Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Luns, 30 de novembro de 2015 Páx. 45087

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (ETX 154/2015).

Execución de títulos xudiciais (ETX) 154/2015

Procedemento de orixe: procedemento ordinario 186/2012

Sobre: ordinario

Demandante: Said Khouaja Boundi

Demandados: Soluciones Tecnológicas en Voz y Datos, S.L., Montajes Industriales Montelnor, S.C., Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

María Teresa Vázquez Abades, secretaria xudicial do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento de execución de títulos xudiciais 154/2015 deste xulgado do social, seguido por instancia de Said Khouaja Boundi contra Soluciones Tecnológicas en Voz y Datos, S.L., Montajes Industriais Montelnor, S.C., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución:

Decreto.

Secretaria xudicial: María Teresa Vázquez Abades.

Santiago de Compostela, once de novembro de dous mil quince.

Antecedentes de feito.

Primeiro. Said Khouaja Boundi presentou demanda de execución fronte a Soluciones Tecnológicas en Voz y Datos, S.L., Montajes Industriales Montelnor, S.C., Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Segundo. Ditouse auto en que se despachaba execución en data 19.6.2015 por un total de 2.814,78 euros (2.137,73 euros + 677,05 euros de xuros do artigo 29.3 do ET) de principal e 281,47 euros en concepto de xuros e custas, sen prexuízo de posterior liquidación.

Terceiro. Das actuacións practicadas non se obtivo ningunha cantidade. Deuse audiencia ao Fondo de Garantía Salarial tras o resultado negativo do resto de indagacións realizadas.

Cuarta. A parte executante solicita a declaración de insolvencia das empresas executadas en escrito de data 22.10.2015.

Fundamentos de dereito.

Único. Dispoñen os artigos 250 e 276 da LXS que, de non se ter coñecemento da existencia de bens suficientes do executado nos cales facer traba e embargo, se practicarán as indagacións procedentes e, de ser infrutuosas, total ou parcialmente, a secretaria xudicial da execución ditará decreto de insolvencia tras oír o Fondo de Garantía Salarial e a parte demandante.

Vistos os preceptos legais citados e demais de xeral e pertinente aplicación,

Parte dispositiva.

Acordo:

a) Declarar os executados Soluciones Tecnológicas en Voz y Datos, S.L., Montajes Industriales Montelnor, S.C. en situación de insolvencia total por importe de 2.814,78 euros (2.137,73 euros + 677,05 euros de xuros do artigo 29.3 do ET) de principal e 281,47 euros en concepto de xuros e custas, sen prexuízo de posterior liquidación, insolvencia que se entenderá para todos os efectos como provisional.

b) Arquivar as actuacións logo de anotación no libro correspondente, sen prexuízo de reaperturar a execución se a partir deste momento se coñecen novos bens do executado.

c) Unha vez firme o presente procedemento procédase á súa inscrición no rexistro correspondente.

Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que, en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial as partes ou interesados e, de ser o caso, os profesionais designados sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin producirán plenos efectos e as notificacións neles intentadas sen efecto serán válidas mentres non sexan facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.

Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe recurso directo de revisión, que se deberá interpor ante quen dita a resolución no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación desta, con expresión da infracción cometida nela a xuízo do recorrente, artigo 188 da LXS. O recorrente que non teña a condición de traballador ou beneficiario do réxime público da Seguridade Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na conta número 0049 3569 9200 0500 1274 no Banco Santander, S.A., e deberá indicar no campo concepto «recurso», seguido do código «31 Social-revisión de resolucións secretario xudicial». Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a conta referida, separados por un espazo coa indicación «recurso», «31 Social-revisión de resolucións secretario xudicial». Se efectuar diversos pagamentos na mesma conta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, mesmo se obedecen a outros recursos da mesma ou distinta clase, con indicación no campo de observacións da data da resolución contra a que se recorre utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento, en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos dependentes deles.

E para que lle sirva de notificación en legal forma a Montajes Industriales Montelnor, S.C., en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no DOG.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2015

A secretaria xudicial