Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 247 Martes, 29 de decembro de 2015 Páx. 49678

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ANUNCIO do 3 de decembro de 2015, da Secretaría Xeral de Emprego, polo que se notifica a resolución do expediente sancionador incoado por infracción administrativa na orde social 2013/0473-1 e nove máis.

Intentada a notificación persoal, e devoltas polo servizo de Correos por resultar imposible a súa práctica, de conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, por este anuncio notifícaselles ás empresas relacionadas no anexo as resolucións recaídas nos expedientes sancionadores na orde social.

O texto íntegro das resolucións poderán consultarse nas dependencias da Secretaría Xeral de Emprego, situada no Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15781, Santiago de Compostela, no prazo de dez (10) días contados desde o día seguinte ao da data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado. Transcorrido este prazo, teranse por notificadas as actuacións.

Faise saber que a dita resolución pon fin á vía administrativa e os interesados poderán impugnala, perante os xulgados sociais, no prazo de dous meses contados desde a súa publicación, de acordo co disposto nos artigos 2.n) e 6.2.b) da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social.

Advírteselles que terán que aboar a multa imposta mediante a necesaria utilización do impreso que poderán solicitar na correspondente xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, no número de conta, na entidade bancaria e no prazo que nel se sinalan, dentro do prazo de pagamento do período voluntario, xa que, noutro caso, se incoará o procedemento pola vía de constrinximento.

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2015

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

Empresa

Domicilio

Localidade

Nº de expediente

Data da resolución da dirección xeral

Preceptos

Sanción imposta

Infrinxidos

Sancionadores

Candame, S.A.

A Coruña

A Coruña

RL 2013/0473-1
131500/2013/1/T

28 de agosto de 2015

Artigos 4.2 e 29.1 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.

Artigo 7.10 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

3.126 €

Pizarras Robema, S.L.

O Barco de Valdeorras

Ourense

RL 2014/0005-3
3742/2013/3/H

15 de xullo de 2015

Artigos 14 e 15 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigo 3, número 1.8, do anexo I do Real decreto 1215/1997, do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipamentos de traballo.

Artigo 12.16.b) do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

2.046 €

Asociación alumnos y exalumnos Centro San Pablo

Ourense

Ourense

RL 2013/0034-3 10850/2013/3/T

8 de setembro de 2015

Artigos 4 e 29 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.

Artigo 8.1 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

6.251 €

Pizarras Robema, S.L.

O Barco de Valdeorras

Ourense

RL 2013/0036-3 13072/2013/3/H

18 de xuño de 2015

Artigos 14 e 15 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigo 3, número 1.8, do anexo I do Real decreto 1215/1997, do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade y saúde para a utilización polos traballadores dos equipamentos de traballo.

Artigos 12.2, 12.16.b) e 12.8 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

8.195 €

Pizarras El Cielo, S.L.

O Barco de Valdeorras

Ourense

RL 2013/0076-3 34290/2013/3/H

1 de setembro de 2015

Artigos 14, 15, 19 e 22 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigo 3, número 1.8, do anexo I do Real decreto 1215/1997, do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipamentos de traballo.

Artigo 8.3 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orden social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

6.138 €

Daniela & Martina, S.L.

Barbadás

Ourense

RL 2013/0077-3 34900/2013/3/T

15 de xullo de 2015

Artigo 29.1 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.

Artigo 7.3 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

626 €

Visal 2004, S.L. e Prado Riespra, S.L. UTE

Avilés

Asturias

RL 2014/0029-4 104152/2013/4/H

17 de agosto de 2015

Artigo 11.2 do Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde das obras de construción.

Artigo 12.16.f) do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orden social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

2.046 €

Consatel Tui, S.L.

Tui

Pontevedra

RL 2014/0047-4

6424/2014/4/H

21 de setembro de 2015

Artigos 4.2 e 19.1 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores. Artigos 14, 15 e 17 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigo 3 do anexo II do Real decreto 1215/1997, do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipamentos de traballo.

Artigo 12.16.b) do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

8.195 €

Cnes. Crespo, S.A.

Pontevedra

Pontevedra

RL 2013/0185-4

71517/2013/4/H

10 de abril de 2015

Artigos 15 e 24 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.

Artigo 12.1.b) do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

5.000 €

Charo Trans Darriba, S.L.

Caldas de Reis

Pontevedra

RL 2013/0226-4

81520/2013/4/T

18 de xuño de 2015

Artigo 29 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.

Artigo 8.1 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

7.000 €