Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 245 Xoves, 24 de decembro de 2015 Páx. 48226

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2015 pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios e tramitación anticipada de gasto, do contrato de servizo de creación de recursos dixitais de materiais bibliográficos conservados en institucións da memoria relacionadas co patrimonio cultural de Galicia e destinados a incrementar a colección de Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia (tres lotes) (contratación documentalmente simplificada).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo de contrato: servizos, non suxeito a regulación harmonizada.

b) Descrición do obxecto: creación de recursos dixitais de materiais bibliográficos conservados en institucións da memoria relacionadas co patrimonio cultural de Galicia e destinados a incrementar a colección de Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia (3 lotes).

Lote 1: prensa histórica galega depositada na Biblioteca de Galicia, na Biblioteca Antonio Odriozola de Pontevedra e na Biblioteca Pública de Ponteareas.

Lote 2: monografías e materiais especiais dos fondos singulares de institucións da memoria da provincia da Coruña.

Lote 3: mellora da calidade dos datos bibliográficos de Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia mediante a súa publicación como datos abertos enlazados.

c) Prazo de execución: o prazo máximo de execución aceptable pola Administración para a realización dos traballos de cada lote será de seis (6) meses, que empezará a contar desde o día seguinte ao da sinatura do contrato, sen posibilidade de prórroga.

d) CPV (referencia de nomenclatura): 72252000-6 e 72310000-1.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria, expediente anticipado de gasto.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma de adxudicación: adxudicación baseada en pluralidade de criterios.

4. Orzamento base de licitación:

Importe sen IVE: 74.380,17 €.

IVE (21 %): 15.619,84 €.

Importe total: 90.000,01 €, IVE incluído.

Lote 1: 63.685,00 €, IVE incluído (s/IVE 52.632,23 € + IVE (21 %) 11.052,77 €).

Lote 2: 19.055,01 € IVE incluído (s/IVE 15.747,94 € + IVE (21 %) 3.307,07 €).

Lote 3: 7.260,00 €, IVE incluído (s/IVE 6.000,00 € + IVE (21 %) 1.260,00 €).

5. Garantías:

a) Provisional: non se exixe.

b) Definitiva: 5 % do orzamento de licitación do contrato, IVE excluído, para os lotes 1 e 2, e do orzamento de adxudicación, IVE excluído, para o lote 3.

6. Obtención de documentación e información:

a) O prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de prescricións técnicas poderán ser examinados no Servizo de Contratación de Bens e Servizos Culturais da Secretaría Xeral Técnica.

b) Os pregos relativos a esta contratación poderanse obter no seguinte enderezo da internet: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=23800

Información de índole administrativa: 981 54 48 71.

Información de índole técnica: 881 99 92 79/981 54 50 69/881 99 50 88.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Solvencia económica e financeira: deberase xustificar polos medios sinalados no punto 13.1.g) do prego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia técnica: deberase xustificar polos medios sinalados no punto 13.1.h) do prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Compromiso de adscrición de medios: deberase xustificar polos medios sinalados no punto 13.1.i) do prego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Data límite de presentación: o décimo quinto día natural contado a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o día de finalización do prazo fose domingo ou festivo prorrogarase ata o primeiro día hábil seguinte.

b) Documentación que teñen que presentar os licitadores: ver o prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación das proposicións: no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, Edificio Administrativo de San Caetano, 15781 Santiago de Compostela, en sobres pechados. Se as proposicións se cursan por correo haberá que aterse ao previsto na cláusula 12.2 do prego de cláusulas administrativas particulares.

d) Criterios de adxudicación: a oferta máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: non se admiten.

9. Apertura das ofertas:

O acto público de apertura dos sobres B e C terá lugar na sala de xuntas da Subdirección Xeral de Xestión e Coordinación Cultural da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na data e na hora que será anunciada, con tres (3) días hábiles de antelación á súa realización, no perfil do contratante http://www.contratosdegalicia.es .

10. Gastos do anuncio: por conta do adxudicatario. O importe estimado máximo do DOG por liña é 10,82 €.

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2015

P.D. (Orde do 25.1.2012)
Jesús Oitavén Barcala
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria