Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 224 Martes, 24 de novembro de 2015 Páx. 44352

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2015, da Área Provincial de Pontevedra, pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 pola que se convocan na anualidade de 2015, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas, á rehabilitación edificatoria e á rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

A presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) convocou no exercicio 2015, a través da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 11, do 19 de xaneiro), axudas para o alugamento de vivendas no marco do Plan de vivenda 2013-2016.

A Área Provincial do IGVS en Pontevedra, órgano encargado da instrución do procedemento, código VI432A, revisou as solicitudes presentadas en prazo ao abeiro da dita resolución e identificou tanto as que se presentaron sen erros e dispoñen da documentación preceptiva, así como aquelas que non reúnen algún dos requisitos exixidos.

De conformidade co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se a solicitude non reúne os requisitos exixidos, requiriranse as persoas solicitantes para que, nun prazo de dez (10) días hábiles, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixesen, se terán por desistidas da súa petición, logo da correspondente resolución.

Así mesmo, ao tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, o punto décimo segundo da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 dispón que, de conformidade co establecido nos artigos 59, 60 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, os requirimentos de emenda poderanse facer mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirán os mesmos efectos que a notificación individualizada. Esta publicación tamén se realizará na páxina web do IGVS.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes que non están debidamente cubertas e/ou non xuntan a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras da Orde do 24 de novembro de 2014 e na resolución de convocatoria. Esta relación achégase como anexo I desta resolución.

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes recollidas no anexo I desta resolución de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou presenten os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución. De non o facer, teranse por desistidas na súa petición, logo de resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, pola que se regula o réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Xefatura da Area Provincial do IGVS de Pontevedra.

Pontevedra, 20 de novembro de 2015

María Martínez Allegue
Xefa da Área Provincial de Pontevedra

ANEXO I
Solicitudes suxeitas a emenda de documentación

Apelido 1

Apelido 2

Nome

NIF/NIE

Número de
expediente

Membro da unidade de convivencia a quen se require a documentación

Requirimento

Parentesco ou relación

Nome e apelidos

Alarcón

Valladares

Miguel Ángel

X9008220V

201536ALUG04305Q

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Alarcón

Valladares

Miguel Ángel

X9008220V

201536ALUG04305Q

Fillo/Filla

Miguel Ángel Alarcón Vellozzo

PA08

 

 

 

 

 

 

Álvarez

Lado

David

53162275Y

201536ALUG05392E

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Álvarez

Lado

David

53162275Y

201536ALUG05392E

Cónxuxe

María Luisa Rivas Casado

PA01.2

PA08

 

 

 

 

 

Andrade

Villegas

Leydi Yohana

77681422A

201536ALUG01812F

Solicitante

 

PA09

 

 

 

 

 

 

Arenas

Vidal

Josefa

10064041T

201536ALUG04283V

Solicitante

 

PA07

PA16

PA18

 

 

 

 

Arenas

Vidal

Josefa

10064041T

201536ALUG04283V

Fillo/Filla

Tamara Arenas Vidal

PA01.1

 

 

 

 

 

 

Arkorful

 

Kofi

X6766408S

201536ALUG04736X

Solicitante

 

PA06

PA07

PA08

PA15

 

 

 

Arkorful

 

Kofi

X6766408S

201536ALUG04736X

Outros

Kweku Mensah

PA06

 

 

 

 

 

 

Baati

 

Abdelhadi

X3304188P

201536ALUG05824V

Solicitante

 

PA01.3

PA05

PA08

PA09

PA16

 

 

Baati

 

Abdelhadi

X3304188P

201536ALUG05824V

Cónxuxe

Chaabi Fátima

PA08

 

 

 

 

 

 

Balsa

del Río

Carlos

35475685W

201536ALUG07035D

Solicitante

 

PA05

PA11

 

 

 

 

 

Barrul

Jiménez

Lázaro

53817983F

201536ALUG06895F

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Barrul

Jiménez

Lázaro

53817983F

201536ALUG06895F

Outros

Noemí Marín Montou

PA08

 

 

 

 

 

 

Banzos

Reboredo

Cristina

44084682F

201536ALUG02236V

Solicitante

 

PA07

 

 

 

 

 

 

Betancourt

Carretero

Adriana

54430829H

201536ALUG06597P

Solicitante

 

PA08

PA11

PA17

 

 

 

 

Betancourt

Carretero

Adriana

54430829H

201536ALUG06597P

Fillo/Filla

Federico Marín Betancourt

PA08

 

 

 

 

 

 

Blanco

Fernández

Jéssica María

34879843K

201536ALUG06967X

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Bouza

Fernández

José Manuel

32675257P

201536ALUG01036J

Solicitante

 

PA14

 

 

 

 

 

 

Bouzas

Lopo

María Elisabet

77465845M

201536ALUG05737E

Solicitante

 

PA08

PA11

PA17

 

 

 

 

Bouzas

Lopo

María Elisabet

77465845M

201536ALUG05737E

Fillo/Filla

Caio Cezar Bouzas Moura

PA08

 

 

 

 

 

 

Burgos

Moreira

Carlos Enrique

X8334692K

201536ALUG06914A

Solicitante

 

PA01.1

PA06

PA07

PA08

PA15

 

 

Cajal

Quiñones

Ana Luisa

53306485Y

201536ALUG02363Y

Solicitante

 

PA05

PA08

PA11

 

 

 

 

Camargo

Vieira

Vanessa Valeria

X9532112S

201536ALUG06886K

Solicitante

 

PA05

PA06

PA11

 

 

 

 

Campos

Fraiz

María Dolores

76819078K

201536ALUG02542R

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Carral

Rebouzas

Eva María

36082876Q

201536ALUG06852X

Solicitante

 

PA01.3

PA08

 

 

 

 

 

Carral

Rebouzas

Eva María

36082876Q

201536ALUG06852X

Fillo/Filla

Itziar Martínez Carral

PA08

 

 

 

 

 

 

Carral

Rebouzas

Eva María

36082876Q

201536ALUG06852X

Outros

Alberto Martínez González

PA01.1

PA01.3

 

 

 

 

 

Castro

Lomba

Laura

35569994B

201536ALUG06409G

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Castro

Lomba

Laura

35569994B

201536ALUG06409G

Outros

Javier Dopazo Díaz

PA01.1

 

 

 

 

 

 

Cervera

Gómez

Mª Teresa

75153362B

201536ALUG04199W

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Cervera

Gómez

Mª Teresa

75153362B

201536ALUG04199W

Outros

Andrés Vázquez Mariño

PA08

 

 

 

 

 

 

Cervera

Gómez

Mª Teresa

75153362B

201536ALUG04199W

Outros

Miguel Mos Vidal

PA08

 

 

 

 

 

 

Conchado

Jiménez

Begoña

36143844B

201536ALUG06860H

Solicitante

 

PA08

PA11

 

 

 

 

 

Conchado

Jiménez

Begoña

36143844B

201536ALUG06860H

Outros

Jesús Gabarres Jiménez

PA08

 

 

 

 

 

 

Costas

Crespo

Margarita

35959514A

201536ALUG06917Y

Solicitante

 

PA07

PA08

PA09

 

 

 

 

Couto

Cordo

David

77415886W

201536ALUG03110V

Solicitante

 

PA08

PA17

 

 

 

 

 

Covelo

Rey

Elisa María

77007178G

201536ALUG04355C

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Crechinesco

 

Silvia Andrea

X6991898J

201536ALUG04337W

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Cruz

Guzmán

Rosa María

77477273W

201536ALUG1105J

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruz

Guzmán

Rosa María

77477273W

201536ALUG1105J

Outros

José Bernárdez Martínez

PA01.1

PA01.3

 

 

 

 

 

Dahmane

 

Abdelkader

X3870065Q

201536ALUG04137D

Solicitante

 

PA05

PA09

PA15

 

 

 

 

Dahmane

 

Abdelkader

X3870065Q

201536ALUG04137D

Outros

Fadhila Benhnni

PA08

 

 

 

 

 

 

De Almeida

Bingre

Carlos Alberto

35636931H

201536ALUG06559Q

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

De Macena

Medeiros

Roberto

39516008F

201536ALUG06669B

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

De Macena

Medeiros

Roberto

39516008F

201536ALUG06669B

Cónxuxe

Mizray Taques Dos Santos

PA06

PA08

 

 

 

 

 

Díaz

Pérez

Borja

76904366W

201536ALUG04394J

Solicitante

 

PA02

 

 

 

 

 

 

Díaz

Pérez

Borja

76904366W

201536ALUG04394J

Cónxuxe

María Florencia Pons De Díaz

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA06

PA08

PA10

 

Díaz

Giménez

Cristina

35600306D

201536ALUG02127T

Solicitante

 

PA07

PA08

 

 

 

 

 

Díaz

Giménez

Cristina

35600306D

201536ALUG02127T

Outros

Bernabé Manzano Díaz

PA01.3

PA08

 

 

 

 

 

Diop

 

Ousmane

X3317311K

201536ALUG04295Y

Solicitante

 

PA01.1

PA05

PA06

PA11

PA14

PA15

 

Domínguez

Blanco

Antonio

36125722J

201536ALUG06933E

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínguez

Blanco

Antonio

36125722J

201536ALUG06933E

Outros

Maritza de La Cruz de Domínguez

PA08

 

 

 

 

 

 

El Arfaoui

 

Atika

X3808180R

201536ALUG02733P

Solicitante

 

PA05

 

 

 

 

 

 

España

Casas

Salomé

53610373H

201536ALUG06958R

Solicitante

 

PA07

PA17

 

 

 

 

 

Fernández

Montero

Borja

36143588P

201536ALUG06097Z

Solicitante

 

PA05

PA11

 

 

 

 

 

Fernández

Montero

Borja

36143588P

201536ALUG06097Z

Outros

Pamela Montero Nicauris Pamela

PA06

PA08

 

 

 

 

 

Fernández

Rodríguez

Francisco José

28574285M

201536ALUG06959W

Solicitante

 

PA09

 

 

 

 

 

 

Fernández

Malvido

David

77013589K

201536ALUG06484X

Solicitante

 

PA01.3

PA08

 

 

 

 

 

Fernández

Salazar

Narbella

11965518K

201536ALUG02481D

Solicitante

PA01.3

Fontenla

Lara

Rubén

77406946D

201536ALUG01057B

Solicitante

 

PA14

 

 

 

 

 

 

Galavis

Fernández

María Gabriela

53198454Y

201536ALUG06366F

Solicitante

 

PA01.1

PA01.3

PA07

 

 

 

 

Galavis

Fernández

María Gabriela

53198454Y

201536ALUG06366F

Outros

Agustín Areal Porto

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA14

 

 

 

Garcez

Lopes

Hagamenon

X7850812S

201536ALUG06942P

Solicitante

 

PA06

PA15

 

 

 

 

 

Giménez

Escudero

María Rosa

77014602E

201536ALUG06805D

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Giménez

Escudero

María Rosa

77014602E

201536ALUG06805D

Outros

José Barrull Salazar

PA08

Goncalves

Ribeiro

María Laudelina

34879583Z

201536ALUG06814H

Solicitante

 

PA08

PA16

PA17

PA18

 

 

 

González

González

Belén

76820253T

201536ALUG03560F

Solicitante

 

PA11

PA17

 

 

 

 

 

González

Otero

Javier

36128491E

201536ALUG06774R

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Guevara

Muñoz

Mirna

X9809239S

201536ALUG05885D

Solicitante

 

PA06

PA15

 

 

 

 

 

Guitián

Pereira

Oliberio Francisco

36170812T

201536ALUG05913Z

Solicitante

 

PA01.2

PA08

PA11

 

 

 

 

Iglesias

Segade

María Victoria

53195818S

201536ALUG06604S

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesias

Segade

María Victoria

53195818S

201536ALUG06604S

Outros

Jorge Aníbal Campos Malvárez

PA01.1

PA01.3

PA06

 

 

 

 

Iglesias

Segade

María Victoria

53195818S

201536ALUG06604S

Fillo/Filla

Tatiana Verónica Campos Iglesias

PA08

 

 

 

 

 

 

Iglesias

Lago

Nerea

39461168E

201536ALUG05868S

Solicitante

 

PA08

PA12

 

 

 

 

 

Iglesias

Lago

Nerea

39461168E

201536ALUG05868S

Outros

Raul González Vidal

PA12

 

 

 

 

 

 

Jhong

Cabrera

Ana María

54428414H

201536ALUG03615Q

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Jhong

Cabrera

Ana María

54428414H

201536ALUG03615Q

Fillo/Filla

Katherine Hvaringa Jhong

PA08

 

 

 

 

 

 

Jiménez

Jiménez

Eva María

77405478J

201536ALUG01568Q

Solicitante

 

PA02

PA08

PA11

PA17

 

 

 

López

Collao

Oriele Ysabel

54383924X

201536ALUG05814F

Solicitante

 

PA09

PA18

 

 

 

 

 

López

Collao

Oriele Ysabel

54383924X

201536ALUG05814F

Cónxuxe

José Nelson Piscoya Carranza

PA08

 

 

 

 

 

 

López

Collao

Oriele Ysabel

54383924X

201536ALUG05814F

Fillo/Filla

José Yackson Piscoya López

PA08

 

 

 

 

 

 

López

Fernández

Paula

76824640V

201536ALUG04335T

Solicitante

 

PA08

PA11

 

 

 

 

 

Maglione

 

Raffaele

Y1866081J

201536ALUG06105E

Solicitante

 

PA05

 

 

 

 

 

 

Maglione

 

Raffaele

Y1866081J

201536ALUG06105E

Outros

Iveth Patricia Cáceres Urquía

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA06

PA08

 

 

Maglione

 

Raffaele

Y1866081J

201536ALUG06105E

Outros

Kelin Ibeth Bustillo Cáceres

PA01.1

PA01.2

PA01.2

PA06

PA08

 

 

Martínez

González

Nelly Lucy

54427169S

201536ALUG06388Y

Solicitante

 

PA08

PA09

 

 

 

 

 

Martínez

González

Nelly Lucy

54427169S

201536ALUG06388Y

Fillo/Filla

Ángela María Salgado Martínez

PA08

 

 

 

 

 

 

Mayo

Rodríguez

Estefanía

76829727K

201536ALUG05156Q

Solicitante

 

PA05

PA07

 

 

 

 

 

Mota

 

Yinnet

Y1334046Z

201536ALUG01874T

Solicitante

 

PA08

PA15

 

 

 

 

 

Mota

 

Yinnet

Y1334046Z

201536ALUG01874T

Outros

José Alfredo Gullón Betances

PA08

 

 

 

 

 

 

Oliveira

Díaz

Mirian

53183775R

201536ALUG06345D

Solicitante

 

PA08

PA16

 

 

 

 

 

Oliveira

Díaz

Mirian

53183775R

201536ALUG06345D

Outros

Nuno Augusto Vieira Mesquita

PA08

 

 

 

 

 

 

Oliveira

Mistera

Fatima

35478567D

201536ALUG02555Z

Solicitante

 

PA07

PA11

 

 

 

 

 

Otero

Constenla

Ana

53191199L

201536ALUG06202G

Solicitante

 

PA07

PA08

 

 

 

 

 

Piñeiro

Torres

Montserrat

77412847E

201536ALUG06125L

Solicitante

 

PA15

 

 

 

 

 

 

Rey

Diz

Tania

35486535L

201536ALUG03226H

Solicitante

 

PA05

 

 

 

 

 

 

Riveiro

Porto

Alejandro

44094115X

201536ALUG05040S

Solicitante

 

PA07

PA08

 

 

 

 

 

Rivera

González

Ramsés

53178963L

201536ALUG6575D

Solicitante

 

PA01.1

PA08

PA14

 

 

 

 

Rivero

Rodríguez

Teresa

36071160F

201536ALUG06613R

Solicitante

 

PA08

PA09

PA16

 

 

 

 

Rivero

Rodríguez

Teresa

36071160F

201536ALUG06613R

Fillo/Filla

Antía Pazos Riveiro

PA08

 

 

 

 

 

 

Rodríguez

Candal

Lorena

53186056M

201536ALUG05961Q

Solicitante

 

PA01.1

PA08

 

 

 

 

 

Rodríguez

Candal

Lorena

53186056M

201536ALUG05961Q

Fillo/Filla

Lorena Villalba Rodríguez

PA08

 

 

 

 

 

 

Rodríguez

Raposo

María del Mar

32642325N

201536ALUG02250P

Solicitante

 

PA07

PA08

 

 

 

 

 

Rodríguez

Raposo

María del Mar

32642325N

201536ALUG02250P

Fillo/Filla

Jorge Martínez Rodríguez

PA08

 

 

 

 

 

 

Rodríguez

Mariño

Olivia

35557695V

201536ALUG02248Y

Solicitante

 

PA07

 

 

 

 

 

 

Rodríguez

Mariño

Olivia

35557695V

201536ALUG02248Y

Fillo/Filla

Lois Rodríguez Rodríguez

PA08

 

 

 

 

 

 

Salgado

Calzada

Virginia

45684091L

201536ALUG04493C

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Salgado

Calzada

Virginia

45684091L

201536ALUG04493C

Outros

Gonzalo Meijide Fraga

PA08

 

 

 

 

 

 

Sam

 

Kofi

X02927551L

201536ALUG02309K

Solicitante

 

PA01.1

PA01.2

PA06

PA08

 

 

 

Sanmartín

Agrelo

María del Pilar

53175682G

201536ALUG06903S

Solicitante

 

PA05

PA11

PA17

 

 

 

 

Santa María

Varona

Alberto Raúl

45626751H

201536ALUG06463N

Solicitante

 

PA05

PA07

PA08

PA16

 

 

 

Santa María

Varona

Alberto Raúl

45626751H

201536ALUG06463N

Outros

Marta Noval Alonso

PA01.1

 

 

 

 

 

 

Santana

Aprigio

Marcelo

X9962181F

201536ALUG06534Z

Solicitante

 

PA06

PA16

 

 

 

 

 

Santana

Aprigio

Marcelo

X9962181F

201536ALUG06534Z

Outros

Ivane Tavares Aprigio

PA08

 

 

 

 

 

 

Sarasua

Rodrigo

Ana María

22741118Y

201536ALUG05826L

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Sarasua

Rodrigo

Ana María

22741118Y

201536ALUG05826L

Cónxuxe

José María Motos García

PA01.3

PA08

 

 

 

 

 

Sarasua

Rodrigo

Ana María

22741118Y

201536ALUG05826L

Fillo/Filla

Saúl Motos Sarasua

PA08

 

 

 

 

 

 

Silva

Acipreste

Hanna Karoline

Y3442389Q

201536ALUG05577T

Solicitante

 

PA08

PA15

 

 

 

 

 

Soto

 

Amalia Margarit

Y0293388Z

201536ALUG05640V

Solicitante

 

PA08

PA17

 

 

 

 

 

Torres

Vargas

Manuela

53863489L

201536ALUG02440Z

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Torres

Vargas

Manuela

53863489L

201536ALUG02440Z

Outros

José Reyes Salazar Fernández

PA01.1

PA01.3

PA08

 

 

 

 

Tourn

Malan

Nora Bety

X8468124F

201536ALUG04113P

Solicitante

 

PA06

PA07

PA08

PA15

 

 

 

Tourn

Malan

Nora Bety

X8468124F

201536ALUG04113P

Fillo/Filla

Laura Nora López Tourn

PA08

 

 

 

 

 

 

Trillo

Díaz

Carmen María

79323242Z

201536ALUG05512G

Solicitante

 

PA01.1

PA11

 

 

 

 

 

Trillo

Díaz

Carmen María

79323242Z

201536ALUG05512G

Fillo/Filla

Francisco Daniel Dorado Trillo

PA08

 

 

 

 

 

 

Turcu

 

Chilimbaru

X8624287T

201536ALUG06936W

Solicitante

 

PA06

PA07

PA15

PA17

 

 

 

Valarezo

Alonzo

Fabricio Daniel

53819391N

201536ALUG06825Y

Solicitante

 

PA01.1

PA01.3

 

 

 

 

 

Velikova

Yakova

Mónica

X7202141J

201536ALUG04271M

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Vieira

Puertas

María Cruz

35573168B

201536ALUG04985Y

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Viera

Aquino

Virgilio Adrián

54231103R

201536ALUG06928V

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Viera

Aquino

Virgilio Adrián

54231103R

201536ALUG06928V

Outros

Josi Pereira Dos Santos

PA08

 

 

 

 

 

 

Waisman

Llopis

Marta Alicia

45954899W

201536ALUG06402C

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Zurita

Martínez

Javier

16590508X

201536ALUG06499W

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

Requirimento
documento

Descrición do requirimento
Descrición do documento

PA01

PA01.1

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA01.2

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa consellería competente en materia de economía e facenda.

PA01.3

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS).

PA02

Deberá achegar o anexo II da solicitude debidamente cuberto e asinado por todas as persoas membros da unidade de convivencia (no caso de menores, asinará un titor legal). No caso de que unha unidade de convivencia estea composta por máis dunha familia, deberá cubrir o número correspondente de follas.

PA03

Deberá achegar a terceira folla da solicitude debidamente asinada polo solicitante.

PA04

Deberá achegar a acreditación de pertencer ao sector preferente indicado na súa solicitude, co documento que en cada caso se precise:

– Familia numerosa: copia compulsada do documento que acredite a condición de familia numerosa.

– Persoa con discapacidade: copia compulsada do documento que acredite a condición de discapacidade.

– Mulleres vítima de violencia de xénero; persoas afectadas por desafiuzamentos; persoas vítimas de terrorismo: deberá achegar a documentación específica de acordo co establecido no artigo oitavo da resolución da convocatoria.

PA05

Deberá achegar o certificado de empadroamento que acredite, na data da solicitude, as persoas que teñen o seu domicilio habitual na vivenda obxecto do contrato de arrendamento.

PA06

Deberá achegar copia compulsada do NIE ou DNI.

PA07

Deberá achegar copia do documento, que se incorporará como anexo ao contrato, en que quede constancia do número de referencia catastral do inmoble, asinado polo propietario e polo inquilino.

PA08

Deberá achegar a declaración responsable de todos os ingresos obtidos durante o ano 2013, debidamente asinada. Xuntará, ademais, os seguintes documentos: declaración das circunstancias familiares, certificado de retribucións e retencións da empresa ou empresas nas cales estea de alta no dito exercicio (2013) e, se é o caso, certificado de pensións, ou prestacións periódicas, certificado do Instituto Nacional de Emprego e certificados das entidades bancarias de rendementos do capital mobiliario.

PA09

Deberá achegar declaración responsable da actualización da renda do contrato de arrendamento do ano 2015.

PA10

Deberá achegar certificado acreditativo do Rexistro da Propiedade ou do Catastro, que acredite que ningún dos membros da unidade de convivencia ten en usufruto, ou propiedade, outra vivenda no territorio español, ou acreditación de non dispoñer do uso e desfrute desta debidamente xustificado.

PA11

Deberá achegar fotocopia do contrato de arrendamento actualizado (membros e renda) no ano 2015, con referencia expresa do número de referencia catastral do inmoble obxecto do alugamento.

PA12

Deberá acredita os ingresos autenticados pola agregadoría laboral correspondente ou delegación consular de España.

PA13

No caso de que desexe acceder a un arrendamento de vivenda deberá achegar o anexo I da solicitude indicando en cal das zonas territoriais, referidas no punto quinto da convocatoria, se localizará a vivenda que se vai alugar.

PA14

Deberá achegar o certificado da base impoñible do IRPF do exercicio 2013, expedido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA15

Deberá acreditar a residencia legal da persoa solicitante.

PA16

Deberá marcar os catro recadros de declaración responsable que figuran na segunda folla da solicitude.

PA17

Deberá achegar o número de conta bancaria (con IBAN) en que conste o/a solicitante como titular.

PA18

Deberá cubrir a declaración de se se solicitaron ou non outras axudas para o mesmo fin, de ser o caso, indíqueas. A dita declaración está na primeira folla da solicitude.