Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Martes, 22 de decembro de 2015 Páx. 47844

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2015, da Área Provincial de Pontevedra, pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 pola que se convocan na anualidade de 2015, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

A presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) convocou no exercicio 2015, a través da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 11, do 19 de xaneiro), axudas para o alugamento de vivendas no marco do Plan de vivenda 2013-2016.

A Área Provincial do IGVS en Pontevedra, órgano encargado da instrución do procedemento, código VI432A, revisou as solicitudes presentadas en prazo ao abeiro da dita resolución e identificou tanto as que se presentaron sen erros e dispoñen da documentación preceptiva como aquelas que non reúnen algún dos requisitos exixidos.

De conformidade co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se a solicitude non reúne os requisitos exixidos, requiriranse as persoas solicitantes para que, nun prazo de dez (10) días hábiles, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fan, se terán por desistidas da súa petición, logo da correspondente resolución.

Así mesmo, ao tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, o punto décimo segundo da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 dispón que, de conformidade co establecido nos artigos 59, 60 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, os requirimentos de emenda poderanse facer mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirán os mesmos efectos que a notificación individualizada. Esta publicación tamén se realizará na páxina web do IGVS.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes que non están debidamente cubertas e/ou non achegan a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras da Orde do 24 de novembro de 2014 e na resolución de convocatoria. Esta relación achégase como anexo I desta resolución.

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes recollidas no anexo I desta resolución de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución. De non o facer, teranse por desistidas na súa petición, logo de resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, pola que se regula o réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Xefatura da Área Provincial do IGVS de Pontevedra.

Pontevedra, 18 de decembro de 2015

María Martínez Allegue
Xefa da Área Provincial de Pontevedra

ANEXO I
Solicitudes suxeitas a emenda de documentación

Apelido 1

Apelido 2

Nome

NIF/NIE

Número de
expediente

Membro da unidade de convivencia a quen se require a documentación

Requirimento

Parentesco ou relación

Nome e apelidos

Álvarez

Alejandro

Ramón

35765511M

201536ALUG00959M

Solicitante

 

PA09

 

 

 

 

 

 

Álvarez

Alejandro

Ramón

35765511M

201536ALUG00959M

Cónxuxe

María del Carmen Rodríguez Abeledo

PA08

 

 

 

 

 

 

Amoedo

Orge

Sara

35585551C

201536ALUG04915M

Solicitante

 

PA07

PA08

PA09

 

 

 

 

Arista

Santisteban

Roberto Raúl

54383904J

201536ALUG06583V

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Arista

Santisteban

Roberto Raúl

54383904J

201536ALUG06583V

Cónxuxe

Juana Rosa Blanco Bustamante

PA06

PA08

 

 

 

 

 

Arista

Santisteban

Roberto Raúl

54383904J

201536ALUG06583V

Fillo/Filla

Brian Arista Blanco

PA06

PA08

 

 

 

 

 

Barbosa

Ferreira

María Raquel

X2831107Z

201536ALUG00189V

Solicitante

 

PA05

PA06

PA16

 

 

 

 

Barcia

Lago

Yolanda

36135749N

201536ALUG05835M

Solicitante

 

PA09

 

 

 

 

 

 

Buca

 

Ana Florica

X5522177S

201536ALUG03684Q

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Buca

 

Ana Florica

X5522177S

201536ALUG03684Q

Fillo/Filla

Nicola Buca Oana

PA08

 

 

 

 

 

 

Buca

 

Ana Florica

X5522177S

201536ALUG03684Q

Outros

Butarita Rodica

PA08

 

 

 

 

 

 

Castro

Tebar

Belén

36161225G

201536ALUG06300X

Solicitante

 

PA03

PA07

PA08

PA17

 

 

 

Cibeira

Soliño

Alejandra

53170391A

201536ALUG00949H

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Cibeira

Soliño

Alejandra

53170391A

201536ALUG00949H

Cónxuxe

Aida Domínguez Cibeira

PA08

 

 

 

 

 

 

Crespo

Senra

Miguel Ángel

54430272J

201536ALUG01774S

Solicitante

 

PA08

PA09

 

 

 

 

 

Crespo

Senra

Miguel Ángel

54430272J

201536ALUG01774S

Outros

Antonia Erotida Martínez Xiques

PA08

 

 

 

 

 

 

Deniz

Sarmiento

Dolores Esther

44711649V

201536ALUG06307V

Solicitante

 

PA10

 

 

 

 

 

 

Domínguez

Expósito

Diego Antonio

35574407P

201536ALUG05894H

Solicitante

 

PA04

PA07

 

 

 

 

 

Domínguez

Expósito

Diego Antonio

35574407P

201536ALUG05894H

Outros

Ana Belén Cabreira Buceta

PA08

 

 

 

 

 

 

Domínguez

Expósito

Diego Antonio

35574407P

201536ALUG05894H

Fillo/Filla

David Breixo Cabreira

PA08

 

 

 

 

 

 

El Aziri

 

Mouad

X4444302N

201536ALUG04818T

Solicitante

 

PA05

PA07

PA09

 

 

 

 

El Aziri

 

Mouad

X4444302N

201536ALUG04818T

Cónxuxe

 

PA06

PA08

 

 

 

 

 

El Ghali

 

My Driss

X5909605P

201536ALUG00416Z

Solicitante

 

PA06

 

 

 

 

 

 

El Ghali

 

My Driss

X5909605P

201536ALUG00416Z

Cónxuxe

Meriem Lamhamdi Ep El Chali

PA06

PA08

 

 

 

 

 

Fores

Monteiro

Sofía

44088058W

201536ALUG07024K

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Gago

Álvarez

Isabel

36044711P

201536ALUG00396V

Solicitante

 

PA07

PA09

 

 

 

 

 

Gallardo

González

Ana María

34989863D

201536ALUG05700P

Solicitante

 

PA07

PA09

 

 

 

 

 

Gallardo

González

Ana María

34989863D

201536ALUG05700P

Fillo/Filla

Rebeca Portabales Gallardo

PA08

 

 

 

 

 

 

García

Arosa

Ángel

36014710E

201536ALUG03124P

Solicitante

 

PA02

PA09

 

 

 

 

 

García

Arosa

Ángel

36014710E

201536ALUG03124P

Fillo/Filla

Sonia García González

PA08

 

 

 

 

 

 

García

Vilanova

M. Asunción

76989679P

201536ALUG00443H

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

García

Vilanova

M. Asunción

76989679P

201536ALUG00443H

Fillo/Filla

Juán Pablo Fenández García

PA08

 

 

 

 

 

 

Hernández

Jiménez

José

77407534E

201536ALUG00964X

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Hernández

Jiménez

José

77407534E

201536ALUG00964X

Outros

Elizabeth Pérez Díaz

PA08

 

 

 

 

 

 

Ibrahima

 

Tine

X4821589F

201536ALUG00586T

Solicitante

 

PA02

PA04

 

 

 

 

 

Khalafi

 

Touria

X4752169R

201536ALUG00917D

Solicitante

 

PA06

PA07

PA09

 

 

 

 

Khalafi

 

Touria

X4752169R

201536ALUG00917D

Fillo/Filla

Sanaa Aroui

PA08

 

 

 

 

 

 

Leyva

De la Rosa

Aleida Edurne

53864801C

201536ALUG01048W

Solicitante

 

PA09

PA16

 

 

 

 

 

López

Taboada

José

34601626N

201536ALUG04241K

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

López

Taboada

José

34601626N

201536ALUG04241K

Cónxuxe

Purificación Lareo Sánchez

PA08

 

 

 

 

 

 

López

Fernández

Cristina Lucrecia

54382766W

201536ALUG00250D

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

López

Fernández

Cristina Lucrecia

54382766W

201536ALUG00250D

Cónxuxe

Iván Ramos Castellón

PA08

 

 

 

 

 

 

Marchan

Córdova

Gladys

54384635P

201536ALUG05749B

Solicitante

 

PA17

 

 

 

 

 

 

Mas

Ibáñez

Mª Natividad

36047074W

201536ALUG04420Q

Solicitante

 

PA07

PA09

 

 

 

 

 

Mas

Ibáñez

Mª Natividad

36047074W

201536ALUG04420Q

Fillo/Filla

David Álvarez Mas

PA08

 

 

 

 

 

 

Mostafa

Bacha

El

X6404514A

201536ALUG00366X

Solicitante

 

PA05

PA06

PA17

 

 

 

 

Mostafa

Bacha

El

X6404514A

201536ALUG00366X

Cónxuxe

Samira Zermouni

PA06

 

 

 

 

 

 

Mouiya

 

Elhassane

X1126628L

201536ALUG00213H

Solicitante

 

PA06

PA15

 

 

 

 

 

Mouiya

 

Elhassane

X1126628L

201536ALUG00213H

Cónxuxe

Saadia Chajid

PA06

PA08

 

 

 

 

 

Parada

Leal

Juana

76806263V

201536ALUG00989N

Solicitante

 

PA04

PA05

 

 

 

 

 

Pardo

Martínez

Rafael

36082587A

201536ALUG06454A

Solicitante

 

PA07

 

 

 

 

 

 

Pardo

Martínez

Rafael

36082587A

201536ALUG06454A

Cónxuxe

Carla María da Silva Brito

PA01.3

PA08

 

 

 

 

 

Pérez

González

Flora

35580537C

201536ALUG02134F

Solicitante

 

PA07

PA08

PA09

 

 

 

 

Pérez

González

Flora

35580537C

201536ALUG02134F

Neto/neta

Alejandro Casas Casas

PA08

 

 

 

 

 

 

Pérez

Coto

Cristina

35549927T

201536ALUG05804C

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Pérez

Coto

Cristina

35549927T

201536ALUG05804C

Cónxuxe

 

PA01.1

PA01.2

PA01.3

 

 

 

 

Pernas

Iglesias

Mónica

36118591N

201536ALUG06140B

Solicitante

 

PA09

 

 

 

 

 

 

Quintero

Ceballos

Andrea

X3877830F

201536ALUG05245J

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintero

Ceballos

Andrea

X3877830F

201536ALUG05245J

Fillo/Filla

Daniela Córdoba Quintero

PA08

 

 

 

 

 

 

Quintero

Ceballos

Andrea

X3877830F

201536ALUG05245J

Outros

Pablo Guzmán Duque

PA06

PA08

 

 

 

 

 

Quintero

Ceballos

Andrea

X3877830F

201536ALUG05245J

Outros

Juán F. Medina Arias

PA08

 

 

 

 

 

 

Ramírez

Pérez

Irene Francisca

X2961924F

201536ALUG00793T

Solicitante

 

PA05

PA07

PA17

 

 

 

 

Ramírez

Pérez

Irene Francisca

X2961924F

201536ALUG00793T

Fillo/Filla

Anaaris Martínez Ramírez

PA06

PA08

 

 

 

 

 

Ríos

Núñez

Carmen

36005428D

201536ALUG03850K

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Ríos

Núñez

Carmen

36005428D

201536ALUG03850K

Fillo/Filla

Clovis Marcelo Carrero Ríos

PA08

 

 

 

 

 

 

Rojas

Saballo

Alfredo

Y2309040S

201536ALUG00128W

Solicitante

 

PA06

PA09

PA15

 

 

 

 

Rojas

Saballo

Alfredo

Y2309040S

201536ALUG00128W

Cónxuxe

Katiuska del Valle Pelaver López

PA06

PA08

 

 

 

 

 

Román

Del Rosario

Maribel E.

54429860S

201536ALUG04572F

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Román

Del Rosario

Maribel E.

54429860S

201536ALUG04572F

Outros

Arcadio Román Pena

PA06

 

 

 

 

 

 

Rosa

Francisco

Mónica

36125982C

201536ALUG02124C

Solicitante

 

PA05

 

 

 

 

 

 

Rosa

Francisco

Mónica

36125982C

201536ALUG02124C

Fillo/Filla

Noelia Iglesias Rosa

PA08

 

 

 

 

 

 

Silva

Hernández

Ana Doris

77547999A

201536ALUG05127X

Solicitante

 

PA05

PA07

PA08

 

 

 

 

Soria

Amaiquema

Paola Mercedes

46290871J

201536ALUG01736T

Solicitante

 

PA02

PA05

 

 

 

 

 

Soria

Amaiquema

Paola Mercedes

46290871J

201536ALUG01736T

Outros

Jorge Robles Sainz

PA04

PA06

PA08

PA10

PA12

 

 

Torres

Bravo

María

36134777Y

201536ALUG06507X

Solicitante

 

PA01.1

 

 

 

 

 

 

Valenti

Pérez

Vanesa Sandra

76422298Z

201536ALUG00856V

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Valenti

Pérez

Vanesa Sandra

76422298Z

201536ALUG00856V

Fillo/Filla

Nicolás Videla Valenti

PA05

PA08

 

 

 

 

 

Ventura

Segura

Judit Amparo

Y0099940L

201536ALUG00197W

Solicitante

 

PA06

PA09

 

 

 

 

 

Ventura

Segura

Judit Amparo

Y0099940L

201536ALUG00197W

Cónxuxe

Jeffersoon Esteve Vivas Ventura

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA06

PA08

 

 

Zaroual

Barakat

Nadira

77681913B

201536ALUG03630P

Solicitante

 

PA16

 

 

 

 

 

 

Zaroual

Barakat

Nadira

77681913B

201536ALUG03630P

Cónxuxe

El Miloudi Noussi

PA01.1

PA08

 

 

 

 

 

ANEXO II

Requirimento
Documento

Descrición do requirimento
Descrición do documento

PA01

PA01.1

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA01.2

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa consellería competente en materia de economía e facenda.

PA01.3

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS).

PA02

Deberá achegar o anexo II da solicitude debidamente cuberto e asinado por todas as persoas membros da unidade de convivencia (no caso de menores, asinará un titor legal). No caso de que unha unidade de convivencia estea composta por máis dunha familia, deberá cubrir o número correspondente de follas.

PA03

Deberá achegar a terceira folla da solicitude debidamente asinada polo solicitante.

PA04

Deberá achegar a acreditación de pertencer ao sector preferente indicado na súa solicitude, co documento que en cada caso se precise:
– Familia numerosa: copia compulsada do documento que acredite a condición de familia numerosa.
– Persoa con discapacidade: copia compulsada do documento que acredite a condición de discapacidade.
– Mulleres vítima de violencia de xénero; persoas afectadas por desafiuzamento; persoas vítimas de terrorismo: deberán achegar a documentación específica de acordo co establecido no artigo oitavo da resolución da convocatoria.

PA05

Deberá achegar o certificado de empadroamento que acredite, na data da solicitude, as persoas que teñen o seu domicilio habitual na vivenda obxecto do contrato de arrendamento.

PA06

Deberá achegar copia compulsada do NIE ou DNI.

PA07

Deberá achegar copia do documento, que se incorporará como anexo ao contrato, no que quede constancia o número de referencia catastral do inmoble, asinado polo propietario e inquilino.

PA08

Deberá achegar a declaración responsable de todos os ingresos obtidos durante o ano 2013, debidamente asinada. Xuntando, ademais, os seguintes documentos: declaración das circunstancias familiares, certificado de retribucións e retencións da empresa ou empresas nas cales estivese de alta no dito exercicio (2013) e, se é o caso, certificado de pensións ou prestacións periódicas, certificado do Instituto Nacional de Emprego e certificados das entidades bancarias de rendementos do capital mobiliario.

PA09

Deberá achegar declaración responsable da actualización da renda do contrato de arrendamento do ano 2015.

PA10

Deberá achegar certificado acreditativo do Rexistro da Propiedade ou do Catastro que acredite que ningún dos membros da unidade de convivencia ten, en usufruto ou propiedade, outra vivenda no territorio español, ou acreditación de non dispoñer do uso e desfrute desta debidamente xustificado.

PA11

Deberá achegar fotocopia do contrato de arrendamento actualizado (membros e renda) ao ano 2015, con referencia expresa do número de referencia catastral do inmoble obxecto do alugamento.

PA12

Deberá acreditar os ingresos autenticados pola agregadoría laboral correspondente ou delegación consular de España.

PA13

No caso de que desexe acceder a un arrendamento de vivenda, deberá achegar o anexo I da solicitude e indicar en cal das zonas territoriais, referidas no punto quinto da convocatoria, se localizará a vivenda que se vai alugar.

PA14

Deberá achegar o certificado da base impoñible do IRPF do exercicio 2013, expedido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA15

Deberá acreditar a residencia legal da persoa solicitante.

PA16

Deberá marcar os catro recadros de declaración responsable que figuran na segunda folla da solicitude.

PA17

Deberá achegar o número de conta bancaria (con IBAN) en que conste o/a solicitante como titular.

PA18

Deberá cubrir a declaración de se se solicitaron ou non outras axudas para o mesmo fin, de ser o caso, indíqueas. A dita declaración está na primeira folla da solicitude.