químico e mecánico.

– Patoloxía na construción. Sistemas de reparación e rehabilitación.

– Sistemas de seguridade en construción. Criterios de calidade, execución e mantemento.

– Sustentabilidade na construción.

– Innovación. Métodos de investigación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas.

Específicas

EI1

Xerar e materializar solucións funcionais, formais e técnicas que permitan o aproveitamento e a utilización idónea de espazos interiores.

EI3

Dirixir e certificar a realización de proxectos de interiores.

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI5

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e construtivos que xurdan durante o desenvolvemento e execución do proxecto.

EI8

Coñecer os procesos de fabricación, produción e manufacturado máis usuais nos diferentes sectores vinculados ao deseño de interiores.

EI9

Adecuar a metodoloxía e as propostas á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EI12

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de interiores.

EI14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Instalacións II

Interiores

Descritor/contidos:

– Deseño de instalación domótica e instalación de telecomunicacións. Sistemas de aforro enerxético. Control de calidade, execución e mantemento.

– Deseño de instalación de climatización. Enerxías alternativas: aerotermia, xeotermia, fototermia, eólica, etc.

– Sistemas de aforro enerxético. Control de calidade, execución e mantemento.

– Normativa aplicable. Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EI1

Xerar e materializar solucións funcionais, formais e técnicas que permitan o aproveitamento e a utilización idónea de espazos interiores.

EI2

Concibir e desenvolver proxectos de deseño de interiores con criterios que comporten mellora na calidade, uso e consumo das producións.

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e o comportamento dos materiais utilizados no deseño de interiores.

EI8

Coñecer os procesos de fabricación, produción e manufacturamento máis usuais nos diferentes sectores vinculados ao deseño de interiores.

EI9

Adecuar a metodoloxía e as propostas á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EI14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Historia do deseño de interiores

Interiores

Descritor/contidos:

– Coñecemento, análise e significado histórico do deseño de interiores.

– Movementos, deseñadores/as e tendencias actuais.

– Historia do deseño de interiores en Galicia.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X12

Afondar na historia e na tradición das artes e o deseño.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EI6

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EI12

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de interiores.

EI15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Economía

Interiores

Descritor/contidos:

– Organización e lexislación específicas da actividade profesional.

– Prevención de riscos laborais.

– Xestión de calidade.

– Marketing aplicado ao deseño de interiores.

– Recursos e custos da actividade profesional. O valor do deseño de interiores.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T10

Liderar e xestionar grupos de traballo.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas.

Específicas

EI13

Coñecer o marco económico e organizativo en que se desenvolve a actividade empresarial do interiorismo.

Cadro lectivo: 4º curso de Interiores

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas clase/ semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

Materiais e tecnoloxía aplicados ao deseño de interiores.

Medicións.

O.E.

T.P.

------

72

6

Xestión do deseño de interiores.

Prácticas externas.

O.E.

P.

------

------

12

Optativas.

Optativa I.

Op.

-----

------

72

6

Optativa II.

Op.

-----

------

72

6

Proxectos de deseño de interiores.

Proxectos de deseño de interiores III.

O.E.

T.P.

------

72

12

Traballo fin de estudos.

O.E.

T.P.

------

72

18

Totais:

------

360

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 4º curso do plan de estudos do título superior de Deseño na especialidade de Interiores

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Medicións

Interiores

Descritor/contidos:

– Medicións dun proxecto de obra.

– Orzamento dun proxecto de obra, execución material e contrata. Certificacións.

– Control económico dunha obra.

– Control de tempos e actividades dunha obra. Pert e Gant.

– Software comercial para medicións e control de obra.

– Bases comerciais de datos. Prezos e materiais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas.

Específicas

EI3

Dirixir e certificar a realización de proxectos de interiores.

EI6

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EI7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e o comportamento dos materiais utilizados no deseño de interiores.

EI9

Adecuar a metodoloxía e as propostas á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EI10

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de interiores.

EI12

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de interiores.

EI13

Coñecer o marco económico e organizativo en que se desenvolve a actividade empresarial do interiorismo.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Prácticas externas

Interiores

Descritor/contidos:

– Aplicación e complementación das competencias profesionais adquiridas no centro educativo.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T10

Liderar e xestionar grupos de traballo.

Xerais

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas.

Específicas

EI3

Dirixir e certificar a realización de proxectos de interiores.

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Proxectos de deseño de interiores III

Interiores

Descritor/contidos:

– Investigación e proxectos. Realización de proxectos nos distintos campos da especialidade. Estudo analítico dos usos, os servizos e os produtos.

– Aplicación das estratexias e os criterios de decisión, innovación, sustentabilidade e calidade.

– Aplicación das técnicas de representación e presentación para a completa definición e comunicación do deseño, tanto de cara á súa comprensión como á súa aceptación.

– Elaboración de proxectos interdisciplinares integrados.

– Normativas nos proxectos de deseño de interiores. Viabilidade do proxecto. Argumentación crítica do proxecto.

– Métodos propios de investigación e experimentación do proxecto.

– Métodos de investigación no deseño. O proceso proxectual como investigación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e na sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas.

Específicas

EI1

Xerar e materializar solucións funcionais, formais e técnicas que permitan o aproveitamento e a utilización idónea de espazos interiores.

EI2

Concibir e desenvolver proxectos de deseño de interiores con criterios que comporten mellora na calidade, uso e consumo das producións.

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI5

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e construtivos que xurdan durante o desenvolvemento e execución do proxecto.

EI6

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EI9

Adecuar a metodoloxía e as propostas á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EI10

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de interiores.

EI15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Traballo fin de estudos

Interiores

Descritor/contidos:

– Elaboración dun proxecto de deseño de interiores, realizado individualmente polo/a alumno/a para demostrar que está capacitado/a para desempeñar unha actividade profesional no campo do deseño de interiores.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sostibles.

X17

Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EI1

Xerar e materializar solucións funcionais, formais e técnicas que permitan o aproveitamento e a utilización idónea de espazos interiores.

EI2

Concibir e desenvolver proxectos de deseño de interiores con criterios que comporten mellora na calidade, uso e consumo das producións.

EI4

Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI5

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e construtivos que xurdan durante o desenvolvemento e a execución do proxecto.

EI6

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EI14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e a saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

ANEXO IV
Competencias específicas, perfil profesional, cadro lectivo, descritores/contidos e competencias das disciplinas do título superior de Deseño
na especialidade de Moda

Competencias específicas do título superior de Deseño na especialidade de Moda

Ao rematar os seus estudos, os/as titulados/as superiores de Deseño na especialidade de deseño de Moda, deben posuír as seguintes competencias específicas:

EM1. Xerar propostas creativas de deseño de moda e indumentaria adecuadas aos condicionamentos materiais, formais, estéticos, comunicativos e funcionais dos supostos de traballo.

EM2. Concibir e materializar proxectos de deseño de moda e indumentaria que integren os aspectos formais, materiais, técnicos, funcionais, comunicativos e de realización.

EM3. Coñecer as características, propiedades e comportamento dos materiais utilizados nos distintos ámbitos do deseño de moda e indumentaria.

EM4. Coñecer a maquinaria e os procesos de fabricación, produción e manufacturamento dos sectores vinculados ao deseño de moda e indumentaria.

EM5. Adecuar a metodoloxía e as propostas de deseño á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EM6. Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM7. Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EM8. Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e de realización que xurdan durante o desenvolvemento e a execución do proxecto.

EM9. Analizar os estudos de mercado e a súa incidencia no desenvolvemento de novos produtos e coleccións.

EM10. Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de moda e indumentaria.

EM11. Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e a execución de proxectos de deseño de moda e indumentaria.

EM12. Coñecer o marco económico e organizativo en que se desenvolve a actividade empresarial.

EM13. Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de moda e indumentaria.

EM14. Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

EM15. Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Perfil profesional do título Superior de Deseño na especialidade de Moda

O/a deseñador/a de moda é un/unha profesional capaz de configurar material e formalmente os produtos de deseño téxtil e da indumentaria en distintos ámbitos, atendendo ás necesidades e tendencias do mercado, de creatividade, de innovación e á súa viabilidade técnico-produtiva, económica, ambiental e sociocultural. Os ámbitos principais onde desenvolve a súa actividade son:

Deseño de moda e indumentaria.

Coolhunter-investigador de tendencias.

Estilismo.

Dirección artística.

Vestiario teatral e cinematográfico.

Deseño de complementos.

Deseño téxtil.

Deseño e xestión de imaxe corporativa.

Xestión empresarial de actividades creativas.

Deseños personalizados ou corporativos.

Deseño de moda e indumentaria para actividades específicas.

Figurinos.

Xastraría e confección a medida.

Deseño, investigación e desenvolvemento de novos conceptos, materiais, aplicacións e produtos.

Investigación e docencia.

Cadro lectivo do título superior de Deseño na especialidade de Moda

Para os efectos do presente decreto, as abreviaturas que figuran no cadro lectivo do título superior de Deseño na especialidade de Moda, teñen o seguinte significado:

Carácter: carácter da disciplina (F.B.: formación básica, O.E.: obrigatoria na especialidade, Op.: disciplinas optativas).

Tipo: T.: teórica, T.P.: teórico-práctica, P.: práctica.

Horas clase/semana: horas de clase programadas semanalmente coa presenza do/a profesor/a.

Horas clase/curso: horas totais de clase coa presenza do/a profesor/a, que unha disciplina debe ter ao longo do ano académico.

Créditos ECTS: créditos ECTS asociados a unha disciplina, e que se lle recoñecerán ao alumnado logo de superala.

O plan de estudos conducente ao título superior de Deseño, na especialidade de Moda esténdese ao longo de 38 semanas lectivas completas para cada un dos cursos académicos en que se desenvolve.

Cadro lectivo: 1º curso de moda

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas clase/ semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

Linguaxes e técnicas de representación e comunicación.

Debuxo artístico.

F.B.

T.P.

5

180

10

Volume.

F.B.

T.P.

4

144

8

Sistemas de representación.

F.B.

T.P.

2

72

6

Tecnoloxía dixital.

F.B.

T.P.

3

108

6

Fundamentos do deseño.

Fundamentos do deseño.

F.B.

T.P.

2

72

4

Deseño básico.

F.B.

T.P.

3

108

8

Historia das artes e do deseño.

Historia das artes e do deseño.

F.B.

T.

3

108

6

Ciencia aplicada ao deseño.

Ciencia aplicada ao deseño.

F.B.

T.

2

72

6

Patronaxe e confección.

Patronaxe básica.

O.E.

T.P.

3

108

6

Totais:

27

972

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 1º curso do plan de estudos do título superior de Deseño na especialidade de Moda

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Debuxo artístico

Moda

Descritor/contidos:

– Debuxo de observación, expresión e representación.

– Técnicas instrumentais da estrutura, a expresión e a representación bidimensional e tridimensional.

– Coñecemento e análise das distintas técnicas de representación.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

– A cor.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

Específicas

EM1

Xerar propostas creativas de deseño de moda e indumentaria adecuadas aos condicionamentos materiais, formais, estéticos, comunicativos e funcionais dos supostos de traballo.

EM6

Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM7

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EM8

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e de realización que xurdan durante o desenvolvemento e a execución do proxecto.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Volume

Moda

Descritor/contidos:

– Investigación do volume e da concepción espacial.

– Técnicas instrumentais da estrutura, da expresión e da representación bidimensional e tridimensional.

– Relación recíproca entre a técnica e a materia.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EM6

Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM8

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e de realización que xurdan durante o desenvolvemento e a execución do proxecto.

EM15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Sistemas de representación

Moda

Descritor/contidos:

– Xeometría plana e descritiva.

– Coñecemento e análise dos distintos sistemas de representación.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EM2

Concibir e materializar proxectos de deseño de moda e indumentaria que integren os aspectos formais, materiais, técnicos, funcionais, comunicativos e de realización.

EM6

Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM8

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e de realización que xurdan durante o desenvolvemento e a execución do proxecto.

EM11

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e á execución de proxectos de deseño de moda e indumentaria.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Tecnoloxía dixital

Moda

Descritor/contidos:

– Fotografía e medios audiovisuais.

– Representación gráfica mediante a tecnoloxía dixital.

– Coñecemento de software aplicable ás dúas dimensións, aplicación na elaboración de proxectos.

– Coñecemento e análise das distintas técnicas de presentación dixital: maquetación.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

Específicas

EM5

Adecuar a metodoloxía e as propostas de deseño á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EM6

Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM7

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EM10

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de moda e indumentaria.

EM11

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e á execución de proxectos de deseño de moda e indumentaria.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Fundamentos do deseño

Moda

Descritor/contidos:

– Coñecementos básicos do deseño: estrutura, forma, cor, espazo e volume.

– Análise da forma, composición e percepción.

– Antropometría, ergonomía e introdución á biónica.

– Teoría, metodoloxía, ideación e concepción do proxecto.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EM1

Xerar propostas creativas de deseño de moda e indumentaria adecuadas aos condicionamentos materiais, formais, estéticos, comunicativos e funcionais dos supostos de traballo.

EM2

Concibir e materializar proxectos de deseño de moda e indumentaria que integren os aspectos formais, materiais, técnicos, funcionais, comunicativos e de realización.

EM3

Coñecer as características, propiedades e comportamento dos materiais utilizados nos distintos ámbitos do deseño de moda e indumentaria.

EM5

Adecuar a metodoloxía e as propostas de deseño á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EM6

Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM7

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EM8

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e de realización que xurdan durante o desenvolvemento e execución do proxecto.

EM15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Deseño básico

Moda

Descritor/contidos:

– Fundamentos do deseño: técnicas de creatividade.

– Metodoloxía do deseño. Fundamentación práctica dos procedementos, técnicas, linguaxes e metodoloxías de realización do proxecto. Ideación e realización.

– Aplicación práctica dos criterios de análise, síntese e metodoloxía. Criterios de decisión.

– Modelos, maquetas e prototipos.

– Resolución de proxectos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

Específicas

EM1

Xerar propostas creativas de deseño de moda e indumentaria adecuadas aos condicionamentos materiais, formais, estéticos, comunicativos e funcionais dos supostos de traballo.

EM2

Concibir e materializar proxectos de deseño de moda e indumentaria que integren os aspectos formais, materiais, técnicos, funcionais, comunicativos e de realización.

EM3

Coñecer as características, propiedades e comportamento dos materiais utilizados nos distintos ámbitos do deseño de moda e indumentaria

EM5

Adecuar a metodoloxía e as propostas de deseño á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EM6

Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM7

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EM8

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e de realización que xurdan durante o desenvolvemento e a execución do proxecto.

EM15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Historia das artes e o deseño

Moda

Descritor/contidos:

– Historia e teoría das artes, a arquitectura e o deseño.

– Coñecemento, análise e significado histórico do deseño.

– Deseñadores/as e tendencias contemporáneos.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X12

Afondar na historia e a na tradición das artes e o deseño.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EM7

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EM13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de moda e indumentaria.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Ciencia aplicada ao deseño

Moda

Descritor/contidos:

– Coñecementos de matemáticas, física e química aplicada ao deseño.

– O método científico: métodos para a análise e a simulación.

– Ecoeficiencia e sustentabilidade.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EM3

Coñecer as características, propiedades e comportamento dos materiais utilizados nos distintos ámbitos do deseño de moda e indumentaria.

EM5

Adecuar a metodoloxía e as propostas de deseño á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EM6

Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM8

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e de realización que xurdan durante o desenvolvemento e execución do proxecto.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Patronaxe básica

Moda

Descritor/contidos:

– Coñecementos das ferramentas e maquinaria para a realización de patronaxe e confección.

– Técnicas de patronaxe e escalado.

– Estudo dos aspectos tecnolóxicos e do proceso da confección industrial.

– Iniciación ao proceso de realización de patróns de base de pezas de ropa exteriores de muller. Estudo das técnicas dos diferentes sistemas de patronaxe, en función das formas do corpo humano e dedución de talles.

– Estudo do léxico básico de patronaxe.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

Específicas

EM3

Coñecer as características, propiedades e comportamento dos materiais utilizados nos distintos ámbitos do deseño de moda e indumentaria.

EM4

Coñecer a maquinaria e os procesos de fabricación, produción e manufacturamento dos sectores vinculados ao deseño de moda e indumentaria.

EM6

Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM8

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e de realización que xurdan durante o desenvolvemento e execución do proxecto.

Cadro lectivo: 2º curso de moda

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas clase/ semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

Proxectos de deseño de moda e indumentaria.

Deseño de moda I.

O. E.

T. P.

3

108

8

Técnicas creativas.

O. E.

T. P.

2

72

4

Modelismo e prototipos.

O. E.

T. P.

4

144

12

Materiais e tecnoloxía aplicada ao deseño de moda.

Tecnoloxía téxtil I.

O. E.

T. P.

2

72

4

Materiais téxtiles I.

O. E.

T. P.

3

108

6

Estruturas.

O. E.

T. P.

2

72

4

Deseño gráfico aplicado á moda.

O. E.

T. P.

2

72

6

Patronaxe e confección.

Patronaxe I.

O. E.

T. P.

3

108

6

Historia do deseño de moda.

Historia da moda.

O. E.

T.

3

108

6

Xestión do deseño de moda.

Mercadotecnia da moda.

O. E.

T.

2

72

4

Totais:

26

936

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 2º curso do plan de estudos do título superior de Deseño na especialidade de Moda

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Deseño de moda I

Moda

Descritor/contidos:

– O/A deseñador/a de moda: canons xerais.

– A indumentaria. Tipoloxías, análise da peza de roupa. Debuxo en plano e en volume.

– Oficina técnica e comercial de deseño. Escandallos de deseño.

– Análise de tendencias e coloridos. Feiras I. Pasarelas I.

– Procesos de investigación para a creación de cadernos de bosquexos. Paneis de tendencias.

– Deseño masculino e feminino. Deseñadores/as. Tendencias. Coleccións.

– Deseño básico de complementos. Tendencias.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EM1

Xerar propostas creativas de deseño de moda e indumentaria adecuadas aos condicionamentos materiais, formais, estéticos, comunicativos e funcionais dos supostos de traballo.

EM6

Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM8

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e de realización que xurdan durante o desenvolvemento e a execución do proxecto.

EM11

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e á execución de proxectos de deseño de moda e indumentaria.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas creativas

Moda

Descritor/contidos:

– Métodos de investigación no deseño. O proceso proxectual como investigación.

– Aplicación das técnicas de patronaxe, modelismo e confección para a comprensión, aceptación e fabricación do produto final.

– Técnicas creativas na moda contemporánea.

– Tipos de técnicas creativas aplicadas ao deseño de moda: papiroflexia, deformación, reciclaxe. Ecodeseño.

– Experimentación no tratamento de materiais téxtiles e no volume das pezas de roupa.

Competencias que se adquiren:

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e os graos de compatibilidade.

Específicas

EM1

Xerar propostas creativas de deseño de moda e indumentaria adecuadas aos condicionamentos materiais, formais, estéticos, comunicativos e funcionais dos supostos de traballo.

EM6

Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM7

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EM8

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e de realización que xurdan durante o desenvolvemento e execución do proxecto.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Modelismo e prototipos

Moda

Descritor/contidos:

– Aplicación das técnicas de patronaxe e confección para a comprensión, aceptación e fabricación do produto final.

– Obtención de glasillas e toma de medidas. Concepción e obtención de modelos e prototipos. Diferentes técnicas de moulage e prototipado.

– Estudo de calidade no acabado dunha peza.

– Mercado e consumos. Útiles e ferramentas.

– Montaxe de pezas de roupa clásicas: vestido, pantalón, chaqueta, etc. Ficha técnica.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

Específicas

EM1

Xerar propostas creativas de deseño de moda e indumentaria adecuadas aos condicionamentos materiais, formais, estéticos, comunicativos e funcionais dos supostos de traballo.

EM2

Concibir e materializar proxectos de deseño de moda e indumentaria que integren os aspectos formais, materiais, técnicos, funcionais, comunicativos e de realización.

EM3

Coñecer as características, propiedades e comportamento dos materiais utilizados nos distintos ámbitos do deseño de moda e indumentaria.

EM4

Coñecer a maquinaria e os procesos de fabricación, produción e manufacturado dos sectores vinculados ao deseño de moda e indumentaria.

EM5

Adecuar a metodoloxía e as propostas de deseño á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Tecnoloxía téxtil I

Moda

Descritor/contidos:

– Coñecemento dos materiais e tecnoloxías aplicadas ao deseño da indumentaria e do téxtil. Materiais, estruturas téxtiles e tratamentos téxtiles.

– Procesos e produtos téxtiles.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

– Uso da normativa. Análise cualitativa dos téxtiles aplicados aos deseños.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T16

Usar os medios e os recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

Específicas

EM3

Coñecer as características, propiedades e comportamento dos materiais utilizados nos distintos ámbitos do deseño de moda e indumentaria.

EM4

Coñecer a maquinaria e os procesos de fabricación, produción e manufacturamento dos sectores vinculados ao deseño de moda e indumentaria.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Materiais téxtiles I

Moda

Descritor/contidos:

– Coñecemento dos materiais e tecnoloxías aplicadas ao deseño da indumentaria e do téxtil. Materiais, estruturas téxtiles e tratamentos téxtiles. Procesos e produtos téxtiles.

– Procesos industriais para a confección. Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

– Análise dos materiais téxtiles, dos seus usos e aplicacións.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

Xerais

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EM1

Xerar propostas creativas de deseño de moda e indumentaria adecuadas aos condicionamentos materiais, formais, estéticos, comunicativos e funcionais dos supostos de traballo.

EM3

Coñecer as características, propiedades e comportamento dos materiais utilizados nos distintos ámbitos do deseño de moda e indumentaria.

EM5

Adecuar a metodoloxía e as propostas de deseño á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EM15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Estruturas

Moda

Descritor/contidos:

– Proxectos estruturais. Estudo dos materiais, procesos e técnicas volumétricas na configuración tridimensional aplicadas ás pezas de roupa.

– Aplicación á moda de armazón, caparazóns e esqueletos.

– Sistemas de estruturas. Xeración de prototipos. Arquitectura téxtil.

– Sistemas de deformación e curvatura. Mallas. Arcos. Membranas. Láminas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e os graos de compatibilidade.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EM1

Xerar propostas creativas de deseño de moda e indumentaria adecuadas aos condicionamentos materiais, formais, estéticos, comunicativos e funcionais dos supostos de traballo.

EM2

Concibir e materializar proxectos de deseño de moda e indumentaria que integren os aspectos formais, materiais, técnicos, funcionais, comunicativos e de realización.

EM3

Coñecer as características, propiedades e comportamento dos materiais utilizados nos distintos ámbitos do deseño de moda e indumentaria.

EM6

Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM7

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EM8

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e de realización que xurdan durante o desenvolvemento e a execución do proxecto.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Deseño gráfico aplicado á moda

Moda

Descritor/contidos:

– Tecnoloxía dixital para a presentación e a comunicación do proxecto.

– Desenvolvemento de proxectos de deseño gráfico aplicado á moda.

– Técnicas instrumentais de estrutura, a expresión e a representación bidimensional e tridimensional.

– Representación gráfica mediante tecnoloxía dixital.

– Coñecemento e análise das distintas técnicas de presentación. Ilustración de moda. Deseño editorial básico. Maquetación.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EM1

Xerar propostas creativas de deseño de moda e indumentaria adecuadas aos condicionamentos materiais, formais, estéticos, comunicativos e funcionais dos supostos de traballo.

EM2

Concibir e materializar proxectos de deseño de moda e indumentaria que integren os aspectos formais, materiais, técnicos, funcionais, comunicativos e de realización.

EM5

Adecuar a metodoloxía e as propostas de deseño á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EM6

Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM7

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EM8

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e de realización que xurdan durante o desenvolvemento e execución do proxecto.

EM10

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de moda e indumentaria.

EM11

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e execución de proxectos de deseño de moda e indumentaria.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Patronaxe I

Moda

Descritor/contidos:

– Coñecementos da ferramenta e maquinaria para a realización de patronaxe e confección.

– Técnicas de patronaxe e escalado.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

– Estudo e realización de patróns base, patróns tipo e prototipo de prendas de cabaleiro e neno/a.

– Estudo das técnicas dos diferentes sistemas da patronaxe, en función das formas do corpo humano e dedución de talla.

– Diferenzas entre patronaxe industrial e xastrería.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e os graos de compatibilidade.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

Específicas

EM3

Coñecer as características, propiedades e comportamento dos materiais utilizados nos distintos ámbitos do deseño de moda e indumentaria.

EM4

Coñecer a maquinaria e os procesos de fabricación, produción e manufacturamento dos sectores vinculados ao deseño de moda e indumentaria.

EM6

Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM8

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e de realización que xurdan durante o desenvolvemento e execución do proxecto.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Historia da moda

Moda

Descritor/contidos:

– Historia da indumentaria. Coñecemento. Análise e significado histórico do deseño da indumentaria e da moda.

– Movementos, deseñadores/as e tendencias. A Europa da Ilustración. A moda a mediados do século XVIII.

– Do Neoclasicismo ao Romanticismo. Do eclecticismo romántico á Belle Époque.

– O século XX. A alta costura. A moda nos anos 20 e 30. A década dos anos 50: New Look. Comezos do prêt á porter.

– Dos anos 90 a finais de século.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

Xerais

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X12

Afondar na historia e a tradición das artes e do deseño.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

Específicas

EM6

Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de moda e indumentaria.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Mercadotecnia da moda

Moda

Descritor/contidos:

– Técnicas de análise de mercado. Comunicación e mercadotecnia aplicada ao deseño de moda.

– O contorno da moda. Planificación estratéxica. Estratexia da marca: extensión da marca.

– O mercado da moda. Segmentación e investigación comercial. Posicionamento. Comportamento do/a consumidor/a de moda. Instrumentos da mercadotecnia. Xestión da calidade.

– Métodos da investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T10

Liderar e xestionar grupos de traballo.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EM9

Analizar os estudos de mercado e a súa incidencia no desenvolvemento de novos produtos e coleccións.

EM12

Coñecer o marco económico e organizativo en que se desenvolve a actividade empresarial.

EM13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de moda e indumentaria.

EM14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

EM15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Cadro lectivo: 3º curso de moda

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas clase/ semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

Cultura do deseño.

Cultura do deseño.

F.B.

T.

3

108

6

Xestión do deseño.

Organización e lexislación.

F.B.

T.

2

72

4

Materiais e tecnoloxía aplicada ao deseño de moda.

Tecnoloxía téxtil II.

O.E.

T.

2

72

4

Materiais téxtiles II.

O.E.

T.

2

72

6

Proxectos de deseño de moda e indumentaria.

Deseño de moda II.

O.E.

T.P.

4

144

8

Proxectos de deseño de moda.

O.E.

T.P.

5

180

12

Fotografía e moda.

O.E.

T.P.

3

108

6

Patronaxe e confección.

Patronaxe II.

O.E.

T.P.

3

108

8

Estilismo.

Complementos e estilismo.

O.E.

T.P.

2

72

6

Totais:

26

936

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 3º curso do plan de estudos do título superior de Deseño na especialidade de Moda

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Cultura do deseño

Moda

Descritor/contidos:

– O significado do deseño na cultura e na sociedade contemporánea. Teoría da información e da comunicación, da semioloxía e da estética.

– A teoría da forma, da función e da estrutura.

– Fundamentos de antropoloxía aplicados ao deseño.

– Fundamentos da socioloxía e cultura do consumo.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

Específicas

EM6

Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM7

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EM13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de moda e indumentaria.

EM15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Organización e lexislación

Moda

Descritor/contidos:

– Propiedade intelectual e industrial.

– Organización e economía de empresa.

– Técnicas de análise de mercado.

– Fundamentos da economía de produción.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas.

Específicas

EM12

Coñecer o marco económico e organizativo en que se desenvolve a actividade empresarial.

EM13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de moda e indumentaria.

EM14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

EM15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Tecnoloxía téxtil II

Moda

Descritor/contidos:

– Materiais, estruturas téxtiles e tratamentos téxtiles. Procesos e produtos téxtiles.

– Procesos industriais para a confección. Ferramentas de valoración e proxectación dos aspectos técnicos do deseño téxtil e da indumentaria.

– Operacións de ennobrecemento dos materiais téxtiles.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

Específicas

EM1

Xerar propostas creativas de deseño de moda e indumentaria adecuadas aos condicionamentos materiais, formais, estéticos, comunicativos e funcionais dos supostos de traballo.

EM2

Concibir e materializar proxectos de deseño de moda e indumentaria que integren os aspectos formais, materiais, técnicos, funcionais, comunicativos e de realización.

EM3

Coñecer as características, propiedades e comportamento dos materiais utilizados nos distintos ámbitos do deseño de moda e indumentaria.

EM4

Coñecer a maquinaria e os procesos de fabricación, produción e manufacturamento dos sectores vinculados ao deseño de moda e indumentaria.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Materiais téxtiles II

Moda

Descritor/contidos:

– Coñecemento dos materiais aplicados ao deseño da indumentaria e do téxtil. Materiais, estruturas téxtiles e tratamentos téxtiles.

– Procesos e produtos téxtiles. Procesos industriais para a confección. Ferramentas de valoración e proxectación dos aspectos técnicos do deseño téxtil e da indumentaria.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia. Clasificación, descrición das materias téxtiles e investigación das novas fibras de mercado.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

Xerais

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EM1

Xerar propostas creativas de deseño de moda e indumentaria adecuadas aos condicionamentos materiais, formais, estéticos, comunicativos e funcionais dos supostos de traballo.

EM3

Coñecer as características, propiedades e comportamento dos materiais utilizados nos distintos ámbitos do deseño de moda e indumentaria.

EM5

Adecuar a metodoloxía e as propostas de deseño á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EM15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Deseño de moda II

Moda

Descritor/contidos:

– Coñecemento e análise das tendencias do deseño actual para a investigación proxectual.

– Fundamentos e estudo teórico-práctico dos proxectos de deseño de moda.

– Métodos de investigación no deseño. O proceso proxectual como investigación.

– Interrelación da moda con outros ámbitos artísticos: arquitectura, pintura, música…

– Novos conceptos do deseño contemporáneo. Deseñadores/as de vangarda.

– Principios fundamentais do deseño de xastraría masculina e feminina.

– Principios fundamentais do deseño de corsetaría, roupa interior e baño.

– Creación de portfolios. Memoria e estrutura.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

Específicas

EM1

Xerar propostas creativas de deseño de moda e indumentaria adecuadas aos condicionamentos materiais, formais, estéticos, comunicativos e funcionais dos supostos de traballo.

EM6

Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de moda e indumentaria.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Proxectos de deseño de moda

Moda

Descritor/contidos:

– Coñecemento e análise das tendencias do deseño actual para a investigación proxectual.

– Fundamentación do estudo teórico-práctico de proxectos de deseño de moda.

– Realización de proxectos nos distintos campos da especialidade.

– Aplicación das técnicas de patronaxe e confección para a comprensión, aceptación e fabricación do produto final.

– Desenvolvemento de proxectos interdisciplinares.

– Tecnoloxía dixital para a representación e a comunicación do proxecto.

– Métodos de investigación no deseño. O proceso proxectual como investigación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T10

Liderar e xestionar grupos de traballo.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X17

Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

Específicas

EM2

Concibir e materializar proxectos de deseño de moda e indumentaria que integren os aspectos formais, materiais, técnicos, funcionais, comunicativos e de realización.

EM3

Coñecer as características, propiedades e comportamento dos materiais utilizados nos distintos ámbitos do deseño de moda e indumentaria.

EM4

Coñecer a maquinaria e os procesos de fabricación, produción e manufacturamento dos sectores vinculados ao deseño de moda e indumentaria.

EM8

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e de realización que xurdan durante o desenvolvemento e execución do proxecto.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Fotografía e moda

Moda

Descritor/contidos:

– Bases tecnolóxicas da fotografía. Historia da fotografía e da moda. Manexo da cámara. Axustes, optimización e retoque dixital. Composición da imaxe. A figura humana. Iluminación natural e artificial. Aplicacións na comunicación da moda. O book e a pasarela.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T10

Liderar e xestionar grupos de traballo.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

Específicas

EM10

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de moda e indumentaria.

EM11

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e execución de proxectos de deseño de moda e indumentaria.

EM15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Patronaxe II

Moda

Descritor/contidos:

– Coñecementos da ferramenta e maquinaria para a realización de patronaxe e confección. Técnicas de patronaxe e escalado.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

– Estudo de formas e volumes.

– Dixitalización e tecnoloxía de escalado. Estudo de mercados.

– Aplicación dos coñecementos adquiridos en patronaxe básico e patronaxe I para realizar patróns de corsetaría, patronaxe experimental e transformacións en función do deseño.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

Específicas

EM3

Coñecer as características, propiedades e comportamento dos materiais utilizados nos distintos ámbitos do deseño de moda e indumentaria.

EM4

Coñecer a maquinaria e os procesos de fabricación, produción e manufacturamento dos sectores vinculados ao deseño de moda e indumentaria.

EM6

Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM8

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e de realización que xurdan durante o desenvolvemento e execución do proxecto.

EM11

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e execución de proxectos de deseño de moda e indumentaria.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Complementos e estilismo

Moda

Descritor/contidos:

– Análise e coñecementos dos ámbitos do estilismo; función de estilista.

– Realización de proxectos de estilismo. Caracterización.

– Personal shopper. Coolhunting. Concept stores.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

– Análise de tendencias e significado histórico do deseño de complementos.

– Tipoloxía da familia de complementos. Técnicas de produción de prototipos. Fichas técnicas.

– Coñecemento dos materiais e tecnoloxías propios da industria dos complementos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

Específicas

EM4

Coñecer a maquinaria e os procesos de fabricación, produción e manufacturamento dos sectores vinculados ao deseño de moda e indumentaria.

EM9

Analizar os estudos de mercado e a súa incidencia no desenvolvemento de novos produtos e coleccións.

EM13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de moda e indumentaria.

EM15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do medio ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Cadro lectivo: 4º curso de moda

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas clase/ semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

Xestión do deseño de moda.

Prácticas externas.

O.E.

P.

-------

-------

12

Optativas.

Optativa I.

Op.

-----

-------

72

6

Optativa II.

Op

-----

-------

72

6

Optativa III.

Op

-----

-------

72

6

Optativa IV.

Op

-----

-------

72

6

Optativa V.

Op

-----

-------

72

6

Proxectos de deseño de moda e indumentaria.

Traballo fin de estudos.

O.E.

T.P.

-------

72

18

Totais:

-------

432

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 4º curso do plan de estudos do título superior de Deseño na especialidade de Moda

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Prácticas externas

Moda

Descritor/contidos:

– Posta en práctica nun contorno laboral o máis real posible, das competencias, habilidades e destrezas adquiridas polo/a alumno/a na súa etapa académica.

– Reafirmación e integración dos coñecementos adquiridos cara á integración total do/a alumno/a no ámbito laboral que lle é propio.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EM1

Xerar propostas creativas de deseño de moda e indumentaria adecuadas aos condicionamentos materiais, formais, estéticos, comunicativos e funcionais dos supostos de traballo.

EM2

Concibir e materializar proxectos de deseño de moda e indumentaria que integren os aspectos formais, materiais, técnicos, funcionais, comunicativos e de realización.

EM4

Coñecer a maquinaria e os procesos de fabricación, produción e manufacturamento dos sectores vinculados ao deseño de moda e indumentaria.

EM12

Coñecer o marco económico e organizativo en que se desenvolve a actividade empresarial.

EM13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de moda e indumentaria.

EM14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Traballo fin de estudos

Moda

Descritor/contidos:

– Creación dunha colección de cinco estilismos completos. Prototipos. Memoria. Inspiración. Conceptos teóricos e visuais.

– Proposta. Volume, target, cores e materiais. Texturas. Planning de colección.

– Oficina técnica. Proxecto empresarial.

– Análise do contorno, plan de mercadotecnia, lexislación, produto e publicidade.

– Conclusión e condicionantes do proxecto.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X12

Afondar na historia e na tradición das artes e do deseño.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EM1

Xerar propostas creativas de deseño de moda e indumentaria adecuadas aos condicionamentos materiais, formais, estéticos, comunicativos e funcionais dos supostos de traballo.

EM2

Concibir e materializar proxectos de deseño de moda e indumentaria que integren os aspectos formais, materiais, técnicos, funcionais, comunicativos e de realización.

EM3

Coñecer as características, propiedades e comportamento dos materiais utilizados nos distintos ámbitos do deseño de moda e indumentaria.

EM6

Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM7

Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EM8

Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e de realización que xurdan durante o desenvolvemento e execución do proxecto.

EM9

Analizar os estudos de mercado e a súa incidencia no desenvolvemento de novos produtos e coleccións.

EM11

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e execución de proxectos de deseño de moda e indumentaria.

EM14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

ANEXO V
Competencias específicas, perfil profesional, cadro lectivo, descritores/contidos
e competencias das disciplinas do título superior de Deseño na especialidade
de Deseño de Produto

Competencias específicas do título superior de Deseño
na especialidade de Produto

Ao rematar os seus estudos os/as titulados/as superiores de Deseño na especialidade de Deseño de Produto deben posuír as seguintes competencias específicas:

EP1. Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2. Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP3. Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4. Valorar e integrar a dimensión estética en relación ao uso e funcionalidade do produto.

EP5. Analizar modelos e sistemas naturais e as súas aplicacións no deseño de produtos e sistemas.

EP6. Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP7. Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e comportamento dos materiais utilizados no deseño de produtos, servizos e sistemas.

EP8. Coñecer os procesos para a produción e desenvolvemento de produtos, servizos e sistemas.

EP9. Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP10. Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

EP11. Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de produto.

EP12. Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e á execución de proxectos de deseño de produto.

EP13. Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico no que se desenvolve o deseño de produto.

EP14. Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

EP15. Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Perfil profesional do título superior de Deseño na especialidade de Produto

O/a deseñador/a de produto é un/unha profesional capaz de proxectar, analizar, investigar e determinar as propiedades e calidades físicas, así como os valores simbólicos e comunicativos que caracterizarán as súas producións, definindo a forma, a configuración, a calidade, o funcionamento, o valor e a significación estética, social e ambiental destas. Os ámbitos principais onde desenvolve a súa actividade profesional son:

Deseño de envases e embalaxes.

Deseño de calzado.

Deseño de xoguetes.

Deseño de electrodomésticos.

Deseño de mobiliario para o hábitat.

Deseño de mobiliario de oficina.

Deseño de elementos urbanos.

Deseño de iluminación e luminarias.

Deseño no ámbito da automoción.

Deseño de ferramentas e accesorios.

Deseño de produto cerámico.

Deseño de sanitarios e billas.

Deseño para a artesanía.

Deseño para condicións especiais.

Deseño téxtil.

Enxoval.

Deseño de sistemas.

Xestión do deseño.

Desenvolvemento de produto.

Deseño, investigación e desenvolvemento de novos conceptos, materiais, aplicacións e produtos.

Investigación e docencia.

Cadro lectivo do título superior de Deseño na especialidade de Produto

Para os efectos do presente decreto, as abreviaturas que figuran no cadro lectivo do título superior de Deseño na especialidade de Produto, teñen o seguinte significado:

Carácter: carácter da disciplina (F.B.: formación básica, O.E.: obrigatoria na especialidade, Op.: disciplinas optativas).

Tipo: T.: teórica, T.P.: teórico-práctica, P.: práctica.

Horas clase/semana: horas de clase programadas semanalmente coa presenza do/a profesor/a.

Horas clase/curso: horas totais de clase coa presenza do/a profesor/a, que unha disciplina debe ter ao longo do ano académico.

Créditos ECTS: créditos ECTS asociados a unha disciplina, e que se lle recoñecerán ao alumnado logo de superala.

O plan de estudos conducente ao título superior de Deseño, na especialidade de Produto esténdese ao longo de 38 semanas lectivas completas para cada un dos cursos académicos en que se desenvolve.

Cadro lectivo: 1º curso de produto

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas clase/ semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

Linguaxes e técnicas de representación e comunicación.

Debuxo artístico.

F.B.

T.P.

5

180

10

Volume.

F.B.

T.P.

4

144

8

Sistemas de representación.

F.B.

T.P.

2

72

6

Tecnoloxía dixital.

F.B.

T.P.

3

108

6

Fundamentos do deseño.

Fundamentos do deseño.

F.B.

T.P.

2

72

4

Deseño básico.

F.B.

T.P.

3

108

8

Historia das artes e do deseño.

Historia das artes e do deseño.

F.B.

T.

3

108

6

Ciencia aplicada ao deseño.

Ciencia aplicada ao deseño.

F.B.

T.

2

72

6

Proxectos de produtos e de sistemas.

Debuxo técnico aplicado ao deseño de produtos.

O.E.

T.P.

3

108

6

Totais:

27

972

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 1º curso do plan de estudos do título superior de Deseño na especialidade de Produto

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Debuxo artístico

Produto

Descritor/contidos:

– Debuxo de observación, expresión e representación.

– Técnicas instrumentais da estrutura, a expresión e a representación bidimensional e tridimensional.

– Coñecemento e análise das distintas técnicas de representación.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

– A cor.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

Específicas

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación ao uso e funcionalidade do produto.

EP5

Analizar modelos e sistemas naturais e as súas aplicacións no deseño de produtos e sistemas.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Volume

Produto

Descritor/contidos:

– Investigación do volume e a concepción espacial.

– Técnicas instrumentais da estrutura, a expresión e a representación bidimensional e tridimensional.

– Relación recíproca entre a técnica e a materia.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP5

Analizar modelos e sistemas naturais e as súas aplicacións no deseño de produtos e sistemas.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Sistemas de representación

Produto

Descritor/contidos:

– Xeometría plana e descritiva.

– Coñecemento e análise dos distintos sistemas de representación.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

EP11

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de produto.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Tecnoloxía dixital

Produto

Descritor/contidos:

– Fotografía e medios audiovisuais.

– Representación gráfica mediante a tecnoloxía dixital.

– Coñecemento de software aplicable ás dúas dimensións, aplicación na elaboración de proxectos.

– Coñecemento e análise das distintas técnicas de presentación dixital: maquetación.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

Específicas

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP8

Coñecer os procesos para a produción e desenvolvemento de produtos, servizos e sistemas.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP12

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e á execución de proxectos de deseño de produto.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Fundamentos do deseño

Produto

Descritor/contidos:

– Coñecementos básicos do deseño: estrutura, forma, cor, espazo e volume.

– Análise da forma, composición e percepción.

– Antropometría, ergonomía e introdución á biónica.

– Teoría, metodoloxía, ideación e concepción do proxecto.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación ao uso e funcionalidade do produto.

EP5

Analizar modelos e sistemas naturais e as súas aplicacións no deseño de produtos e sistemas.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Deseño básico

Produto

Descritor/contidos:

– Fundamentos do deseño: técnicas de creatividade.

– Metodoloxía do deseño. Fundamentación práctica dos procedementos, técnicas, linguaxes e metodoloxías de realización do proxecto. Ideación e realización.

– Aplicación práctica dos criterios de análise, síntese e metodoloxía. Criterios de decisión.

– Modelos, maquetas e prototipos.

– Resolución de proxectos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación ao uso e funcionalidade do produto.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Historia das artes e o deseño

Produto

Descritor/contidos:

– Historia e teoría das artes, a arquitectura e o deseño.

– Coñecemento, análise e significado histórico do deseño.

– Deseñadores/as e tendencias contemporáneos.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X12

Afondar na historia e a tradición das artes e do deseño.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación ao uso e funcionalidade do produto.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Ciencia aplicada ao deseño

Produto

Descritor/contidos:

– Coñecementos de matemáticas, física e química aplicada ao deseño.

– O método científico: métodos para a análise e a simulación.

– Ecoeficiencia e sustentabilidade.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e comportamento dos materiais utilizados no deseño de produtos, servizos e sistemas.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Debuxo técnico aplicado ao deseño de produtos

Produto

Descritor/contidos:

– Aplicación das técnicas de representación e presentación para a completa definición e comunicación de produtos ou sistemas.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

Específicas

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

Cadro lectivo: 2º curso de produto

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas clase/ semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

Proxectos de produtos e de sistemas.

Ergonomía e antropometría.

O.E.

T.

2

72

4

Modelos e prototipos I.

O.E.

T.P.

3

108

8

Proxectos de deseño de produto I.

O.E.

T.P.

6

216

16

Historia do deseño de produto.

Historia do deseño industrial.

O.E.

T.

2

72

4

Materiais e tecnoloxía aplicados ao deseño de produto.

Deseño gráfico aplicado aos produtos.

O.E.

T.P.

3

108

6

Materiais I.

O.E.

T.

2

72

4

Tecnoloxía dixital aplicada.

O.E.

T.P.

4

144

8

Xestión do deseño de produto.

Mercadotecnia.

O.E.

T.

2

72

4

Optativas.

Optativa.

Op.

-----

2

72

6

Totais:

26

936

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 2º curso do plan de estudos do título superior de Deseño na especialidade de Produto

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Ergonomía e antropometría

Produto

Descritor/contidos:

– O ser humano como sistema. Biomecánica. Antropometría física aplicada. Principios de deseño antropométrico.

– Ergonomía. Deseño orientado ao ser humano. Metodoloxías e interfaces.

– Estudo e análise do comportamento das formas e dos procesos e estruturas naturais e a súa aplicación ao deseño de produtos.

– Biónica. Biomímese e biomorfismo.

– Sustentabilidade e ecodeseño.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP5

Analizar modelos e sistemas naturais e as súas aplicacións no deseño de produtos e sistemas.

EP7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e comportamento dos materiais utilizados no deseño de produtos, servizos e sistemas.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Modelos e prototipos I

Produto

Descritor/contidos:

– Maquetas. Modelos e prototipos e as súas tipoloxías. Simulación.

– Materiais, ferramentas, útiles e moldes.

– Procesos e técnicas para maquetación, modelización e prototipado.

– Simulación. Ensaios sobre prototipos: tipoloxías e finalidade. Planificación.

– Optimización funcional dos prototipos e redeseño. Informes de prototipado.

– Participación na implantación de fabricación de preseries e fabricación seriada.

– Xestión de homologación e/ou certificados.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e comportamento dos materiais utilizados no deseño de produtos, servizos e sistemas.

EP8

Coñecer os procesos para a produción e desenvolvemento de produtos, servizos e sistemas.

EP12

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e á execución de proxectos de deseño de produto.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Proxectos de deseño de produto I

Produto

Descritor/contidos:

– Realización de proxectos nos distintos campos da especialidade.

– Fundamentos e estudo teórico-práctico de proxectos de deseño de produtos e de sistemas.

– Definición e realización de proxectos de produtos e de sistemas conforme a factores de uso, expresivos, técnicos, produtivos, ambientais e de mercado.

– Aplicación das técnicas de representación para a completa definición e comunicación do produto ou sistema.

– Tecnoloxía dixital para a presentación, a comunicación do proxecto e o desenvolvemento do produto.

– Métodos de investigación no deseño. O proceso proxectual como investigación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X17

Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación ao uso e funcionalidade do produto.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Historia do deseño industrial

Produto

Descritor/contidos:

– Coñecemento, análise e significado histórico do deseño de produto.

– Deseñadores/as e tendencias contemporáneas.

– Análise das últimas tendencias no ámbito do deseño de produto.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X12

Afondar na historia e a tradición das artes e do deseño.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación ao uso e funcionalidade do produto.

EP5

Analizar modelos e sistemas naturais e as súas aplicacións no deseño de produtos e sistemas.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Deseño gráfico aplicado aos produtos

Produto

Descritor/contidos:

– Coñecemento e análise das distintas técnicas de presentación dixital.

– Representación gráfica mediante medios dixitais.

– Deseño gráfico aplicado a envases e embalaxes.

– Tecnoloxía dixital de debuxo vectorial, de tratamento de imaxes e de edición de maquetación.

– Concepto de deseño gráfico. Ámbitos de aplicación. Síntese histórica. Estilos e deseñadores/as.

– Principios e obxectivos da comunicación. Linguaxe do deseño gráfico. Tipografía. Tratamento da información.

– Identidade corporativa, verbal e visual. Formatos regularizados. Sistemas de impresión.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T10

Liderar e xestionar grupos de traballo.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e comportamento dos materiais utilizados no deseño de produtos, servizos e sistemas.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

EP11

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de produto.

EP12

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e á execución de proxectos de deseño de produto.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Materiais I

Produto

Descritor/contidos:

– Propiedades físicas, químicas e mecánicas dos materiais.

– Balance enerxético e análise do ciclo de vida dos materiais, produtos e procesos.

– Estruturas e sistemas. Ferramentas de valoración e proxectación dos aspectos técnicos do deseño de produtos. Desenvolvemento de produtos.

– Tecnoloxía dixital aplicada ao deseño de produtos.

– Composición, clasificación e propiedades da madeira e doutros materiais derivados. Obtención. Formas comerciais. Madeiras artificiais.

– Tipos de polímeros. Características. Aplicacións. Procedementos de conformación.

– Métodos de investigación e experimentación para a selección de materiais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e comportamento dos materiais utilizados no deseño de produtos, servizos e sistemas.

EP8

Coñecer os procesos para a produción e desenvolvemento de produtos, servizos e sistemas.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Tecnoloxía dixital aplicada

Produto

Descritor/contidos:

– Coñecemento dos procesos e técnicas do modelado de sólidos.

– Xestión xerárquica do deseño: deseño ascendente e descendente.

– Coñecemento dos procesos e técnicas do traballo con superficies.

– Aplicación da análise do deseño: a simulación física dos modelos.

– Análise de viabilidade e sustentabilidade do produto.

– Aplicación das técnicas de representación e presentación para a completa definición e comunicación do produto: debuxo técnico e renderización.

– Xestión da información relativa aos deseños.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación ao uso e funcionalidade do produto.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

EP11

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de produto.

EP12

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e á execución de proxectos de deseño de produto.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Mercadotecnia

Produto

Descritor/contidos:

– Técnicas de análise do mercado.

– Investigación comercial. O comportamento do/a consumidor/a. Determinación de obxectivos e posicionamento do produto.

– Estratexias de mercadotecnia: produto, prezo, distribución e comunicación.

– Comunicación e mercadotecnia aplicadas ao deseño de produto.

– Mercadotecnia e novas tecnoloxías. Novas tendencias en mercadotecnia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T10

Liderar e xestionar grupos de traballo.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

EP11

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de produto.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

Cadro lectivo: 3º curso de produto

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas clase/ semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

Xestión do deseño.

Organización e lexislación.

F.B.

T.

2

72

4

Materiais e tecnoloxía aplicados ao deseño de produto.

Materiais II.

O.E.

T.

2

72

4

Proxectos de envases e embalaxes.

Envases e embalaxes.

O.E.

T.P.

2

72

8

Xestión do deseño de produto.

Oficina técnica: organización industrial e calidade.

O.E.

T.

2

72

4

Cultura do deseño.

Cultura do deseño.

F.B.

T.

2

72

6

Proxectos de produtos e de sistemas.

Proxectos de deseño de produtos II.

O.E.

T.P.

5

180

16

Optativas.

Optativa I.

Op

-----

2

72

6

Optativa II.

Op

-----

2

72

6

Optativa III.

Op

-----

2

72

6

Totais:

21

756

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 3º curso do plan de estudos do título superior de Deseño na especialidade de Produto

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Organización e lexislación

Produto

Descritor/contidos:

– Propiedade intelectual e industrial.

– Organización e economía de empresa.

– Técnicas de análise de mercado.

– Fundamentos da economía de produción.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Materiais II

Produto

Descritor/contidos:

– Composición, clasificación e propiedades dos metais e as súas aliaxes. Relación entre estrutura e propiedades. Obtención. Aplicacións. Procedementos de conformación. Tratamentos e acabados.

– Análise dalgúns materiais compostos. Características e aplicación.

– Análise do ciclo de vida de produtos fabricados con estes materiais.

– Métodos de investigación e experimentación para a selección de materiais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e comportamento dos materiais utilizados no deseño de produtos, servizos e sistemas.

EP8

Coñecer os procesos para a produción e desenvolvemento de produtos, servizos e sistemas.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Envases e embalaxes

Produto

Descritor/contidos:

– Realización de proxectos de deseño de envases e embalaxes. Definición de envase. Función. Tipoloxías. Mercadotecnia e identidade de marca.

– Ergonomía. Materiais. Evolución histórica dos envases. O envase como obxecto semiótico. Interacción envase-produto. Métodos de impresión e etiquetaxe.

– Dispositivos de peche. Códigos de barras. Enchido, envasamento, almacenaxe e transporte.

– Principios do deseño de envases. Estudo de casos. Deseñadores/as e tendencias.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos de deseño.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación ao uso e funcionalidade do produto.

EP5

Analizar modelos e sistemas naturais e as súas aplicacións no deseño de produtos e sistemas.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e comportamento dos materiais utilizados no deseño de produtos, servizos e sistemas.

EP8

Coñecer os procesos para a produción e desenvolvemento de produtos, servizos e sistemas.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

EP11

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de produto.

EP12

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e á execución de proxectos de deseño de produto.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Oficina técnica: organización industrial e calidade

Produto

Descritor/contidos:

– Organización e economía de empresa. Recursos e custos da actividade empresarial. O valor do deseño de produto.

– Rendibilidade e beneficios. Fontes de financiamento. Axudas ao deseño. Fundamentos da economía de produción.

– Normativa industrial. Propiedade intelectual e industrial.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Cultura do deseño

Produto

Descritor/contidos:

– O significado do deseño na cultura e na sociedade contemporánea. Teoría da información e da comunicación, da semioloxía e a estética.

– A teoría da forma, da función e a estrutura.

– Fundamentos de antropoloxía aplicados ao deseño.

– Fundamentos da socioloxía e cultura do consumo.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

Específicas

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación ao uso e funcionalidade do produto.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Proxectos de deseño de produtos II

Produto

Descritor/contidos:

– Realización de proxectos nos distintos campos da especialidade.

– Fundamentación e estudo teórico-práctico de proxectos de deseño de produtos e de sistemas.

– Definición e realización de proxectos de produtos e sistemas, conforme factores de uso, expresivos, técnicos, produtivos, ambientais e de mercado.

– Aplicación de estratexias e criterios de decisión, innovación e calidade.

– Aplicación das técnicas de representación e presentación para a completa definición e comunicación do produto ou sistema.

– Orzamentos e análise de viabilidade. Xestión de proxectos de deseño de produtos e de sistemas.

– Aplicación da tecnoloxía dixital para a presentación, a comunicación do proxecto e o desenvolvemento do produto.

– Desenvolvemento de proxectos interdisciplinares.

– Métodos de investigación no deseño. O proceso proxectual como investigación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X17

Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación ao uso e funcionalidade do produto.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Cadro lectivo: 4º curso de produto

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas clase/ semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

Xestión do deseño de produto.

Prácticas externas.

O.E.

P.

-------

------

12

Optativas.

Optativa I.

Op.

-----

-------

72

6

Optativa II.

Op.

-----

-------

72

6

Optativa III.

Op.

-----

-------

72

6

Optativa IV.

Op.

-----

-------

72

6

Optativa V.

Op.

-----

-------

72

6

Proxectos de produtos e de sistemas.

Traballo fin de estudos.

O.E.

T.P.

-------

72

18

Totais:

-------

432

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 4º curso do plan de estudos do título superior de Deseño na especialidade de Produto

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Prácticas externas

Produto

Descritor/contidos:

– Práctica profesional en departamentos especializados no deseño de produtos.

– Inserción nun contorno laboral especializado no deseño de produtos, no que o/a alumno/a poida consolidar as competencias adquiridas ao longo da súa formación académica.

– Desenvolvemento das tarefas básicas dun deseñador ou deseñadora de produtos nun contorno laboral tutelado.

– Reflexión sobre a actividade desenvolta, así como sobre as destrezas e competencias implementadas.

– Avaliación e autovaloración da competencia profesional.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Traballo fin de estudos

Produto

Descritor/contidos:

– Elaboración dun deseño orixinal dirixido ao ámbito da produción industrial no que se apliquen e integren os coñecementos e competencias adquiridas nas diversas disciplinas do título superior de Deseño.

– Análise, definición e resolución dos aspectos conceptuais, estéticos e técnicos e verificación da viabilidade do proxecto.

– Codificación e transmisión da información gráfica e técnicas na planificación das distintas etapas da produción industrial do proxecto.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X12

Afondar na historia e na tradición das artes e do deseño.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X17

Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos de deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación ao uso e funcionalidade do produto.

EP5

Analizar modelos e sistemas naturais e as súas aplicacións no deseño de produtos e sistemas.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e comportamento dos materiais utilizados no deseño de produtos, servizos e sistemas.

EP8

Coñecer os procesos para a produción e desenvolvemento de produtos, servizos e sistemas.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

EP11

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de produto.

EP12

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e á execución de proxectos de deseño de produto.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do medio ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.