Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 235 Xoves, 10 de decembro de 2015 Páx. 46332

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública a proposta de declaración de espazo natural de interese local da zona denominada Ribeiras do Mero-Barcés, pertencente ao concello de Abegondo.

A Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, define como espazos naturais protexidos aqueles espazos que conteñan elementos ou sistemas naturais de particular valor, interese ou singularidade, tanto debidos á acción e evolución da natureza como derivados da actividade humana, e que fosen declarados como tales. Entre as diferentes categorías de espazo natural protexido establecidas destaca unha prevista para a protección de valores municipais que posúan singularidade natural, os espazos naturais de interese local (ENIL).

O artigo 17 da lei establece que, por petición dun concello e tras solicitar os informes preceptivos pertinentes, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio poderá declarar como ENIL aqueles espazos integrados no seu termo municipal que polas súas singularidades sexan merecedores dalgún tipo de protección dos seus valores naturais. A declaración é competencia da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio mentres que a responsabilidade da súa xestión será municipal. Así mesmo, a declaración dun ENIL non leva á súa inclusión na Rede galega de espazos naturais protexidos.

A regulación dos espazos naturais de interese local recollida na Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, foi desenvolvida polo Decreto 124/2005, do 6 de maio, polo que se regula a figura do espazo natural de interese local e a figura do espazo privado de interese natural. O artigo 4 deste decreto recolle a posibilidade que ten a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de declarar, de maneira provisional, un ENIL por un prazo non superior a dous anos, debendo presentar dentro deste prazo os promotores, como requisito imprescindible para a declaración do ENIL, o plan de conservación deste espazo.

Vista a solicitude presentada polo Concello de Abegondo ante a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, para a declaración do lugar denominado «Ribeiras do Mero-Barcés» como espazo natural de interese local, esta dirección xeral considera necesario establecer un período de información pública na tramitación da solicitude con obxecto de cumprir co disposto no artigo 3.5 da Lei 4/2006, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co preceptuado pola Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á xustiza en materia de ambiente.

Polas razóns explicadas,

RESOLVO:

Primeiro. Someter a información pública e audiencia aos interesados a proposta de declaración do espazo natural de interese local «Ribeiras do Mero-Barcés» durante un prazo de vinte (20) días, contando o dito período desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, coa finalidade de que aqueles interesados que se consideren directamente afectados poidan remitir alegacións mediante escrito dirixido ao enderezo postal Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela, ou ben ao enderezo electrónico planificación.conservación@xunta.es , poñendo no asunto «ENIL Ribeira do Mero-Barcés».

Segundo. A proposta de declaración do ENIL «Ribeira do Mero-Barcés» componse dunha memoria técnica e os planos, achegados polo Concello de Abegondo, xunto co borrador de orde pola que se declara, de xeito provisional, como espazo natural de interese local a «Ribeiras do Mero-Barcés».

Terceiro. Durante o citado prazo, estes documentos poderán ser examinados nas seguintes dependencias:

– Subdirección Xeral de Espazos Naturais, San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela.

– Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Coruña, Edificio Monelos, 5ª planta, rúa Vicente Ferrer, 2, 15008 A Coruña.

– Concello de Abegondo, San Marcos, 1, 15318 Abegondo (A Coruña).

Do mesmo xeito, poderase consultar o texto da memoria da proposta de declaración provisional na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (http://cmati.xunta.es).

Santiago de Compostela, 18 de novembro de 2015

Ana María Díaz López
Directora xeral de Conservación da Natureza