Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 249 Xoves, 31 de decembro de 2015 Páx. 53266

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 18 de decembro de 2015 pola que se fai pública a resolución das axudas para inicio de estudos universitarios no curso 2015/16 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Mediante a Orde do 16 de setembro de 2015 (DOG do 28 de setembro), aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de axudas para inicio de estudos universitarios no curso 2015/16, nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

De acordo co establecido no artigo 6 da orde anteriormente citada, desde o día 18 ao 28 de novembro expuxéronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, durante ese mesmo prazo os interesados podían formular reclamacións ou emendar os erros e as faltas de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades.

Unha vez transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 9 das bases da convocatoria e atendendo ao informe-proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlle a axuda de matrícula aos estudantes universitarios que se relacionan na listaxe de axudas concedidas do anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

O aboamento da axuda de matrícula farase nun pagamento único na conta bancaria indicada polo/a interesado/a.

Artigo 3

Denegarlle a axuda ao alumnado que se relaciona no anexo II desta orde por solicitudes denegadas pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 4

O incumprimento por parte do/da bolseiro/a de calquera das condicións recollidas nesta orde e demais normas aplicables poderá constituír causa determinante de revogación da axuda e do reintegro total ou parcial polo/a beneficiario/a das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora que lle puidesen corresponder en cada caso, en aplicación do disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 6

Contra a presente orde, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpor recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei de 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Solicitantes con axudas concedidas

Nº expediente

DNI/CIF

Solicitante

Universidade

Titulación

Estudos

Proposto

Total

83.983,05

2015/000192-0

35580922Z

Agra Comesaña, Ángela

UDC

Arquitectura

Inicio

862,90

2015/000272-0

35588411M

Alfonso Casal, Alexandra

UDC

Enxeñaría de obras públicas

Inicio

862,90

2015/000151-0

33554755D

Álvarez López, Borja

UVigo

Enxeñaría da enerxía

Inicio

431,45

2015/000183-0

32716107X

Anca López, Iván

UDC

Ciencias empresariais

Inicio

618,10

2015/000226-0

X9686060R

Anechi, Alexandra

UDC

Administración e dirección de empresas

Inicio

618,10

2015/000290-0

78810507H

Ares Crego, Laura

UDC

Educación social

Inicio

618,10

2015/000258-0

53819599J

Arias Rodríguez, María

UVigo

Educación primaria

Inicio

618,10

2015/000128-0

X9033898G

Barja Ricra, Betsy Sandra

UDC

Ciencias empresariais

Inicio

309,05

2015/000244-0

44487331H

Barrio Lorenzo, Rocío

UDC

Economía

Inicio

618,10

2015/000294-0

34629920Q

Barrio Prado, Igor

UDC

Socioloxía

Inicio

618,10

2015/000150-0

44495599Y

Cachaldora Pérez, Martín

UVigo

Enxeñaría da enerxía

Inicio

862,90

2015/000039-0

39457913X

Campelo González, Marta

UVigo

Educación infantil

Inicio

618,10

2015/000004-0

36177580Y

Campos González, Judit

UVigo

Educación primaria

Inicio

618,10

2015/000232-0

33557888Z

Castiñeira Bayo, Alba

USC

Administración e dirección de empresas

Inicio

618,10

2015/000080-0

53199512Y

Castiñeira Fernández, Borja

UVigo

Enxeñaría en química industrial

Inicio

862,90

2015/000014-0

39469455Y

Castiñeira Menacho, Alba

UVigo

Educación infantil

Inicio

618,10

2015/000029-0

45845793P

Castro Barreiro, Álvaro

USC

Relacións laborais e recursos humanos

Inicio

618,10

2015/000050-0

39490324Z

Castro Ferreño, Alejandro

UVigo

Ciencias ambientais

Inicio

862,90

2015/000113-0

77459248D

Castro García, José

UVigo

Belas artes

Inicio

862,90

2015/000010-0

53305527Z

Cerdeiro Penas, Daniel

UDC

Administración e dirección de empresas

Inicio

618,10

2015/000123-0

34276762T

Cerviño Rodríguez, Zeltia

UVigo

Traballo social

Inicio

618,10

2015/000006-0

45861177M

Codesido Méndez, Sergio

USC

Relacións laborais e recursos humanos

Inicio

618,10

2015/000246-0

34285636L

Combo Currás, Óscar

USC

Administración e dirección de empresas

Inicio

618,10

2015/000157-0

35643103A

Crisostenes Souza, Marina

USC

Relacións laborais e recursos humanos

Inicio

618,10

2015/000032-0

32708175J

De la Puente González, Yaiza

UDC

Educación infantil

Inicio

618,10

2015/000094-0

47434147M

Defez Eijo, Alfonso

UDC

Economía

Inicio

618,10

2015/000061-0

71745304R

Del Río Morán, Lourdes

UVigo

Comercio

Inicio

618,10

2015/000026-0

35602612S

Díaz Pintos, Iván

UVigo

Ciencias do mar

Inicio

862,90

2015/000199-0

77459680G

Diz Pérez, Marisol

UVigo

Administración e dirección de empresas

Inicio

618,10

2015/000136-0

53818149N

Domínguez Álvarez, Uxía

UVigo

Educación primaria

Inicio

618,10

2015/000304-0

39456555D

Domínguez Méndez, María Victoria

UVigo

Traballo social

Inicio

309,05

2015/000139-0

53303811T

Dosil Chas, Andrea

UDC

Economía

Inicio

618,10

2015/000012-0

47384340Q

Doval Fornís, Sara Isabel

UDC

Enxeñaría en deseño industrial e desenvolvemento do produto

Inicio

862,90

2015/000055-0

39455178N

Eiras Abalde, Ana

UVigo

Traballo social

Inicio

618,10

2015/000046-0

X3021336X

El Morabti, Oumaima

UDC

Socioloxía

Inicio

618,10

2015/000237-0

20628034R

Fernández Carro, Ana

USC

Administración e dirección de empresas

Inicio

618,10

2015/000158-0

44497713G

Fernández González, Raquel

UVigo

Enxeñaría informática

Inicio

386,25

2015/000119-0

45960589B

Fernández Justo, Lorena

UVigo

Educación primaria

Inicio

618,10

2015/000063-0

33561934N

Fernández López, Adrián

UDC

Enxeñaría mecánica

Inicio

431,45

2015/000223-0

47369036F

Fernández Prada, Sandra

UDC

Educación social

Inicio

618,10

2015/000182-0

53194856L

Ferraz Castiñeiras, Rodrigo

USC

Historia da arte

Inicio

309,05

2015/000140-0

44657315D

Ferreira Pérez, Christopher

UVigo

Ciencias ambientais

Inicio

862,90

2015/000105-0

46291517S

Fidalgo Ferro, Noelia

USC

Relacións laborais e recursos humanos

Inicio

618,10

2015/000024-0

53199581Y

Gago González, Rubén

UVigo

Enxeñaría informática

Inicio

862,90

2015/000044-0

53611679J

García Dapena, Tania

UDC

Podoloxía

Inicio

862,90

2015/000056-0

46096418W

Gómez Martínez, Ánxela

UDC

Socioloxía

Inicio

618,10

2015/000147-0

44841603K

González Palau, Nuria Rita

USC

Traballo social

Inicio

618,10

2015/000170-0

44494885M

González Pérez, Xiana

USC

Pedagoxía

Inicio

618,10

2015/000236-0

35482034A

González Piñeiro, Víctor

UVigo

Enxeñaría en organización industrial

Inicio

862,90

2015/000238-0

32738921P

Goyos Rizo, Emiel Carid

UDC

Enxeñaría en tecnoloxías industriais

Inicio

862,90

2015/000188-0

77012223N

Granja Perea, Diego

UVigo

Enxeñaría en organización industrial

Inicio

862,90

2015/000125-0

48115315M

Gutiérrez Espinoza, Kimberly

UDC

Ciencias empresariais

Inicio

618,10

2015/000168-0

34292478F

Gutiérrez Figueroa, Lissandra

USC

Administración e dirección de empresas

Inicio

618,10

2015/000017-0

48117853J

Iglesias Álvarez, Sergio

UDC

Enxeñaría naval e oceánica

Inicio

862,90

2015/000299-0

77482455D

Iglesias de Miguel, Jacobo

UVigo

Educación primaria

Inicio

618,10

2015/000120-0

53309657G

Iregui Valcárcel, Alejandro

UDC

Ciencias empresariais

Inicio

618,10

2015/000031-0

53613187A

Juncal Soliño, Vanesa

UVigo

Tradución e interpretación

Inicio

618,10

2015/000160-0

54229232Q

Justo Rodríguez, Irene

UVigo

Comercio

Inicio

618,10

2015/000224-0

78809764B

Lago Lobato, Mª del Carmen

UDC

Educación social

Inicio

618,10

2015/000109-0

53975016L

Lago Pérez, Sara

UVigo

Ciencias da linguaxe e estudos literarios

Inicio

618,10

2015/000057-0

77420519N

Leiro Sineiro, Pablo

UVigo

Enfermaría

Inicio

862,90

2015/000028-0

46090433C

Llovo Meijide, Andrea

USC

Relacións laborais e recursos humanos

Inicio

618,10

2015/000270-0

48111275J

López Burgo, Víctor

UDC

Administración e dirección de empresas

Inicio

618,10

2015/000064-0

48112381S

López García, Aitor

UDC

Ciencias da actividade física e do deporte

Inicio

618,10

2015/000198-0

32723221V

López Rodríguez, Roberto

UDC

Enxeñaría electrónica industrial e automática

Inicio

862,90

2015/000233-0

33556831S

López Rozas, Martin

USC

Administración e dirección de empresas

Inicio

309,05

2015/000048-0

47403535Y

López Vázquez, Marta

USC

Mestre de educación primaria

Inicio

618,10

2015/000058-0

45909798G

Losada Lamas, Lía

UDC

Socioloxía

Inicio

618,10

2015/000062-0

34282184V

Maciñeiras Gayoso, Natalia

USC

Administración e dirección de empresas

Inicio

309,05

2015/000087-0

78810190T

Marcote Fernández, Xosé

UDC

Tecnoloxías mariñas

Inicio

862,90

2015/000195-0

44847949L

Martínez de Santiago, Diego

UDC

Enxeñaría mecánica

Inicio

431,45

2015/000081-0

53197390T

Martínez González, Antía

UDC

Socioloxía

Inicio

618,10

2015/000207-0

77459935Y

Martínez Quintáns, Alana

UVigo

Educación primaria

Inicio

309,05

2015/000082-0

39510729H

Mas Carrera, Carmen

UVigo

Relacións laborais e recursos humanos

Inicio

618,10

2015/000003-0

36119518L

Míguez Pérez, María Elena

UVigo

Relacións laborais e recursos humanos

Inicio

618,10

2015/000220-0

39494276X

Moreira Bernárdez, Sarai

UVigo

Relacións laborais e recursos humanos

Inicio

618,10

2015/000059-0

44488525Q

Moreiras Martínez, Ilduara

UVigo

Belas artes

Inicio

862,90

2015/000298-0

47401388K

Moreno Fernández, Fabio

UVigo

Belas artes

Inicio

862,90

2015/000144-0

36087878G

Moreno González, José Luis

UVigo

Enxeñaría informática

Inicio

862,90

2015/000108-0

39458793Q

Naveira Comesaña, Isaac

UVigo

Enxeñaría de tecnoloxías de telecomunicación

Inicio

862,90

2015/000239-0

45957016A

Nieto Gesto, Alejandro

USC

Administración e dirección de empresas

Inicio

309,05

2015/000100-0

35586730A

Núñez González, Paula

UVigo

Traballo social

Inicio

618,10

2015/000218-0

X6019656G

Ochoa Domínguez, Sophia Manuela

UVigo

Enxeñaría en química industrial

Inicio

862,90

2015/000201-0

34272928F

Oliviera Somoza, Brais

UVigo

Enxeñaría de tecnoloxías de telecomunicación

Inicio

862,90

2015/000106-0

34884255V

Orbe Basanta, Alicia

UDC

Educación social

Inicio

618,10

2015/000193-0

49205320V

Oro Amón, Nicolás

UDC

Ciencias empresariais

Inicio

618,10

2015/000148-0

53795153Q

Otero Riveiro, Fernando

USC

Ciencia política e da Administración

Inicio

618,10

2015/000269-0

54128740B

Pereira Vergara, Carlos

UDC

Educación primaria

Inicio

618,10

2015/000002-0

45958311X

Pérez Breijo, Raquel

UVigo

Química

Inicio

862,90

2015/000146-0

53819124K

Pérez Vázquez, Nicole

UDC

Inglés: estudos lingüísticos e literarios

Inicio

618,10

2015/000197-0

32727833Y

Picos Pérez, Noemí

UDC

Enxeñaría mecánica

Inicio

862,90

2015/000053-0

35488529N

Piñeiro Soliño, Noé

USC

Administración e dirección de empresas

Inicio

618,10

2015/000085-0

44663812C

Porto Parente, Aarón

UVigo

Administración e dirección de empresas

Inicio

618,10

2015/000217-0

35609859V

Posada Carrera, Laura

UVigo

Relacións laborais e recursos humanos

Inicio

618,10

2015/000191-0

47402210S

Prego Fuentes, Blanca

UDC

Ciencias empresariais

Inicio

618,10

2015/000230-0

32728688X

Quijano Yáñez, Marta

USC

Dereito

Inicio

618,10

2015/000310-0

33552547D

Rego López, Lucía

UVigo

Fisioterapia

Inicio

862,90

2015/000101-0

78812319J

Rey Álvarez, Samuel

UDC

Enxeñaría en deseño industrial e desenvolvemento do produto

Inicio

862,90

2015/000214-0

53819088P

Rial Freiría, Clara

UVigo

Relacións laborais e recursos humanos

Inicio

618,10

2015/000089-0

47438752X

Rivera Cugler, Renán

UDC

Enxeñaría náutica e transporte marítimo

Inicio

862,90

2015/000110-0

39450213S

Rivera Enríquez, Anxo

UVigo

Enxeñaría mecánica

Inicio

862,90

2015/000245-0

53198964X

Rivera Ferreiroa, Carlos

UVigo

Enxeñaría eléctrica

Inicio

862,90

2015/000084-0

39469545G

Rodríguez Blanco, Yago

UVigo

Educación primaria

Inicio

309,05

2015/000111-0

77012493Y

Rodríguez Lago, Laura

USC

Relacións laborais e recursos humanos

Inicio

618,10

2015/000189-0

45960197X

Rodríguez López, Sandra

UVigo

Educación infantil

Inicio

618,10

2015/000052-0

45143724Z

Rodríguez Navarro, Laura

UVigo

Educación primaria

Inicio

618,10

2015/000088-0

35587648R

Rodríguez Vázquez, Antía

UVigo

Educación infantil

Inicio

618,10

2015/000068-0

46290560R

Rojas Álvarez, John Franccesco

USC

Administración e dirección de empresas

Inicio

309,05

2015/000275-0

54152415L

Romay Martínez, José Antonio

UDC

Economía

Inicio

309,05

2015/000156-0

53185586H

Rubio Santos, Antonio

USC

Ciencia política e da Administración

Inicio

309,05

2015/000273-0

48110190D

Sabel Rodríguez, María

UDC

Arquitectura

Inicio

431,45

2015/000200-0

44484835Y

Salgado Ivánich, Andrea

UVigo

Química

Inicio

862,90

2015/000243-0

44495560J

Sánchez Martínez, Laura

UVigo

Educación primaria

Inicio

618,10

2015/000066-0

58000156K

Sánchez Pinto, Ángela Marcela

UDC

Logopedia

Inicio

431,45

2015/000225-0

34288311A

Sanmiguel Pena, María

UDC

Educación social

Inicio

618,10

2015/000098-0

46091141S

Seoane Pazos, Óscar

UDC

Enxeñaría naval e oceánica

Inicio

862,90

2015/000261-0

53189664W

Servia González, Adrián

UVigo

Administración e dirección de empresas

Inicio

618,10

2015/000167-0

54129447M

Silvosa Ulloa, Lía

UDC

Ciencias empresariais

Inicio

309,05

2015/000247-0

32673224E

Sóñora Mascaró, María

UDC

Humanidades

Inicio

309,05

2015/000222-0

32706822V

Sóñora Méndez, Daniel

UDC

Enxeñaría eléctrica

Inicio

862,90

2015/000127-0

77413785V

Sotelo Adán, Daniel

UVigo

Educación primaria

Inicio

618,10

2015/000185-0

34287981H

Tenreiro Rodríguez, Marcos

USC

Administración e dirección de empresas

Inicio

309,05

2015/000131-0

45958003R

Torres Castiñeira, María

USC

Lingua e literatura galegas

Inicio

309,05

2015/000161-0

53196050V

Trigo Prado, Cristian

UVigo

Enxeñaría mecánica

Inicio

862,90

2015/000288-0

44661159N

Valencia Gil, Brais

USC

Filosofía

Inicio

618,10

2015/000124-0

39485568L

Varela Varela, José Javier

UVigo

Relacións laborais e recursos humanos

Inicio

618,10

2015/000228-0

34275221T

Vega Vázquez, Laura

UDC

Ciencias empresariais

Inicio

618,10

2015/000083-0

35572397E

Veloso Rodríguez, Alba

UVigo

Relacións laborais e recursos humanos

Inicio

618,10

2015/000267-0

39490898J

Vilaboa Barciela, Gabriel

UVigo

Ciencias do mar

Inicio

862,90

2015/000126-0

53975947F

Viñal Estévez, Javier

UVigo

Dereito

Inicio

618,10

2015/000090-0

54130719N

Vizcaíno Molina, María José

UDC

Socioloxía

Inicio

618,10

ANEXO II
Solicitantes con axudas denegadas

Nº expediente

DNI/CIF

Solicitante

Universidade

Motivo de denegación

2015/000020-0

77464240X

Abal Filgueira, Sara María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000295-0

35491068K

Abalo Barba, Ana

UVigo

Por falta de documentación

2015/000301-0

77480001Q

Abeijón Piñeiro, Carla

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000103-0

46091900S

Aller Cristobo, Xiao

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000311-0

35576259C

Alonso Bertomeu, Pablo

UVigo

Por falta de documentación

2015/000219-0

53192602L

Alonso Iglesias, Laura

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000097-0

39464697D

Alonso Pérez, Andrés

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000252-0

35609497T

Alonso Ramonet, Emma

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000134-0

44438623R

Álvarez Burdalo, Sara

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000216-0

36175129Q

Álvarez Gallego, Iván

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000154-0

47389516V

Álvarez Porteiro, Carla

USC

Por falta de documentación

2015/000227-0

54150240Y

Álvarez Quiroga, Lucía

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000074-0

39455196F

Álvarez Villar, María

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000184-0

53489254V

Argibay Suárez, Manuel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000260-0

39455533E

Barciela Boga, David

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000271-0

47377280V

Barreiro Ferreira, Alejandra N.

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000302-0

77484933A

Bernárdez González, Alex

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000030-0

45960704B

Boado Mosquera, Daniel

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000259-0

39465209S

Brenes Sanmartín, Alejandro

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000143-0

45860162W

Caamaño Rama, María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000135-0

71042178P

Caballero Martínez, Beatriz

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000069-0

44094405R

Camba Fernández, Valeria

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000300-0

45938709G

Cancela Calvo, Giovana

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000234-0

23290235K

Canovas Martínez, Javier

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000033-0

48119042Y

Castaño Espinosa, Diana Katerine

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000254-0

14314423M

Castro Calixto, Adrián

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000121-0

32737084B

Castro Laplaña, Aroa

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000205-0

53821380T

Castro Méndez, Alba

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000166-0

36096676Q

Chamadoira Riobó, Mª del Carmen

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000313-0

35485321R

Cores Rivas, Javier

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000249-0

36175726S

Cortés Fernández, Uxía

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000215-0

15491435S

Costas Alonso, Ana Isabel

UVigo

Por falta de documentación

2015/000282-0

53973086K

Couñago Bastos, Lara

UVigo

Por falta de documentación

2015/000251-0

36173883N

Covelo Pascual, Joshua

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000303-0

53796837K

Da Costa Piñeiro, Raquel

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000256-0

35578957G

Dámaso Rodicio, Lara

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000180-0

52934130K

Davila Rubio, Ángela

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000022-0

39494566R

De Torres Riveiro, Sara

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000187-0

34276929Y

Díaz Fernández, Denise

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000133-0

21698007Z

Domenech Marín, Belén

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000276-0

44663642B

Domínguez Fernández, Ana

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000009-0

Y1602175D

Dos Santos, Amazona A.

FSUG

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000174-0

39511195R

Durán Costas, Aurora

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000155-0

48112488F

Espasandín Vieites, Lara

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000164-0

34277043M

Expósito González, Lara

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000102-0

44496791W

Fernández Estévez, Sara

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000163-0

39468467F

Fernández Lago, David

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000025-0

47403775Q

Fernández Lorenzo, Julián

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000213-0

44491287H

Fernández Marcos, Aitor Víctor

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000018-0

53194868P

Ferreño Comesaña, Cristian

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000132-0

46091246M

Feteira Montero, Verónica

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000186-0

76584188F

Freijo Cancio, Ana

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000202-0

77014127F

Freire Boubeta, Gonzalo

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000054-0

54128477R

Freire Sanabria, Pablo

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000194-0

45953898J

Fuentes González, Sara

USC

Por falta de documentación

2015/000242-0

45162624P

Gabriel Mimor, Ilsen Laura

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000173-0

45958125P

García Arias, Ángel

UVigo

Por falta de documentación

2015/000289-0

78807105C

García Canosa, Guilherme

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000117-0

77543955F

García Díaz, Andrea

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000007-0

44660127S

García Feijóo, Antón

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000036-0

49400108H

García Fernández, Iago

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000268-0

53973572R

García Fernández, Irene

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000297-0

39469461N

García López, Jorge

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000265-0

53818661H

García Mera, Ester

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000145-0

44656324F

García Vázquez, Yone

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000240-0

53611992G

Gayo Fuentes, José Eugenio

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000118-0

79341880E

Gil Prado, Laura

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000253-0

39469553N

Gómez Blanco, Adrián

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000281-0

33557409H

Gómez Coego, Joel

UVigo

Por falta de documentación

2015/000262-0

34879458G

Gómez Gil, Uxía

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000149-0

77466738R

Gómez Gómez, Cristina

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000001-0

52270684X

Gómez Rayo, Felipe Jesús

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000287-0

53975051P

Gómez Sancecilio, Candela

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000095-0

32714630M

González Casal, Paula

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000264-0

34277060E

González Fernández, Yolanda

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000130-0

35627064H

González Jorge, Gabriel

UVigo

Por falta de documentación

2015/000208-0

33556884E

González López, Jacobo

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000138-0

15493813R

Guerrero Gómez, Laura

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000023-0

49330896J

Gutiérrez de R. Álvarez, Eva

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000283-0

44662721X

Gutiérrez Montero, María

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000043-0

77148456Q

Hernández Rodríguez-Losad., Pedro

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000049-0

44492687S

Iglesias González, Francisco J.

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000008-0

45958034D

Lago Marcuño, Mireia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000093-0

46085680M

Laguna García, Inés

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000176-0

77484937F

Lameiro González, Vanesa

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000027-0

33561615S

Lamela López, Abraham

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000075-0

53195611S

Larrán Corbacho, Xulia

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000181-0

45955168H

Lema Seoane, Alba

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000171-0

46292102W

Lemaitre Domínguez, Nicole

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000203-0

39496706W

Lima Romero, Daniel

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000293-0

45908080B

Limes García, Laura

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000312-0

05463544D

López Díaz, Patricia

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000165-0

33557541N

Losada Márquez, Manuel Iván

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000034-0

47356278Z

Luaces Mira, Álvaro

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000175-0

77548198H

Marín Morales, Luisa Fernanda

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000235-0

72207117C

Martínez Calabuig, Néstor

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000142-0

53860511P

Martínez Costa, Sara

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000045-0

53817630E

Martínez Rodríguez, Xoel

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000307-0

77481802T

Martínez Ucha, Carla

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000047-0

46097250Y

Mayo Esteiro, Sergio

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000241-0

34277047D

Mazaira Lamazares, Noelia

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000172-0

79084826Q

Méndez Lugo, Alessandra

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000035-0

06287599C

Mendoza Encinas, Elena

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000114-0

49201077Y

Michinell Moinelo, Francisco J.

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000204-0

53974299S

Miranda de Paz, Brais

FSUG

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000292-0

47437987G

Miraz Nieva, Lucas

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000291-0

78812816G

Miraz Vázquez, Yaiza

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000041-0

79337368H

Monteagudo Meijón, Natalia

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000162-0

53173772A

Montero Campos, Raisa

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000115-0

48113276J

Montes García, Carmen

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000073-0

45957632K

Montes Vesteiro, María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000159-0

44661766K

Morales Pérez, Eva

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000153-0

47439149Q

Morano Sánchez, José

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000116-0

53192933M

Moreda Figueirido, Alejandro

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000314-0

35484637F

Moreiras Castiñeiras, Vanessa

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000042-0

77464265N

Morison Rey, Camila Aldana

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000099-0

78807013C

Mougán Rey, Óscar

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000284-0

39487781R

Moure Cendón, Borja José

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000091-0

53198791K

Mouriño Fernández, Uxía

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000076-0

34280428D

Núñez Abuín, María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000285-0

53795980S

Oliveira Hermo, Ana Belén

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000257-0

77011836Q

Otero Amoedo, Anxo

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000013-0

53115618Q

Otero de Sá, Sandra

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000306-0

34879445Z

Otero González, Rubén

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000107-0

53863998E

Otero Moreira, Roberto

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000212-0

35487881P

Otero Señoráns, Alba

FSUG

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000266-0

44662890H

Paradela Loureiro, Manuel David

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000011-0

48114976B

Peñamaría Rivas, Sergio

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000209-0

71533358T

Pereda Burdalo, Luis

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000096-0

32724267M

Pereira Rodríguez, Laura María

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000255-0

53175708F

Pérez Martínez, Alejandro

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000286-0

54128831X

Pérez Olivares, Adriana C.

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000079-0

39450295M

Pérez Rodríguez, Alba

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000065-0

53614718Q

Piñeiro Guimeráns, Paula

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000309-0

53114175E

Piñeiro Piñeiro, Andrea

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000179-0

45871662W

Pombo Camino, Carla

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000137-0

39485232M

Porto Iglesias, Víctor

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000071-0

45144939X

Ramos Lloves, Paula

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000141-0

34281727C

Randulfe Lage, Eugenia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000021-0

53859344Z

Rau Mongelos, Lucía

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000019-0

77477700S

Regandi Lorenzo, Sofía

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000005-0

71530149B

Rego Trabadelo, Laura

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000196-0

21075243K

Reinoso Deaño, Gloria

UVigo

Por falta de documentación

2015/000015-0

77479626D

Rey Calviño, Laura

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000169-0

35489048W

Rey Gómez, Marta

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000231-0

33542753J

Rey Lugilde, Iván

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000296-0

53820266J

Rey Pérez, Aroa

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000051-0

53181814H

Rodríguez Alonso, Pedro Luis

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000250-0

53974720E

Rodríguez Domínguez, Diego

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000279-0

53859420K

Rodríguez Fernández, Marcos

UVigo

Por falta de documentación

2015/000067-0

39450968B

Rodríguez López, Alejandro

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000112-0

77418092T

Rodríguez Novegil, Fernando

UVigo

Por falta de documentación

2015/000263-0

44487882V

Rodríguez Vázquez, Laura

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000037-0

54126831B

Rojo Gundín, Miguel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000092-0

77550649P

Romero Pereira, Paula

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000278-0

53194865M

Rosa Burgueño, Mariana Daniela

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000104-0

44732420L

Rubio García, Paloma

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000178-0

54224497L

Rudiño Agrafojo, Ramón

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000070-0

45872583A

Salvado González, Alba

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000152-0

54131567D

Sánchez Labandeira, Lorena

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000038-0

54130089A

Sánchez Suárez, Carla

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000274-0

54128073B

Santalla Markaida, Asier

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000040-0

71518903N

Santín Lourenço, Laura

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000129-0

45140737V

Santomil González, Xisela

UVigo

Por falta de documentación

2015/000078-0

33560549F

Santos Lage, Jaime

FSUG

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000315-0

32719606J

Seco Leal, Melisa

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000277-0

45952343E

Seoane Gondelle, Yago

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000190-0

53614504D

Soliño Pena, Brais

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000060-0

53195917E

Soria García, Luis

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000305-0

77459441H

Soto Martínez, Alberto

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000308-0

Y2009726T

Stoica, Mariam Gabriel

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000072-0

77418312J

Suárez Cortegoso, Tania

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000122-0

44659287A

Suárez Río, Borja

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000210-0

53486331S

Tomé del Águila, Ludmith

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000177-0

77464647A

Treviño Castro, Estefanía

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000211-0

34881884S

Urbano López, Raquel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000077-0

54150022H

Vázquez Otero, Cristian

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000221-0

76583415Q

Vázquez Polo, Leticia

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000016-0

32710000K

Veiga Castro, Laura

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000248-0

32720535E

Velo Rodríguez, Ángel

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000206-0

44655205S

Vilarinho Fernández, Rocío

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000086-0

53303969C

Vilariño Areán, Pablo

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000229-0

34285971D

Villar Linares, Lara

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2015/000280-0

78571700C

Vuelta Calvo, Luis

UVigo

Por falta de documentación